To a tamne (15.09.17)

Freitag, 15. September 2017 geschrieben von:

Hoberski monster tuka je wopłóčkowy kanal w Londonje zatykał. Dula je ně­hdźe 250 metrow dołha a 130 tonow ćežka, štož wotpowěduje dźesać dwuposchodowym busam. Hłownje wobsteji wona z pjelchow, hadrješćow a stwjerdnjeneho tuka. Wodowe zastaranske přede­wza­će je ludźi hižo namołwjało duli­ mjeno dać. Prěnje namjety nablaku běchu „brexit“, „Trump a „Donald“. Tři tydźenje budźe nětko trać, hoberski monster fachowsce wotstronić.

Štož sy někomu slubił, maš dodźeržeć. Tak je so 62lětny dźěd na swojeho konja sydnył, zo by wot Abenberga do 550 ki­lometrow zdaleneho Münstera jěchał a tam swojeho wnučka w šuli wote­wzał. 23 dnjow je za to zaplanował a jěcha wšědnje 17 do 35 kilometrow. Kóždy šesty dźeń čini přestawku. Wnučk Hannes ma akciju swojeho dźěda za „cool“.

To a tamne (14.09.17)

Donnerstag, 14. September 2017 geschrieben von:

Butry so nichtó wzdać nochce. Na tym tež dale stupace płaćizny ničo njezměnja. A dokelž je butra mjez ludźimi tuchwilu tak požadana, chcyše paduch w Praskej kupnicy 150 kuskow spakosćić. Wěstotny personal pak jeho zadźerža. To wšak njeje jenički tajki pad. Hižo w awgusće bě 30lětny w Karlovych Varach 180 kuskow butry pokradnył. Dokelž pak bě tež hižo do toho w samsnym wobchodźe „aktiwny“ był, jeho policija skónčnje lepi.

Pokradnjenu točawu přez płót z twarskeho wikowanišća „wudźił“ je njeznaty w durinskim Sondershausenje. Do toho bě wón powjaz wokoło mašiny zwjazał a jón na tamny bok přez płót ćisnył. Ně­hdźe 100 eurow drohi nastroj tak bjez wulkich ćežow přez płót sćahny a zminy so na to z awtom. Kedźbliwy swědk pak je wšitko fotografował. Policija so nětko z kurioznym padom zaběra.

To a tamne (13.09.17)

Mittwoch, 13. September 2017 geschrieben von:

Mjez łatowej lěsycu a matracu chował je so paduch w Bielefeldźe. Jako policija jeho domske přepyta, twjerdźeše mandźelska, zo 34lětny doma njeje. Zastojnikam pak napadny dźiwne wuhorbjenje na łožu. Jako je dokładnje přehladachu, podhladneho tam lepichu. Nimo toho­ namakachu wšelke pokradnjene debjenki, handy a laptop.

„Nětko wěmy, hdźe bydliš“, rěka w podpismje fota, kotrež je policija třěliła, jako skućićela lepi. Tón bě mjenujcy z twarjenja w Berlinje-Neuköllnje z laserpoin­terom policajski helikopter slepił, štož je jara strašne. Wottam pak je kamera winika fotografowała. 13lětny hólc bě ze staršiskeho bydlenja agěrował. Z wobrazom a mjenowanym podpismom warnuje policija před atakami z laserpointerom. Poprawom hrozy za tajki njeskutk pokuta abo samo jastwo.

To a tamne (12.09.17)

Dienstag, 12. September 2017 geschrieben von:

Bankowki w hódnoće 500 milionow su dźěći w bayerskim měsće Regen namakali a přepodachu je nanej, kiž dowjeze je na policiju. Tam wšak so spěšnje wukopa, zo jedna so jenož wo pjenjezy ze zběranskej hódnotu. Běchu to bankowki Reichs­mark, bankowki z NDR a bywšeje Juhosłowjanskeje, potajkim ničo hódne.

Při pospyće njerodź spalić je muž w Durinskej prawdźepodobnje swoju garažu zapalił. Kaž policija zdźěli, chcyše 63lětny z palakom rostliny zničić. Je pak jón mylnje do směra na garažu dźeržał, při čimž so twarjenje hnydom zapali. Nastata škoda: 20 000 eurow.

Zakaza hrajkanja z kompjuterom dla je dźesaćlětny hólčec zasadźenje policije zawinił. Wón mjenujcy ze złobami tak wótře rjeješe, zo su so susodźa nastróžili a zastojnikow zawołali.

To a tamne (11.09.17)

Montag, 11. September 2017 geschrieben von:

Třilětna na wulkej nakupowanskej turje: Dokelž chcyše wona rybu wobstarać, zalěze holčka w delnjosakskim Vechelde do busa, zo by do dźesać kilometrow zdaleneho Braunschweiga jěła. Šoferej bě to chětro dźiwne, a wón zawoła policiju. Tež mać bě tam hižo zazwoniła, zo je so dźowka­ zhubiła. Dźak šoferej wšitko zbožownje­ wuńdźe.

Rejwanski partner njerukuje za njezbožo zhromadneje rejki, rozsudźi nětko Wyše sudnistwo w Frankfurće nad Mohanom. Skoržiła je 50lětna žona, kotraž bě na narodninach wokoło połnocy sama rejowała. Znaty pak wza ju za ruku, zo byštej so zhromadnje w kole wjerćałoj. To pak bě jej prosće přespěšnje, wona njemóžeše runowahu dźeržeć, padny a so zrani. Sudnistwo měnješe, zo při rejwanju stajnje strach zranjenja wobsteji, a skóržbu na wotškódnjenje wotpokaza.

To a tamne (08.09.17)

Freitag, 08. September 2017 geschrieben von:

Skóržbu kandidata za čestny hamt jabłukoweho krala je Choćebuske sudnistwo wčera wotpokazało. 42lětny muž wumjetowaše turistiskemu zwjazkej z Gubina wólbnu manipulaciju. Runje tak nima nětko amtěrowaca kralowna žanu jězbnu dowolnosć, wón měni. Sudnistwo pak rozsudźi, zo to žane zapisane požadanske wuměnjenje njeje. Muž hrozy nětko z ciwilnym jednanjom. Nimo toho předleža sudnistwu dalše skóržby 42lětneho. Wón žada sej wot turistiskeho zwjazka dohromady 25 000 eurow wotškódnjenja.

Stewardesy Aeroflot, ruskeho lětanskeho předewzaća, smědźa nětko tola trochu „tołše“ być. Skóržbu žony, kotraž ma konfekciske čisło 52, měješe sudnistwo za woprawnjenu a přilubi jej 300 eurow. Aeroflot bě stewardesam předpisało, zo smědźa jenož uniformy we wulkosći 42 do 48 nosyć.

To a tamne (07.09.17)

Donnerstag, 07. September 2017 geschrieben von:

Swoju lubosć wopokazał je muž z durinskeho Ilmenauwa na wosebite wašnje. Na łuce bě z nuznikoweje papjery wutrobu sformował a ju zapalił. Přidatnje je hišće silwestersku raketu k njebju třělił. Lubosćinski dopokaz – jako překwapjenka k narodninam swojeje lubki mysleny – nježněješe pola susodki runjewon přiklesk. Wona so na njeho hóršeše. Runje hišće romantiski 30lětny so rozmjerza a teptaše do duri bydlenja 50lětneje susodki, zo su so rozbili.

208 kašćikow z prózdnymi blešemi pokradnyli su njeznaći na přemysłownišću w schleswigsko-holsteinskim Barsbüttelu. Z nich je 128 piwowych a 80 kašćikow mineralneje wody. Policija pyta nětko za swědkami­ njewšědneho njeskutka. Snano je někomu napadnyło, zo chcyše něchtó něhdźe wulke mnóstwo kašćikow wotbyć.

To a tamne (06.09.17)

Mittwoch, 06. September 2017 geschrieben von:

Swoju mać plahowanja konopje dla pola policije přizjewił je 13lětny z badensko-württembergskeje gmejny St. Leon-Rot. Do toho bě so hólčec w interneće wo rostlinach informował. Jeho podhlad přećiwo maćeri so wobkrući, a policija nańdźe w zahrodce swójby 20 połdra metra wulkich rostlin. Mać so na syna njesměrnje rozhori, a zastojnicy njemóžachu ju hižo změrować. 13lětneho dyrbjachu tuž wěstoty dla nachwilnje sobu wzać.

Z wozyčkom połnym słódkosćow je dwulětna holčka žonje w Freiburgskej kupnicy napadnyła. Po wšěm zdaću bě swojej maćerce twochnyła, kotraž bě hižo policiju zawołała. Zastojnicy zetkachu skónčnje staršu sotru dwulětneje, kotraž tež za njej pytaše. Kaž so wukopa, bě holčka swójbnym hižo z bydlenja ćeknyła. Hač móžeše dwulětna słódkosće zdźeržeć, w policajskej rozprawje njesteji.

To a tamne (05.09.17)

Dienstag, 05. September 2017 geschrieben von:

Hołb měješe wosebity kurěrski nadawk spjelnić a z drogami do argentinskeho jastwa lećeć. To pak bě jeho zahuba. Policiji wšak bě strategija skućićelow znata. Tak wona na hołbja łakaše a jeho zatřěli. W móličkim nachribjetniku nańdźechu zastojnicy 40 pilow, někotre gramy marihuany a USB-stick. Hižo w lěće 2013 bě argentinska policija skućićelow lepiła, kotřiž hołbje za tajke drogowe kurěrske lěty zasadźichu.

Z kolesom na awtodróze A 7 po puću bě muž w Delnjej Sakskej blisko Seevetala. Jeho awto njeměješe hižo žadyn bencin a bě stejo wostało. Muž wza sej kanister a šwikny so na koleso, kotrež bě připadnje sobu wzał. Byrnjež po předpisach na nabóčnej čarje napřećo wobchadej a ze swěcu jěł, njebě sej wěsty, kajki strach jemu poprawom hrožeše. Policija jemu přiwšěm popłatk napołoži.

To a tamne (04.09.17)

Montag, 04. September 2017 geschrieben von:

Eksploziwnu namakanku z Druheje swětoweje wójny je niski pegel Łobja wujewił. We wokrjesu Mišno su wuchodźowarjo wojerske warjenske sudobjo w błóće rěki wuhladali. W nim pak běchu wjacore­ patrony třělbow a pistolow. Wuchodźowarjo wotedachu eksploziwny po­kład policiji, a ta přewostaji ju fachowcam, kotřiž su municiju znješkódnili.

Parna walca je so wo poslednje přeće lěta 2015 zemrěteho spisowaćela Terryja Pratchetta postarała. Na smjertnym łožu bě sej wón přał, zo jeho dźesać njedopisanych romanow zniča. Kaž zarjadnik zawostajenstwa­ Rob Wilkins zdźěli, je historiska­ parna walca přeće spjelniła a wotpohladnje přez Pratchettowy kompjuter jěła. Jeho romany njehodźa so tuž hižo wozjewić a wostanu na přeco zhubjene. Zbytki kompjutera přińdu nětko do wustajeńcy Salisburskeho muzeja.

Anzeige