To a tamne (18.12.17)

Montag, 18. Dezember 2017 geschrieben von:

Zasadźenje policije zawinili su šulerjo w badensko-württembergskim Lörrachu. Chcychu we wučbje sudniske jednanje přewšo originalnje napodobnić. Za to su rjadowniskemu towaršej ruce sputali. Za naručne puta, kotrež bě sobušulerka minjeny pjatk bjez wědy staršeju wot doma sobu přinjesła, pak pobrachowaše wotpowědny klučik. Dokelž tež policija žadyn tajki njeměješe, wona puta zniči.

32 razow je so motorski w Ludwigsburgu wotpohladnje błyskać dał – doniž jeho njelepichu. Po informacijach města bě 17lětny hač do 43 km/h přespěšny. Tři měsacy je přeco zaso nimo samsneho błyskača jěł, myslo sej, zo motorskeho lepić njemóža. Pječa měješe wjeselo při tym. Město a policija pak stej jeho popadnyłoj. Dyrbi nětko pokutu 7 000 eurow płaćić, změje 36 dypkow w Flensburgu a 15 měsacow zakaz jězdźenja.

To a tamne (15.12.17)

Freitag, 15. Dezember 2017 geschrieben von:

Kruwy na pastwje napřećo jeho domskemu běchu bayerskemu předewzaćelej w Holzkirchenje přewjele. Zwonjenja bimbawkow, smjerda a strowotneho stracha muchow na pastwje dla je muž wotnajerku a gmejnu jako mějićelku łuki na krajnym sudnistwje Mnichow II wobskoržił, so tohole wzdać. Wón a jeho mandźelska hary bimbawkow dla njemóžetaj w nocy spać a mataj depresije. Sudnistwo je skoržbu wotpokazało.

Swojej inicialej „SB“ je chirurg a specialist za transplantaciju jatrow we Wulkej Britaniskej do jatrow dwěju pacientow zapalił. 53lětny lěkar swoju winu za tónle skutk před sudnistwom w Birminghamje přizna. Bóle grawěrowace wumjetowanje zranjenja ćěła pak wotpokaza, kaž britiske medije rozprawjachu. Wotkryli su inicialej jednoho pacienta, hdyž je druhi chirurg pozdźišo dalšu operaciju wotměł, bě w sćelaku BBC zhonić.

To a tamne (14.12.17)

Donnerstag, 14. Dezember 2017 geschrieben von:

Sowa je so do hale twornje VW w Braun­talu zadobyła a spjećuje so hižo tydźeń wšěm pospytam, ju wuswobodźić. Ptaka su w produkciskej hali za kolesyny wuhladali. Wutwarichu wokna, zo by so wón na swobodu dóstał, a sokołar spyta jeho won wabić. Kaž VW zdźěla, direktny strach za sowu njewobsteji. Po wšěm zda­ću ma w hali dosć cyrobizny. Kónc tydźenja znowa spytaja ju wuswobodźić.

Mały plastikowy bow połny drobnych pjenjez je 69lětna na dnju swj. Mikławša w sewjerorynsko-westfalskim Meerbuschu namakała a policiji donjesła. Kripo zwěsći bórze na to mějićela nimale 600 eurow: Spediter bě pjenjezy wot kupca kasěrował, na nakładnym awće wotstajił a na nje zabył. Krótko po tym, zo bě wot­jěł, padny bow z awta. Byrnjež so žona namakarskeje mzdy wzdała, je so jej předewzaćel z darikom dźakował.

To a tamne (13.12.17)

Mittwoch, 13. Dezember 2017 geschrieben von:

Z njewšědnje wjele njetopyrjemi bědźa so wobydlerjo awstralskeho městačka Charters Towers. Wjace hač 200 000 sobu najwjetšich njetopyrjow swěta je woby­dlerjam na sewjerowuchodźe kontinenta napadnyło, rjekny měšćanostka Elizabeth Schmidt powěsćerni dpa. Ze swo­jimi křikami w tuchwilnym času porowanja njedadźa wone ludźom žanoho měra. Wšudźe nimo toho grawoćiwje smjerdźi, a ludźo njemóža sej samo dowolić raz do zahrodki hić.

Pozdatny zadobywar je so w delnjosakskim Stolzenauwje pola Nienburga jako spanski hósć dźowki wopokazał. Wobsedźerka bě policiju wołała, wuhladawši doma na chódbje w nocy naraz čorno­zdrasćeneho muža. Kaž policija rozprawja, so njeznaty na to z woknom zminy, swoje črije pak je w chwatku před łožom lubki stejo wostajił.

To a tamne (12.12.17)

Dienstag, 12. Dezember 2017 geschrieben von:

Wosrjedź Rennsteigoweho tunla na awtodróze A 71 staj so njedźelu wječor šoferaj do włosow dóstałoj. Kaž durinska awtodróhowa policija zdźěla, je jedyn tamneho pola Gräfenrody wuspinał. Na to staj wobaj wozydło wopušćiłoj, do so biłoj a dale jěłoj. To wšo je jenož někotre mjeńšiny trało a njebě žadyn „bój w dźewjeć kołach“. Wobchad w tunlu bě při­wšěm krótki čas přetorhnjeny. Swědcy su zastojnikow informowali.

Zo by ludźi k tomu pohnuł mobilny telefon wužitnje nałožować, farar Alessandro Palermo na italskej kupje Sicilskej tež handyje žohnuje. Wěriwi měli na jutřišim dnju swj. Lucije swój mobilny telefon do cyrkwje San Matteo w měsće Marsala sobu přinjesć, piše farar w socialnych syćach. „Towaršnosć wotwisuje wot handyja, runočasnje pak nochce rozumić, kak maš jón wužiwać.“

To a tamne (11.12.17)

Montag, 11. Dezember 2017 geschrieben von:

Rukopisnej cedlce z lěta 1777 su eksperća při restawrowanskich dźěłach na Jězusowej postawje w španiskim Sotillu de la Ribera (prowinca Burgos) našli. Storčili běchu na njej w prózdnicy skulptury, jeje zadku. Kapłan katedrale w bliskim Borgu de Osma Joaquín Mínguez bě tehdy informacije ze swojeho časa wo hospodarstwje, nabožinje, politice a kulturje zawostajił, kaž medije rozprawjeja. Rukopisne dokumenty w prózdnicach skulpturow namakać je jara njewšědne.

Dokelž je młody muž na wuznamnym Panoramahighwayju 1 swoje awto wopušćił, byrnjež poprawom wohnjowemu infernu wućeknyć dyrbjał, je wón małeho nukla z palaceho kerka před smjerću wuchował, maja jeho w interneće za rjeka. Kaž rěkaše, bě wot fotografa lokalneho­ powěsćoweho sćelaka KABC filmowane widejo připadnje nastało.

To a tamne (08.12.17)

Freitag, 08. Dezember 2017 geschrieben von:

Rumpodichej list pisać je mnohim dźěćom wulke wjeselo – nic pak šěsćlětnemu skeptikarjej z USA, kiž měješe w šuli „Santa Clausej“ pisać. Jeho list je nětko w syći wulki zajim zbudźił. Hólčec wot rumpodicha wjele njedźerži, a cyłej hołk a tołk wokoło tohole muža jemu na čuwy dźetej. Wón wě, zo nima Santa we woprawdźitosći žadyn register hrěchow. Nimo­ toho pachoł zwěsća: „Wo mjerzanjach, kotrež sym ja w žiwjenju hižo měł, ty scyła ničo njewěš!“

Eventowe předewzaće smě zarjadowanja za firmy z titlom „olympiada na burskim statoku“ zwičnjeć. To je Mnichowske wyše krajne sudnistwo w powołanskim jednanju skóržby Němskeho olympiskeho sportoweho zwjazka dla rozsu­- dźiło. Zwjazk je skoržił, dokelž bě předewzaće bjez dowolnosće mjeno olympiskich hrow za sebje wužiwało a tak pječa zakoń wo škiće olympije raniło.

To a tamne (07.12.17)

Donnerstag, 07. Dezember 2017 geschrieben von:

Njezwučeny wopytowar z čerwjenym płašćom, čećikatej měcu a brodu je žrawcy w Mnichowskim wulkoakwariju wobdarił: Na dnju swjateho Mikławša je předrasćeny nurjak do oceanoweho basenka z 20 družinami žrawca stupił. Wón je „pěknym rybam“ mału woblizanku přinjesł, rozprawja rěčnica akwarija Sealife. Njeběchu to žane mandariny abo worjechi, ale makrele a małe čornicy.

Njewinowaty wabjenski dar k hodźom je před pozadkom wudrěwanja DHL wulkozasadźenje policije w Ulmje wuskutkował. Zastojnicy buchu wčera do apoteki wołani, dokelž je tam paket bjez podateho wotpósłarja dóšoł. Po dobrej hodźinje su alarm zběhnyli. Paket bě normalna posyłka z wabjenskim darom, kaž policajska rěčnica wuswětla. Mějićel lěkarnje bě so po warnowanju před paketowymi bombami w Němskej měł.

To a tamne (06.12.17)

Mittwoch, 06. Dezember 2017 geschrieben von:

Z njewšědnej kritiku reaguja wobchody w Stuttgarće na wotewrjenje dalšeje filiale Primark. Kupcy irskeho tekstilneho discountera měli swoju runje kupjenu nowu drastu do kontejnera ćisnyć, kotryž bu jeno tohodla nastajeny, iniciatorojo namjetuja. Za wotpadki tam wčera ze­zbě­rane drasty pak nimaja, bědni měli je dóstać. Sumu z předanje wšitkich dźělow w tonje chcedźa dobroćelskej organiza­ciji darić. Kritikarjo wumjetuja Primarkej nade měru niske płaćizny.

Byrnjež astronawća jedne z napjećišich powołanjow měli, dyrbja so wšelakeho wjesela žiwjenja wzdać. Tak skoržeše Italčan Paolo Nespoli, kiž přebywa dlěje hač 100 dnjow na swětnišćowej staciji ISS, zo tam pizzu jara paruje. Jeho nakromne přispomnjenje přewodźerjo na zemi słyšachu. Swětnišćowy transporter Cygnus je nětko wšitke přičinki za mału pizzowu party w swětnišću dodawał.

To a tamne (05.12.17)

Dienstag, 05. Dezember 2017 geschrieben von:

Runje do wabjenskeje tafle „dele z płuna“ je chwatny šofer blisko durinskeho města Gery prasnył. 20lětny bě njedźelu wječor na zasněženej awtodróze A 4 wobstejnosćam přespěšnje jěł a kontrolu nad wozy­dłom zhubił, kaž policija zdźěla. Na to zrazy do tafle, zwróći so a přizemi w přirowje. Lochce zranjeneho dowjezechu jeho do chorownje, awto pak je dospołnje skóncowane.

Najsławnišeho ptaka kraja pytaja w Nowoseelandskej. Lětanja njekmany papagaj – tak mjenowany kakapo – z mjenom Sirocco­ je hižo něšto měsacow zhubjeny. 20 lět stare zwěrjo je na samotnej kupje doma, kotraž leži na delnim kóncu južneje kupy Nowoseelandskeje. Wšě pospyty jeho namakać wostachu dotal njewu­spěšne. Trochuja, zo je scyła hišće ně­hdźe 150 kakapowow. Družina ma swój žiwjenski rum jeničce w Nowoseelandskej.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019