To a tamne (09.04.19)

Dienstag, 09. April 2019 geschrieben von:

Do škleńčanych duri rěznistwa zrazył je muž ze swojim awtom w Freitalu. Po dotalnych dopóznaćach sedźeše starši muž za wodźidłom, jako z wozom do zachoda wobchoda prasny. Škleńčana fronta so dospołnje rozbi. Šofer so při njezbožu snadnje zrani. Policija přepytuje, kak je k njezbožu přišło. K starobje muža žane informacije njepředleža.

Do cirkusoweho stana nachwilnje přećahnyli su studenća Techniskeje uniwersity w Braunschweigu. Něhdźe 700 studentow tam wot wčerawšeho wuknje, dokelž hłownu žurlu uniwersity tuchwilu ponowjeja. Čerwjeno-běły stan na terenje wysokeje šule ma dwaj semestraj dołho jako prowizoriske kubłanišćo słužić. „Chcemy wam dźensa magiju konstrukciskeje techniki w stanje zbližić“, rjekny prof. Thomas Vietor. Stan je z internetom a tepjenjom wuhotowany.

To a tamne (08.04.19)

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Zwada mjez dźěćimi na hrajkanišću před hosćencom w badensko-württembergskim Lottstettenje je w bijeńcy mjez dorosćenymi z wjacorymi zranjenymi wuwjercholiła. Po tym zo běchu so starši do zwady dźěći měšeli, so nalada mjez nimi přiwótři. W hosćencu so dale wurěčowachu a so skónčnje bijachu. Šesćo so zranichu, třo dyrbjachu samo do chorownje. W hosćencu bičcy tójšto rozbichu. Policija je z wjacorymi zastojnikami zapřimnyła.

Kurioznu wurěč měješe smaler w Awstriskej, jako jeho policisća přespěšneho jězdźenja dla zadźeržachu. Zastojnikam 27lětny rozłoži, zo chcyše awto sušić, po tym zo bě je runje wumył. Wón bě na dróze ze 118 km/h po puću, na kotrejž je 60 km/h dowolenych. „Awto bě woprawdźe mokre“, zastojnicy wobkrućichu. Přiwšěm dyrbi šofer pokutu płaćić a jězbnu dowolnosć na dwaj tydźenjej wotedać.

To a tamne (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Joggingowe cholowy zakazali su na realnej šuli w sewjerorynsko-westfalskim Bad Oeynhausenje. Wjacori šulerjo běchu zas a zaso w šěrych šlapotatych cholowach na wučbu přišli. Mjeztym je so šulska konferenca za zakaz wuprajiła, a přirady staršich, wučerjow kaž tež šulerjow su tomu přihłosowali. Wučerjo smědźa šulerjow trójce napominać, štwórty raz sćelu jich domoj so předrasćić.

Spisowaćel Theodor Fontane jako amplowe znamješko je wot dźesnišeho w ródnym měsće Neuruppinje widźeć. Składnostnje 200. narodnin sławneho syna města su sej zamołwići zajimawostku wumyslili. Ample maja wobchad pěškow na Fontanowym naměsće rjadować. Widźeć je silueta Fontany jónu pěši z kobłukom a kiješkom a jónu stejo z kłobukom w ruce. Wuwzaćne rjadowanje płaći hač do kónca lěta.

To a tamne (04.04.19)

Donnerstag, 04. April 2019 geschrieben von:

Perfektnu kopiju swojeho awta je muž w Kölnje namakał. Znaty bě je připadnje wuhladał a muža informował. Tón poda so hnydom ze swojim VWjom do Kölna a informowaše policiju. Model, barba a wosebje čisłowej tafličce běchu samsne. Kaž policija wobkrući, bě tamny wóz pokradnjeny. Skućićeljo stajnje zaso awta samsneho razu kradnu a čisłowe taflički kopěruja, zo bychu po njeskutku podhlad na druhich wjedli.

Dospołnje pjany je muž po swojeho syna na policajsku stražu přišoł. Do toho běchu zastojnicy młodostneho w Eschweileru pola Aachena zadźerželi, dokelž bě z awtom nana přespěšnje po měsće jěł. Hólc wšak dyrbješe přiznać, zo z 15 lětami hišće jězbnu dowolnosć njewobsedźi, a tak zawołachu zastojnicy nana. Jako tón přińdźe, zo by hólca z awtom domoj dowjezł, pak čujachu woni alkohol. Test 50­lětneho wunjese šwarnej dwaj promilej.

To a tamne (03.04.19)

Mittwoch, 03. April 2019 geschrieben von:

Pjeršćenjej z porsta zemrěteje pokradnył je sobudźěłaćer kěrchowa w porynskim Oberhausenje. Dźowce 88lětneje běštej policiju wołałoj, jako mać na marach žane debjenki na ruce wjace nje­měješe. Dokelž měješe jenož mało ludźi přistup do ćěłownje, móžachu spěšnje 30lětneho sobudźěłaćerja jako skućićela zwěsćić. Pjeršćenjej su zastojnicy mjeztym swójbje wróćili. Paduch bě jej hižo na zastawk dał (ver­pfänden).

Byrnjež 162 milionow eurow w loteriji dobyła, chodźi Šwicarka dale na dźěło, kaž tamniše nowiny rozprawjeja. Z tipowanku 22 eurow bě žona, kotraž chce anonymna wostać, loni w oktobru 162 milionow eurow w loteriji „Euro-Millions“ dobyła. Tež swojej wsy w kantonje Aargau wostanje wona swěrna, byrnjež sej Zwjazk, kanton a gmejna wot dobyćerki tójšto dawkow za dobyće žadali.

To a tamne (02.04.19)

Dienstag, 02. April 2019 geschrieben von:

W kamorje před policiju chowała je so žona w Stralsundźe, po tym zo bě ze swojim awtom parkowace wobškodźiła. Swědcy běchu wobkedźbowali, kak so 38lětna při wróćostorkanju druheho awta šmórny. Policisća nańdźechu pola njeje doma dweju muži. Po krótkim pytanju tež žonu w drastowym kamorje namakachu. Wona steješe pod wliwom drogow. Zastojnicy w bydlenju dalše drogi namakachu. Šoferka dyrbi nětko ze skóržbu ličić. Načinjena škoda wučinja 2 000 eurow.

Kontrabas pokradnyli su njeznaći w braniborskim Joachimsthalu. Hudźbnicy běchu swoje instrumenty po probje we wočerstwjenišću wotstajili. Jako chcyše jedyn z nich njedźelu swój kontrabas wotewzać, bě tón preč. Najwjetši smyčkowy instrument je 8 500 eurow hódny, něhdźe 1,80 metrow wulki a waži pře­rěznje dźesać kilogramow.

To a tamne (01.04.19)

Montag, 01. April 2019 geschrieben von:

Sta fanow Terenca Hilla su w sewjerobraniborskim Templinje swojemu idolej k 80ćinam narodninsku štučku zaspěwali. Zarjadowarjo zličichu sobotu něhdźe 650 wobdźělnikow w tamnišim wólnočasnym westernparku El Dorado, kaž jednaćelstwo zdźěla. Přiwisnicy Hilla zanjesechu hrajerjej spěw a pósłachu jón jako widejowe poselstwo do USA. Tam Hill, kiž bě sej swój čas z Bud Spencerom sławnosć nabył, přebywa.

Pytanje za awtom je so w Delnjej Sakskej na njewšědne wašnje wujasniło. Krótko do połnocy bě 49lětny muž w delnjosakskim Hildesheimje policiji zdźělił, zo su jemu awto pokradnyli. Jako bě policija hižo po puću, so muž znowa přizjewi a rjekny, zo je awto namakał. Wukopa so, zo njebě wón ručne borzdźidło přićahnył. Na to awto po skłoninje dele jědźeše a prasny do sćežora. Škoda: 2 500 eurow.

To a tamne (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Najhłubši pool swěta ma w Pólskej nastać. Njedaloko stolicy Waršawy přihotuja bagry tuchwilu twar megabazenka, kotryž ma 45 metrow do hłubiny sahać. Nastać ma paradiz nurjakow za započatkarjow kaž tež profijow. Tuchwilu najhłubši kumštny bazenk nurjakow ze 40 metrami je w italskim měsće Padua. Hišće lětsa chcedźa nurjenski centrum w Mszczonowje, něhdźe 50 kilometrow juhozapadnje Waršawy, wotewrěć.

Jako bamž předrasćeny je dźiwadźelnik John Malkovich z USA wčera putnikow njedaloko Naměsta swj. Pětra w Romje zamylił. Mnozy mějachu jeho w prěnim wokomiku za Franciskusa, byrnjež so wón z brodu a trochu tołši wot woprawdźiteho bamža rozeznawał. 65lětny Malkovich bě tam scenu za seriju italskeho režisera Paola Sorrentina „The New Pope“ nahrawał.

To a tamne (28.03.19)

Donnerstag, 28. März 2019 geschrieben von:

Po hromadźe sukanych płachtach ćeknyć spytałoj staj mužej z bydlenja w Berlinskej Strowotnej studni. Policija bě při durjach klinkała, zo by wobydlerja nje­zapłaćeneje pokuty dla zajała. Muž rjekny,­ zo njemóže wočinić, dokelž je nutř zamknjeny. Samsny čas spytaštaj mužej z woknom po zwjazanych płachtach ćeknyć, při čimž so płachta torhny. Pytanemu poradźi so ćeknyć, druhi so ćežko zrani. Čehodla bě tež wón ćeknyć spytał, njewědźa.

Do Berlina drogi nakupować jěła je 48lětna z Choćebuza z 19lětnym synom. Policisća namakachu při kontroli na Choćebuskim hłownym dwórnišću sydom gramow marihuany pola njeje. Žona přizna, zo bě drogi w Berlinje kupiła. Jeje syn wopojny jěd zastojnikam skónčnje přepoda. Wobaj dyrbitaj nětko ze skóržbu njedowoleneho wobsydstwa wopojnych srědkow dla ličić.

To a tamne (27.03.19)

Mittwoch, 27. März 2019 geschrieben von:

Do wopačneho směra lećało je pasažěrske lětadło předewzaća British Airways po starće w Londonje. Město toho zo by so do Düsseldorfa podała přizemi mašina w šotiskim Edinburghu na sewjeru kraja. Hakle tam wobsadce zmylk napadny. Prawdźepodobnje běchu w Londonje wopačny plan hrabnyli. Kapitan so zamołwi a lětadło do Düsseldorfa wodźeše. Do toho bě so prašał, štó chcył tola hišće do Němskeje lećeć: Wšitcy so přizjewichu.

Prawy instinkt dopokazała je kóčka na Cypernskej, po tym zo bě z hłowu w blachowej tyzy tčacy wostała. W panice doběža woslepjene zwěrjo do policajskeje stacije w małej wsy Oroklini na juhu kupy. Tam jej zastojnicy pomhachu. Z wutrajnosću a z pomocu klěšćow móžachu zwěrjo z njepřijomneho połoženja wuswobodźić. Lědma swobodna, so kóčka hnydom zaso zminy.

Anzeige