To a tamne (12.04.17)

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Z čerwjenym sprayjom je 86lětna měrowa aktiwistka w Bernje murju před Šwicarskej narodnej banku popryskała. „Pjenjezy za brónje morja“, napisa Louise Schneider w přitomnosći fotografow a kamerow. Policija njeda dołho na so čakać a žonu zaja. Zastojnicy pomhachu jej přećelnje přez wysoki próh awta. Schneider wojuje čas žiwjenja w organizaciji „Šwicarska bjez armeje“. Z najnowšej akciju­ měrješe so wona přećiwo financowanju wójnskeho materiala přez banki.

Trezor z maturitnymi nadawkami su njeznaći w Stuttgartskim gymnaziju namócnje wotewrěli. Nětko dyrbja nadawki w matematice a jendźelšćinje w Badensko-Württembergskej kaž tež w druhich zwjazkowych krajach wuměnić. Po informacijach kultusoweho ministerstwa njebu ničo pokradnjene. Prawdźepodobnje buchu nadawki wotfotografowane.

To a tamne (11.04.17)

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Chětro smjerdźatu překwapjenku staj w Bayerskej šofer kabrioleja a jeho sobujěduca dožiwiłoj. 53lětny bě ze 14lětnej dźowku w Altomünsteru z wočinjenej třěchu po puću, jako jimaj traktor z připowěsnjenym juchowym sudom napřećo přijědźe. Tón dyrbješe so parkowacemu awtu wuwinyć. Při tym pak so jucha do kabrioleja a na w nim sedźaceju wuliny, dokelž njebě wěko suda porjadnje začinjene. Nan a dźowka so njezraništaj, „awto pak móžetaj preč ćisnyć“, kaž rěkaše.

Rubježnik nohajcow je wot najnowšeho w Heidelbergu aktiwny. Wčera bě wón 21lětnu kolesowarku zadźeržał a sej žadał, zo sej črij zuje a jemu nohajcu přepoda. Na to ćekny na kolesu. Hižo do toho bě sej z nožom w ruce wot 19lětneje kolesowarki nohajcu žadał. Młoda žona pak móžeše ćeknyć. Hač so wo samsneho muža jedna, dotal njewědźa.

To a tamne (10.04.17)

Montag, 10. April 2017 geschrieben von:

W pasažěrskim lětadle 13 000 metrow wysoko dźowku porodźiła je 18lětna Francozowka. Wona bě minjeny pjatk z mašinu Turkish Airlines po puću z ginejskeje stolicy Conakry do Istanbula, jako­ so hrona započachu. Wobsadka lětadła, kotraž bě za tajke pady wukubłana, młodej žonje pomhaše. Pasažěrojo su jako­ dar pjenjezy za dźěćo zběrali. W interneće wozjewichu pozdźišo foto wobsadki z nowonarodźenej a tekstom „Witaj w lětadle, princesna“.

W starym přezerzawjenym horncu njezbožownje zapopadnył je so sornik w sewjerorynsko-westfalskim Wülfra­thu. Žona bě jeho z horncom wokoło šije w přirowje wuhladała. Tež prědnjej noze w sudobju tčeštej, kotrež njeměješe hižo spódk. Přiwołany hajnik stary hornc z wosebitymi nožicami rozrěza a pušći sornika njezranjeneho na swobodu.

To a tamne (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Swoje 105. narodniny je zróstny starc z Wulkeje Britaniskeje z jězbu na seklowatej čarje (Achterbahn) woswjećił. Jack Reynolds nastaji tak nowy Guinnessowy rekord jako najstarši pasažěr na tymle razantnym­ jězdźidle. Muž z Chesterfielda rady ze swojoraznymi wustupami napadnje. W oktobru stanje so prěni króć z prapradźědom. Potom chce sej zaso něšto kołwrótneho wumyslić, kaž medijam rjekny. Přichodne narodniny by raz z awtom formule 1 jěł.

Na nócnu jězbu ze swojim teptanskim traktorom podał je so pjećlětny w bayerskim Ingolstadće. Do toho bě z woknom won zalězł, bjez toho zo mać něšto pytny. Wobsadce policajskeho awta nócny pućowar napadny. Na prašenje zastojnikow,­ dokal chce, jimaj pjerach chroble­ rjekny: „K tankowni. Wolij je mi wušoł.“­ Policistaj dowjezeštaj jeho domoj.

To a tamne (06.04.17)

Donnerstag, 06. April 2017 geschrieben von:

Kóčka je w Kamjenicy zasadźenje policije zawiniła. Wobydlerjo wjaceswójbneho domu běchu wočinjene durje bydlenja wuhladali. Dokelž na wołanje, klepanje a klinkanje nichtó njewotmołwi, wołachu susodźa policiju. Skónčnje so wukopa, zo bě kóčka na klinku skočiwši durje woči­niła a so na to po bydlenju rozhladowała. Policija kedźbliwych susodow chwaleše: Na wočinjenych durjach dźě njetrjeba w kóždym padźe kóčka wina być.

Z lětdźesatki starej kartu bywšeje Čě­skosłowakskeje je so šofer z Finskeje po­darmo po Čěskej republice orientować spytał. Nowych dróhow a změnjenych pomjenowanjow dla so wón w zapadočěskim Tachovje dospołnje zajědźe. Po tym zo bě so w swojej zadwělowanosći wopił, wobroći so na policistow. Woni wšak njemějachu za nimale dwaj promilej alko­hola w jeho kreji žane zrozumjenje a napołožichu mužej pokutu 700 eurow.

To a tamne (05.04.17)

Mittwoch, 05. April 2017 geschrieben von:

Wosrjedź wulkich hromadow njerjada su w Japanskej přeličene 360 000 eurow našli. Sobudźěłaćer wotpadkoweje firmy w prowincy Gumma njedaloko stolicy Tokija pjenjezy namaka, jako chcyše wotpadki po maćiznje rozrjadować. Firma informowaše na to hnydom policiju. Ta mjeztym z toho wuchadźa, zo je něchtó 42 milionow yenow mylnje preč ćisnył. Za wobsedźerjom pjenjez nětko pytaja.

Dokelž bě so pawka nastróžiła, je žona w Kaiserslauternje znjezbožiła a swoje awto zešrotowała. 23lětnu dyrbjachu ze zranjenjemi tyła do chorownje dowjezć. Jako bě žona póndźelu z awtom po puću, zalěze pawk do njeho. Šoferka so tak wustróži, zo ze swojim wozom do kromy chódnika zrazy. Jězdźidło so přećisny a wosta na boku ležo. Dospołnje skóncowane dyrbjachu je wotwlec.

To a tamne (04.04.17)

Dienstag, 04. April 2017 geschrieben von:

Njeprošeneho hosća su dźěći a kubłarki jedneje z Kasselskich pěstowarnjow wčera rano wuhladali: W hrajkanskim róžku spaše paduch, kiž bě sylnych bolosćow w chribjeće dla swoju nócnu rubježnu akciju w pěstowarni přetorhnyć dyrbjał. Policiji 69lětny bjezdomny přizna, zo bě so tam přez wokno zadobył. Spa­kosćił bě něšto twjerdych pjenjez, bananu a lizaki. Bolostneho podkłóća (Hexenschuss) dla pak bě so lehnyć dyrbjał. Zastojnicy dowjezechu jeho­ najprjedy do chorownje a po tym na policajsku stražu.

Ze samopřiprawjenej módrej swěcu je 46lětny muž z Vogtlanda po awtodróze A 9 jěł. Policisća jeho pola bayerskeho Gerfreesa zadźeržachu, po tym zo bě so dalši šofer spodźiwnje wuhotowaneho přezpólneho awta dla pola nich přizjewił. Módru LED-swěcu na motorowej hawbje dyrbi muž nětko zaso wotstronić.

To a tamne (03.04.17)

Montag, 03. April 2017 geschrieben von:

Hakle po sto kilometrach je njekedźbliwy šofer awta minjeny kónc tydźenja w Šwabskej zwěsćił, zo bě campingowy připowěšak zhubił. Policisća běchu připowěšak při nabóčnym wobhrodźenju na mosće w Nordendorfje našli. 44lětny wobsedźer pak jědźeše wottam hišće hač do Schwabacha w srjedźnej Frankskej, doniž njepytny, zo jemu připowěšak pobrachowaše. Na to so zawróći. Čehodla bě so nastroj pušćił, znate njeje. Policija wuraznje wuzamkny, zo jedna so wo aprylski žort.

Po 15 lětach je žona w šwabskej gmejnje Rehling swój pjeršćeń wróćo dóstała, kotryž bě lěta 2002 při běrnyzběranju zhubiła. Hobbyjowy pytar za pokładami bě jón ze swojim metalowym detektorom na polu namakał. Mjeztym 75lětna žona bě jara zbožowna, byrnjež so jej pjeršćeń jenož hišće na małušk hodźał.

To a tamne (31.03.17)

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:
Stary bus-doćepak ze skóncowanymi storkidušakami a puknjenymi škleńcami je policija wčera wječor w Berlinje zadźeržała. Kaž so wukopa, pokazowaše tacho­meter danskeho jězdźidła 1,2 milionaj kilometrow. 60 sobujěducych w starobje 14 do 16 lět bě so w němskej stolicy na koparskim a mjetarskim turněrje wobdźěliło. Zastojnicy njedachu bus dale jěć, a młodostni dyrbjachu tuž chcyjo nochcyjo w Berlinje přenocować.

To a tamne (30.03.17)

Donnerstag, 30. März 2017 geschrieben von:

Stracha před žrawcami dla so mnozy ludźo w awstralskim Sydneyju w morju njekupaja, ale radšo w zjawnych poolach blisko přibrjoha. Tola tež tam čakaše na płuwarjow nětko 70 centimetrow dołhi žrawc. Po zdaću bě so tón přez přiliw do swimmingpoola­ dóstał, kaž ze Sydneyja rěkaše. Žrawca pak popadnychu a sadźichu jeho zaso do morja.

Z najlěpšim wotpohladom je 85lětny wuměnkar w bayerskim Bad Brückenauwje spytał postawu swjateje Marije wu­čisćić a ponowić. Postawa z pěskowca na cyrkwinskim­ naměsće bě jemu pře­šěra. Tuž je ju ze seršćowcom a barbu trochu wobdźěłał. Sobudźěłaćer farskeho zarjada to wobkedźbowaše a informowaše policiju. Tej pak muž rozłoži, zo je jenož derje měnił. Přiwšěm nasta škoda něhdźe sto eurow. Fachowa firma chce so nětko­ wo 1,40 metrow wulku figuru starać.

Anzeige