To a tamne (07.02.18)

Mittwoch, 07. Februar 2018 geschrieben von:

Rybjacy hat wurubili su njeznaći sewjernje Drježdźan. Nětko pobrachuje tam 300 karpow, šćukow a mjeńšich rybow. Wobsedźer hata je njeskutk póndźelu zwěsćił. Skućićeljo běchu prawdźepodobnje w času wot 1. do 5. februara deski spušćadła wućahnyli a wodu hata w měšćanskim dźělu Weixdorf wotpušćili.

Na wšě 660 eurow za wotamknjenje duri je sej chětro „drohi“ zamkar w badensko-württembergskim Albbrucku žadał, čehoždla ma nětko­ mjerzanje z policiju. Kaž ta zdźěli, bě 56lětna žona bydlenske durje zawrěła, kluč pak wotnutřka tčacy wostajiła, na čož wołaše zamkarja. Monter, kiž hakle połdra hodźiny pozdźišo přijědźe, wšak trje­baše dlěje hač dwě hodźinje, zo by durje wotamknył. A za to měješe jemu žona 660 eurow nablaku z ec-kartku zapłaćić. Z wašnjom by najwjace 200 eurow było.

To a tamne (06.02.18)

Dienstag, 06. Februar 2018 geschrieben von:

Hromady sněha na třěše měješe dalokobus ze Šwedskeje, jako bě w Šwicarskej po puću. Policija je jězdźidło na awtodróze zapadnje Züricha zadźeržała. Sněh bě so na 40 centimetrow nakopił a wažeše něhdźe 1 600 kilogramow. „Hdyž so tele hromady pušća, móže za nim jěducy wobchad chětro wohroženy być“, zdźěli rěčnik policije. Šofer dyrbješe sněh wotmjesć a nimo toho někotre sta eurow pokuty­ zapłaćić.

Šoferojo awtow w Berlinje dyrbjachu loni­ přerěznje 44 hodźin na zatykanych dróhach čakać. To wuchadźa z najnowšeho přepytowanja instituta za zběranje wobchadnych datow Inrix. Lěto do toho běchu hišće přerěznje 38 hodźin zličili. „Stolica zatykanych dróhow“ bě loni Mnichow z 51 hodźinami čakanja. Kaž analyza wujewja, wuskutkowachu kopjenja wobchada kóšty dohromady něhdźe 6,9 miliardow eurow.

To a tamne (05.02.18)

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Chětro wopity a bjez jězbneje dowolnosće je muž w sewjerorynsko-westfalskim Hennefje na policajsku stražu přijěł, zo by za zhubjenej wosobu pytać dał. Zastojnicy čujachu alkohol, naměrichu pola­ 40lětneho 1,46 promilow a chcychu jeho jězbnu dowolnosć sćazać. Muž pak njeměješe žanu při sebi a chcyše z awtom zaso wotjěć. Tomu pak policisća zadźěwachu. Nětko dyrbi muž ze skóržbu jězdźenja pod wliwom alkohola dla ličić.

Z nadróžnej zawěru su policisća w delnjosakskim Nordhornje dźěsću po puću do žiwjenja pomhali. Staršej dyrbještaj jězbu z awtom do porodoweje kliniki přetorhnyć, dokelž so porod připowědźeše. Alarmowani zastojnicy na to dróhu zaraćichu. Bjezposrědnje po tym zo chorobne awto dojědźe, so dźěćko narodźi. Jemu a maćeri so derje dźe. Wobeju dowjezechu do chorownje.

To a tamne (02.02.18)

Freitag, 02. Februar 2018 geschrieben von:

Najmjeńši wólbny lokal Braniborskeje we wsy Basdorf pola Rheinsberga chcedźa zawrěć. To stanje so po přeću wjes­neje přirady, dokelž je runje hišće 22 ­wólbokmanych we wsy, rjekny wólbna nawodnica Rheinsberga Christiane Winkelmann nowinarjam. Při wólbach zwjazkoweho sejma loni w septembru su jeničce třo wobydlerjo swój hłós w kubłanskej rumnosći wohnjoweje wobory wotedali, tamnych 19 wólbokmanych bě listowe wólby wužiwało.

Paduši su w Kamjenicy zawrjenje płuwanskeje hale zawinowali. Njeznaći běchu magnetowe karty zawěranskeho systema předrasćernjow pokradnyli. Tak njejsu wosobinske wěcy hosći hižo škitane. Zhotowjer zawěranskeho systema njemóžeše krótkodobnje pomhać. Płuwarnju budu tuž najzašo hakle přichodnu wutoru zaso wužiwać móc.

To a tamne (01.02.18)

Donnerstag, 01. Februar 2018 geschrieben von:

Rjedźenske robotery so tele dny na Berlinskim Hłownym dwórnišću wubědźuja. Cyłkownje štyri wšelake nastroje toho razu srěbaja, trěja a rjedźa. Najlěpšemu roboterej kiwa zrěčenje Němskeje žele­znicy za dwulětnu testowu dobu. Při tym hladaja zamołwići na to, kak porjadnje roboter rjedźi, kak derje sam nawigěruje a kak lochko hodźi so posłužować. Ro­boter ma personal dwórnišća podpěrać a ma tež njedźelu a w nocy dźěłać.

Lěni listonoš je přez lěta wjace hač poł tony listow nakopił, město toho zo by je roznosył. Policija namaka njedaloko města Vicenza w sewjernej Italskej mjez druhim zličbowanki, dawkowe informacije, wabjenja a chłostanki. 56lětnemu listonošej­ wobswědčichu „njelóšt“. Je to dotal najwjetša namakanka njeroznošenych listow w Italskej. Nětko chcedźa je adresatam posrědkować.

To a tamne (31.01.18)

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Wužiwar drogow je so ze skóržbu blamował a dyrbi sej nětko wusměšowanja w interneće lubić dać. 43lětny bě so pola policije w Rostocku přizjewił a rjekł, zo jemu dealer město marihuany jenož jednoru trawu předawa. A wón bě dealerej za „drogi“ swój drohotny časnik přewostajił. Tón wšak je nětko fuk. Nimo toho ma muž skóržbu ranjenja zakonja wo wopojnych jědach dla na starosći. „Tak hłupy tola nichtó być njemóže“, rěka jedna z reakcijow na Twitteru.

Čehodla sej lochko činić, hdyž tež ćežko dźe: Mjez stabami železnych wrotow tčacy­ wostał je pjany w Mnichowje, jako chcyše do dwora. Wohnjowa wobora jeho­ wuswobodźi, po tym zo běchu wobydlerjo rano zahe wołanje muža słyšeli. Lochce zdrasćeny bě tón hižo chětro přemjerznjeny. Na kóncu so wukopa, zo njeběchu wrota ani zamknjene.

To a tamne (30.01.18)

Dienstag, 30. Januar 2018 geschrieben von:

Z klasiskej hudźbu chcedźa wšědnej hektice w podzemskej železnicy japanskeje stolicy Tokija wotpomhać. Wobhospodarjer tuž wot najnowšeho we wagonach klawěrne kruchi komponista Fry­deryka Chopina wothrawa, kaž japanska powěsćerna Kyodo zdźěla. Ideja za to je so zrodźiła, jako bě lokomotiwnik mylnje tajku hudźbu město ertneje připowědźe wothrał. Na to su sobujěducy jara pozitiwnje reagowali.

W čerwjenym winje kupać móža so hosćo w jednej z New-Yorkskich wellnessowych kupjelow. Manhattanske Aire Ancient Baths tole nimo masaže poskićuje. Antioksidaciske srědki španiskeho wina Tempranillo pječa strowoće tyja a za­dźěwaja zestarjenju kože. 30mjeńšinske kupa­nje pak płaći hač do 550 dolarow. Fachowcy a dermatologojo dwěluja, hač ma wino woprawdźe tajke wuskutki.

To a tamne (29.01.18)

Montag, 29. Januar 2018 geschrieben von:

Rabatowa akcija za nutelu je we wjacorych francoskich kupnicach wulke tumulty zawinowała. Rjećaz kupnicow Intermarché bě šokolodźany maz wo 70 procentow potuńšił. Na to so ludźo do wobchodow nawalichu, sej škleńcy mjez sobu z ruki torhachu a zadźeržachu so kaž „dźiwje zwěrjata“. Samo personal wohrožachu. W sewjerofrancoskim městačku Ostricourt dyrbješe policija zakročić, dokelž bě we wobchodźe k bijeńcy dóšło.

Wjace hač dwaj milionaj eurow stej so z pjenježneho transportera w Schleswigsko-Holsteinskej zhubiłoj. Jězdźidło bě z Hamburga do Kiela po puću, při awtodróhowym hosćencu pak šoferaj k přestawce zasta­štaj. Pozdźišo, jako w Kielu pjenježne kasety wurumowaštaj, wonaj hakle pytnyštaj, zo 2,3 miliony eurow pobrachuja. Kak běchu so pjenjezy zhubili, njeje hač do dźensnišeho jasne.

To a tamne (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

Dźiwja ranca je w Dillingenje nad Dunajom ludźi znjeměrniła a 10 000 eurow škody načiniła. Spočatnje běchu ju woby­dlerjo na zahrodach wuhladali. Na to poda so ranca do nutřkowneho města, wobškodźi parkowace awto, běžeše přez derje wopytanu apoteku a do drastoweho wobchoda, hdźež so skónčnje wucychnowa. Kupcy a personal ćeknychu na horni poschod. Přiwołani policisća dźiwje swinjo zatřělichu. Nichtó so njezrani.

Dźěćo na chódniku porodźiła je žona w Berlinje-Reinickendorfje. Poprawom chcyše wona runje do chorownje hić, dokelž měješe hrona. Dale hač před chěžine durje pak njepřińdźe. Wohnjowa wobora nochcyše nadrobnosće mjenować. Při­wšěm rěčnik wobkrući, zo buchu wobornicy „poroda před domom“ dla wołani. Mać a dźěćko dowjezechu do chorownje. Woběmaj so derje dźe, kaž rěkaše.

To a tamne (25.01.18)

Donnerstag, 25. Januar 2018 geschrieben von:

Njewšědny swětnišćowy objekt je wot najnowšeho na njebju widźeć: Nižozemske předewzaće Rocket Lab je ze swojej prěnjej raketu nimo komercielnych satelitow tež naddimensionalnu diskotekowu kulu do swětnišća pósłało. Něhdźe meter wulka „hwězda čłowjestwa“ ze 65 reflektowacymi płoninami je po informacijach předewzaća při schadźenju a chowanju słónca po wšěm swěće bjez pomocnych srědkow widźeć.

Něhdźe 50 000 eurow škody staj Markneukirchenjanaj načiniłoj, jako spytaštaj kachle zatepić. Dokelž běštaj młodostnaj w starobje 17 a 22 lět drjewo „njefachowsce“ wužiwałoj, dóńdźe z rozpłunjenju a wohenjej. A tón so po bydlenju rozšěri. Młodostneju dowjezechu do chorownje, dokelž běštaj zajědojćenje z kurom poćerpjełoj. Wohnjowa wobora płomjenja we wjaceswójbnym domje podusy.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.