To a tamne (29.11.18)

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Na wšě dźesać hodźin dyrbješe 13lětny pos w chłódźakowym grilu awta tčacy wutrać, doniž jeho njewuswobodźichu. Psyčk Tero bě před wočomaj wobsedźerki rano při wuchodźowanju do awta zaběžał. Te pak jědźeše dale do Hamburga. Šoferka­ bě drje so po zražce hišće wobroćiła, njemóžeše pak ćmy dla ničo widźeć. Žałosćaceho psyčka wona hakle wuhlada, jako so po dźěle k awtu wróći. Tón wšak měješe hišće telko mocy, zo spyta wohnjowych wobornikow kusnyć. Psa přepodachu wobsedźerce, kotraž hižo za­dwělowana za nim pytaše.

Přewulki za rězarnju je woł z mjenom Knickers w Awstralskej. Podarmo bě bur Geoff Pearson spytał jeho předać. Wšitcy kupcy pak wotkiwnychu, dokelž so 1,94 metrow wysoke a 1,4 tony ćežke skoćo za rězarnju njehodźi. Tak smě Knickers kónc swojeho žiwjenja na awstralskich pastwach wočaknyć.

To a tamne (28.11.18)

Mittwoch, 28. November 2018 geschrieben von:

Wopity šofer nakładneho awta je w Zwickauwje při wotbočenju ze swojim jězdźidłom pjeć awtow wobškodźił a dohromady 30 000 eurow škody načinił. 59lětny na to z Lkw-jom cyle jednorje dale jědźeše. Přez firmu šofera wšak móžeše policija zwěsćić, dokal je po puću. Na awtodróhowym parkowanišću jeho skónčnje namaka. Test wunjese, zo bě muž z wjace hač promilom alkohola jěł. Nětko čaka na njeho selena skóržba.

Přizemjenje zaspał je pilot dwumotoroweho lětadła na juhu Awstralskeje. Muž bě sej za wodźidłom wusnył a 46 kilometrow dale lećał, hač to poprawom dyrbješe. Jako to spózna, so za­wróći a na prawym blaku wěsće přizemi. Prawdźepo­dobnje bě kompjuter lětadło awtomatisce wodźił. Hač je pilot sam wotućił, abo kompjuter jeho budźił, to drje wě jenož wón sam.

To a tamne (27.11.18)

Dienstag, 27. November 2018 geschrieben von:

Štyri měsacy njewinowata w jastwje sedźała je žona w staće USA Georgia, dokelž bě policija cokorowu watu za drogi měła. Při kontroli běchu zastojnicy titu ze zdźěla roztłóčenej módrej cokorowej watu našli, kotruž mějachu za metamfetamin. Dokelž bě prěni drogowy test k tomu hišće pozitiwny, zajachu žonu jako dealerku drogi crystal meth. Hakle měsacy pozdźišo sej w laborje namakanku bliže wobhladachu a zwěsćichu, zo je to wata. Žona skorži nětko přećiwo policistam a zhotowjerjej drogoweho testa.

Z „přećelnymi chłostankami“ chcedźa tež lětsa zaso wopytowarjow hodownych wikow w Annabergu-Buchholzu na to skedźbnić, hdyž wopak parkuja. Na lisćiku při awće chcedźa wopytowarjow prosyć lěpje na wobchadne tafle dźiwać, kotrež parkowanje na wšelkich městnach poprawom zakazuja. Pjenježnu pokutu chcedźa sej jenož potom žadać, hdyž wopytowarjo zakaz wospjet ignoruja.

To a tamne (26.11.18)

Montag, 26. November 2018 geschrieben von:

Wutřěle ze samopasleneje płunoweje kanony na kwasu su w delnjobayerskim Bad Füssingenje zasadźenje policije zawinili. Do toho informowachu wjacori wobydlerjo policiju, zo bě něchtó w nocy třělał. Tomu drje zasadnje tak bě, ale wutřěle njeběchu strašne. Kwasna hosćina bě na priwatnej ležownosći na česć nowozmandźeleneju z kanonu třělała. Městna policija pak njebě informowana. Zastojnicy hotowostneje a zwjazkoweje policije móžachu woměrje zaso wotjěć. Štó ma akciju zapłaćić, hišće pruwuja.

Pytajo za pokładom je cłownica w Podstupimje drogi namakała. Zhromadnje ze swójbnymi bě wona we wobłuku moderneje nawigaciskeje hry geocaching po puću, jako jej podhladnej pakćikaj napadnyštej, kotrež zboka puća schowanej ležeštej. W nimaj bě cyłkownje 116 gramow marihuany. „Wjeselu so, zo njejsu dźěći drogi při hrajkanju našli“, rjekny žona a donjese pakćikaj policiji.

To a tamne (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Runje 49 mjeńšin móžeše so šofer-za­počatkar nad swojej jězbnej dowolnosću za awto wjeselić, potom dyrbješe „papjery“ hižo zaso wotedać. 18lětny smaleše bjezpo­srědnje po pruwowanju z 95 km/h po sewjerorynsko-westfalskim Hemeru. Policisća při laserowym nastroju jeho zadźeržachu. Nimo pokuty 200 eurow a dweju­ dypkow w Flensburgu dyrbi młodostny drohe dalekubłanje na so wzać. Tež probowy čas su jemu podlěšili.

Chětro wunošne bě wulke rjedźenje domu do swjedźenja Thanksgiving za porik w zwjazkowym staće USA Louisiana. Při rumowanju namakaštaj wjacore loterijowe lisćiki. Při přepruwowanju zwěsćištaj, zo staj 1,8 mio. dolarow dobyłoj. Lisćik­ bě jenož­ hišće něšto dnjow płaćiwy.

To a tamne (22.11.18)

Donnerstag, 22. November 2018 geschrieben von:

Dosć drohu jězbu z taksu je sej 73lětny dowolił, po tym zo bě mylnje wopak z ćaha wulězł. Muž z toho wuchadźeše, zo je w Mannheimje ćah wopušćił. We woprawdźitosći pak bě hižo w Mainzu wulězł. Spočatnje so hišće njeznatej wokolinje dźiwaše. Skónčnje pak da so z taksu do Ludwigshafena dowjezć. Tam so spjećowaše, za „krótku jězbu“ 130 eurow zapłaćić. Šofer informowaše policiju, kotraž njedorozumjenje wujasni.

Z płunowej pistolu w tobole je hólčec 1. lětnika w poruhrskim Wittenje do šule přišoł. Po pokiwach sobušulerjow je wučerka tobołu kontrolowała a pistolu wućahnyła, kotraž njebě nabita. Hólc rjekny, zo njemóže sej rozkłasć, kak bě so do nachribjetnika dóstała. Policija ju sćaza. Nětko­ pruwuja, komu pistola słuša. Tajku smě drje kóždy kupić, trjebaš pak dowolnosć, ju wužiwać.

To a tamne (20.11.18)

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Zhubjenu wobydlerku starownje su na kwasnej hosćinje našli. 82lětna bě so w porynsko-pfalcskim Germersheimje kaž kóždy dźeń wuchodźowała a njebě so nawróćiła. Bojo so, zo njeje puć do hladarnje hižo namakała, za žonu pytachu. Skónčnje nańdźechu ju na kwasnej hosćinje, hdźež so jej widźomnje lubješe.

Jenož na zwjenomaj (Felge) awta jěł je 79lětny w Zwickauwje. Najebać to, zo běštej so wobě prědnjej wobruči pušćiłoj, jědźeše muž dale. Zhubi pak kontrolu a zajědźe do přirowa. Škoda na awće a asfalće wučinja 4 000 eurow.

To a tamne (19.11.18)

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Runje 68 mjeńšin trał je jastwowy dowol muža z Wuppertala. Po tym zo smědźeše pjatk jastwo w Bielefeldźe wopušćić, měješe wón jara nuznje: Hodźinu pozdźišo smaleše ze 131 km/h město dowolenych 80 km/h po awtodróze. Policisća 53lětneho zadźeržachu. Tón drje měješe dowolowe wopismo při sebi, nic pak jězbnu dowolnosć. W jastwje za­zwoniwši zastojnicy zhonichu, zo muž runje 80 dnjow pobrachowaceje jězbneje dowolnosće dla wotsedźi. Tuž jeho tam zaso dowjezechu.

Dawno zemrěteho je frakcija FDP w zwjazkowym sejmje na swjedźenske zarjadowanje přeprosyła. „Knjez Paul Drude“ z instituta za ćělesowu elektroniku ze samsnym mjenom měješe do zwjazkoweho sejma přińć. Fyzikar Paul Drude je pak mjeztym 112 lět njeboh. Rěčnik frakcije so zamołwi, prajo, zo běchu daty wot agentury dóstali.

To a tamne (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Za internetnu wěstotu zamołwity minister w Japanskej njeje hišće nihdy kompjuter wužiwał. „Wot swojeho 25. žiwjenskeho lěta sym sobudźěłaćerjam a sekretaram přikazował. Tuž njejsym nihdy w swojim žiwjenju kompjuter trjebał“, rjekny Yoshitaka Sakurada srjedu w parlamenće. 68lětny je wot oktobra minister za přihot olympiskich hrow 2020. Při tym dyrbi tež wěstotu we internetnym wobłuku zaručić. Opozicija reagowaše na wuprajenja ministra chětro zludana.

Pjećlětnemu hólcej awto darił je čečenski mócnar Ramsan Kadyrow. Do toho bě hólc při rekordnym pospyće pječa 4 000 ležnych zepěrow zmištrował. Na to dari jemu Kadyrow Mercedes. Hólc, kiž je w swojej domiznje tež jako „čečenski Arnold­ Schwarzenegger“ znaty, je sej tutón dar ze swojim wukonom zasłužił, da autokratnje knježacy Kadyrow wozjewić.

To a tamne (15.11.18)

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Pokładźene całty je muž na awtodróze w Porynsko-Pfalcy njedaloko Koblenza na šofera druheho wosoboweho awta mjetał. 21lětny bě ze swojim awtom na awtodróze A 48 po puću, jako jeho druhe awto přesćahny a so krótko před nim zaso zarjadowa. Po wospjetnym pospyće přesćehnjenja sobujěducy druheho awta całty na njeho mjetaše a jeho z gestami ranješe. Wobě stronje na to k policiji jědźeštej. Mjetar całtow dyrbi nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Na konju ćeknyła je padušnica w delnjoporynskim Weselu. Do toho bě 22lětna we wobchodźe nawušne słuchatka pokradnyła, na čož so alarmowy system při durjach zaswěći. Žona šwikny so na konja a wotjěcha. Policistam, kotřiž ju z awtom přesćěhowachu, wona přez polo ćekny. Skónčnje móžachu młodu jěcharku w jednym z konjacych dworow namakać.

Anzeige