To a tamne (26.03.19)

Dienstag, 26. März 2019 geschrieben von:

Zhubjene dźěćo je w Mnichowje wulkozasadźenje policije zawinowało. Mać bě pjećlětnu holcu w nocy samu w bydlenju wostajiła. Jako so 30lětna po hodźinomaj nawróći, bě dźěćo preč. Žona alarmowaše policiju, bórze pak so wukopa, zo njebě holčka ćeknyła, ale přebywaše pola susodow. Žona bě ju žałosćić słyšała a k sebi wzała. Nětko pruwuja, hač je mać winowatosć dohladowanja raniła.

W hotowym luksusu žiwy był je paduch cyły kónc tydźenja w Praskej wili. Přenocowaše w mandźelskim łožu wobsedźerjow, bě wšitko z chłódźaka zjědł a nadobnu garderobu šefa domu wupruwował. Wobydlerjej zadobywarja lepištaj a wołaštaj policiju. Jako jeho zastojnicy zajachu, měješe wón samo hišće elegantny šlips wobsedźerja wile. Za zadobywarjom běchu doma w Pólskej hižo pytali. Nětko pak jemu najprjedy raz jastwo hrozy.

To a tamne (25.03.19)

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Jastwo hač do pjeć lět hrozy 19lětnemu Čechej za dospołnje nimokulene zadobyće do fitnesoweho kluba w Praze. Tam bě so wón wucychnował a nimale 8 000 eurow­ škody zawostajił. Po tym sej w pó­dlanskej stwě wusny, hdźež jeho wob­sedźer kluba nazajtra rano nańdźe a nablaku policiju zawoła. Prawdźepodobnje steješe paduch pod wliwom drogow a njebě hižo kmany twochnyć.

Z kwasom je sej jaty na dowolu na Mallorce drogi wobstarać chcył. Zastojnikam, kotřiž jeho jako nawoženju na kwas přewodźachu, napadny podhladne zadźerženje njewjesty a tamnych hosći. Po tym zo bě nawoženja na nuzniku pobył, namakachu w jeho kabaće wjacore z hašišom pjelnjene kondomy. Policisća na to wšu kwasnu hosćinu zajachu a dowjezechu muža njewoženjeneho wróćo do jastwa.

To a tamne (22.03.19)

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Z brónjowymi hrajkami, kotrež wupadachu kaž prawe brónje, su młodostni na Duisburgskim hłownym dwórnišću zasadźenje policije zawinowali. Dźewjeć młodostnych bě naraz wot policistow wobkruženych, kotřiž so jim z woprawdźitymi słužbnymi pistolemi w ruce bližachu. 14- do 16lětni so chětro wustróžichu a swoje „brónje“ hnydom na zemju połožichu. Woni chcychu widejo wjerćeć a njeběchu sej wědomi, što z atrapami načinja. Wězo so zamołwichu.

Nimale nahi je muž po swětosławnej Galeriji­ Tretjakowa w Moskwje běhał. Před wobrazom „Chrystus na zahrodźe Getsemani“ bě so wón drastu slekł, a jenož tanga woblečeny chodźeše po rumnosćach wustajeńcy. Na to ju wopušći. Wjednistwo galerije tukaše na ilegalnu akciju „wěsteho načasneho wuměłca“.

To a tamne (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

Wutykaneho krokodila dla bu w gmejnje Hanstedt južnje Hamburga policija wołana. Susodźa běchu 25 cen­timetrow dołheho reptila na zahrodźe bydlenskeho sydlišća wuhladali a policiju kaž tež wohnjowu woboru informowali. Spěšnje bě jasne, zo wot krokodila žadyn strach njewuchadźa, ale zo jedna so wo wutykany eksemplar. Policija přiwšěm pruwuje, hač je zakoń wo škitanych družinach ranjeny.

Lěta dołho ze 45 strašnymi jědojtymi hadami žiwy był je muž w staće USA Texasu, bjeztoho zo by to wědźał. Jako chcyše po wichoru pod swojim domom milinowód sporjedźeć, wuhlada wón wjacore klepotarče (Klapperschlange) a zawoła nablaku fachowcow za hady. Woni wućahnychu na to pod zwyšenym fundamentom domu 45 jědojtych hadow. Swoje strašne dźěło su fachowcy na 18mjeńšinskim wideju dokumentowali.

To a tamne (20.03.19)

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Awto při tankowni zabył je muž w Porynsko-Pfalcy. 41lětny bě sej po tanko­wanju w kasowej rumnosći hišće někotre napoje kupił a so na to wotsalił. Jako wón po třoch hodźinach přeco hišće wróćo njebě, informowaše tankownica policiju. Ta zwěsći, zo słuša wóz firmje w bjez­­posrědnim susodstwje. Tež mjeno šofera bě dźakowano słužbnemu wupokazej w awće spěšnje zwěsćene. Muž pak zastojnikam rozłoži, zo poprawom pěši k tankowni chodźi, zo by sej něšto kupił. „Na awto prosće myslił njejsym.“

Cristiano Ronaldo njeje jenož wuběrny kopar, ale wotnětka tež šef kliniki. Stajnje perfektnje frizěrowany Portugalčan je wčera w Madridźe centrum za transplantaciju włosow wote­wrěł, kotraž po 50 procentach jemu słuša. Tam měsačnje 550 plěchačam pomhaja. Ronaldo pla­nu­je dalše wotnožki kliniki.

To a tamne (19.03.19)

Dienstag, 19. März 2019 geschrieben von:

Kruwu z juchoweje jamy wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w hessenskim Fürthu. „Kruwje so derje dźe. Móžachmy ju njezranjenu wuchować“, wjeseleše so wohnjowy wobornik. Skoćo njemóžeše sej hižo same z njepřijomneho połoženja wulězć. Wobornicy pak móžachu na zbožo pomhać. Z pomocu wosebiteho gratu a krana woni kruwu skónčnje z jamy wućahnychu. Skótny lěkar so hišće na městnje wo nju staraše.

Bohatych žnjow wina lońšeje nazymy dla maja winicarjo w Němskej dale a wjetši problem, škleńčane bleše wobstarać. Wulke mnóstwo wina pak njeje jenička přičina zastaranskich problemow, zdźěla Němski winowy institut w Bodenheimje pola Mainza. Naprašowanje za škleń­čanymi blešemi spochi přiběra, dokelž so napojowe koncerny plastowych blešow wzdawaja a radšo škleńčane bjeru.

To a tamne (18.03.19)

Montag, 18. März 2019 geschrieben von:

W awće na kromje dróhi dźěćo porodźiła je žona we wuchodnej Hessenskej. 28lětna bě wčera po puću do chorownje, jako dósta sylne hrona. Tak muž na kromje zwjazkoweje dróhi B 84 pola Hünfelda zasta. Policija wodźeše wobchad nimo awta, nuzowy lěkar při porodźe pomhaše. Mać a hólčk Feliks staj strowaj. Tež nan je wšitko derje přetrał.

W cuzym domje wusnyłoj staj sej wopitaj młodostnaj w saksko-anhaltskim Halberstadće. Na dompuću z party běštaj so zabłudźiłoj. Jedyn z njeju widźeše wote­wrjene durje terasy a dźěše do ćopłeho bydlenja. Tamny sej na stólcu na zahrodźe wusny. Jako wobsedźer domu jeju wuhlada, zawoła policiju. Zastojnicy su 16lětneju na to domoj pósłali.

To a tamne (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Mortwa myš je wulkozasadźenje wo­hnjoweje wobory w Mnichowskim arcybiskopstwje zawiniła. Přistajeni ordinariata běchu wo „ćahatej brunej maćiznje“ w listowej wobalce rozprawjeli. Jedna sobudźěłaćerka dyrbješe samo bluwać, jako list wočini. Tukajo na jěd wobornicy wšitkich potrjechenych dekontaminowachu. Skónčnje zwěsćichu, zo njebě w lisće jěd, ale powostanki myše. Štó bě je při­pósłał, pak njewědźa.

Palaceho so baćonjaceho hnězda dla njeměješe połojca wsy Theisbergstegen w Porynsko-Pfalcy milinu. Wohnjowa wobora bě při hašenju milinowód wobškodźiła, na čož milina wupadny. Baćonjace hnězdo bě za čas wohenja prózdne. Paliło so je, dokelž běchu baćony hnězdo direktnje do milinowoda twarili. Na to dóńdźe ke krótkospjeću a k wohenjej. Baćon hašenje zwysoka wobkedźbowaše.

To a tamne (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

Ručne puta jako žort su w Schwerte pola Dortmunda zasadźenje policije zawinili. 32lětny muž je swojeho 50lětneho znateho w ćahu jako žort do putow zwjazał, kotrež bě w interneće kupił. Hakle po tym pytnyštaj, zo pobrachuje klučik. Jako chcyše železnicar jězdźenki kontrolować, so puta strašnje hromadźe sćahnychu. Zastojnicy přijědźechu z wulkim klučowcom a móžachu pomhać: Jedyn ze starych klučikow so hodźeše.

Mjetanje ze sekeru w korčmach ma w USA­ dźeń a wjace přiwisnikow. Dokelž maja mnozy dart abo kehelowanje mjeztym za wostudłe, hotuja so korčmarjo přiběrajcy na nowy trendowy sport. Po krótkim zapokazanju móže kóždy na drje­wjanu taflu jednu sekeru ćisnyć. Trend běchu lěta 2011 w Kanadźe zrodźili, kotryž so spěšnje tež po Americe rozšěri. Započatkarjo jón pječa jara spěšnje nawuknu.

To a tamne (13.03.19)

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:

Kwětki kupować a runočasnje kofej pić móža ludźo nětko w New Yorku. W dźeń a wjace nowych kofejownjach ameriskeje metropole tež kwětki předawaja. Tak maja wobsedźerjo přidatne dochody, a ludźo móža sej w pisanej atmosferje šalku kofeja popřeć. Jedna kofejownja w měšćanskim dźělu SoHo předawa mjeztym samo wěcy za wupyšenje bydlenja.

Pomocnu posyłku nuznikoweje papjery je němski předewzaćel do Bucking­hampalasta w Londonje pósłał. Düsseldorfske předewzaće reaguje tak na rozprawy medijow, zo hrozy Wulkej Brita­niskej po brexiće kriza w zastaranju z hajzlowej papjeru. Wšako kraj najwjetši dźěl papjery importuje. Znajmjeńša kralowski palast měł zastarany być, kaž rěkaše. Nakładne awto z 1 440 rólemi ma tam hišće dźensa dojěć.

Anzeige