Němcy mjenje woblubowani

Montag, 18. Januar 2016 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Spadli su sympatije Čechow napřećo wšitkim zapadoeuropskim krajam, při tym najbóle napřećo Němskej. Tole wuchadźa z najnowšeho woprašowanja zwěsćowarnje nahladow wobydlerstwa STEM. Wone wujewjeja, zo ma přichilne nastajenje k wulkemu susodej jenož hišće 49 procentow ludźi. Dźiwajo na to, zo bě lěta 2013 nic mjenje hač 64 procentow woprašanych za Němcow sympatije měło, je to nahladny spad. Je to zdobom najniši dypk woblubowanosće Němskeje wot lěta 2004. „Prawdźepo dobne je, zo wotbłyšćuje tale změna nastajenje čěskeje ludnosće k němskej politice napřećo ćěkancam kaž tež dwěle, zo Němska migracisku krizu zmištruje“, agentura měni. Najlěpši poćah maja Češa tradicionelnje k Słowakskej, štož wobkruća 86 procentow woprašanych. Dobre hódnoćenje dósta tež Awstriska, kotraž ma sympatije 72 proc. K Madźarskej je so poměr z 52 na 60 proc. polěpšił, k Pólskej ze 47 na 52 proc. Najmjenje přichilnosće připisuja Turkowskej (15 proc.) a nic wjele wjace Ukrainje (24 proc.).

„Čornakam“ dźe na kožu

Freitag, 15. Januar 2016 geschrieben von:

DŹIWJE SWINJE w tak miłej zymičce, kaž so wona dotal jewi, přewšo derje čuja. A dokelž su so bjeztoho tak rozmnožili, zo spochi škódliwišo předewšěm na ratarskich zahonach „zachadźeja“, smědźa hajnicy kaž tohorunja hońtwjerjo z dowolnosću ministerstwa za ratarstwo čornu dźiwinu wotnětka cyłe lěto třěleć. „Je-li w zymskich měsacach poměrnje ćopło a za ,čornaki‘ dosć picy, zwjetša tež wšě słabuške prosatka přežiwjeja. Podobnje ma so to z młodźatami jelenjow a muflonow“, wuswětla předsyda Českobudějovicskeho wokrjesneho hońtwjerskeho zwjazka Václav Zumr. Postajenje přisłušneho Praskeho ministerstwa je po jeho słowach tohodla nuznje trěbne, zo njeby ratarstwu resp. lěsnym kulturam přez měru wjele škodow nastało.

„Zapřisahańca přećiwo Pólskej“

Mittwoch, 13. Januar 2016 geschrieben von:

Połoženje mjez Berlinom a Waršawu wažna tema w medijach

Waršawa. Napjate styki mjez Němskej a Pólskej su spočatk tydźenja tež diplomatisce takrjec wyšu runinu docpěli. Pólski wonkowny minister Witold Wasz- czykowski bě němskeho wulkopósłanca Rolfa Nickela k sebi skazał, „antipólskich wuprajenjow němskich politikarjow“ dla. Mjez druhim poćahowaše so na kritiku prezidenta Europskeho parlamenta Martina Schulza a komisara EU Günthera Oettingera nowych pólskich zakonjow dla. Nickel wšak Waszczykowskemu po­twjerdźi, zo su dobre poćahi mjez krajomaj „wulki pokład“, kotryž ma so hajić.

Wulki wuspěch přećiwo crystalej

Mittwoch, 13. Januar 2016 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Fachowcy čěskeje a pólskeje policije, kotřiž wojuja přećiwo mjezynarodnym wikowarjam z crystalom, su wulki wuspěch žnjeli. Při racijach we woběmaj krajomaj su cyłkownje 19 ludźi zajeli, kaž rěčnica policije wčera w Praze zdźěli. Podhladnym wumjetuja, zo su strašne drogi we wulkich mnóstwach produkowali a wulkemu kruhej dealerow w Němskej, Čěskej a Awstralskej předawali. Policisća wuslědźichu při racijach tři profesionelnje wuhotowane wulkolabory. Tam sćazachu 50 kilogramow crystala a 90 kilogramow dalšich chemikalijow z turkowskeje produkcije. Čěski policajski prezident Tomáš Tuhý rěčeše w tym zwisku wo dotal najwjetšim wuspěchu. Dźěło cwólbow je po jeho słowach typiske za wuwiće drogoweje kriminality. Tak wone často swoje labory přeměstnjeja, tež mjez krajomaj. W laborach móža w běhu jenož pjeć dnjow hač do 50 kilogramow syntetiskeje drogi crystal zhotowić. Ta je jara strašna, dokelž wjedźe spěšnje k dospołnej wotwisnosći a zawinuje ćělne a psychiske škody.

Praha měła sobu dźěłać

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Społnomócnjena Europskeje unije za wonkowne naležnosće Federica Mogherini je na wopyće w Praze Čěsku namołwjała, w krizy ćěkancow dla za zhromadnymi rozrisanjemi pytać. „Smy-li zjednoćeni, smy w swojim dźěle sylniši“, rjekny 42lětna wčera po zetkanju z čěskim wonkownym ministrom Lubomírom Zaorálekom. Čěska bě w septembru přećiwo krutym kwotam rozdźělowanja ćěkancow w Europje hłosowała. Při­wšěm je kraj zwólniwy, hinak hač Madźarska a Słowakska, rozsud wjetšiny na europskej­ runinje akceptować. Mogherini sej tele nastajenje Praskeho srjedźo-lěwicarskeho knježerstwa jako „ekstremnje konstruktiwne“ chwaleše, skedźb­ni pak na dale wobstejace diferency. Namócnosće přećiwo žonam silwestersku nóc w Kölnje mjenowaše społnomócnjena EU chutne a starosće zbudźace. „Je to wobkrućenje toho, zo smy w połoženju z wulkimi rizikami“, rjekny socialdemokrat Zaorálek­. Wón žadaše sej zhromadny namjezny škit EU, dokelž wšelake kraje tónle nadawk hižo njespjelnjeja.

Sankcije přećiwo Pólskej?

Montag, 11. Januar 2016 geschrieben von:

Waršawske knježerstwo wobara so přiběracej kritice z wukraja

Berlin/Waršawa (dpa/K/SN). Nětčiše pólske knježerstwo pod nawodom radikalno-konserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) twjerdošijneho Jarosława Ka­czyńskeho drje swěru jědźe kurs tak mjenowaneho „znarodnjenja kraja“, přiwšěm jemu wětřik chětro mjezwoči duje – wotnutřka a hišće bóle wotwonka.

We wjace hač 20 pólskich městach su sobotu dźesaćitysacy znjeměrnjenych ludźi na dróhu šli, demonstrujo wosebje přećiwo pjatk wobzamknjenemu nowemu medijowemu zakonjej, z kotrymž widźa demokratiju wohroženu. Z hesłami kaž „Ruce preč wot radija“ abo „Knježerstwo łži“ wustupowachu woni naležnje za jeho cofnjenje. K demonstracijam bě namołwił Komitej k zakitowanju demokratije, kotrehož załožićel Mateusz Kijowski we Łódźi, dźiwajo na hižo přewjedźene změny na čole zjawnoprawneje telewizije a rozhłosa, rjekny: „Změny w zjawnych medijach su hižo nětkole widźeć.“

Dobra bilanca

Montag, 11. Januar 2016 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Dwě lěće po podpisanju koaliciskeho zrěčenja móže knježerstwo Bohumila Sobotki (ČSSD) bilancować, zo je wjetšinu za lěto 2015 dojednanych prioritnych dypkow zwoprawdźiło. Mjez spjelnjenymi projektami su spušćenje popłatkow za wopyt lěkarja, niši nadhódnotowy dawk za lěki a knihi, zběhnjenje druheho­ stołpa rentoweje reformy a dawkowe lěpšiny swójbam z dwěmaj a wjac dźěćimi. Tři předewzaća wostachu wotewrjene – wotstronjenje jara wysokich bruttomzdow, zakoń wo njeprofitabelnych chorownjach a niše zdawkowanje pjelchow. Telewizija ČT24 k tomu přispomnja: „Mjeztym zo wo prěnimaj dypkomaj mjez stronami koalicije rozdźělne nahlady wobsteja, je pola třećeho Europski parlament hłowny problem.“ W naležnosći superbruttoweje mzdy prěni městopředsyda KDU-ČSL Marian Jurečka hódnoći, zo da so tale komplikowana wěc najzašo za dwě abo tři lěta rozrisać. Za lěto 2016 maja so po koaliciskim zrěčenju mjez druhim spjelnić elektroniske wotličenje wunoškow z předanje, zakoń wo dopokazu pochada swójstwa a wyše zapłaćenje ludźom, hladacym zbrašenych.

Słowakska njerodźi wo muslimow

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:
Bratislava (dpa/K/SN). Słowakska njepřiwozmje žanych muslimskich ćěkancow. To je ministerski prezident Robert Fico připowědźił jako reakciju na hrozne po­dawki w Kölnje a Hamburgu. Słowakska njebudźe dale jeno přećiwo zawjazowacej kwoće přijimanja ćěkancow raznje wustupować; wona tež njedopušći, zo móhła w kraju zawrjena komuna muslimow nastać. Přichodnje njewobdźěli so Słowakska tohorunja na humanitarnej pomocy za migrantow, ale wěnuje swoju financielnu podpěru zawěsćenju wonkownych hranicow Europskeje unije.

Nětko postaja knježerstwo

Freitag, 08. Januar 2016 geschrieben von:

Nowy pólski medijowy zakoń schwaleny – prěnje personalne změny

Waršawa. Z wotmachom nowe pólske knježerstwo planowane zakonske a personalne změny w kraju zwoprawdźa. Tak su hišće silwester w sejmje a senaće – druhej komorje parlamenta – nowy medijowy zakoń wobzamknyli, kotryž ma daloko sahace wuskutki na wšón medialny system w kraju.

Sobu najwažniša změna potrjechi dotal njewotwisny Komitej rozhłosa a telewizije. Gremij bě w personalnych a financnych prašenjach rozsudźał, bjez toho zo móhło knježerstwo wliw wukonjeć. Tónle komitej je z nowym zakonjom faktisce rozpušćeny. Wot 1. januara dohladuje medije jenička wosobina: wot knježerstwa pósłany minister Dawid Jackiewicz. Wón nětko postaja, štó smě w nowej Radźe narodnych medijow dźěłać. To wšak rěka, zo přichodnje šef narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosław Kaczyński a prezident Andrzej Duda w personalnych a financnych naležnosćach medijow postajataj.

Planuja jednanje přećiwo Pólskej

Donnerstag, 07. Januar 2016 geschrieben von:

Amsterdam/Waršawa (dpa/SN). Dwělomnych reformow w Pólskej dla chcyła komisija Europskeje unije jednanje za­hajić, zo móhła móžne strachi za prawniski stat přepytować. „Zahajimy proceduru, kotruž smy hižo lěta 2014 wuwili“, rjekny prezident komisije EU Jean-Claude Juncker dźensa w Amsterdamje. Naprawy přećiwo nowemu narodnokonserwatiwnemu knježerstwu we Waršawje njejsu po měnjenju wobkedźbowarjow překwapjace. Wšelake instancy EU běchu hižo minjeny kónc tydźenja připowě­dźili, zo chcyli pruwowanske jednanje wo prawostatnosći w Pólskej zahajić.

Anzeige