To a tamne (29.02.16)

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:

Dokelž čuješe so bur wot jedneje Augsburgskeje partnerskeje posrědkowarnje „přez blido sćehnjeny“, ma ta jemu nětko 1 200 eurow wróćić. 50lětny nježenjenc bě w nowinje nawěšk widźał, po kotrymž je „Daniela, 30 lět, swěrneho ratarja“ pytała. Wón chcyše runje ju zeznać, agentura pak mjenowaše jemu tři dalše žony. Tuž wón skoržeše. W procesu so wukopa, zo běchu informacije nastupajo pozdatnu Danielu wopačne. Mać bura wobkrući, zo dźěše synej jeničce wo wonu 30lětnu. Tohodla sudźachu sudnicy za bura.

Njewšědne spjećowanje nazhoni Amsterdamska policija w zasadźenju přećiwo cwólbje wikowarjow z drogami. Krokodilej stej schowane pjenjezy wobstražowałoj. Po tym zo bě policija reptilijej wotstronić dała, dósta so ke chowance a nańdźe tam něhdźe 200 000 eurow. Mějićel krokodilow wo pjenježnym składźe pječa ničo wědźał njeje.

To a tamne (26.02.16)

Freitag, 26. Februar 2016 geschrieben von:

Wulkeje myše dla dyrbješe so chinska pasažěrska mašina zawróćić a so na lě- tanišćo wróćić. Ludźo běchu myš krótko po starće w kabinje pasažěrow wuhladali. Dotal njeje jasne, kak bě wona do lětadła přišła a hač drje bě něčeje domjace zwěrjatko. Po nawróće do wuchodochinskeho města Hangzhou mašinu dokładnje desinfikowachu. Wulke myše móža lětadłam strašne być, hdyž na kablach hrymzaja a tak systemy myla.

Rubježnika wuhnała je rezolutna předawarka w sewjerosakskim Krostitzu. Maskěrowany muž bě ju we wobchodźe napojow z pistolu wohrozył, žadajo sej pjenjezy. 45lětna to raznje wotpokaza, ale namołwješe jeho sej masku z hłowy sćahnyć, hewak zawoła policiju. „Wodajće“, muž na to rjekny a so zminy.

To a tamne (25.02.16)

Donnerstag, 25. Februar 2016 geschrieben von:

Po sudniskim procesu jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla je so muž w hornjofrankskim Wunsiedelu do awta sydnył a wotjěł. Na to dóńdźe k honjeńcy z policiju, na kotrejž so hač do sydom policajskich awtow wobdźěli. 63lětny, kiž nima jězbnu dowolnosć, smaleše ze 120 km/h po wsach a přewšo riskantnje přesćahowaše. Zo njebychu ludźi wohrozyli, zastojnicy honjeńcu skónčichu. Muž bě do toho před sudnistwom přiznał, zo je wospjet bjez jězbneje dowolnosće po puću był. Policija nětko za nim pyta.

Dźesatki prochsrěbakow su njeznaći minjeny kónc tydźenja z jednoho Aachenskeho wobchoda pokradnyli. Do toho běchu durje namócnje wočinili. Kak su spěrawe nastroje transportowali a dokal su ćeknyli, policija dźensa přeco hišće njewědźeše. Slědy paduši tohorunja žane zawostajili njejsu.

To a tamne (24.02.16)

Mittwoch, 24. Februar 2016 geschrieben von:

Mału předstawu wo tym, kelko pjenjez ludźo doma chowaja, nazhonjeja tuchwilu w Budyskej wokrjesnej lutowarni. Wot toho časa, zo politikarjo zjawnje wo tym rozmysluja, bankowku 500 eurow wotstronić, přichadźeja ludźo do filialow, zo bychu swoje pjećstowske bankowki na tajke z mjeńšej hódnotu měnjeli. „To dźe samo hač k pjećcyfrowym sumam“, rjekny nawoda předsydstwa lutowarnje Dirk Albers wčera w Budyšinje.

Psa rubiłoj staj wčera wječor pakostnikaj w saksko-anhaltskim městačku Nebra. Muž a žona běštaj so do toho ze 24lětnym wobsedźerjom mopsa dojednałoj, zo psa kupitaj. Tola město dojednanych 750 eurow wućahnyštaj skućićelej z kapsy tyzu ze sylzopłunom a jón mužej do mjezwoča pryskaštaj. Skućićelej móžeštaj z mopsom ćeknyć. Muž so zrani a dyrbješe so lěkować dać.

To a tamne (23.02.16)

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:
2 500 litrow ilegalnje zhotowjeneho palenca z podźělom alkohola hač do 73 procentow su bayerscy cłownicy w bróžni njedaloko Passauwa našli a sćazali. Namakali su tež pjelnjene a etiketowane bleše wšelakich wulkosćow a słodow. Ratar, kotremuž bróžnja słuša, bě cłownikam hižo loni napadnył, předawajo palenc na burskich wikach. Hač je jón sam palił a hač napoj strowoće škodźi, fachowcy nětko přepytuja.

To a tamne (22.02.16)

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Nimale 84 000 schodźenkow w dźesać hodźinach a 14 minutach zmištrował je ekstremny sportowc Johannes Schmitz w Hannoveru, z čimž zdoby sej titul mištra w schodźenkowym marathonje. Za to­ dyrbješe sobotu něhdźe 200 króć třinaće poschodow w tamnišim powołanskim kubłanskim centrumje horje a dele běhać. Cyłkownje třinaće muži a jedna žona běchu so na marathonowej čarje 42,195 kilometrow po schodach wubědźowali.

Runje 30 000 zjawnych telefonowych budkow w Němskej hišće je, kaž telekom piše. Před dźesać lětami bě jich hišće 110 000 wužiwajomnych. Dokładny přehlad wo ličbach wšak telekom hižo nima, dokelž so komuny wo to staraja. Tendenca pak je jasna: Jeničce w Darmstadće su minjene tři lěta 30 telefonowych budkow wotstronili.

To a tamne (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Hoberske dule trawy načinjeja městačku Wangratta na juhowuchodźe Awstralskeje wulke ćeže. Hač do wysokosće dweju metrow kopi so njewitana stepowa trawa a pohrjeba pod sobu awta kaž tež chěže. „Spočatk tydźenja je so to započało. Nadobo běchu chěže wot sucheje trawy wobdate“, rjekny zarjadnik Rod Roscholler powěsćerni dpa.

W Londonskej nobelštwórći Chelsea su garažu za 360 000 puntow (466 000 eurow) přesadźowali, kaž awkciski dom Savills zdźěli. Garaža pak je tak mała, „zo je ćežko wulke awto nutř abo won dóstać“, piše nowina The Guardian. Zajim za garažu bě tak wulki, zo zapłaćichu za nju dwójce telko kaž wočakowane. To wo tym swědči, zo „imobilijowy boom w stolicy dawno nimo njeje“. Za rekordnu płaćiznu 400 000 puntow su před lětomaj podzemsku garažu přesadźowali.

To a tamne (18.02.16)

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Po zdaću je pasant w parkowym domje Darmstadtskeho dźiwadła w nocy žonu rjejić słyšał a na to policiju alarmował. Ze stracha pak ćekny kaž policija rozprawja. Jeno z patrulju zwaži sej wróćo na městno pozdatneho njeskutka. Tam pak so wšitko wuswětli: W parkowym domje słyšiš wodnjo a w nocy z wótřerěčaka operowu hudźbu. Ariju spěwarki bě muž z rjejenjom žony zaměnił.

Přećiwo kandidatej za najwyše zastojnstwo thailandskeje hierarchije buddhi­zma, 90lětnemu mnichej, přepytuja ilegalneho dowožowanja oldtimerow dla. Wjacore hódnotne awta typa Mercedes Benz we wobsydstwje templa Somdet Chu­ang su dowožowali, bjez toho zo bychu dowožowanski popłatk zapłaćili. Tón móhł w Thailandskej wjackrótnu wičnu hódnotu jednoho we wukraju zhotowjeneho awta wučinjeć.

To a tamne (17.02.16)

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Dattel planuje jako prěnje město w Sewjerorynsko-Westfalskej zawjesć wosebity pěskowy časnik za krótkoparkowarjow. Wosom minutow, dołhož so pěsk sypota, móža měšćenjo bjez zapłaćenja parkować. Měšćanska rada je planej hižo přihłosowała. Pruwować pak hišće maja, hač pěskowy časnik za parkowanje porjad wo na­dróžnym wobchadźe njerani. Wšako móhli so njeměšćenjo diskriminowani čuć.

Eksport ruskeho narodneho napoja wódki je so loni hladajo na napjatosće mjez Moskwu a zapadom porno lětu 2014 wo wjace hač 40 procentow pomjeńšił. Ruscy producenća su 43,5 milionow litrow alkoholiskeho napoja za 112 milionow US-dolarow do wukraja předali, piše nowina Komersant, powołujo so na cło. Wičny eksperta Wadim Drobiz mjenuje politiske přičiny za stratu.

To a tamne (16.02.16)

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Njewšědny hobby pěstuje 63lětny Lo­thar Fuchs w pfalcskim Zweibrückenje, kiž zběra wolijowe kanistry z blacha. Wone su módre, žołte, zelene, čerwjene, čorne abo běłe. Wjace hač 880 tajkich historiskich sudobjow wón hižo ma. Awtowej norje słuša pječa najwjetša zběrka starych tyzow za motorowy wolij w Němskej. Po cyłej republice njeje wón dotal nikoho zetkał, „kiž wjace tajkich sudobjow wobsedźi hač ja“.

Oficialnych karnewalistow nad Rynom njeje namjet Kölnjana runje zwjeselił: Tón bě na Facebooku k tomu namołwjał, zo by so prawje wjele ludźi z tachantskeho města na wichora dla přesunjenym róžowopóndźelnym ćahu w Düsseldorfje wobdźěliło, tež zo „tam pokazaja, kak so karnewal prawje wotměwa. Hač do wčerawšeho wječora bě wjace hač 3 500 Kölnjanow wobdźělenje připrajiło.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte