To a tamne (03.05.19)

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:

Smjerdźateho wotpadkoweho měcha we wochěži dla je so muž we Wienje pola policije hóršił a bě krótko po tym sam w jastwje. Jako chcychu zastojnicy personalije 36lětneho přepruwować, bu tón widźomnje nerwozny a chcyše woteńć. Policisća pak zwěsćichu, zo jedna so wo paducha, za kotrymž hižo dołho pytaja. Nětko sedźi w přepytowanskej jatbje. Wotpadki bě susod prosće zabył.

Inženjerski twarski nadawk z rekordnymi rozměrami chcedźa njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Siegena zwoprawdźić: Tam planuja, 100 000 tonow ćežki awtodróhowy móst wo 20 metrow přestorčić. Objekt je tuž nimale tak ćežki kaž Kölnska katedrala, kotruž trochuja na 120 000 tonow. Tajki twar njejsu dotal w Němskej hišće přesunyli, kaž zarjad za dróhotwar­ zdźěla. Akcija w lěće 2022 ma dwaj dnjej trać.

To a tamne (02.05.19)

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

Zhubjena móšeń je jeje wobsedźerce w Halle wulke mjerzanje wunjesła. Policisća běchu při durjach bydlenja klinkali, zo bychu žonje móšeń wróćili. Jako 19lětna durje wočini, čujachu zastojnicy wóń konopje a so za tym prašachu. Přećel 19lětneje so do rozmołwy tykaše a bu agresiwny. Zastojnicy dyrbjachu popjerjowy spray zasadźić. Test alkohola pola muža wunjese 2,2 promilej. W bydlenju namakachu policisća na to symjo a kćenja konopje.

Z lubosću hladane awta typa VW Käfer a VW Bulli su wčera w Hannoveru tysacy zajimcow přiwabili. Něhdźe 3 000 jězdźidłow bě na „zetkanju mejskich brukow“ widźeć. W srjedźišću lětušeho zetkanja steješe małotransporter „Fridolin“. Wot bywšeho awta listonošow je po wšěm swěće jenož hišće 200 eksemplarow. Někotre z nich běchu wustajene.

To a tamne (30.04.19)

Dienstag, 30. April 2019 geschrieben von:

Horce pomfritki z ketchupom je pinčnik w badensko-württembergskim Müllheimje 22lětnej žonje mjezwoči ćisnył. Žona bě sej w hosćencu jědź skazała. Dokelž pak bě w lokalu wjele ludźi, dyrbješe wona 90 mjeńšin čakać. Mjeztym bě wona hosćenc skrótka wopušćiła a druhdźe pojědła. Jako pinčnik pomfritki skónčnje přinjese, žona wo nje hižo njerodźeše. Na to so wón rozłobi a jej taler z jědźu do mjezwoča stłóči.

Wopasanu wjelrybu su norwegscy rybarjo našli a wuswobodźili. Zwěrjo bě so dny dołho jich čołmej bližiło. Při tym wuhladachu mužojo pas wokoło žiwota ryby, při kotrymž bě kamera připrawjena. Tam namakachu tež napis „Pětrohród“. Prawdźepodobnje bě něchtó zwěrjo dresěrował a ze žratwu mytował. Tak hodźi so rozkłasć, čehodla je so ryba čołmej bližiła. Hač móže sama přežiwić, njewědźa.

To a tamne (29.04.19)

Montag, 29. April 2019 geschrieben von:

Kwasny korso na awtodróze je nadróžny wobchad na A2 pola Hannovera nachwilnje zlemił. Sčasami běchu wšitke jězdne blokowane, dokelž kwasowarjo na nich jědźechu. Šoferka wosoboweho awta na to policiju informowaše. Jako zastojnicy dojědźechu, bě so kwasna kolona hižo zminyła. Nětko přepytuja podhlada nuzowanja dla.

Dosć drohe mašiny za zmjerzlinu w jastwach su w Nowoseelandskej raznu kritiku zbudźili. Zarjadnistwa za jastwa běchu cyłkownje 193 mašinow za něhdźe 600 000 eurow kupili, reagujo na njewšědnje horce lěćo 2017. Konserwatiwna opozicija šwika „nadměrne brojenje dawkowych pjenjez“. Porno tomu zamołwići na to pokazuja, zo su loni w tohorunja horcym lěću wjele wuspěcha žnjeli. W jastwach wosta z pomocu zmjerzliny mjez jatymi poměrnje měrne.

To a tamne (26.04.19)

Freitag, 26. April 2019 geschrieben von:

Najskerje najsławniši Wuchodny Friza swěta dóstanje bórze swójsku amplu. Město Emden chce swojeho čestneho wobydlerja Otta Waalkesa z wosebitymi amplowymi symbolemi počesćić. Jako motiwy za čerwjenu a zelenu fazu amplow planuja sławne „ottifanty“, kotrež bě Waalkes sam wunamakał. Hač móža plan přesadźić, njeje hišće jasne. Před lětom bě podobny pospyt města wobchadnych zakonjow dla zwrěšćił.

Kenguru na awtodróze namakała je policija na A3 njedaloko Würzburga. Ně­hdźe 50 centimetrow wulki bennett-kenguru bě zhromadnje ze sowami, husami a kačkami w awće skótneho lěkarja. 62lětny šofer twjerdźeše, zo je zwěrjata w Belgiskej kupił zo je po puću do Čěskeje. Dokelž muž žane dokumenty za zwěrjata njeměješe, je zastojnicy na awtodróhowym parkowanišću sćazachu.

To a tamne (25.04.19)

Donnerstag, 25. April 2019 geschrieben von:

Kruwjace zwony na pastwje w bayerskim Holzkirchenje budu drje nětko pad za najwyše němske sudnistwo. Po wotpokazanju skóržby přez Mnichowske wyše krajne sudnistwo chcedźa so skóržbnicy nětko na Zwjazkowe sudnistwo wobroćić, kaž prawiznicy zdźěleja. Mandźelskaj bě­štaj přez wjacore instancy skoržiłoj, dokelž čuještaj so wot kruwjacych zwonow na bliskej pastwje wobćežowanaj.

Na Nürburgowym kole so zmandźelić móža pory wotnětka dwójce w tutym lěće, 12. julija a 11. oktobra. Kaž eifelska gmejna Adenau zdźěla, su bjezposrědnje při wubědźowanskej čarje wotpowědnu před haru škitanu rumnosć zarjadowali. Wot klětušeho chcedźa wěrowanja w motorsportowej atmosferje štyri króć wob lěto poskićować. Zamołwići so nadźijeja, zo tójšto fanow motorsporta tónle składnosć wužije.

To a tamne (24.04.19)

Mittwoch, 24. April 2019 geschrieben von:
Wjace hač 130 lět staru blešu sekta předewzaća Rotkäppchen su při twarskich dźěłach w Saksko-Anhaltskej našli. Namakanka dóstanje nětko čestne městno w muzeju předewzaća. Je to najstarša tohole razu we wobšěrnej zběrce zawoda. Bleša bě w kapsli, kotruž běchu lěta 1886 při poswjećenju mosta nad rěku Unstrut w Nebra zatwarili. Hladajo na drohotnu namakanku je firma připowědźiła, zo chcyła městu tysac eurow přewostajić.

To a tamne (23.04.19)

Dienstag, 23. April 2019 geschrieben von:

Wulku wěcnu škodu je dwanaćelětny hólc ćichu sobotu w Rakecach zawinił. Tak je z awtom swojeje ćety z parkowa­nišća wujěł, štož bě jemu 23lětna samo do­woliła. Po informacijach policije pak je hólčec borzdźidło a płun zaměnił a za­jědźe přez dróhu na ležownosć, hdźež tam wotstajene awto wobškodźi. Cyłkowna škoda njepřemysleneje akcije wučinja 33 000 eurow.

Po wjac hač dźesać lět trajacej ćěkańcy je so 64lětny złóstnik z dwěmaj kófromaj pod pažu wčera w Awstriskej pola policije přizjewił. Tam wón přizna, zo bě cyły čas na kupje Teneriffa bydlił. Nětko pak so jemu tam hižo njelubi a tuž so na­wróći. 64lětny bě před wjac hač dźesać lěta­mi z Wienskeho jastwa twochnył.

To a tamne (18.04.19)

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:

Loni bě měšćanski zarjad w Nürnbergu dał wosebity nuznik za psow instalować. Přestrjeń je z pěska a něhdźe dźesać kwadratnych metrow wulka, štož płaćeše 2 000 eurow. Snadneho wužiwanja dla pak budźe hajzl nětko po jeno jednym lěće zaso wottwarjeny. Město toho zasyłaja płoninu z trawu. Kaž zarjad zdźěli, njejsu čujomne polěpšenje zwěsćili. Eksperiment, po cyłej Němskej jenički tajki, je potajkim zwrěšćił.

Wosebitu oazu maja sydom dźiwich wjewjerčkow w Berlinje. Terasa na třěše doma skića najlěpše wuměnjenja. Wo to postarał je so Frank Wilde, kotryž při­hotuje jim worješki a snack z wšelakich družinow zeleniny. Na swojej Facebook-stronje wozjewja wón wšědnje nowe dožiwjenja wjewjerčkow. Kóžda z nich wšak ma wosebity charakter. Mjeztym su zwěrjata hižo znate a dosć prominentne.

To a tamne (17.04.19)

Mittwoch, 17. April 2019 geschrieben von:

Na sydle sobujěduceho sedźo je 14lětna awto maćerje, kotraž bě do womory padnyła, z awtodróhi wodźiła. 41lětna mać bě so po informacijach policije njewočakowano zwjezła. Krótko do wotjězdki na A3 njedaloko Würzburga bě holca z ně­hdźe 100 km/h wodźidło přewzała. Jězba skónči so w přirowje parkowanišća. Wot holcy alarmowani pomocnicy dowjezechu mać do chorownje. Policija chwaleše „wušiknu a zmužitu“ akciju a wupraji 14lětnej „wulke připóznaće“.

Cyłkownje 13 kradnjenych palmow je Drježdźanska policija w pincy bydlenskeho zhromadźenstwa namakała. Rostliny běchu w nocy na njedźelu z terena twarskich wikow pokradnyli. Štož paduši njewědźachu: Jedna z drohich palmow bě ze sćelakom GPS wuhotowana. Twarske wiki běchu tak na dotalne padustwa reagowali. Zastojnicy su signal sćěhowali a wšitke­ palmy našli. Přećiwo třom po­družnikam nětko přepytuja.

Anzeige