To a tamne (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Ze 100 000 eurow drohim awtom mylnje do wody zajěł je młody muž w Lübe­cku. Znaty bě jemu 600 PSow sylne awto za krótku jězbu přewostajił. Wóz steješe jenož dwaj metraj wot kromy přistawneje murje zdaleny. 28lětny pak při startowanju chody zaměni a jědźeše runu smuhu do wody. Šofer móžeše so přez wotewrjenu třěchu wuchować a so snadnje zrani. Wohnjowa wobora awto, kotrež je nětko­ jenož hišće šrot, z wody wućahny.

Z kosu trawu syc nawuknył je francoski dźiwadźelnik z ruskim pasom Gérard Depardieu pola běłoruskeho diktatora Aleksandera Lukašenka. Kaž widejo statneje agentury Belta pokazuje, je Lukašenko tole hosćej na swojim krajnym sydle pola Minska pokazał. Na to wobaj zhromadnje syčeštaj. Na kóncu staj na moderny traktor z trawusyčakom zalězłoj a mašinelnje dale dźěłałoj.

To a tamne (23.07.15)

Donnerstag, 23. Juli 2015 geschrieben von:

Miniplantažu konopje w drastowym kamorje je policija w Gerje namakała. Na swojoraznu plahowarnju storčichu zastojnicy, jako bydlenje přepytachu. Nimo­ toho nańdźechu trašawku, 88 gramow­ konopjowych kćenjow a 45 gramow­ hašiša. Muža, kotremuž by­dlenje słuša, su zajeli.

Dokelž běštaj šulerjam drogi předawałoj, su w Thailandźe dweju wučerjow zajeli. Policija lepi jeju w prowincy Surat Thani 640 kilometrow južnje Bangkoka, kaž medije rozprawjeja. Mjeztym staj wučerjej přiznałoj, zo běštaj metamfe­taminy w formje tabletow studentam předawałoj. Nimo toho znjewužiwaštaj šulu jako rozdźělowanski centrum we wikowanju z drogami.

To a tamne (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

200 eurow wotrunanja dyrbi Němska železnica­ žonje płaćić, dokelž bě jenički nuznik w ćahu skóncowany. To je sudnistwo w Trieru rozsudźiło. Wotnožce Regio AG wumjetuja „organizacisku winu“, kotraž bě „ćělne problemy“ žony zawiniła. Žona njemóžeše w oktobru 2014 na nimale dwuhodźinskej jězbje z Koblenza do Triera toaletu w ćahu wu­žiwać, byrnjež to nuznje dyrbjała.

Sobu najstarši manuskript korana su na uniwersiće w Birminghamje našli. Slědźerjo trochuja, zo pochadźatej pergamentnej łopjenje z lěta 600, štož su z pomocu modernych přepytowanskich metodow zwěsćili. Prastary spis móhł z časa profeta Mohammeda pochadźeć (570-632) a by tak jedne z najstaršich zdźeržanych wersijow Swjateho pisma muslimow było. Dokument bě mjez młódšimi spisami składowany.

To a tamne (21.07.15)

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:

Hač drje maja za to chlěba dosć? 21 tonow butry běchu paduši z nakładneho awta w Braniborskej pokradnyli. W nocy na póndźelu su policiju informowali, zo bu připowěšak nakładneho awta na parkowanišću tankownje w Niederlehme pokradnjeny. Jako zastojnicy wóz nańdźechu, dyrbjachu zwěsćić, zo bu namócnje wotewrjeny, a 21 paletow chłódźeneje butry bě fuk. Wot paduchow nimaja dotal žanoho slěda.

Chětro pjany wodźer awta je wčera na A4 pokazał, što zamóže. Na parkowanišću pola Siebenlehna zrazy wón do dalšeho awta a jědźeše prosće dale. Policija za nim pytaše a nańdźe jeho hodźinu pozdźišo pola Połčnicy. Tam steješe jězdźidło 65lětneho na pobóčnej čarje awtodróhi bjez bencina. Muž bě zabył tankować. Přičina misnjenja běchu bjez­dwěla 2,4 promile alkohola w jeho kreji.

To a tamne (20.07.15)

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

Tajny přihot slěborneho kwasa je sobotu w mecklenburgsko-předpomorskim Runowje zasadźenje policije zawinił: Žona bě wokoło 23 hodź. dwě „podhladnej postawje“ na susodnej ležownosći wobkedźbowała. Tukajo na paduchow za­woła wona policiju. Při přepruwowanju so wukopa: „Paduchaj“ běštaj syn susoda a toho towarš. Wonaj chcyštaj składnostnje slěborneho kwasa dom ze slěbornej foliju wupyšić.

Wopica je prošerjam w jednym z indiskich templow njewočakowany pjenježny dar wobradźiła. Do toho bě wona móšeń žony spakosćiła. Na muri sedźo mjetaše wopica na to pjenjezy w hódnoće wjace hač 2 000 eurow mjez ludźi, kotřiž bankowki dźakownje zezběrachu. Wobsedźerka zamó jedno snadny dźěl swojich pjenjez zaso zhromadźić, kaž indiske nowiny rozprawjeja.

To a tamne (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Swojimaj wočomaj wěrić nochcyše wodźer nakładneho awta na awtodróze pola Berlina, jako přesćahny swoje priwatne awto, prawdźepodobnje z paduchom za wodźidłom. Šofer alarmowaše policiju, kotraž móžeše awto krótko za namjeznym přechodom w Frankfurće nad Wódru zadźeržeć. 26lětny paduch dyrbi nětko ze skóržbu ličić.

Za zymsku słužbu zwučuje Essenski měšćanski zawod tele dny na wulkim zwučowanišću ze sněhowymi płuhami. Při tym maja so sobudźěłaćerjo na přewšo kompleksnych mašinach wukubłać: Šofer sedźi naprawo a wodźi płuh z małym joystickom. Nimo toho ma awtomatisku připrawu za selenje dohladować. Prěni dźeń wuknjechu na slalomowej čarje jězdźić. W Essenje chcedźa tak 150 šoferow za hotowostnu zymsku słužbu kubłać.

To a tamne (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Wobsadku policajskeho awta pochłostali su w sewjerorynsko-westfalskim Wülfrathu, dokelž bě wona awto wopak par­kowała. Zastojnikaj chcyštaj k pjekarjej nakupować hić. Policajske awto wosta­jištaj na chódniku stejo. Ludźo pak tole fotografowachu a w interneće wozje­wichu. Tak zhoni wo tym tež šef woneju policistow. Wón čitaše jimaj na to lewity, a slědowała je chłostanka po „powšitkownje płaćiwym katalogu warnowanskeho pjenjeza“, kaž ze zdźělenki wuchadźa.

Wjewjerčka je žonu w Bottropje tak zasakle přesćěhała, zo ta w swojej nuzy skónčnje policiju wo pomoc wołaše. Wšojedne, što žona činješe, zwěrjatko běhaše za njej. Přiwołani policisća spodźiwnemu zadźerženju wjewjerčki spočatnje njewěriwje přihladowachu. Wzachu ju tuž sobu na policajsku stražu, doniž zwěrjatownja wjewjerčku njewotewza.

To a tamne (15.07.15)

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:

Bjez chłostanja wostanu w Kaliforniskej přichodnje ći, kotrymž je trawnik wuschnył. Guwerner stat USA je zakoń podpisał, kotryž komunam zakazuje tajke chłostanja wuprajić. Dotal běchu w někotrych kónčinach kraja wobydlerjam zanjechanych a njerjanych zahrodow dla pjenježne pokuty napołožili. Guwerner je nětko wukazał, wo 25 procentow mjenje wody přetrjebać. Kaliforniska ćerpi hižo něšto lět wulkeje suchoty dla.

Pozdatny pokład piratow před pobrjohom Madagaskara njeeksistuje. Tole su fachowcy UNESCO zwěsćili. Namakana 50 kilogramow ćežka dula slěbra je we woprawdźitosći wołojowy blok k poćežowanju. Pozdatny wrak piratoweje łódźe je so jako dźěl skóncowaneho dźěla přistawa wukopał. Mustwo ameriskeho slědźerja Barryja Clifforda bě namakanku w juniju wulce prezentowało.

To a tamne (14.07.15)

Dienstag, 14. Juli 2015 geschrieben von:

Kuriozna namakanka w žołdku mortweho krokodila: Wědomostnicy su při pa­tologiskim přepytowanju zemrěteho krokodila Maxa 20 pjenježkow z časa NDR našli. Nimale 60lětny krokodil bě 6. julija w Drježdźanskej coologiskej zahrodźe zahinył. Wopytowarjo běchu stajnje zaso pjenjezy do wodoweho bazenka mjetali. Zemrěł pak je Max ćežkeho zahorjenja płucow a zhibadłow dla.

Skóncowaneho busa dla, w kotrymž sedźa „płachty woblečeni ludźo“ su w Delnjej Sakskej policiju k parkowanišću při awtodróze A 1 wołali. Kaž so wukopa, jednaše so wo skupinu mnichow rjadu Hare-Krishna z Wulkeje Britaniskeje, kotřiž běchu na dompuću ze Skandinawiskeje. Po puću běchu z historiskim busom, kotryž měješe tójšto techniskich njedostatkow, kaž policija zwěsći. Zastojnicy přewodźachu bus hač k porjedźerni.

To a tamne (13.07.15)

Montag, 13. Juli 2015 geschrieben von:

Spušćejo so na swój nawigaciski nastroj je kolesowar w delnjofrankskim Wildfleckenje po wojerskim zwučowanišću jězdźił, jako tam runje třělachu. Dowolnik měješe koče zbožo: Wojak Zwjazkoweje wobory 35lětneho zadźerža. Na třělnišću wobsteješe tón čas najwjetši smjertny strach, kaž zamołwići zdźěleja. Muž chcyše sej z kolesom wulećeć. Dokelž so w kónčinje njewuznawaše, nastaji sej swój nawi. Policija jemu pomhaše, wojerske zwučowanišćo zaso wopušćić.

Peter Bauer je nowy swětowy mišter w spěšnofałdowanju kartonow pizzy. 27lětny je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskej wsy Irsch přećiwo 20 konkurentam ze sydom krajow přesadźił. Wušiknje a spěšnje fałdowaše wón 13 tyzow w jednej mjeńšinje. Bauer bě hladajo na swój wuspěch překwapjeny: „Z tym njejsym ani ličił.“

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte