To a tamne (18.06.21)

Freitag, 18. Juni 2021 geschrieben von:

Jědojteho pawka dla su w Čěskej šulu zawrěli. Čłonkonohač bě šulerja na nuzniku kusnył, hólcej pak so na zbožo derje dźe. Toksikologiske přepytowanje je wunjesło, zo jedna so wo ptakopawka. Fachowcy su samsneho měnjenja. Kak bě so tón do twarjenja dóstał, njewědźa. Šulski dom w Mladej Boleslavje chcedźa nětko najprjedy raz dospołnje desinficěrować.

Wosrjedź jězby je šofer wosoboweho awta spytał zadnju lampu sporjedźeć. Dalša šoferka informowaše policiju, zo bě ju runje awto bjez zadnjeje swěcy přesćahnyło, z dźěry pak sahaše ruka. Zastojnicy wóz w Langerwehenje njedaloko Aachena zadźeržachu. Wobsedźer wobkrući, zo bě to jeho ruka była. Wón bě w kófrowym rumje ležo spytał kontaktny problem rozrisać. Awto je w tym času znaty wodźił. Muž měješe dowidźenje a wuńdźe z napominanjom.

To a tamne (17.06.21)

Donnerstag, 17. Juni 2021 geschrieben von:

Z hłowu w betonowym bloku tčacy wostała je liška w jendźelskim Littlehamp­tonje a dyrbješe tam pjeć hodźin wutrać, doniž ju njewuswobodźichu. Młode zwěrjo bě kusk tykanca wuslědźiło, kotryž měješe poprawom kuntwory přiwabić. Čłonojo organizacije za zwěrinoškit su lišku w mjezyčasu z wodu zastarali. Skónčnje so wohnjowym wobornikam poradźi betonowy element rozrězać.

Přesadźowanje stareho awta ma za badensku gmejnu Oberwolfach bolostne sćěhi: Gmejna bě ležownosć ze starej kólnju kupiła. W njej steješe za staplowanym drjewom dawno zabyty oldtimer, kotryž je gmejna bjez wahanja za 24 500 eurow na awkciji předawa. Sudnistwo pak nětko rozsudźi, zo dyrbi gmejna pjenjezy a dań bywšej wobsedźerce kólnje wróćić. Citroën 2 CV steješe tam nimale 30 lět a je runje 14 kilometrow jěł.

To a tamne (16.06.21)

Mittwoch, 16. Juni 2021 geschrieben von:

Za wobsedźerjom nopawy pytaja w Hohensteinje-Ernstthalu. Šoferka wosoboweho awta bě ju póndźelu namakała a sobu domoj wzała. Prawdźepodobnje jedna so wo grjeksku nakrajnu nopawu. Podarmo je žona spytała wobsedźerja přez socialne medije wuslědźić. Policija jeho nětko namołwja so přizjewić.

W błóćanej dźěrje potepiło je so wosobowe awto w indiskim Mumbaiju. W interneće wozjewjeny widejo wobsedźerja awta pokazuje, kak so jeho jězdźidło přez prědni dźěl w běhu někotrych sekundow w błóće zhubi. Parkowanišćo ­běchu swój čas na bywšej studni twarili, a tak drje je betonowa struktura přez lěta wosłabnyła. Wulki zliwk je nětko k dospołnemu roz­padej konstrukcije wjedł. Dokelž tež infrastruktura dobra njeje, tam stajnje zaso tajke dźěry nastawaja, kotrež móža samo čłowjekam strašne być.

To a tamne (15.06.21)

Dienstag, 15. Juni 2021 geschrieben von:

Nawoda indiskeje sekty z 38 mandźelskimi a 89 dźěćimi je 76lětny zemrěł. Ziona Chana bydleše ze swójbu w domje z wjace hač sto stwami. Mjeztym je wjes, w kotrymž bydleše, turistiska atrakcija. Někotre medije rozprawjeja, zo měješe Chana hišće wjace žonow a dźěći. Prěnju žonu bě sej jako teenager wzał, poslednju jako 60lětny. Polygamija je drje tež w Indiskej zakazana, někotre kmjeny pak maja wuwzaćnu dowolnosć.

W nohajcach je policist w nocy podhladneho přesćěhał, doniž jemu kolegojo na pomoc njepřijědźechu. W swojim swobodnym času policist wobkedźbował, kak so porik na dróze wadźi. Krótko na to 20lětny muž špihele parkowacych awtow wotkopa. „Chwile sej črije wobuć policist w chwatku njeměješe“, policija piše. Jako zastojnicy 20lětneho dosahnychu, so tón mócnje wobaraše.

To a tamne (14.06.21)

Montag, 14. Juni 2021 geschrieben von:

Mylnje wopačnu pincu wurumowało je předewzaće za přećahowanje we wjaceswójbnym domje w Plauenje. Wobydlerka domu so njemało stróži, jako wuhlada po wjacorych dnjach dospołnje wuprózdnjenu a wumjećenu pincu. Jewješe so podhlad, zo jedna so wo zaměnjenje. Rešerša policije wunjese, zo je předewzaće mylnje wobsydstwo 50lětneje sobu wzało, po tym zo bě bydlenje zemrěteje wobydlerki wurumowało.

Swojeho psa přećiwo paducham zakitowała je zmužita žona w Berlinje. Po informacijach policije běchu třo paduši spytali, žonje jeje staffordshire bullterriera w měšćanskim dźělu Tempelhofje wutorhnyć. Jedyn z paduchow bě psa majkał a sej žadał, zo žona powjaz pušći. Jako so wona spjećowaše, biješe ju do mjezwoča. Najebać to žona powjaz kruće dźeržeše, doniž so trójka njezminy.

To a tamne (11.06.21)

Freitag, 11. Juni 2021 geschrieben von:

Štyrilětneho pakostnika su tele dny w kupnicy we Wittenberge lepili. Předawarki wobkedźbowachu, kak sej pachołk wšelake wěcy do zaka tyka. Zawołani policisća „rubiznu“ zawěsćichu a přepodachu hólčka staršimaj. Tam so wukopa, zo bě tón ­z pěstowarnje twochnył. Přećiwo staršimaj přepytuja nětko padustwa dla, přećiwo pěstowarni zranjenja dohladowanskeje winowatosće dla.

Na zetkanju ze znatej z interneta su 22lětneho w Hannoverje pozdatnje do měšćanskeho lěsa Eilenriede wabili a wurubili, kaž policija wčera zdźěli. Dwaj mužej staj 22lětneho při wječornym ­wuchodźowanju z nožom wohrozyłoj, jemu mjezwoči biłoj a pjenjezy preč wzałoj. Po wuprajenjach swědkow so žona a mužej na to spěšnje zminychu. Policija přepytuje ćežkeho rubježnistwa dla a skućićelow nětko pyta.

To a tamne (10.06.21)

Donnerstag, 10. Juni 2021 geschrieben von:

Za hraćom chcyćiwa rjadniska sotra w Kaliforniskej je pječa wjele lět sta­tysacy dolarow zekřiwiła, zo by sej na te wašnje wopyty kazina a dalše priwatne wudawki zaručiła. 79lětnu su nětko płokanja pjenjez a wobšudnistwa dla wobskoržili, kaž statne rěčnistwo w Los Angelesu informowaše. Klóšterska knježna je přiznała, zo bě sej wjace hač 835 000 dolarow do swójskeho zaka tykała.

Runje tak njehańbity kaž spektakularny kriminalny pad w Španiskej dopomina na legendarneho „stotnika z Köpenicka“: Pozdatneho serijoweho wulcečinjaka, kiž je rady spiona hrał, wjacorych ludźi za nós wodźił a so samo z medijowym starom stał, je Madridske krajne sudnistwo dźensa falšowanja dokumentow dla na lěto a dźewjeć měsacow do jastwa pósłało. Je to prěnja pokuta za 27lětneho, kiž pak ma hišće dalše jednanja na šiji.

To a tamne (09.06.21)

Mittwoch, 09. Juni 2021 geschrieben von:

Jako sprawny namakar wopokaza so ­rjedźer na Hamburgskim hłownym dwórnišću, hdźež je 48lětnemu mužej z wuskosćow pomhał. Tón bě so cyle rozpjeršeny na wěstotnej straži na nastupišću zabyteho nachribjetnika z 1 000 euram, z klučom za bydlenje a z dokumentami dla přizjewił. Runje jako chcychu zastojnicy sobu pytać pomhać, zastupi rjedźer z nachribjetnikom. Woló­ženy dźakowaše so jemu muž nablaku z namakanskim mytom 100 eurow.

Dźěra w dudławym štomje, „dubje nawoženje“ w Dodauskim lěsu pola Eutina w Schleswigsko-Holsteinskej, słuži hižo něhdźe sto lět jako kontaktna bursa za samotne wutroby. Listy a dopisnicy dochadźeja z cyłeje Europy, ale tež z USA abo Japanskeje. Listonoška Jule Engeldinger póštu k dubej nawoženje při kóždym wjedrje swěru roznošuje.

To a tamne (08.06.21)

Dienstag, 08. Juni 2021 geschrieben von:

Z mašinskej třělbu w rukomaj zadźeržachu ukrainscy hranicarjo w lěsu dweju kolesowarjow z Düsseldorfa, kotrajž běštaj z Pólskeje do kraja přijěć chcyłoj. Mužej w starobje 21 a 36 lět běštaj po puću do Thailandskeje. Wonaj z toho wuchadźe­štaj, zo je Ukraina čłon EU a zo njetrje­bataj namjezny přechod wužiwać. Při nócnej jězbje po lěsu je wšak na mjezy alarmowa připrawa reagowała. Hač smědźeštaj ­wonaj dale jěć, njeje znate.

Mjaso lubowacy paduch je w posaarskim Homburgu grilowanske twory z awtomata kradnył. Kaž policija w swojej rozprawje pisa, bě njeznaty skućićel škleńcu awtomata rozbił a mjaso a kołbaski w hódnoće 250 eurow spakosćił. Wón pak zawostaji cedlku, na kotrejž je so za swój njeskutk zamołwił.

To a tamne (07.06.21)

Montag, 07. Juni 2021 geschrieben von:

Na nakładnym ćahu k Baltiskemu morju po puću była je 27lětna žona z Čěskeje. Swědcy běchu železnicu wo tym informowali, kotraž na to policiju alarmowaše. Zastojnicy ćah pola braniborskeho Hohenleipischa zadźeržachu a namakachu 27lětnu pod planu. Žona přizna, zo bě w Bad Schandauwje na ćah do Rostocka zalězła. Tam chcyše dźeń při morju wostać a so na samsne wašnje domoj podać. Nětko dyrbi wězo pokutu płaćić. Zwotkel bě wědźała, zo ćah do Rostocka jědźe, a hač tomu scyła tak bě, policija njezhoni.

Nócne wołanje dweju skalneju wiwkow (Steinkauz) je w posaarskim St. Ingberće zasadźenje policije zawiniło. Ludźo sej myslachu, zo reaguje alarmowa připrawa na paduchow, a wołachu policiju. Njebě pak wjace hač wołanje ptakow, štož klinčeše woprawdźe kaž zwuki alarmoweje připrawy, samo zastojnicy wobkrućichu.

Anzeige