To a tamne (28.05.15)

Donnerstag, 28. Mai 2015 geschrieben von:

Swoje stare ručne tobołki wotbyć a město toho hinaše dóstać móža žony njedźelu, 7. junija, w Berlinje. K akciji namołwja syć susodskeje pomocy Polly & Bob. Štóž žanu tobołu njenamaka, dóstanje kupon, kotryž za přichodnu bursu tajkeho razu płaći. Kotra žona smě při swojoraznej akciji w jednej piwowej zahrodźe w Friedrichshainje jako prěnja tobołku wu­zwolić, to chcedźa wulosować.

Prototyp prěnjeho domjaceho nastroja swěta k zwěsćenju samodruhosće chcedźa w New Yorku přesadźować. Ameriska grafikowa designerka Margaret Crane bě test kónc 60tych lět minjeneho lětstotka wunamakała, informuje awkciski dom Bonhams. Bě to jedne z najrewolucionarnišich wunamakanjow, kotrež je žiwjenje tójšto ludźi a wosebje žonow zasadnje změniło, kaž w zdźělence domu rěka. Bonhams nadźija so 8 300 eurow.

To a tamne (27.05.15)

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Plahowar nukli w durinskim Saalfeldźe změje přichodnje snano tójšto dorosta. Něhdźe 150 jeho nukli skakaše po jeho zahrodźe, po tym zo běchu njeznaći pukloty zwočinjeli. Kaž policija zdźěli, je 43lětny wobsedźer swoje zwěrjata sam zaso łójił a do puklotow stykał. Dokelž wón nukle hewak po splahu dźělene dźerži, je lochce móžno, zo wone jemu po wjacorych hodźinach na swobodźe bórze bohaty dorost wobradźa.

Samopaslena atrapa bomby za dźěćace narodniny je so w Dortmundźe wo zasadźenje policije postarała. Pěšcy nańdźechu blisko kazina tobołu z podhladnym wobsahom. Policija wokolinu zašlaha a skaza rumowarjow bombow. Młoda žona so přizjewi a situaciju rozjasni. Wona bě atrapu spasliła a w tobole schowała a nalěpk „dźěćace narodniny“ na nju zlěpiła. Policiji wšak za swjećenjom njebě.

To a tamne (26.05.15)

Dienstag, 26. Mai 2015 geschrieben von:

Wopačneho jateho pušćili su na kupje Bali, dokelž běchu mjeno zaměnili. Muž šansu wužiwaše a so zminy, kaž nawoda jastwa nowinarjam napřećo přizna. Jedna so wo wikowarja drogow, kiž njeje strašny. Zastojnicy běchu mylnje wopačneho jateho do běrowa skazali. Mjeztym je tež jaty pušćeny, za kotrehož wukaz pušćenja poprawom płaćeše. Wón bě wjaceměsačnu jatbu kradnjenja dla wotsedźał­.

Połtřeća hodźiny je policija swjatki njedźelu w Mönchengladbachu tři žrěbjata přesćěhała, kotrež po měsće běhachu. Z wosom policajskimi awtami spytachu je popadnyć. Awta dyrbjachu so jim wu­winyć. Policija wjacore dróhi zaraći. Skónčnje móžachu žrěbjata na pastwu ćěrić­. Bilanca běchu dwě wobškodźenej policajskej awće a wjacore wottorhnjene špihele. Wobsedźer koni njebě znaty.

To a tamne (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Tójšto jebakow je so pola čěskeje loterijoweje towaršnosće přijzjewiło, po tym zo bu znate, zo je Čech 90 milionow eurow w eurojackpoće dobył. Dźesatki při telefonje twjerdźachu, zo su prawe ličby nakřižikowali, lotolisćik pak zhubili abo mylnje preč ćisnyli, loterijowa towaršnosć Sazka zdźěli. Žona chcyše jej napowědać, zo je pos lotolosćik póžrěł. Druzy twjerdźachu, zo bu lisćik pokradnjeny. Dobyćer so dotal přizjewił njeje, ma pak k tomu 35 dnjow chwile.

Stawizny spódnjeje drasty dokumen­tuja wot dźensnišeho w Domje stawi­znow badensko-württembergskeje stolicy Stuttgart. Pod hesłom „Na nahej koži“ prezentuja tam dohlad do stawiznow mody minjenych třoch lětstotkow. Drasty swědča wo towaršnostnych trendach, ćělnych idealach, róli muži a žonow kaž tež wo moralnych předstawach. „Sta­wi­zny towaršnosće njepokazuja so jenož we wulkich statnych akcijach. Druhdy dosaha pohlad dospody“, rěka tam.

To a tamne (21.05.15)

Donnerstag, 21. Mai 2015 geschrieben von:

Legenda je žiwa: Wopomnjenska tafla dopomina wot wčerawšeho na prěni koncert Joe Cockera (1944-2014) w Drježdźanach. Sławny rockowy hudźbnik bě 2. junija 1988 na łuce njedaloko koparskeho stadiona wustupił a wjace hač 85 000 fanow přiwabił. Łuku, na kotrejž bě wón koncertował, Drježdźanjenjo hišće dźensa „Cockerwiese“ mjenuja. Přichodnje ma wona oficialnje tak rěkać. Cocker by wčera, 20. meje, swoje 71. narodniny swjećił.

Jehnjo z bordela wuswobodźiła je Mnichowska policija. Něhdźe tři tydźenje stare jehnjo žiworješe w stwě prostitutki, kaž policija zdźěli. Dokelž bě 25lětna minjeny čas wospjet zakoń wo plahowanju skotu raniła, wzachu zastojnicy skoćo sobu na stražu. Tam je sobudźěłaćerjo zwěrjatownje wotewzachu. Čehodla bě prostitutka jehnjo při sebi měła, njewědźa.

To a tamne (20.05.15)

Mittwoch, 20. Mai 2015 geschrieben von:

So sam zjebał je wobšudnik w Münsteru, jako nochcyše taksišofera zapłaćić. 19lětny bě so minjenu nóc na wěste městno dowjezć dał. Tam wottorhny durje awta a ćekny. Při tym zaby na swoju móšnju. Šofer namaka w njej wupokaz jebaka a informowaše policiju. Ta je so mjeztym pola 19lětneho přizjewiła.

Homoseksualne amplowe mužiki a lesbiske amplowe žony maja k lětušemu Christopher Street Day 11. julija w Mnichowje ludźom přez puć pomhać. Tole je tamniši wokrjesny wuběrk wčera přećiwo hłosam CDU wobzamknył, kaž rěčnik radnicy zdźěli. Wosebite škleńčane taflički płaća něhdźe 10 000 eurow a su stajnje zaso wužiwajomne. Akcija ma jasny signal přećiwo hidźe na homoseksualnych a za pisanu a wjelestronsku zhromadnosć być. Iniciatiwu za tutón akciju běchu Zeleni w měšćanskej radźe nastorčili.

To a tamne (19.05.15)

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

Z awtom swojeho wuja je třilětny hólc na awtodróhowym wotpočowanišću w bayerskim Türkheimje njezbožo zawinował. Po informacijach policije sydny so hólc w njewobkedźbowanym wokomiku za wodźidło awta. Při tym prawdźepo­dobnje borzdźidło pušći. Awto jědźeše po skłoninje a wobškodźi dalšej awće a płót. Škodu trochuja na 3 100 eurow. Wuj dósta chłostanku, dokelž njebě kedźbował.

Najstarši wobydler Němskeje je w starobje 111 lět zemrěł. Charlotte Klamroth wudycha minjenu sobotu w Ludwigshafenje, hdźež wona wot lěta 1955 bydleše. Tole zdźěli jeje syn powěsćerni dpa. Wona­ steješe na wodźacym městnje lisćiny slědźerskeje skupiny Gerontology Resaerch Group, po tym zo bě 112lětna Johanna Klink z Oschatza w februaru zemrěła. Klamroth narodźi so lěta 1903 w saksko-anhaltskim Krottendorfje.

To a tamne (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

W swojich spódnich cholowach je Polak sadźenki a symjo rostlin ze swojeje domizny do Neuseelandskeje pašować spytał. Na lětanišću w Aucklandźe pak jeho lepichu, po tym zo bě policajski pos reagował. W Neuseelandskej bydlacy muž chcyše rostliny w swojej zahrodźe sadźeć. Tole je pak tam kruće zakazane, dokelž móhli cuze rostliny domoródne wohrožować a nowe chorosće rozšěrjeć.

Tři metry wulku a 250 kilogramow ćežku postawu su fanojo Uda Lindenberga składnostnje 69. narodnin rockoweho spěwarja w jeho ródnym měsće Gronauwje nastajili. Postawa, symbolizowaca Lindenberga spěwajo na jewišću, steji wosrjedź kružneho wobchada njedaloko ródneho domu sławneho wuměłca. Na poswjećenje přińdźe 2 500 ludźi.

To a tamne (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Finalne zarjadowanje Germany’s next Topmodel ma so 28. meje wusyłać. Termin­ steji kruće. Sćelak Pro 7 bě po dorěčenju ze zarjadowarjom a policiju wčeraw­še finalne zarjadowanje a wusy­łanje zakónčiło, dokelž bě do SAP-hale w Mannheimje hroženje z wubuchnjenjom bomby dóšło.

Předewzaće Google chce sa­mojězdźace awta wot lěća ze swójskeje produkcije na dróhach w ameriskim měśce Mountain View zasadźeć. Internetny koncern bě prototyp małeho dwusedłoweho elektriskeho awta loni prěni króć zjawnje předstajił.

To a tamne (13.05.15)

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

Žony 50 centow, mužojo darmotnje – tuta zasada płaći wot najnowšeho w někotrych zjawnych toaletowych připrawach w Kölnje. Hłowna přičina je špatna płaćenska moralka muži, kaž město zdźěli. „Ručež dyrbja za wužiwanje nuznika płaćić, stupja so woni k přichodnemu štomej.“ Tole město přiběrajcy poćežuje.

Njewšědnu wurěč měještaj młodaj dunda­kaj z Čěskeje, jako jeju w Bayerskej lepichu. Zastojnikam w Mitterteichu chcyštaj 12- a 15lětnaj pachołaj napo­wědać, zo bě jeju njeznaty wopojił a za­wlekł. Hakle, jako so z pomocu tołmačerja za nadrobnosćemi prašachu, so wěrnosć wukopa: Wobaj běštaj šulu předundałoj a zadźeržujo awta do Němskeje jěłoj. Stawizničku běštaj sej wumysliłoj, dokelž so chłostanja staršeju boještaj. Taj staj sej wobeju mjeztym w Bayerskej zaso wotewzałoj.

Anzeige