To a tamne (24.11.20)

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Noze za konopejom stej pytaneho skućićela w hornjofrankskim Kulmbachu přeradźiłoj. Policiju běchu rozestajenja dla do bydlenja wołali. Zwada wukopa so jako łahodna. Při tym pak wuhladachu policisća noze. 32lětny, kotrehož z wukazom zajeća pytachu, bě na wopyće w bydlenju a bě sej pjany za konopejom wusnył. Zastojnicy jeho spóznachu a jemu ruce sputachu. Potom jeho hakle wubudźichu.

Swojorazny foto transportera, kiž dalši transporter transportowaše, na kotrymž steješe wosobowe awto, je Krefeldska policija w interneće wozjewiła. Policija bě awto wažiła a zwěsćiła, zo je wozydło wo 30 procentow přećežke. Bychu-li zamołwići za awto předpisanu maksimalnu wahu dodźerželi, bychu z nim tež w tutej kurioznej formje dale jěć móhli, policija na naprašowanje zajimcow zdźěli.

To a tamne (23.11.20)

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:

Nic do Bayreutha, ale do Beiruta pósłał je Němski póst domjace dźěło studenta prawnistwa. Póst njemóže sej najebać intensiwne slědźenje rozkłasć, kak móžeše so to stać. Student bě dźěło 2. nowembra na pósće w Bayreuthu wotedał, zo bychu je uniwersiće města pósłali. Dokument pak su w Frankfurće „bohužel wopaki do Libanona dale posrědkowali“. Student bě dźěło dwójce wućišćał a je dokument mjeztym wosobinsce wotedał.

Z nanowym přezpólnym awtom w Gelsenkirchenje smalił je 15lětny. Policistam wóz napadny, jako bě ze 100 kilometrami na hodźinu město dowolenych 50 km/h w nutřkownym měsće po puću. Na signal k zastaću hólčec njereagowaše. Jědźechu tuž za nim a wuhladachu awto skónčnje před šulu stejace. Młodostneho, kiž so w kerku chowaše, přepodachu přiwołanemu nanej.

To a tamne (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Hač snano za nim pytaja, chcyše 21lětny wědźeć, jako so tele dny na policajskej straži w Bochumje přizjewi. Po krótkim naprašowanju móžachu zastojnicy wobkrućić, zo tomu tak je. Přećiwo njemu předleži wukaz zajeća. Padustwa a jězdźenja bjez jězbneho lisćika dla bě jeho sudnistwo k połdra lětu jastwa zasudźiło. Policija muža zaja, njewuzamkujo wšak, zo chcyše sej bjezdomny tepjenu jastwowu celu w zymskim času zawěsćić.

Jako rumpodichojo předrasćeni motorscy skupiny „Harley Davidson riding Santas“ chcedźa so lětsa najebać koronapandemiju zaso na puć podać a pjenježne dary zběrać. „Pojědźemy 6. decembra po 29 městach a gmejnach, wězo z hygienowym konceptom“, zdźěli rěčnik skupiny. Lětsa chcedźa za dźěćacy hospicny skutk zběrać. Jězbu na dnju swj. Mikławša přewjeduja wot lěta 2015.

To a tamne (19.11.20)

Donnerstag, 19. November 2020 geschrieben von:

130 kokosowych worjechow w běhu 60 sekundow jeno z ruku rozbił je Hamburgčan Muhamed „hamorowa ruka“ Kahrimanović a je tak nowy swětowy rekord nastajił. Po informacijach Němskeho rekordneho instituta w Hamburgu by poprawom 124 worjechow za nowy rekord dosahało. W bojowej šuli, hdźež 61lětny Kahrimanović trenuje, běchu sudnicy 151 worjechow spřihotowali. Zamołwity sudnik spočatnje dwělowaše, hač je móžno dwaj worjechaj na sekundu pačić. Dotalny rekord 123 rozpačenych worjechow je tež wot Kahrimanovića.

W lětadle dźěćo porodźiła je młoda žona w Indoneskej. 50 mjeńšin po wotlěće w měsće Sentani běchu so hrona započeli, rěčnik lětanskeho předewzaća Lion Air zdźěli. Mašina bě po puću na kupu Sulawesi. Mjez pasažěrami přitomny lěkar žonje při porodźe pomhaše. Pilot na přichodnym lětanišću přizemi.

To a tamne (17.11.20)

Dienstag, 17. November 2020 geschrieben von:

Při wuchodźowanju z psom je so žona njedźelu w lěsu pola bayerskeho Coburga zabłudźiła. Wona zamó policiju hišće wo tym informować, zo je w błóće tčacy wostała. Na to pak njebě hižo docpějomna. Po wulkej pytanskej akciji nańdźechu zastojnicy žonu hač do brjucha stejacu w błóće wotpušćeneho hata a móžachu ju na zbožo wuchować. Swoju słužbnu drastu wšak po tym hižo wužiwać njemóžachu.

Widejo z mrowjemi, kotrež kaž dźiwje wokoło mobilneho telefona běhaja, je na Facebooku wjele kedźbnosće wubudźił, a to pod hesłom „Widejo pokazuje wjace hač kóždažkuli studija“. Zamóža elektromagnetiske pruhi handyja mrowje tak wobwliwować, zo so w kruhu pohibuja? Po analyzy wideja fachowcy měnja, zo jedna so wo manipulaciju. Tak je filmčk po wšěm zdaću na kompjuteru nastał.

To a tamne (16.11.20)

Montag, 16. November 2020 geschrieben von:

Kradnjenej čisłowej tafličce swojeho awta wuhladał je muž, jako so wčera po Wolfsburgu wuchodźowaše. Přiwołana policija cuze awto přesćěhowaše a skónčnje zadźerža. Kaž so wukopa, njeběštej jenož tafličce pokradnjenej, ale tež awto, w kotrymž třo mužojo sedźachu. Policija wšitkich zaja. Šofer njeměješe ani jězbnu dowolnosć a steješe nimo toho pod wliwom alkohola a drogow.

Wosrjedź puća sedźacy kołp je njedaloko porynsko-pfalcskeho Bad Kreuznacha wobchad na zwjazkowej dróze B 41 nachwilnje haćił. Wobsadka policajskeho awta spyta podarmo jeho z jězdnje zehnać a dyrbješe tuž pomoc kolegow přiwołać, kotřiž dróhu na to do wobeju směrow zawrěchu. Dokelž dobre přirěčowanje njepomhaše, kołpja skónčnje wotnjesechu. Ptak wšak so chětro wobaraše a do zastojnikow kusaše.

To a tamne (13.11.20)

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

Nakupowanskej wozyčkaj połnej čriji su swědcy na dwórnišću badensko-württembergskeho Klettgauwa našli. Jedna so wo cyłkownje 129 nowych čriji, a to nic w porach, ale jednotliwych. Na někotrych wisachu hišće płaćiznowe taflički. Policija z toho wuchadźa, zo jedna so wo rubi­znu. Što pak pakostnicy ze 129 jednotliwymi črijemi chcychu, je wulke prašenje.

Dweju paduchow w kamorje cyrkwje našli su policisća w sewjerorynsko-westfalskim Krefeldźe. Swědk bě podhladny šćerkot słyšał a widźał, kak mužej žonje před Božim domom złoćany předmjet přepodaštaj. Přiwołani policisća móžachu 37lětneju paduchow hišće w cyrkwi zajeć, byrnjež so w kamorje schowałoj. Wobaj staj hižo podobnych njeskutkow dla wo­spjet zasudźenaj byłoj. Před cyr­kwju čakaše 34lětna žona w awće. Jedne z woknow Božeho domu bě rozbite.

To a tamne (12.11.20)

Donnerstag, 12. November 2020 geschrieben von:

„Tule rěči wótc Francesco!“, takle je so bamž Franciskus telefonisce pola jednoho z Kölnskich fararjow přizjewił. Duchowny Regamy Thillianathan sej spočatnje mysleše, zo jeho mać zwoni, jako na konferency mobilny telefon klinkaše. Přizjewił pak bě so bamž cyrkwje. „Swjaty wótc měješe zbožo, zo sym scyła wot­zběhnył.“ Franciskus poćahowaše so na list, kotryž bě jemu duchowny tydźenja na awdiency přepodał.

Smjertnje skónčiła je so za kruwu w Delnjej Frankskej ćěkańca před rěznikom. Wona bě před rězarnju z připowěšaka twochnyła, běhaše po zahrodach, přeprěči rěku a běžeše přez železniske kolije. Před šulu móžachu ju skónčnje popadnyć. Dokelž steješe masiwnje pod stresom a dokelž hrožeše strach za wobydlerjow, so policisća po dorěčenju z rězarnju rozsudźichu kruwu zatřělić.

To a tamne (11.11.20)

Mittwoch, 11. November 2020 geschrieben von:

Paducha žonjacych spódnich cholowčkow je policija w bayerskim Hofje lepiła. 29lětny měješe dźesatki slipow w swojim bydlenju nakopjene. Spočatk oktobra bě wón prěni króć cholowčki ze sušaka kradnył, bórze na to dalše. Pola 29lětneho namakachu zastojnicy 54 slipow w hódnoće wjacorych stow eurow. Nětko pytaja jich wobsedźerki, dokelž njemóžachu dotal wšitke přirjadować.

Do zadka kusnył je policajski pos paducha, kiž ze swojej rubiznu w hódnoće wjacorych stow eurow po nutřkownym měsće poruhrskeho Essena ćěkaše. 21lětny bě wěcy w kupnicy kradnył. Dokelž muž na namołwu policistow, zo ma zastać, njereagowaše, pósłachu pastyrskeho psa Teddyja za ćěkacym. Zranjenja ­pakostnika na ruce, nohomaj a zadku su po „wuspěšnym zasadźenju“ w chorowni zastarali.

To a tamne (10.11.20)

Dienstag, 10. November 2020 geschrieben von:

Kurioznu, lěta trajacu zwadu wo wor­što­wane drjewo na zahrodźe Podstupim­skeho Kupoweho hotela su na dosć jednore wašnje rozrisali: Stapl drjewa nětko wo 20 metrow přestorča. Tak njesteji hižo­ dlěje na škitanym pasmje połkupy Hermannswerder, kaž město informuje. Zwada bě po wšej Němskej kedźbnosć zbudźiła: Město bě lěta 2016 drjewo jako twarski objekt wobhladowało, za kotryž by hotel twarsku dowolnosć trjebał a kiž dyrbjał tohodla zwottorhać.

Prezident USA Donald Trump njesteji w Londonskim kabineće wóskowych figurow hižo jako statnik w čornym wobleku z čerwjenym krawatu, ale jako hra­jer­ golfa w pisanej drasće a z pochmurjenym mjezwočom. Wón ma nětko wjace chwile so swojemu najlubšemu sportej wěnować, muzej pisa.

Anzeige