To a tamne (04.09.17)

Montag, 04. September 2017 geschrieben von:

Eksploziwnu namakanku z Druheje swětoweje wójny je niski pegel Łobja wujewił. We wokrjesu Mišno su wuchodźowarjo wojerske warjenske sudobjo w błóće rěki wuhladali. W nim pak běchu wjacore­ patrony třělbow a pistolow. Wuchodźowarjo wotedachu eksploziwny po­kład policiji, a ta přewostaji ju fachowcam, kotřiž su municiju znješkódnili.

Parna walca je so wo poslednje přeće lěta 2015 zemrěteho spisowaćela Terryja Pratchetta postarała. Na smjertnym łožu bě sej wón přał, zo jeho dźesać njedopisanych romanow zniča. Kaž zarjadnik zawostajenstwa­ Rob Wilkins zdźěli, je historiska­ parna walca přeće spjelniła a wotpohladnje přez Pratchettowy kompjuter jěła. Jeho romany njehodźa so tuž hižo wozjewić a wostanu na přeco zhubjene. Zbytki kompjutera přińdu nětko do wustajeńcy Salisburskeho muzeja.

To a tamne (01.09.17)

Freitag, 01. September 2017 geschrieben von:

Pjeć złoćanych ručnych wobručkow w hódnoće 4 000 eurow we wobwjazach schowałoj stej mać a jeje dźowka. Cłownikam Mnichowskeho lětanišća pak ćežkej tobołce napadnyštej. Žonomaj w starobje 20 a 47 lět tuž ničo druhe njezby hač 800 eurow dawkow zapłaćić. Bjez wulkeho wobaranja to tež činještej. Při­wšěm matej wonej nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Ze spěšnosću jenož 15 kilometrow na hodźinu po puću bě njedawno Lkw. Wodźerjo­ dalšich awtow na awtodróze w Francoskej wołachu tuž policiju. A ta zwěsći pola šofera nakładneho awta při kontroli w kreji wjac hač dwaj promilej alkohola. Nimo toho nańdźechu hišće wjacore bleše alkohola w kabinje 52lětneho, kiž pochadźeše z Litawskeje

To a tamne (31.08.17)

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:
Zadobywarja z rołu prochsrěbaka ze­šeriła je wuměnkarka we Wienje. Muž bě 74lětnej w jeje bydlenju z nožom hrozył a sej pjenjezy žadał. Žona drje jemu móšeń­ da, ale so potom tola rozsudźi jeho z rołu prochsrěbaka přebić a wućěrić. K tomu hišće wótře rjeješe, kaž policiji pozdźišo powědaše. Do bydlenja dóstał je so nadpadnik přez durje terasy, kotrež bě rentnarka rano k přewětrjenju wočiniła. Policija nětko za skućićelom pyta.

To a tamne (30.08.17)

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:

Makaberne njedorozumjenje susodkow je wulku pytansku akciju kriminalneje policije za ćěłami ćěšenkow na priwatnej ležownosći w durinskim Schkölenje zawiniło. Při płoće rozprawješe žona susodce wo rowčkach swojeju „dźěćatkow“ na zahrodźe. A ta zawoła hnydom policiju. Zastojnicy pytachu tuž za dźěćacymi ćěłkami, nańdźechu pak jenož dwaj zahrjebanej psaj. Kaž so wukopa, bě wobsedźerka zahrody psaj jako swojej „dźěsći“ pomjenowała.

Nimale poł žiwjenja bjez jězbneje dowolnosće z awtom jězdźił je 61lětny Erfurćan. Dokelž njebě připasany, jeho nětko policija zadźerža a kontrolowaše. Kaž wón sam přizna, njebě pruwowanje za dowolnosć wjacore razy wobstał. Toho­dla je něhdźe 30 lět bjez tajkeje jězdźił. Nablaku jemu zastojnicy zakazachu dale jěć a klučik awta sej hnydom zdźeržachu.

To a tamne (29.08.17)

Dienstag, 29. August 2017 geschrieben von:

Do ćišćaka za kontowe wućahi čilał je muž w delnjosakskim Braunschweigu. Mašinu njemóže pjenježny institut najprjedy raz zasadźić, dokelž je elektronika wobškodźena. Škodu trochuja na wjacore sta eurow. Hižo w februaru bě w Celle k samsnemu padej dóšło, při čimž kamera muža wobkedźbowaše. Jako skućićela wuslědźichu bjezdomneho, kiž bě policiji hižo znaty.

Tři měsacy lětnich prózdnin běchu šulerjej w Estiskej předołhe. Tak napisa wón list kubłanskemu ministerstwu w Tallinnje. „Ja, Aleksander, sej přeju, zo měła so šula 1. awgusta započeć, dokelž hižo njewěm, što mam činić“, hólčec prošeše. W nětko wozjewjenej internetnej wotmołwje ministerstwa dawa kubłanska ministerka Mailis Reps šulerjej pokiwy za lětnje prózdniny. Přeću Aleksandera wšak njemóže wona wotpowědować.

To a tamne (28.08.17)

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Lózysce hladacy wjelči roboter ma w Japanskej dźiwje swinje a sorny z tamnišich rajsowych polow wućěrić. Jeli so dźiwje swinjo abo sorna płoninje bliži, ze sensorami wuhotowany wjelk hnydom reaguje. Tak wón mórči a jeho LED-woči so zybolitej. Agrarny zwjazk města Kisarazu blisko stolicy Tokija tule bicarnu připrawu hišće hač do septembra wupruwuje. Wjelk je 65 centimetrow dołhi, 50 centimetrow wysoki a čini haru 90 decibelow, kaž nakładne awto.

Zesamostatnjene awto pola policije jako pokradnjene přizjewił je šofer minjeny pjatk w Großröhrsdorfje. Tak bě wón jězdźidło na parkowanišću kupnicy wotstajił a po wšěm zdaću na ručne borzdźidło zabył. Awto so zesamostatni a zajědźe do płota. Nětko wšak njepyta policija za pokradnjenym awtom, ale přepytuje wobchadneho njezboža dla.

To a tamne (25.08.17)

Freitag, 25. August 2017 geschrieben von:

Wosebity dźak dóstachu wohnjowi wobornicy tele dny w južnej Jendźelskej. Woni běchu 18 prosatow před wohenjom wuchowali. Šěsć měsacow pozdźišo překwapi jich burowka z čerstwymi grilowanskimi kołbaskami jednoho z prosatkow, kotrež bu nětko zarězane. Mjeztym zo sej wobornicy dobry słód chwalachu, druzy – předewšěm zastupnicy zwěrinoškitnych organizacijow – zadźerženje burowki raznje kritizuja.

Z falšowanymi pjenjezami płaćiłoj staj studentaj dwaj měsacaj dołho w jednej Mnichowskej barje. W tak mjenowanym darkneće wobstarowaštaj sej za to wopačne 50eurowske bankowki. Zo to tak derje dźe, samo jeju překwapi. Zbožo wšak dołho­ njetraješe. Posłužowarce w klubje Willenlos wobšudnistwo napadny, a wona zawoła policiju. Sudnicy pósłachu 20lětneju do tydźenskeho aresta. Tež falšowarjow policija nětko ma.

To a tamne (24.08.17)

Donnerstag, 24. August 2017 geschrieben von:

Wobraz hoberskeho VW-bullija pyši łuku w šwicarskej wsy Château-d’Œx njedaloko Genfskeho jězora. Z powětra wupadaja awta na dróhach porno bullijej kaž mrowje. Wobraz je 4 200 kwadratnych metrow wulki. Francoz Saype bě jón za VW-festiwal molował, za čož přetrjeba­ 400 litrow barby, kotraž je biologisce wottwarjomna. Po třoch měsacach so wobraz wotsamo zaso zhubi.

Nimale slepa Američanka je 28 dnjow dołho po lěsu błudźiła a za pućom py­tała. Stajnje bě něhdźe dwaj kilometraj wot zjawneje dróhi zdalena, našła pak ju njeje. 25lětnu nańdźechu nahu, wuhłódnjenu a chětro rozdrapanu. Policija tuka na to, zo w jeje padźe drogi wěstu rólu hraja. Mužej, z kotrymajž je žona zhromadnje drogi brała, běštaj wo tym přeswědčenaj, zo staj ju moriłoj.

To a tamne (23.08.17)

Mittwoch, 23. August 2017 geschrieben von:

Wopak natankowaneho awta dla dyrbjachu wobydlerjo wjacorych chěžow wčera swoje bydlenje wopušćić. Šofer bě město bencina mylnje wodźikowy peroksid tankował. Wohnjowa wobora w hessenskim Schlangenbadźe dyrbješe tuž jězdźidło do dźěłarnje dowjezć. Dokelž pak bojachu so chemiskeje reakcije, so wobornicy rozsudźichu bliske domy radšo ewakuować. Přiwołani fachowcy wobory pak maćiznu znješkódnichu.

Wjace hač 140 000 pozdatnje falšowanych cigaretow su cłownicy na šwicarskej mjezy sćazali. W němskej rěči wot­ćišćane warnowanske napisy na tyzkach běchu połne zmylkow. Nimo toho pobrachowaše dawkowe znamješko. Kaž wodźer transportera we Weilu nad Rynom potwjerdźi, bě je pola muža z wukraja kupił. Cigaretowe tyzki pak sej po wšěm zdaću wobhladał njeje.

To a tamne (22.08.17)

Dienstag, 22. August 2017 geschrieben von:

Trawusyčaka dla njemóžeše lětadło w Erfurće přizemić. Wěstotnych přičin je mašina dale lećała, kaž rěčnik lětanišća zdźěli. Wulki trawusyčak bě bjezposrědnje pódla přizemjenskeje čary zasadźeny. Njemóžeše pak techniskeho defekta dla wěstotny wobłuk spěšnje dosć wopušćić. Z Mallorci wróćacy so pasažěrojo lětadła dyrbjachu tuž hišće trochu sćerpni być.

Ćěkancaj ze Syriskeje pomjenowaštaj swoju nětko narodźenu dźowku po zwjazkowej kanclerce. Angela Merkel Muhammed je so 16. awgusta w Münsteru narodźiła, kaž z tamnišeje chorownje swj. Franciskusa rěkaše. Swójba bydli mjeztym dwě lěće w Němskej. Dokelž staj staršej kanclerce jara dźakownaj, staj swojemu pjatemu dźěsću jeje mjeno dali. Prěni tajki pad wšak to w Němskej njeje. Tež w Duisburgu je dźěćo ćěkancow po Angeli Merkel pomjenowane.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019