Dowólbny popłatk senioram

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Rentnarjam w Pólskej chcedźa w meji jónkrótnje dwěsćě eurow wupłaćić. Wotpowědny zakoń knježerstwa narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć je Waršawski parlament wčera z wjetšinu 396 zapósłancow schwalił. Jeno dźewjatnaćo běchu přećiwo tomu. Senat dyrbi předłoze hišće přihłosować, štož pak je tak derje kaž wěste. Wjacori politikarjo opozicije, kaž zapósłanča Monika Rosa wot libe­ralneje strony Nowoczesna, knježerstwu wumjetowachu, dawkowe srědki za wólbnobojowe zaměry znjewužiwać.

W Pólskej wotměwaja so cyłoeuropske wólby Europskeho parlamenta runje kaž w Němskej 26. meje. Ministerski prezident Mateusz Morawiecki potwjerdźi, zo njeje wupłaćenje pjenjez dar, ale „prosće hoberske znamjo dźakownosće“.

Swójbna ministerka Elżbieta Rafalska wopodstatni wuzwolenje měsaca z tym, zo swjeća Polacy w meji dźeń maćerje a dźeń nana. „Naše lubowane maćerje, kotrež su w rentnarskej starobje, dóstanu to jako podpěru“, rjekny 64lětna. Kritikarjo na to pokazuja, zo je dźeń nana hakle 23. junija.

Zeman w stolicy Awstriskeje

Donnerstag, 04. April 2019 geschrieben von:

Wien (ČŽ/K/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je na třidnjowskej oficialnej wiziće Awstriskeje. K zazběhej zeńdźe so wón ze zastupnikami Čechow, kotrychž je w kraju na wšěch 60 000. Prěni dźeń wobdźěli so Zeman, kotrehož nimo mandźelskeje Ivany sylna delegacija 37 šefow wažnych firmow přewodźa, na awstrisko-čěskim předewzaćelskim forumje. Tam běchu tohorunja wjacori čěscy ministrojo, mjez nimi ministerka za industriju a wikowanje Marta Nováková.

W sydle awstriskeho prezidenta Hofburg přija Alexander van der Bellen wysokeho hosća z wojerskim ceremonielom. Wonaj wobjednawaštaj temy nastupajo intensiwowanje poćahow mjez woběmaj krajomaj kaž na hospodarskim tak na politiskim polu. Wosebje dźěše wo to, polěpšić přezhraničnu wobchadnu infrastrukturu. Powšitkownje su poćahi mjez Čěskej a Awstriskej jara dobre, wo jadrowej energiji pak matej krajej atomoweje milinarnje Temelín blisko hranicy dla kontrowersne nahlady. Z wopytom Awstriskeje zakónči Zeman seriju pućowanjow do susodnych krajow po swojim lońšim znowawuzwolenju.

Mjenje pjenjez za bydlenje

Dienstag, 02. April 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Dźesaćina čěskich domjacnosćow płaći wjace hač 40 procentow swojich realnych dochodow za bydlenje inkluziwnje energiju. Přibližnje dwě třećinje z nich bydlitej na podruž. To wuchadźa z přepytowanja Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ) wo dochodach a žiwjenskich wuměnjenjach domjacnosćow. Podźěl realnych pjenježnych dochodow, nałožowany wot domjacnosćow za bydlenje, je w minjenych pjeć lětach spadnył. Přičina toho je, zo mějachu domjacnosće spochi wyše dochody, tak z nastajno­stnym zwyšenjom mzdow kaž tež z prawidłownym pozběhowanjom rentow. Loni je podźěl wudawkow za bydlenje přerěznje 15,9 procentow realnych dochodow wučinjał, w přerězku tuž 5 706 krónow. Wobsedźerjo swójskeho domu dyrbjachu 11,7 procentow za to nałožić, mějićeljo swójskeho bydlenja 14,7 proc. Swójsku chěžu je loni přibližnje 39 proc. Čechow wobsedźało, swójske bydlenje 29 proc. Na podruž bydleše 19 proc. ludźi a w drustwowym twarjenju wosom procentow. Po statistice ČSÚ njeje so w zašłym lětdźesatku podźěl wobydlerjow-wobsedźerjow swójbneho domu wulce změnił.

Prěni króć žona hłowa stata

Montag, 01. April 2019 geschrieben von:
Bratislava (SŽ/K). Słowakska ma prěni raz žonu za hłowu stata. Wurisanske koło wólbow prezidenta je 45lětna njestronska adwokatka Zuzana Čaputová z 58,4 procentami hłosow přeswědčiwje dobyła. Jeje riwala, naměstny předsyda Europskeje komisije Maroš Šefčovič, dósta 41,4 procenty. Čaputová je we wšěch wólbnych wokrjesach wuspěšna była. W stolicy nažnja wona 74,61 procentow. Wólbne wobdźělenje wučinješe 41,78 procentow. Jasne dobyće proeuropsce wusměrjeneje kandidatki ma so zdobom za poražku knježaceje strony Smer-SD ekspremiera Roberta Fica, dokelž bě dźě wona Šefčoviča mócnje podpěrała. Wysoko hódnoćić je jeje wuspěch tež tohodla, dokelž je w katolskim kraju docpěty, njedźiwajcy pozicije Čaputoveje, homoseksualnym poram dowolić adoptowanje dźěći. We wólbnym boju bě Čaputová za změnu politiki, za sprawnosć a fairnosć w Słowakskej wustupowała – wšo zminjene kajkosće wosebje po dale njewujasnjenym zamordowanju nowinarja Jana Kuciaka a jeho přećelki.

Znamjo pokoja spočatk było

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Pólska wopomina 30. róčnicu zahajenja nowych stykow k Němskej

Waršawa. Składnostnje 30. róčnicy zahajenja nowych němsko-pólskich stykow je so wulkopósłanc Němskeje w Pólskej republice Rolf Wilhelm Nikel z hóstnym nowinskim přinoškom na wobydlerjow wobroćił. Pod nadpismom „Zhromadnje smy sylni“ wuzběhny wón w dlěšim artiklu w tydźeniku Do Rzeczy wulki wu­znam mjenowanych poćahow. 12. nowembra 1989 bě so tehdyši prěni njekomu­nistiski ministerski prezident Pólskeje Tadeusz Mazowiecki w delnjošleskej wsy Krzyżowa (Kreisau) z tehdyšim zwjazkowym kanclerom Helmutom Kohlom zetkał. Na zhromadnej Božej mši so politikarjej při „znamjenju pokoja“ wutrobnje wobjimaštaj.

Bratislava (PČ/K/SN). Bórze so Słowakojo dowědźa, štó je nowa hłowa stata. Sobotu móža woni hač do 22 hodź. mjez adwokatku Zuzanu Čaputovej (46) a městopředsydu Europskeje komisije Marošom Šefčovičom (53) wolić. Wonaj běštaj w prěnim kole 16. měrca mjez 13 kandidatami prěnjej dwě městnje wobsadźiłoj, při čimž je so Čaputová ze 40,57 procentami porno 18,66 procentam Šefčoviča do róle faworitki dóstała. W minjenymaj tydźenjomaj staj wobaj z přistojnym wólbnym bojom – žane mjetanje błóta abo ranjace twjerdźenja – za sebje wa­biłoj. W telewizijnym duelu wuswědči Čaputová riwalej wjetšu wustojnosć we wonkownej politice, sebi wšak přicpě lěpšu znajomosć problemow w kraju. „Šiju zwinyć“ móhło Šefčovičej „wotkryće“ Dennika N., zo bě wón hišće w meji 1989 do KSČ zastupić chcył a w přizjewjenskim formularje wuznał, zo chce so aktiwnje na natwarje socializma wob­dźěleć.

Z cuzej wutrobu „druhi“ raz žiwi

Donnerstag, 28. März 2019 geschrieben von:

WUTROBU transplantować bě lěta 1967 swětowa sensacija. Štož zdokonja swój čas južnoafriski chirurg Christiaan Barnard w Kapstadće jako prěni, je dźensniši dźeń tež w susodnym kraju Čěskej bjezmała wšědna praksa. W minjenych 35 lětach­ su tam něhdźe 1 770 transplanta­cijow wutroby wuwjedli. Wjace hač 1 100 z nich přewjedźe Praski Institut kliniskeje a eksperimentelneje mediciny (IKEM), něhdźe 600 Brnjanski Centrum kardiowaskularneje a transplantaciskeje chirurgije. IKEM je so na prěnju transplantaciju wutroby 31. januara 1984 zwažił, a to bě zdobom prěnja w tehdyšim socialistiskim lěhwje.

Čěska dale rosće

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wo dalšich 40 000 je wobydlerstwo Čěskeje republiki loni přibyło, z čimž je na nětko 10 649 800 ludźi zrostło. Z wukraja bě 58 148 přisydlencow do kraja přišło, předewšěm ukrainskich a słowakskich dźěłopytacych. 19 519 čěskich staćanow je lěta 2018 swoju domiznu wopušćiło. Tele daty wozjewja Čěski statistiski zarjad.

W susodnym kraju narodźi so loni 114 036 dźěći, 369 mjenje hač lěto do toho. 48,5 procentow z nich je zwonka mandźelstwa na swět přišło. W lěće 2017 bě podźěl njemandźelskich nowonarodźenych 49 procentow wučinjał. Wot lěta 1988 je to scyła prěni raz, zo je ličba zwonka mandźelstwa narodźenych dźěći trochu spadła. Zemrěło je loni 112 920 ludźi, 1 477 wjac hač lěta 2017. Kwasowało je loni 54 479 porow, štož je wot lěta 2007 najwjac. Najwoblubowanišej měsacaj za zmandźelenje běštej junij a awgust – w kóždym z njeju je so wjace hač 10 000 kwasow wuhotowało. Nawoženjam bě najčasćišo 29 lět, njewjestam 27 lět. Ličba rozwodow je loni na 24 122 woteběrała. Štyri pjećiny muži a žonow rozeńdźechu so prěni króć. Rozwjedźeni mužojo su přerěznje 44,9 lět stari byli, rozwjedźene žony přerěznje 41,9 lět.

Kaczyńskemu hrozy strach

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Pólska opozicija koaliciju wutworiła – radikalni katolikojo tohorunja

Waršawa. W Pólskej je so zahajił wólbny bój, štož so tež w medijach dźeń a bóle wotbłyšćuje. Dźe wo wólby Europskeho parlamenta w meji runje tak kaž wo wólby noweho pólskeho sejma nazymu.

W tym zwisku je so něšto stało, štož njeby před měsacami hišće předstajomne było: Cyłkownje pjeć dotal zwadźenych opoziciskich stron je so do tak mjenowaneje „Europskeje koalicije“ zjed­noćiło. Jeje hłowny zaměr je, wutworić sylny napřećiwny blok ke knježacej narodnokonserwatiwnej­ stronje Prawo a sprawnosć (PiS). Hladajo na to su strony samo zwólniwe swoje zdźěla chětro rozdźělne pozicije nastupajo rólu cyr­kwje, prawo žonow abo jenakosplažne partnerstwa wróćo stajić.

Wodźaca móc Europskeje koalicije je něhdy knježaca liberalna Wobydlerska platforma z Grzegorzom Schetynu na čole. Zwjazkej přisłušeja nimo toho Lěwica, Ratarska strona, liberalna a moderna strona Nowoczesna kaž tež Zeleni.

Postupy za Romow

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Romaska ludnosć je we wjet­šinje čěskich wobwodow w lěpšej situaciji hač w druhich europskich krajach z wjetšej ličbu romaskich wobydlerjow. To wujewja přepytowanje, kotrež je Eu­ropska agentura za zakładne prawa (FRA) přewjedła, wuhódnoćejo za to z dźe­sać europskich statow wotpowědne daty z lěta 2011 a 2016. Přisłušnicy romaskeje mjeńšiny su porno tamnym woby­dlerjam nastupajo kubłanje, dźěło kaž tež bydlenje dale zanjechani. Hdyž bě 2011 něhdźe 80 procentow Romow w chudobje žiwych, je jich ličba pjeć lět pozdźišo na 58 proc. spadła. Do pěstowarnjow bě před wosom lětami 29 proc. romaskich dźěći chodźiło, 2016 wšak 34 proc. Wuchodźiwši šulu přesta 2011 cyłych 72 proc. młodych Romow a Romkow z kóždym dalšim zdźěłowanjom, 2016 jenož hišće 57 proc. Dźěło měještej we woběmaj lětomaj dwě pjećinje romaskich dorostłych. „Najwjetši problem w Čěskej republice porno druhim krajam je diskriminacija Romow na wikach bydlenjow“, zwuraznja sobudźěłaćer FRA Jaroslav King. Pjećina Romow žiwori w njekwalitnych abo napoł rozpadanych bydlenjach.

słowo lěta 2020

Anzeige