To a tamne (20.08.19)

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Myto za wosebje absurdne transporty chcedźa šwicarskemu předewzaću Swiss Air Deluxe spožčić. To namjetuje tamniše towarstwo Alpska iniciatiwa. Wone předewzaću wumjetuje, zo ryzy powětr w blachowych tyzach 20 000 kilometrow daloko do Azije transportuje. Swiss Air Deluxe so wobara a na to pokazuje, zo tak tež za druhe šwicarske wudźěłki wabi. Powětr­ z tyzy so z pomocu maski zadycha a ma mučnoće zadźěwać.

Ze sloganom „Na stupadle sobu jěduce žony pytane“ wabja w Hannoveru žony do zawoda za wotstronjenje wotpadkow. Dźensa móžachu so zajimče na dnju wotewrjenych duri z kolegami rozmołwjeć a sej dźěłowe wuměnjenja zbližić. Wotpadki rumować je w mnohich městach Němskeje hišće ryzy muska domena, štož chcedźa změnić.

To a tamne (19.08.19)

Montag, 19. August 2019 geschrieben von:

Tepjene špundowanje matej wot najnowšeho lawica Gina a jeje partner Navin w Kölnskim zwěrjencu. Na wšě 200 000 eurow je přetwar płaćił, kaž coo zdźěla. Porik móže so nětko rozsudźić: Pak wotpočuje na hórce před wočemi wopytowarjow, pak zminje so w nowej tepjenej prózdnjeńcy. Tež kwartěr tigrow chcedźa w Kölnje podobnje ponowić. Tigraj Sergan a Hanya dyrbitej nachwilnje do druheho zwěrjenca.

Spěšnje a tunjo nakupować chce wjetšina ludźi w Němskej. To je wuslědk naprašowanja slědźenskeho instituta Nielsen. Tak su 65 procentam přetrjebarjow potuńšene poskitki jara wažne. Nimale runje telko ludźi (59 procentow) najradšo tam nakupuje, hdźež maja swoju lisćinu najspěšnišo wotdźěłanu. Wěcywustojne poradźowanje ma jenož kóždy štwórty kupc za wažne.

To a tamne (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

„Chcu do Ameriki!“, wopodstatni wosomlětna holca přišedši na ratarski statok w Beasweileru pola Aachena. Prawdźepodobnje bě so wona při hrajkanju za wulku jězbu rozsudźiła a so z koleskatym kófrom na puć nastajiła. Burowka holcu njeznaješe a zawoła policiju. Młodostnaj tak dołho­ na holcu kedźbowaštaj, při čimž samo zhoništaj, hdźe mała wupućowarka bydli. Tak móžeštaj ju prjedy hač policija staršimaj zaso přepodać.

Na překlepane wašnje bjez pjenjez k nowej spanskej stwě: Žona je w delnjosakskim Sittensenje łožo pokradnyła. Spočatnje wona we wobchodźe meblow wo to prošeše wupruwować směć, hač so łožo do transportera hodźi. Po nakładowanju so zminy, bjeztoho zo by płaćiła. Policija wšak njewě, hač je žona wotpohladnje jednała abo jeno zapłaćić zabyła.

To a tamne (15.08.19)

Donnerstag, 15. August 2019 geschrieben von:

Wo swojoraznu turistisku atrakciju bohatši budu bórze w Berlinje: Tam změja hosćo stolicy składnosć, so zhromadnje z wobydlerjemi w parkach wo porjadk starać. Tak chcedźa turistow za łahodny turizm sensibilizować, kaž zamołwići mě­šćanskeho dźěla Pankow zdźěleja. Po­dob­ne akcije w Edinburghu, Parisu, Barcelonje a Amsterdamje žněja pječa dobry wothłós. Nazhonjenja wuča, zo sej wobdźělnicy „dožiwjenje, so jako dźěl města čuć móc“, jara waža, w zdźělence rěka.

Na wšě 40 ćeknjenych koni su policisća w Hannoveru popadnyli. Skoćata běchu wčera z pastwy w měšćanskim dźělu Bothfeld twochnyli. Prawdźepodobnje njebě płót w porjadku był. Po informa­cijach policije trjebachu zastojnicy cyłu hodźinu, doniž njeběchu wšitke konje zaso na swojej kopli. Wobsedźerjo su policistam při akciji pomhali.

To a tamne (14.08.19)

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Na cyły tydźeń přidatnych prózdnin wjeselić smědźa so šulerjo w hessenskim Bensheimje. W tamnišej šuli běchu hakle tele dny zwěsćili, zo je wohnjowa připrawa defektna. Připrawu dyrbja tuž kompletnje wuměnić. Dokelž nimaja žane přidatne rumnosće, kotrež móhli krótkodobnje za wučbu wužiwać, ma 17 rjadownjow Karla Kübeloweje šule tydźeń dlěje lětnje prózdniny.

Prinz Harry a jeho mandźelska Meghan staj dźělenaj – znajmjeńša w Londonskim kabineće wóskowych figurow. Meghan steji nětko pódla Davida Beckhama a jeho mandźelskeje Victorije. Kabinet chcył tak „moderne nastajenje britiskeje wójwodki k žiwjenju a jeje wosobinsku njewotwisnosć najebać wšitke kralowske winowatosće wotbłyšćować“.

To a tamne (13.08.19)

Dienstag, 13. August 2019 geschrieben von:

Wóz ze sydom pčolacymi ludami wotpalił je pčołar w braniborskim Neustadće nad rěku Dosse, po tym zo bě we wozu swój kurjak zabył. 81lětny bě wčera z tak mjenowanym smokerom w pčolacym wozu dźěłał. Jako chcyše sej něšto wobstarać, je zabył kurjak sobu wzać. Tak so wóz zapali a zniči, a z nim spali so sydom pčolacych ludow. Stary bydlenski wóz, kiž pódla steješe, so tohorunja wotpali. Škoda wučinja 5 000 eurow.

Bywšeho jateho su w awstriskim Linzu na šulu za jastwowych stražnikow při­wzali. Předchłostanja muža – mjez nimi dwě lěće jastwa w Němskej – njeběchu nikomu na justicnej šuli napadnyli. Požadar sam je swoje dotalne chłostanja wězo zatajił. Wukopało so wšitko hakle je, po tym zo bě znaty muža šulu wo před­chłostanjach informował. Tak su wobšudnika nablaku ze šule wupokazali.

To a tamne (12.08.19)

Montag, 12. August 2019 geschrieben von:

Zwažliwe wulěty na lodowcach, lochkomyslne skakanje wot balkona k balkonej: Mnozy turisća w dowolu njezrozumliwe a hłupe wěcy činja, při kotrychž móžeš jeno z hłowu wić. W italskich narodnych parkach su zakazali, w kupanskich šlapkach pućować. Jeli so ludźo po tym nimaja, dyrbja z pokutu hač do 2 500 eurow ličić. Zamołwići parkow nochcedźa tak žane pjenjezy zasłužić. Jim je wěstosć turistow wažna. Ličba zranjenych je so mjeztym jasnje pomjeńšiła.

Islandska turistiska centrala je wjacore lóštne kampanje zahajiła. Jedna tajka je, zo maja wopytowarjo Islandskeje w interneće spřisahać, zo budu z přirodu zamołwiće wobchadźeć. K wosom kaznjam mjez druhim słuša, zo su na kóžde wjedro a kóždy dyrdomdej wotpowědnje na­sta­jeni. Prawidło čo. 3 na přikład rěka: „Budu smjerć rjane fota třěleć, bjeztoho zo za nje wumru.“

To a tamne (09.08.19)

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:

Hólcaj w starobje 12 a 13 lět je policija w Bonnje štwórtk rano w třoch lepiła, jako z awtom na parkowanišću tam a sem jězdźeštaj. Swědka bě zastojnikow na to skedźbniła. Kaž 13lětny policistomaj rozjasni, chcyštaj w awće jenož hudźbu słyšeć­, ale naraz bě so ručne borzdźidło pušćiło. Tak staj awto jenož zaso prawje zaparkować chcyłoj. Stawizničce hólčeca wšak policija cyle njewěrješe a dowjeze wobeju k maćerjomaj. Najskerje běštaj pachołaj wostudu pasłoj ...

Dwanaće lět stary pućowanski bus je policija wčera na awtodróze pola Berlina zadźeržała, dokelž měješe naboku wulku dźěru w nuzniku. Dno busa bě tak zerzawe, zo móhło so lochce přełamać. Nimo toho zwěsćichu zastojnicy dalše 14 njedostatkow. Na přikład zhubješe jězdźidło wolij, sydła běchu defektne a wěstotne pasy wjace njefungowachu.

To a tamne (08.08.19)

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:

Jako wulki zmylk wopokazało je so ilegalne wotstronjenje chłódźaka. Muž bě jón w juhošpaniskej Almeríji do skały ćisnył. Přećel jeho při tym filmowaše a wozjewi widejo na Twitteru. Policija pak tež socialne syće wobkedźbuje a skućićela tak wuslědźi. Před wočemi zastojnikow dyrbješe wobswětowy hrěšnik chłódźak po skaliznach zaso horje ćahnyć, štož bu tohorunja filmowane. Nimo wysokeho pochłostanja ma muž dalši problem. Wón dźěłaše mjenujcy we wobchodźe, hdźež domjace nastroje předawaja. Jasne tuž, zo šef jemu nablaku wupowědźi.

Na dźensnišim swětowym dnju kóčkow so tale dobra powěsć wulkotnje hodźi. Wohnjowym wobornikam w Offenburgu je so poradźiło z pomocu wody měsac staru micku ze štyri metry hłubokeho kanaloweho šachta wuswobodźić a jej tak žiwjenje wuchować.

To a tamne (07.08.19)

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Za zawrjenski čas pěstowarnje we wuchodowestfalskim Espelkampje běchu so tam paduši zadobyli a sej drastu płokali. Po wšěm zdaću mějachu woni chwile dosć, wšako běchu sej tež hišće zežiwidła z chłódźaka zesłodźeć dali. Nasyćeni a čisće woblečeni běchu dom z jenož mało namakanymi pjenjezami zaso wopušćili. Dźěl wupłokaneje mužaceje drasty pak prosće ležo wostajichu. Po wotewrjenju pěstowarnje předwčerawšim su zamołwitym slědy zadobywanja napadnyli.

Zo njeje nawigaciska app stajnje wužitna, dyrbješe 16lětny wčera blisko Zwi­ckau­wa zwěsćić. Poprawom chcyše z ćahom k přećelce, ale bě předaloko jěł. Z kolesom nastaji so tuž na wróćopuć a poda adresu do swojeho smartphona. App pak wodźeše jeho na awtodróhu A 72. Po štyrjoch kilometrach jeho policija zadźerža a je młodostneho k přećelce dowjezła.

Anzeige