To a tamne (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

W swojich spódnich cholowach je Polak sadźenki a symjo rostlin ze swojeje domizny do Neuseelandskeje pašować spytał. Na lětanišću w Aucklandźe pak jeho lepichu, po tym zo bě policajski pos reagował. W Neuseelandskej bydlacy muž chcyše rostliny w swojej zahrodźe sadźeć. Tole je pak tam kruće zakazane, dokelž móhli cuze rostliny domoródne wohrožować a nowe chorosće rozšěrjeć.

Tři metry wulku a 250 kilogramow ćežku postawu su fanojo Uda Lindenberga składnostnje 69. narodnin rockoweho spěwarja w jeho ródnym měsće Gronauwje nastajili. Postawa, symbolizowaca Lindenberga spěwajo na jewišću, steji wosrjedź kružneho wobchada njedaloko ródneho domu sławneho wuměłca. Na poswjećenje přińdźe 2 500 ludźi.

To a tamne (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Finalne zarjadowanje Germany’s next Topmodel ma so 28. meje wusyłać. Termin­ steji kruće. Sćelak Pro 7 bě po dorěčenju ze zarjadowarjom a policiju wčeraw­še finalne zarjadowanje a wusy­łanje zakónčiło, dokelž bě do SAP-hale w Mannheimje hroženje z wubuchnjenjom bomby dóšło.

Předewzaće Google chce sa­mojězdźace awta wot lěća ze swójskeje produkcije na dróhach w ameriskim měśce Mountain View zasadźeć. Internetny koncern bě prototyp małeho dwusedłoweho elektriskeho awta loni prěni króć zjawnje předstajił.

To a tamne (13.05.15)

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

Žony 50 centow, mužojo darmotnje – tuta zasada płaći wot najnowšeho w někotrych zjawnych toaletowych připrawach w Kölnje. Hłowna přičina je špatna płaćenska moralka muži, kaž město zdźěli. „Ručež dyrbja za wužiwanje nuznika płaćić, stupja so woni k přichodnemu štomej.“ Tole město přiběrajcy poćežuje.

Njewšědnu wurěč měještaj młodaj dunda­kaj z Čěskeje, jako jeju w Bayerskej lepichu. Zastojnikam w Mitterteichu chcyštaj 12- a 15lětnaj pachołaj napo­wědać, zo bě jeju njeznaty wopojił a za­wlekł. Hakle, jako so z pomocu tołmačerja za nadrobnosćemi prašachu, so wěrnosć wukopa: Wobaj běštaj šulu předundałoj a zadźeržujo awta do Němskeje jěłoj. Stawizničku běštaj sej wumysliłoj, dokelž so chłostanja staršeju boještaj. Taj staj sej wobeju mjeztym w Bayerskej zaso wotewzałoj.

To a tamne (12.05.15)

Dienstag, 12. Mai 2015 geschrieben von:

Dramatisku wuchowansku akciju młodeje kóčki dla su w Düsseldorfje pře­wjedli. Kóčka bě do dešćikoweje roły padnyła. Po dnjach zasłyša wobsedźer domu žałosćenje z hłubin roły. Ze specialnej minikameru zwěrjo skónčnje zwěsćichu. Na to wohnjowa wobora zahrodu domu wubagrowa, dešćikowu rołu­ rozrěza a kóčku wućahny. Sprócne zwěrjo dowjezechu do zwěrjaceje kliniki.

Wopačny alarm: Zwickauske krajne sudnistwo su wčera ewakuowali, po tym zo běchu na parkowanišću před domom wosamoćeny aktowy kófer našli. Něhdźe sto přistajenych dyrbješe běrowy a sudniske žurle wopušćić. Dróhu před sudnistwom zaraćichu. Fachowcy wotstronjowanja bojowych srědkow pak w kófrje ničo­ ­njenamakachu nimo aktow a pokazki na wobsedźerja: Tón bě drje kófer zabył, jako z awtom wotjědźe.

To a tamne (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Na awtodróhu twochnjena kruwa je wčera njedaloko Bielefelda wobchad haćiła. K wěstoće šoferow dyrbješe policija skoćo zatřělić. Wobchad steješe štyri kilometry do wobeju směrow. Dalše ratarjej ćeknjene kruwy popadnychu w lěsu.

Bydlenski připowěšak hromadźe z wobsedźerjom pokradnyłoj staj paduchaj w Nižozemskej. 29lětny wčera w swojim caravanje dźěłaše, jako wonaj wóz na swoje awto připowěsnyštaj. Wobsedźer zawoła na to policiju a swěćeše z kapsnej lampu do před nim jěduceho awta. Jako paduchaj to pytnyštaj, wonaj nastroj wotpowěsnyštaj a ćeknyštaj. Policija zamó jeju zajeć, dokelž bě sej wobsedźer čisło­ awta napisał.

To a tamne (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Hanjenje „Wy promowowana rić“ ma přičina hnydomneho wupowědźenja bydlenja być. Tole je Mnichowske hamtske sudnistwo rozsudźiło. Podružnik bě přenajerja bydlenje na tele wašnje ranił. Sudnistwo při swojim wusudźe wobkedźbowaše, zo wobaj mužej w samsnym domje bydlitaj a zo su zetkanja njewobeńdźomne. Nimo toho njebě so po­družnik za swoje słowa zamołwił.

Sam z ćahom dale jěł je třilětny hólc njedaloko Freiburga. Nan móžeše na dwórnišću z dalšimaj dźěsćomaj a wozyčkom hišće wulězć. Třilětny pak wosta w ćahu, jako so durje awtomatisce zawrěchu a ćah wotjědźe. Sobujěducy přewostajichu dźěćo lokomotiwnikej. Na přichodnym dwórnišću přepodachu je nanej.

To a tamne (07.05.15)

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:

Z luteje rozpjeršenosće měješe žona w Darmstadtće wudźenku za małeho hada­ a zawoła policiju. Wuhladała bě wona­ zwěrjatko w kuchinskim myjadle, po tym zo bě solotej wumyła. Policisća pak móžachu žonu změrować a sadźichu šěsć centimetrow dołhu wudźenku do přirody.

Štyri palety pjeluchow su paduši minjenu nóc z nakładneho awta pola Hannovera pokradnyli. Na parkowanišću při awtodróze A 2 spjacy šofer podhladnych zwukow dla wotući a wuhlada dweju muži, kotrajž z transporterom ćeknyštaj. Kaž so wukopa, běštaj wonaj planu awta rozrězałoj a kartony z pjeluchami w hódnoće 3 500 eurow spakosćiłoj. Hač wědźeštaj, što kradnjetaj, njeje znate.

To a tamne (06.05.15)

Mittwoch, 06. Mai 2015 geschrieben von:

Wohrěwace lampy za tři nopawy su w badensko-württembergskim Strau­ben­hardće wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinili. Přećeženeho milino­woda dla bě so jedyn z kablow lampow w pincy domu zeškrěł a na syno kapał. Nastawaceho kura dla wołaše wobydlerka wohnjowu woboru, kotraž ze 54 lu­dźimi přijědźe. Mjeztym bě wobsedźer nopawow lampam milinu wotpinył. Jedna­ z nopawow so snadnje zrani.

Něhdyši zwjazkowy prezident Christian Wulff (55) a jeho mandźelska Bettina (41) bydlitaj zaso hromadźe. Tole zdźěli prawiznik Christiana Wulffa dźensa medijam. Dalše nadrobnosće nochcyše hla­dajo na priwatnu sferu potrjecheneju mjenować. Do toho bě bulwarny časopis Bunte wo tym rozprawjał. Wulffec mandźelskaj běštaj so lěta 2013 rozešłoj.

To a tamne (05.05.15)

Dienstag, 05. Mai 2015 geschrieben von:

Z wjace hač 3 000 zahrodkowymi palčikami ma drje Sven Berrar w posaarskim Völklingenje dotal jednu z najwjetšich zběrkow tajkich mužikow w Němskej. Po wšěm domje so palčiki z minjenych 125 lět hižo kopja, kaž nowinarjo rozprawjeja. Mjeztym 30lětny chutnje wo tym rozmysluje, při­twarić. Do zahrodki stajić wón małe postawy přiwšěm nochce, dokelž­ bychu tam kóždemužkuli wjedru wustajene byli.

Paducha-rentnarja z hoberskej lisćinu předchłostanjow je policija w Düssel­dorfje zajała. Do toho bě senior z balkona bydlenja skočił a so při tym ćežko zranił. Swoje 70. narodniny minjeny kónc tydźenja dyrbješe tuž ze stražnikami w chorowni jastwa swjećić. Prěnje zasudźenje notoriskeho paducha pochadźa z lěta 1973. Jeničce w Düsseldorfje běchu jeho šěsć króć zasudźili.

To a tamne (04.05.15)

Montag, 04. Mai 2015 geschrieben von:

„Lětaca ryba“ je šoferku wosoboweho awta we wuchodnej Łužicy chětro nastróžiła. 73lětna bě wčera rano na zwjazkowej dróze B 115 pola Wuskidźe nakładne awto přesćahnyła, jako něšto wothorjeka na prědnje wokno jeje jězdźidła zrazy a při tym škleńcu rozbi. Přiwołana policija namaka pozdźišo 35 centimetrow wulkeho karpa při dróze, z jasnymi slědami rubježneho ptaka. Tón bě rybu prawdźepodobnje w powětře zhubił, kaž w policajskej rozprawje rěka.

Pinčnicy, kucharjo a nošerjo kófrow su so wčera zaso na Berlinskim Kurfürstendammje wubědźowali. Něhdźe 2 500 ludźi sej swojorazne zarjadowanje wobhlada. Spěšnosć pak njebě wšitko. Kucharjo dyrbjachu při běhanju desert zhotowić, barkeeperojo napoj změšeć. Pažojo nošachu dźesać kilogramow ćežke kófry. Pinčnicy dyrbjachu na 400metrowskej čarje pjelnjene škleńcy balansěrować. Lětuši dobyćer barkeeperow bě hižo loni jako­ pinčnik wuspěšny, dokelž je w ho­telu wjelestronsce wukubłany.

Anzeige