To a tamne (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Stadło wowcow je w Nowoseelandskej štyrjoch paduchow zadźeržało, kotřiž běchu z awtom hižo połdra hodźiny dołho před policiju ćěkali. Hakle jako wowcy dróhu přeprěčichu a ju tak zaraćichu, móžeše policija młodostnych w starobje 14 do 23 lět zajeć. Wowcam so ničo njesta. Nowoseelandska ma 4,6 milionow wobydlerjow a 30 milionow wowcow.

Njewšědneje sudniskeje zwady dla je koparske towarstwo w Saksko-Anhaltskej swoje hrajnišćo zawrěło. Susod bě přez wšitke instancy hač k Naumburgskemu wyšemu krajnemu sudnistwu skoržił, dokelž běchu stajnje zaso bule na jeho ležownosć padali. Loni w nowembru sudnicy rozsudźichu, zo směł přerěznje jedyn bul wob tydźeń na ležownosć muža padnyć, hewak hrozy chłostanje hač do 250 000 eurow abo šěsć měsacow jastwa. Lěta 2014 bě muž 134 bulow zličił.

To a tamne (21.01.16)

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Swoju wobsedźerku před jědojtej kobru wuchował je pos w Južnej Africe. Žona by w swojej garaži bjezmała na hada stupiła, njeby-li so bullterrier do reptila dał a jeho morił. Při tym wšak so pos sam na smjerć zrani, jako jeho kobra kusny. Wobsedźerka dowjeze swojeho Dextera do zwěrjaceje kliniki w Kapstadće – a tón přežiwi.

Dźěćo njedaloko Vatikana porodźiła je bjez­domna žona w Romje. Bamž Franciskus je 37lětnej žonje po tym bydlenje we Vatikanje poskićił, kaž italske medije rozprawjeja, powołujo so na rěčnika Vatikana Federica Lombardija. Při porodźe njedaloko Pětroweho naměsta policistka žonje pomhaše. Dźeń pozdźišo je bamžowski arcybiskop Konrad Krajewski bjezdomnu žonu a jeje dźěćo w chorowni wopytał. Bjezdomni w Romje bamžej Franciskusej jara na wutrobje leža.

To a tamne (20.01.16)

Mittwoch, 20. Januar 2016 geschrieben von:

Policisća su do lodu zamjerznjeho kołpja wumóžili. Tón bě najskerje w nocy na rěce Modłej (Mulde) pola Zwickauwa do wuskosćow přišoł. Zastojnicy zamóchu lód z pomocu kijow a kamjenjow přełamać a ptaka wuswobodźić. Po wuchowanju wotleća tón njezranjeny a pušći so někotre metry dale znowa na wodu. Wuchodźowarka bě bjezmócneho kołpja wuhladała a policiju zawołała.

Student Matthias Geisriegler chce so jutře w joggingowych cholowych do słucharnje uniwersity sydnyć. Hromadźe ze šulskim přećelom je lěta 2009 w Grazu mjezynarodny dźeń jogging-cholowow do žiwjenja zwołał. Wot toho časa chodźi demonstratiwnje stajnje 21. januara w tajkich cholowach na čitanja, do hosćenca, na dźěło a na wosebite partyje. Wo joggingowych cholowach wón měni: „Wone su přijomne a nječasne.“

To a tamne (19.01.16)

Dienstag, 19. Januar 2016 geschrieben von:

Kompjuterowy wirus a dospołnje zlemjena informaciska syć stej lěkarjow awstralskeje­ chorownje nuzowałoj, starodawne srědki wužiwać. „Bědźimy so z rukopisnymi zapiskami a wuslědki přepytowanjow telefonisce posrědkujemy“, zdźěli nawoda Royal Melbourne hospitala­ medijam. Lěkarjo wužiwachu samo stare faksowe nastroje, zo bychu so mjez sobu informowali. Wirus bě 14 lět stary kompjuterowy system zlemił.

Staruška na kopanišću je tuchwilu medialna­ hwězda w Grjekskej. Wulke powěsćowe­ portale pokazowachu wčera 50 sekundow trajacy widejofilm, kotryž tež w interneće wulki wothłós žněje. Widźeć­ je čornje zdrasćena žona z kijom, kotraž wosrjedź hry sportnišćo přeprěča. Młodźi koparjo sćerpnje a bjez swarjenja čakaja, a skónčnje móža woni dale za bulom honić.

To a tamne (18.01.16)

Montag, 18. Januar 2016 geschrieben von:

Dospołnje pjanu zadobywarku je 42lětny muž w nižozemskim Eindhovenje w swojim łožu našoł, po tym zo bě so w bydlenskej stwě přez žonjace škórnje kopolił. Po tym zo bě muž podarmo spytał žonje přirěčować, zo by bydlenje wopušćiła, ju policisća skónčnje sobu wzachu. Wobskoržić chcedźa ju wobškodźenja dla, dokelž bě so namócnje do bydlenja zadobyła. Kradnyła wšak tam ničo njeje.

Karnewalisća w policajskej uniformje su žonam wosebje powabliwe. Nawopak žony jako chorobne sotry na muži přewšo atraktiwnje skutkuja. To je slědźenski institut­ Mafo.de w nadawku časopisa Playboy wuslědźił. Wjace hač połojca woprašanych žonow (51,2 proc.) ma póstnicarjow w uniformje za wosebje sexy. Mužojo­ (33,9 proc.) so najčasćišo za žonami w kostimje chorobneje sotry wobroćeja. Prašeli běchu so 1 049 ludźi.

To a tamne (15.01.16)

Freitag, 15. Januar 2016 geschrieben von:

Globalne připóznaće za joggingowe cholowy žadaja sej iniciatorojo njewšědneje akcije: 21. januara, na mjezynarodnym dnju joggingowych cholowow, chcedźa tele ležerne wašnje drasćenja wšudźe prezentować. „International sweetpants day“ bě něhdy póstniska myslička štyrjoch šulerjow z awstriskeho Graza. Po jich informacijach so mjeztym statysacy ludźi w 50 krajach k tajkim cholowam wuznawaja. Tak chcedźa 21. ja­nuara demonstratiwnje w joggingowych cholowach na dźěło, do hosćenca abo na wosebite­ cholowowe partyje hić.

Dobreho jandźela pěstona měješe kóń w braniborskim Neubeerenje, jako wčera wosrjedź dróhi do nakładneho awta zrazy. Mjeztym zo so awto tak wobškodźi, zo njemóžeše hižo dale jěć, wosta štyrinohač hač na někotre módre blaki nje­zranjeny. Škoda na awće: 5 000 eurow.

To a tamne (14.01.16)

Donnerstag, 14. Januar 2016 geschrieben von:

Wšu kedźbnosć medijow na so sćahnył je sydom měsacow stary hólčk wčera w španiskim parlamenće. Zapósłanča lěwicarskeje strony Podemos Carolina Bescansa bě swojeho synka na konstituowace posedźenje parlamenta sobu přinjesła. Při wólbach prezidenta parlamenta dósta ćěšenk samo hłosowanski lisćik, na kotrymž steješe: dźěćko knjenje Bescansa. Hłós pak wosta „njepłaćiwy“.

61 litrow kreje, 18 ćěłow a 81 wotćatych hłowow zličili su při inwenturje w Hamburgskim trašacym kabineće „Dungeon“. Wobškodźene rekwizity připódla tež hišće zwuporjedźachu, kaž rěčnica kabi­neta medijam zdźěli. Nimo toho su zli­čili, kak často běchu wopytowarjo loni ze strachom zarjejili: 250 000 króć. Ka­binet w něhdyšim składźe njedaloko přistawa­ je 300 000 ludźi wopytało.

To a tamne (13.01.16)

Mittwoch, 13. Januar 2016 geschrieben von:

W ryzy panice je 27lětny šofer awta błyskač pokradnył, pozdźišo pak so na policajskim rewěrje přizjewił. Muž bě njedaloko Ludwigsburga bjez jězbneje do­wolnosće po puću, jako jeho błyskač přewulkeje spěšnosće dla fotografowaše. Nastroj steješe na mosće. Policistaj, kotrajž jón posłužowaštaj, steještaj pod nim. Byrnjež zastojnikaj hnydom reagowałoj, bě 27lětny kameru a błyskač zapakował a wotjěł. Padustwo pak jemu ničo njepomhaše, kamera bě foto zastojnikomaj dawno hižo posrědkowała.

Nisko stejaceho słónca dla su so ćahi w Londonje zapozdźili. Kaž železniske předewzaće zdźěli, běchu lokomotiwnicy wot słónca tak slepjeni, zo njemóžachu z dwórnišća wotjěć, dokelž ćah zady so hižo njewidźachu. Dyrbjachu tuž čakać, doniž so situacija njepolěpši. „W tym padźe je wěstota wažniša hač dypkownosć.“

To a tamne (12.01.16)

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Do bydlenja dweju policistow zadobyli su so třo paduši w Dortmundźe. Jako so policistka a policist njedźelu wječor do swojeho bydlenja nawróćištaj, lepištaj kriminelnu trójku „při dźěle“. Po wotamknjenju duri słyšeštaj podhladne zwuki. Paduši spytachu přez wokno spanskeje stwy na zahrodu ćeknyć. Mjeztym zo 31lětny policist za nimi chwataše, běžeše jeho 29lětna partnerka ke chěžinym durjam. Tam jednoho z paduchow dosahny, dalšeho lepi policija něšto pozdźišo w měsće.

Z 8,55 metrami je 45lětny Oliver Koch lětuše swětowe mišterstwa w mjetanju hodownych štomow w pfalcskim Weiden­thalu dobył. Nimo njeho nastupi zawčerawšim, njedźelu, 52 muži a 30 žonow, zo bychu so na trochu skurilne wašnje wubědźowali. Hodowny šmrěk bě 1,50 metrow wulki. Wobdźělnicy smědźachu wšelake techniki mjetanja wužiwać.

To a tamne (11.01.16)

Montag, 11. Januar 2016 geschrieben von:

Prěnju lodowu dróhu lětsa su w Estiskej wotewrěli. Nimale štyri kilometry dołha čara na zamjerznjenym Baltiskim morju zwjazuje přistawne město Haapsalu a kupu Noarootsi, kaž zamołwići najsewjernišeho baltiskeho stata zdźěleja. Estiska ma šěsć oficialnych lodowych dróhow. Najdlěša je 26 kilometrow. Zarjaduja tajke dróhi, hdyž je lód znajmjeńša 24 centimetrow sylny.

Jenož nócny woblek a kabat woblečeny je pjećlětny hólc w Francoskej kilometry daloko w nocy z kolesom jěł, zo by lěkarsku pomoc za swojeho nana pytał. Tón bě so zwjezł, jako dźěći do łoža kładźeše. Pjećlětny šwikny so na koleso, zo by mać informował, kotraž bě dźesać kilometrow dale na dźěle. Šofer awta přepoćeneho a přemjerznjeneho hólčeca po puću wu­hlada a jeho domoj dowjeze, po tym zo bě lěkarja wołał.

Anzeige