Praha sedma w Europskej uniji

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Brüssel (ČŽ/K). Čěska stolica bě w lěće 2017 – kaž hižo 2016 – sedmy najbohatši region Europskeje unije nastupajo socialny bruttoprodukt (BSP), přeličeny na ličbu ludnosće. To wupokazuje najnowše wozjewjenje statistiskeho instituta Eu­rostat. Na kóždeho wobydlerja čěskeje metropole přińdźe přerěznje 187 procentow BSP, štož je porno lětu 2016 přirost wo pjeć dypkow.

Z bohatstwom na čole steji z hoberskim wotstawkom London, kotrehož socialny bruttoprodukt wučinješe lěta 2017 cyłych 626 procentow přerězka EU. Slěduje Luxemburg z 253 procentami, třeće městno zaběra južny region Irskeje z 220 proc., štwórte Hamburg z 202 procentomaj, pjate Brüssel z 196 procentami a šeste wuchodna Irska z 189 proc. Słowakska stolica Bratislava je so k lětu 2016 wo pjeć dypkow pohubjeńšiła a 179 procentow docpěła. Srjedźočěski wobwod přińdźe hišće na 84 proc., Ústíski na jenož 65. Mjez pjeć najchudšimi regionami w zhro­madźenstwje nachadźeja so hnydom štyri bołharske. Ležane na sewjerowuchodźe kraja nadźěłachu wone jeničce snadnuškich 31 procentow přerězka EU.

Faluja šoferojo

Dienstag, 26. Februar 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). W Čěskej pobrachuje wjele tysac powołanskich šoferow. Hłowna přičina je poměrnje mała mzda w transportnistwje, přerěznje 27 000 krónow (ca. 1 050 eurow) wu­činjaca. To zwěsći portal Profesia.cz. W kraju dźěła tuchwilu na wšěch 130 000 profesionalnych „kapitanow za wodźi­dłom“, k idealnemu stawej faluje po hódnoćenju ekspertow wjace hač 15 000. „Jedna so wo powołanje, kotrež je psychisce, ale tohorunja fyzisce jara­ naročne. Šoferojo dźěłaja njerědko w dołhich časowych turnusach. K tomu maja nad­měru wulku zamołwitosć, su rizi­kam wustajeni a maja husto stres“, zwuraznja Michal Novák z Profesia.cz. Najmjenje zaji­ma je wo wodźenje dołhich nakładnych awtow. Njedostatk powołanskich šoferow budźe prawdźepo­dobnje poněčim dale a wjetši. Přetož nětko­ dźěłacy su dźě dźeń a starši. Přerěznje je jim 57 lět. Prognoza wupokazuje, zo póńdźe w přichodnych pjeć lětach dobra třećina profesionelnych šoferow awtobusow do renty. Wobchadne a transportne firmy maja wulke ćeže, wotchadźace mocy z młód­šimi narunać.

Na róčnicy syły demonstrowali

Montag, 25. Februar 2019 geschrieben von:
Bratislava (SŽ/K). Iniciatiwa Za slušné Slovensko bě ludnosć namołwiła, k prěnjej róčnicy zamordowanja nowinarja Jána­ Kuciaka na dróhu hić a tak zwuraznić, zo njejsu na złóstnistwo a jeho sćěhi zabyli. W 33 městach su to syły woby­dlerjow sćěhowali. W Bratislavje samej zhromadźi so ně­hdźe 25 000 ludźi, a jich wobdźělenje bě demonstracija na adresu rjada politikarjow. Z wołanjom a hesłami sej přitomni žadachu, zo měli šef strony Smer-SD Robert Fico, předsyda narodneje SNS Andrej Danko, nawoda strony madźarskeje mjeńšiny Béla Bugár a přede­wšěm generalny statny rěčnik Dušan Kováčik z politiki woteńć. Na demonstraciji w stolicy porěča tež nan zamordowaneho nowinarja Jozef Kuciak. Dojimawje podźakowa so wón wšěm, kotřiž běchu jemu­ a jeho swójbje swoje sobučuće wo­pokazali. Pokazawši na to, zo w nadawku mordarja njejsu jeho syna jenož ně­hdyši SNBjacy (stasijowcy) přesćěhowali, ale zo je­ tež policija jeho we wizěrje měła, wón rjekny: „To móže kóždy sam posudźić, w kajkej demokratiji smy to žiwi byli.“

Pólsko-israelska kontrowersa

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Konflikta krajow dla wjeršk Visegrádskeje štyrki wotprajeny

Jerusalem/Waršawa (ČŽ/K). W Jerusalemje wotměchu so bilateralne rozmołwy ministerskich prezidentow Čěskeje, Słowakskeje a Madźarskeje z israelskim premierom Benjaminom Netanjahuwom. Wšitcy třo jednachu z nim wo rozšěrjenju wzajomnych poćahow kaž tež wo naležnosćach wěstoty, zakitowanja a nic naposledk wo zhromadnym dźěle we wědomosći a slědźenju. Čěski premier Andrej Babiš woznamjeni Israel jako strategiskeho partnera. Babiš je so tež ze zastupnikami industrije, bankow, energetiki a kybernetiskeje wěstoty zetkał. Madźarski premier Viktor Orbán po zeńdźenju rjekny, zo wotewri jeho kraj w Jerusalemje zastupnistwo za wikowanje. Kaž słowakski ministerski prezident Peter Pellegrini nowinarjam praji, je Netanjahuwa přeprosył na wopyt Słowakskeje, hdźež tón dotal hišće njebě.

Češa měli mjenje mjasa jěsć

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Ani plastowa troska ani igelitowa toška ani awtomobilstwo­ njejsu najwjetše hrěchi přerězneho Čecha na wobswěće. Ně, su to tepjenje, přetrjeba miliny a nadpře­rězne konsumowanje swinjaceho mjasa. Tele dopóznaće je čitać w dźeniku Mladá fronta dnes. Nowina publikuje to jako wuslědk najnowšeje studije wědomostnikow Praskeje Chemisko-technologi­skeje wysokeje šule.

Zaměr wědomostnikow mjenowaneho kubłanišća je był, zezběrać a wuhódnoćić wotpowědne daty hłownje Čěskeho statistiskeho zarjada, zo móhli wotmołwić na prašenje, kotra ludźaca činitosć wobswět powšitkownje najbóle poćežuje. To zwuraznja Vladimír Kočí, dekan fakulty mjenowaneje wysokeje šule­ a sobuawtor studije. Jeje wuslědk njenadźicy wujewja, zo ma w tym nastupanju prěnje městno přetrjeba energije za tepjenje, klimati­zacija stwow a wšo druhe milinu trjebace w bydlenju kaž wobswětlenje, telewizor, chłódźak, płokawa etc. „Milina za to a elektrika za tepjenje abo chłódźenje wudobywa so pola nas we wulkej měrje z fosilnych žórłow. Jich zmilinjenje chcyjo nochcyjo wobswět zanjerodźa“, Kočí praji.

Staw wusudow njespokojacy

Donnerstag, 21. Februar 2019 geschrieben von:

Kijew (ČŽ/K/SN). Pjeć lět po namócnosćach na Kijewskim Naměsće njewotwisnosće ze stami mortwych njejsu přeco hišće wšitcy winicy znaći. To zwurazni nawoda přepytowaceho organa generalneho statneho rěčnistwa Sergij Horbatuk. Sudnistwam předleži něhdźe 300 wobskóržbow, zasudźili pak su dotal jenož dźewjeć wosobow.

ANO z wulkimpředskokom

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Stabilnosć ANO zda so njechabłaca być – měsac po měsacu žněje­ hibanje njespokojnych premiera Andreja­ Babiša w naprašowanjach na­stupajo wólby wjace hač 30 procentow.

Tež januarske zwěsćowanje zadźerženja wolerjow přez agenturu STEM wupokazuje, zo by ANO přichodnu njedźelu wotum do parlamenta z 31,9 procentami dobyło. To drje su tři dypki mjenje hač w hodowniku, njedźiwajcy toho je to nahladny předskok před wšěmi dalšimi kontrahentami. Piraća na druhim městnje docpěwaja mjenujcy runje połojcu hłosow, dokładnje 15,1 procent. Za nich je to přiwšěm dotal najlěpši wuslědk. ODS by drje dale třeću poziciju dźeržeć móhła, wobydlerscy demokraća bychu pak z jědnaće procentami 1,3 procenty mjenje dóstali hač w decembru. Na štwórte městno sunje so KSČM z 8,5 procentami (+ 1) na pjate ČSSD z 8,3 proc. (+ 1). Do parlamenta zaćahnyłoj byštej tež SPD ze 7,7 proc. (+ 0,8) a KDU-ČSL z runymi šěsć procentami (+ 0,9). Zwonka sejma­ wostali bychu STAN (4 procenty), TOP 09 (3,6 procentow), Svobodni (1,0 procent) kaž tež Zeleni (1,0 proc.).

Hospodarskistaw dobry

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Kak Češa hospodarski niwow swojeho kraja hódnoća a kajki jón k tomu widźa w dźewjeć dalšich europskich statach, za tym je so zwěsćowarnja zjawneho měnjenja CVVM wobhonjała. Wuslědk wujewja, zo 78 procentow woprašanych ekonomiski staw Čěskeje jako dobry posudźuje, 20 procentow je nawopačneho měnjenja. To je po lěće 1997 najwyše pozitiwne hódnoćenje hospodarstwa a runočasnje najniše negatiwne. Swój čas bě poměr 26 proc. pozitiwnych měnjenjow, ale 73 proc. negatiwnych. Lěta 2010 posudźi 34 proc. situaciju pozitiwnje a 64 proc. negatiwnje.

CVVM je zdobom zajimowało, kak widźa wobydlerjo staw hospodarstwa w dalšich dźewjeć krajach. Najwyši niwow wuswědčeja respondenća při tym ze 94 procentami Němskej, z 92 proc. sćěhuje Awstriska­ před Čěskej z 78 proc. Za njej zaměstnja so ze 66 proc. Słowakska. Pólska zaběra z 62 proc. pjatu poziciju, Madźarska­ ma ze 57 proc. šeste, Słowjenska z 52 proc. sedme a Ruska z 45 proc. wosme městno. Najšpatnišo wobstejitej Bołharska z 25 a Rumunska z jeničce 13 procentami.

Pjatnaćo chcyli prezident być

Montag, 18. Februar 2019 geschrieben von:

Bratislava (SŽ/K/SN). Po tym zo je so termin zapisanja kandidatstwa na prezidenta Słowakskeje minył, wobsahuje lisćina zajimcow na najwyše zastojnstwo w staće 15 mjenow, jedne wjac hač před pjeć lětami. W kóždym padźe dóstanje kraj pod Tatrami nowu hłowu stata, přetož jeho dotalny najwyši reprezentant Andrej Kiska bě sčasom zdźělił, zo hišće jónu njenastupi.

Wo wjetšinje tych, kotřiž chcyli so z jeho naslědnikom stać, ludnosć přewjele njewě, sociologa Pavel Haulík moněruje. A dodawa, zo woni bohužel tež nimaja wjele chwile za to, wolerjam sposrědkować swoje předstawy, wotpohlady a předewzaća w słužbje na dobro kraja a jeho ludźi. Mjez znaćišimi w zjawnosći su Maroš­ Šefčovič, skutkowacy w Brüsselu jako eurokomisar, dale Béla Bugár, kiž funguje jako předsyda strony madźarskeje mjeńšiny Most-Híd, a předewzaćel-nowinar Martin Daňo. Naposledk mjenowany nastupi jako njewotwisny kandidat, tak tež nimale wšitcy wostatni.

Noweho prezidenta wola Słowakojo 16. měrca. Je-li wurisanske koło trěbne, budźe­ wone 30. nalětnika.

„Dobry konsul“ dyrbi domoj

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Norwegska pólskeho diplomata jeho aktiwitow dla z kraja wupokazała

Waršawa. Pólska ma wot najnowšeho diplomatiski problem z Norwegskej. Kraj bě jej minjenu póndźelu zdźělił, zo njeje konsul Sławomir Kowalski tam hižo witany a zo ma Norwegsku w běhu třoch tydźenjow wopušćić. Waršawa na to reagowaše, kaž je to na diplomatiskej runinje z wašnjom, a je norwegskeho konsula tohorunja z Pólskeje wupokazała.

słowo lěta 2020

Anzeige