To a tamne (17.05.19)

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:

Swojeju staršeju „zajała“ je třilětna holca w sewjerorynsko-westfalskim Viersenje. Jako běštaj mać a nan w spanskej stwě, jeju dźowčička wotwonka durje zamkny. Dokelž je bydlenje na štwórtym poschodźe a holčka durje wjace wotamknyć nje­móžeše, zawołaštaj staršej policiju. Jako ta přijědźe, wonaj kluče bydlenja a domu z wo­knom ćisnyštaj. Tak mó­žachu policisća „jateju“ wuswobodźić a zadwělowanu holčku tróštować.

Z wotłamanej piwowej blešu w ruce je muž w Berlinje-Lichtenbergu spytał dwě awće pokradnyć. Tak wočini na přikład durje awta, kotrež při čerwjenej ampli čakaše, a hrožeše šoferej z blešu. Tón pak při zelenej swěcy dale jědźeše a tak paducha wotby. Do toho bě sej muž na samsne wašnje wot sobudźěłaćerja firmy kluče­ słužbneho awta žadał. Jako so tón spjećowaše, dźěše paduch dale.

To a tamne (16.05.19)

Donnerstag, 16. Mai 2019 geschrieben von:

Kóń na awtodróze je w bayerskim Illertissenje tójšto njeměra zbudźił. Tón bě wobsedźerjej twochnył, jako chcyše jeho na pastwu wodźić, a bě na to cyłu hodźinu na awtodróze A 7 we wo­krjesu Neu-Ulm po puću. Wjacori policisća spytachu jeho popadnyć, a dyrbjachu awtodróhu nachwilnje zawrěć. Šoferka skónčnje pomhaše. Kóń drje jej do awta kopny a načini tak škodu 300 eurow, nichtó pak so njezrani. Kóń sam wšak poćerpje někotre wobodrjeńcy.

Z dejnerowym špisom w ruce je předawar w Berlinje-Marzahnje rubježnika wućěrił. Njeznaty bě 39lětneho sobudźěłaćerja dejneroweho předawanišća na Gothaskej z nožom wohrozył a sej dochody dnja žadał. Město toho zo by jemu pjenjezy přewostajił, da so předawar ze špisom bjez mjasa do rubježnika, kiž je so chětro spěšnje z procha měł.

To a tamne (15.05.19)

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Z přewšo drohim Ferrarijom ćeknył je muž w Düsseldorfje. Do toho bě so wón w předawarni awtow jako móžny kupc wudawał. Na probowej jězbje so jemu poradźi ćeknyć, jako z předawarjom městno za wodźidłom měnješe a jeho na puću stejo wostaji. Chětro rědki Ferrari 288 GTO z wjace hač 400 PS poskićeše wikowar­ oldtimerow za dwaj milionaj eurow.­ Paduch pak ma hišće wěsty problem, dokelž bě so do jězby fotografować dał. Policija nětko za nim pyta.

Po wjele lětstotkach maja so w Kölnskej katedrali wotnětka tež žony wo porjad starać. Dotal bě to kruta domena muži. Wčera su štyri dohladowarki w starobje 35 do 55 lět zjawnosći předstajili. Dohladowarjo su dołhi čerwjeny płašć woblečeni a maja čornu čapku na hłowje. Jich nadawk­ je, so wo ćišinu mjez wšědnje 30 000 wopytowarjemi katedrale starać.

To a tamne (14.05.19)

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Z nimale 190 km/h staj młodostnaj w starobje 14 a 19 lět před policiju z awtom ćěkajo po Berlinje smaliłoj. Wobaj běštaj zastojnikam w nocy na póndźelu přespěšneje jězby dla napadnyłoj. Jako chcyše policija jeju zadźeržeć, jědźeštaj wonaj hač do 188 km/h, zo byštaj twochnyłoj. Wopušćiwši awtodróhu smaleštaj w Neuköllnje ze 130 km/h po dróze, na kotrejž je jeničce 30 km/h dowolene. Na parkowanišću jeju skónčnje dosahnychu.

Do dweju kontejnerow zakwartěrowali su jebacy turistow w Amsterdamje, kotrejž běchu do toho na chódnik stajili. Turisća, kotřiž běchu nóclěh přez internetneho posrědkowarja Airbnb za 134 eurow knihowali, nochcychu swojimaj wočomaj wěrić. W kontejneru běchu tři łoža, blido a nuznik. Hosćo z Jendźelskeje dźěchu tola radšo do praweho hotela. Pjenjezy je jim Airbnb wróćił.

To a tamne (13.05.19)

Montag, 13. Mai 2019 geschrieben von:

Nahi drje, ale z telefonom a cigaretu je 34lětny w Rotenburgu we wokrjesu Wümme sawnu wužiwał. Muž bě so spočatnje spjećował, trjenjo sobu wzać a je po tym w sawnje telefonował, štož tamnych wopytowarjow chětro rozhněwa. Jako­ sej tež hišće cigaretu zapali, dyrbješe sawnu wopušćić. Dokelž njeměješe za to dowidźenje, dyrbjachu policiju wołać, a ta jeho ze sawny přewodźeše. Wotnětka ma muž tam přistup zakazany.

Plastowy kóń wosrjedź dróhi je w nocy na njedźelu policiju w Mannheimje zaběrał. Po prěnim telefonaće zastojnicy skoćo z plastiki, wulke kaž woprawdźity kóń, z dróhi zrumowachu. Bórze po tym zo jich znowa wołachu, dyrbjachu plastikoweho konja zaso z dróhi wotnjesć. Hakle po třećim zasadźenju wostajichu konja na městnje. Štó je za jeho nócny „wulět“ zamołwity, dotal nichtó njewě.

To a tamne (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Kćějaty bóz bě prawdźepodobnje na tym wina, zo dyrbješe wohnjowa wobora w Hamburgu přijěć. Žona bě nuzowe čisło woliła a rjekła, zo chětro za wohenjom smjerdźi. Jako wobornicy přijědźechu, njewuhladachu ani kur ani woheń. Po dokładnym přepytowanju wšak napadny jim blisko domu kćějaty bozowc, kotryž sylnje wonješe. Žona bě jeho wóń po wšěm zdaću z wohenjom zaměniła.

Sprawnosć wupłaćiła je so mandźelskimaj: Po wopyće w Mnichowskej cyrkwi Našeje knjenje dósta por z Kamjenicy namakansku mzdu 700 eurow. 35lětny turist z Južneje Koreje bě móšeń z wjace hač 20 000 eurami w katedrali ležo wostajił. Mandźelskaj ze Sakskeje pjenjezy namakaštaj a wotedaštaj je policiji. Wot zastojnikow­ informowany turist so sprawnymaj Kamjeničanomaj na to ze 700 eurami podźakowa.

To a tamne (09.05.19)

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

Wowcy město trawusyčakow chce město Wien přichodnje na Dunajskej kupje zasadźić. 50 wowcow změje na woblubowanym wólnočasnym arealu přichodnje swój wot wowčerja dohladowany domicil. Hinak hač dotal wužiwane bencinowe mašiny su wowcy wobswětej přichilena alternatiwa, z Wienskeje radnicy rěka. Dunajska kupa je 21 kilometrow dołha a lědma wobtwarjena.

Wotćišć porsta na torće je paducha w Kölnje přeradźił. Sudnistwo je předchłostaneho muža mjeztym k wosom měsacam jastwa zasudźiło. Wotćišć porsta na šokolodźanej torće bě jenički dopokaz w procesu. 43lětny bě so loni zhromadnje z kumpanom do bydlenja zadobył a je wurubił. W kuchni da so muž do žiwidłow, mjez druhim do torty. Jako so wobsedźer nawróći, wuhlada wón wotćišć a tykny tortu do chłódźaka.

To a tamne (08.05.19)

Mittwoch, 08. Mai 2019 geschrieben von:

Škleńčka jabłučnicy je na lětanišću Erfurt-Weimar alarm zawinowała, dokelž tukachu w njej na rozbuchlinu. Detektor, kiž měješe zastojnikam njeznatu maći­znu pruwować, wospjet z alarmom reagowaše. Staršej pak móžeštaj jich přeswědčić, zo jedna so wo samočinjenu jabłučnicu z waniljowej jušku za dźěćo. Na zbožo smědźeše swójba dale pućować. Po wšěm zdaću bě sensibelny detektor na cokor we waniljowej jušce reagował.

Wotpadki na dróze su zamołwitych w Berlinskim měšćanskim dźělu Spandau k swojoraznej akciji pohnuli: Woni namołwjeja wobydlerjow, z neonowym krydowym sprayjom wotpadki woznamjenić: kónčki cigaretow, kofejowe nopaški a podobny njerjad. Dźensa zahajena akcija ma hač do 16. meje trać. Z „prowokantnej akciju pryskanja“ chcedźa wědomje­ ludźi za wobchadźenje ze wšědnymi wotpadkami krućić.

To a tamne (07.05.19)

Dienstag, 07. Mai 2019 geschrieben von:

Šěrjenje bladow chce měšćanosta filippinskeho prowincneho města Binalonan z oficialnym wukazom zakazać. We wšelakich štwórćach města ze 54 000 woby­dlerjemi 170 kilometrow sewjernje stolicy Manile tajke rjadowanja hižo maja. Nětko chcedźa je na cyłe město rozšěrić. Hłownje dźe wo blady nastupajo zadołženje druhich ludźi abo jich zwonkamandźelske afery. „Budźmy dobri susodźa“, měšćanosta namołwja.

Po cyłym tydźenju na běžatym pasu je Brita Jamie McDonald nowy swětowy rekord nastajił. Pod wyskanjom stow fanow bě 32lětny 827,54 kilometrow běžał a tak dotalny rekord Brazilčana Marcija Villara z lěta 2015 wo 39 metrow přetrjechił. Za to bě cyły tydźeń wšědnje wjace hač 117 kilometrow běžał. Pječa je kóždy dźeń dlěje hač 20 hodźin na pasu stał a jeno tři hodźiny spał.

To a tamne (06.05.19)

Montag, 06. Mai 2019 geschrieben von:

Policiju wutriksować spytałoj staj mužej z wosobowym awtom w Zwickauwje. Jako wonaj zastojnikow wuhladaštaj, skrótka pozastaštaj, zo byštaj městno za wodźidłom měnjałoj. Manewer pak policistam napadny. Při kontroli woni zwěsćichu, zo njeměješe prěnjotny, 24lětny wodźer awta žanu jězbnu dowolnosć. Tež tamny, 44lětny njeby z awtom jěć směł, dokelž steješe pod wliwom drogow.

„Swjateho drogowych wikowarjow“ su kónc tydźenja w Mexiku počesćili. Składnostnje 110. posmjertnin Jesúsa Malverdy njesechu ludźo postawu legendarneho bandita w procesionje po dróhach města Culiacán a donjesechu ju do kapałki. Tam zaswěćichu swěčki a kidachu whisky na čoło „swjateho“. Malverde (1870–1909) bě swój čas bohatych wurubjał a rubiznu mjez chudymi rozdźělił. 3. meje 1909 su policisća jeho morili. Jeho žiwjenje je zwjazane z wjele legendami.

Anzeige