To a tamne (07.08.19)

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Za zawrjenski čas pěstowarnje we wuchodowestfalskim Espelkampje běchu so tam paduši zadobyli a sej drastu płokali. Po wšěm zdaću mějachu woni chwile dosć, wšako běchu sej tež hišće zežiwidła z chłódźaka zesłodźeć dali. Nasyćeni a čisće woblečeni běchu dom z jenož mało namakanymi pjenjezami zaso wopušćili. Dźěl wupłokaneje mužaceje drasty pak prosće ležo wostajichu. Po wotewrjenju pěstowarnje předwčerawšim su zamołwitym slědy zadobywanja napadnyli.

Zo njeje nawigaciska app stajnje wužitna, dyrbješe 16lětny wčera blisko Zwi­ckau­wa zwěsćić. Poprawom chcyše z ćahom k přećelce, ale bě předaloko jěł. Z kolesom nastaji so tuž na wróćopuć a poda adresu do swojeho smartphona. App pak wodźeše jeho na awtodróhu A 72. Po štyrjoch kilometrach jeho policija zadźerža a je młodostneho k přećelce dowjezła.

To a tamne (06.08.19)

Dienstag, 06. August 2019 geschrieben von:

Hnydom dźesać jězdźidłow při zaparkowanju swojeho awta wobškodźiła je 75lětna šoferka w Magdeburgu. Prěni pospyt drje bě so jej radźił. Dokelž pak zwěsći, zo awto křiwje steji, chcyše to změnić. Jako wona wróćo storči, wobškodźi hižo prěnjej awće. Naposledk zhubi kontrolu nad swojim wozom, kotryž jenož hišće w kruhu po parkowanišću jězdźeše a tak dalše sydom a tež jeje awto wobškodźi.

Wosobinski poćah mjez pjećlětnym a jeho nanom we Würzburgu je wobško­dźeny. Hólčk bě minjeny pjatk na poli­ciju zawołał a přizjewił, zo je jeho nan dwójce čerwjenu amplu přejěł a zo dyrbi policija jeho do jastwa tyknyć. Na zbožo móžeše zastojnik pjećlětneho při telefonje změrować a situaciju złahodnić.

To a tamne (05.08.19)

Montag, 05. August 2019 geschrieben von:

Město do parkowanskeho domu staj so francoskaj mandźelskaj w Mnichowje na schody podzemskeje dóstałoj. 66lětny šofer bě zachod železnicy w nutřkownym měsće wčera dopołdnja z parkowanskim domom zaměnił. Snano je jeho kłok, pokazowacy na parkowanišćo za zbrašenych, zamylił. Zranił so na zbožo nichtó njeje, awto pak dyrbjachu wot­wlec.

Ze skokom do rěki Mosel chcyše pjany šofer awta bjez jězbneje dowolnosće poli­ciji w porynsko-pfalcskim Bernkastelu-Kuesu wućeknyć. Policajskej patruli bě wčera w rańšich hodźinach napadnyło, zo awto jara njewěsće jědźe. Po přesćěhanju drje wone zasta, ale sobujěducaj ćeknyštaj. Jeju su lepili a nachwilnje zajeli. Tež šofer zastojnikam twochny, skoči do Mosele a spyta ju přeprěčić. Wohnjowa wobora we wuchowanskim čołmje pak muža z wody wućahny.

To a tamne (02.08.19)

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

Při policajskej kontroli sćazane słódkosće smědźa sej chowancy dźěsćownje w Passauwje słodźeć dać. W aprylu běchu wobchadni policisća na awtodróze w Bayerskej w dwěmaj awtomaj dohromady 15 nakupowanskich titow połne słódkosćow namakali. Wosoby w awtomaj běchu za­stojnikam w zwisku z kradnjenjom hižo znate. Dokelž njemóžachu pakostnicy dopokazać, zo běchu słódkosće kupili, je zastojnicy sćazachu, njemóžachu pak wobsedźerja plackow zwěsćić. Tuž su słódkosće – ně­hdźe sto kilogramow šokolody a gumijowych barikow – nawodnicy dźěsćownje přepodali.

To a tamne (01.08.19)

Donnerstag, 01. August 2019 geschrieben von:

Chětro napadny nalěpk na kófrje je paducha wačokow w ćahu přeradźił. So­bu­jěduca 26lětna parowaše swój kófer, po tym zo bě na nuzniku była. Železnicar, kotrehož wo tym informowaše, móžeše so dopominać, zo bě muž runje w Bad Oeynhausenje z kófrom z intercityja wulězł.­ Na to informowachu nawodu naslěd­neho ćaha. A woprawdźe: W regionalnym ekspresu do Hamma železnicar wopisany wačok nańdźe. W Hammje policija­ paducha hižo wočakowaše. Kófer su žonje mjeztym zaso wróćili.

Cyłu kuchnju pokradnyli su njeznaći mu­žej w Hornjej Frankskej. Muž bě kuch­nju při přećahu do druheho bydlenja nachwilnje na chódniku wotstajił. Jako chcyše ju po štyrjoch hodźinach bjez dohlada do noweho bydlenja dowjezć, bě kuchnja fuk. Wona měješe po informaciji wobkradnjeneho hódnotu 500 eurow.

To a tamne (31.07.19)

Mittwoch, 31. Juli 2019 geschrieben von:

Kopate natykane wosobowe awto je policija na awtodróze A 9 w Hornjej Frankskej zadźeržała. Dwuwosobowy wóz bě tak z domjacej nadobu nakładowany, zo šofer lědma hišće něšto widźeše. Samo wokoło płunoweho pedala a borzdźidła bě wšitko połne čapora. Dokelž njemě­ješe šofer ani jězbnu dowolnosć ani přizjewjenje awta při sebi, dyrbješe awto najprjedy raz stejo wostajić. Čehodla bě wone tak natykane, njeje znate.

Ćeknjeneho kenguruwa su w parku w Chołmje nad Kwětanečanskim jězorom popadnyli. Wobydlerjo běchu jeho póndźelu wuhladali a policiju informowali. Ta prošeše direktora Zhorjelskeho zwěrjenca wo pomoc. Direktor móžeše skoćo z narkozowym kłokom pohłušić, na čož dowjezechu je do zwěrjenca. Policija pyta nětko za jeho wobsedźerjom. Dźeń a wjace ludźi sej dźensa kenguruwy dźerži.

To a tamne (30.07.19)

Dienstag, 30. Juli 2019 geschrieben von:

Raketymjetak su zastojnicy na Baltimorskim lětanišću we wačoku pasažěra namakali. Tón bě raketymjetak jako suweněr z Kuwaita sobu přinjesł­. Jako při­słuš­nik wójska bě wón po swojim zasadźenju na Bliskim wuchodźe na dom­puću do Texasa. Kak je swoju „wosebitu dopomnjenku“, kaž sam praji, přez wěstotne kontrole w Kuwaiće dóstał, njeje znate. Zastojnicy ju wězo na­bla­ku sćazachu. Na zbožo raketymjetak wjace njefungowaše.

Na europske mišterstwa w grilowanju 18. awgusta w posaarskim Eppelbornje je so dotal něhdźe 20 mustwow přizje­wiło. Teamy dyrbja w třoch kategorijach swoje kmanosće pokazać: w tradicio­nalnym grilowanju swinjaceho mjasa, w grilowanju ryby a zeleniny a w zhotowjenju desserta – na přikład maja na grilu tykanc pjec. Doba přizjewjenja skónči so zajutřišim, štwórtk.

To a tamne (29.07.19)

Montag, 29. Juli 2019 geschrieben von:

Ze selu a papjerjanymi nósnikami je policija w Delnjej Sakskej dweju wikowarjow drogow přelesćiła. Mužomaj w starobje 31 a 38 lět wumjetuja dowožowanje wopojnych jědow we wjetšim mnó­stwje. Paketaj z cyłkownje 55 kilogra­mami marihuany běštaj skućićelej pola spedicije w Romje wotedałoj. Interpol móžeše posyłku wotpopadnyć a drogi ze selu a nósnikami wuměnić. Jako chcy­štaj wobskorženaj paketaj doma w Bad Lauterbergu w južnych Smolinach přijimać, jeju policisća zajachu.

Ćopłu zymsku drastu za sněhakowanje su paduši minjeny tydźeń w sauerlandskim Altena pokradnyli, na najhorcyšim dnju lěta. Muž bě dwě kisće z drastu před pinčne durje stajił. Jako chcyše jej hodźinu pozdźišo zrumować, běštej wobě fuk a z nimaj sněhakowarske cholowy, rubiška, čapki, rukajcy a sněhakowarske nawoči.

To a tamne (26.07.19)

Freitag, 26. Juli 2019 geschrieben von:

Na kolenach po New Yorku łazyć – tole poskićuje ameriski wuměłc Wiliam Pope.L. Wón pyta wjace hač sto zajimcow, kiž bychu zhromadnje z nim po chódnikach na juhu Manhattana lězli. Wobdźělnicy dyrbja 21. septembra čaru něhdźe třoch kilometrow na tute wašnje zmištrować. Wuměłc chce ze swojej akciju wobdźělnikam wuwědomić, w kajkim straše su, hdyž su swoju „wertikalitu“ zhubili. Pope.L je za tajke akcije znaty.

Něhdźe 50 šulerjow je w bayerskim Starnbergu spytało, policajsku stražu nadběhować a swojeho tam jateho 15lětneho sobušulerja wuswobodźić. Tón bě do toho pjany na šulskej wotchadničce randalěrował. Dokelž njemóžachu jeho zastojnicy změrować, wzachu jeho sobu na stražu. Na to je so spontanje cwólba wutworiła, kotraž chcyše so namócnje do straže zadobyć. Policija třoch z nich zaja.

To a tamne (25.07.19)

Donnerstag, 25. Juli 2019 geschrieben von:

Sobujěduceho w kabinje lokomotiwnika sobu wzał je železnicar w Ruskej. Hósć smědźeše mjez Pětrohrodom a Moskwu pódla njeho sedźeć. Lokomotiwnika su mjeztym nachwilnje suspendowali. Sobujěducy bě swoju jězbu na francoskej platformje za sobujěducych Blablacar knihował. Zetkać chcyštaj so w sewjeroruskim měsće, hdźež lokomotiwnik po sobujěduceho přińdźe.

Sobudźěłaćerjam radnicy lód wudał je měšćanosta najhorcyšeho města Němskeje w Geilenkirchenje. Wčera běchu w měsće při nižozemskej mjezy na wojerskim terenje 40,5 stopnjow naměrili. Dyrbjała-li Němska wjedrarnja tole potwjerdźić, by nowy rekord horcoty w Němskej nastajeny był. Dotalny pochadźa ze 40,3 stopnjemi z bayerskeho Kitzingena. Geilenkirchenski měšćanosta Georg Schmitz je sej wěsty, zo rekord připóznaja.

Anzeige