To a tamne (28.11.19)

Donnerstag, 28. November 2019 geschrieben von:

Štyri kamele wosrjedź města su w sewjerorynsko-westfalskim Remscheidźe zasadźenje policije zawinili. Wone přechodźowachu so wčera rano cyle měrnje po měsće a posłužowachu so w zahrodkach. Jich wobsedźer wšak bě spěšnje zwěsćeny: hóstny cirkus. Sobudźěłaćerjo kamele bjez problemow wróćo wjedźechu.

Zelene sportowe črije, kotrež bě bywši lochkoatlet a superstar Usain Bolt při swojich swětowych rekordach wužiwał, je wón nětko Němskemu črijowemu muzejej­ w porynsko-pfalcskim Hauensteinje darił. „Powostanki tartanoweje čary a wobškodźenja póduše dopokazuja, zo je Bolt w črijach woprawdźe běhał“, zdźěli direktor muzeja. Klětu nalěto planuje dom wosebitu prezentaciju črijow prominentnych, tak tež Angele Merkel, Borisa Beckera, Thomasa Gottschalka a wjacekrótneho olympiskeho dobyćerja Bolta.

To a tamne (27.11.19)

Mittwoch, 27. November 2019 geschrieben von:

Z awtom hač ke kasy: W Awstriskej je 42lětna ze swojim awtom do předawarnje meblow zrazyła. Wóz jědźeše wjacore metry po wobchodźe a wosta hakle před kasu stejo. Sobudźěłaćerce wobchoda w zwjazkowym kraju Delnja Awstriska so zesuwanych meblow dla zraništej. Šoferka chcyše swoje awto poprawom na parkowanišću před wobchodom wot­stajić. Čehodla je přez wukładne wokno do wobchoda jěła, dotal jasne njeje. Alkoholowy test bě negatiwny.

Rěznikej ćeknyła je kruwa w mecklenburgsko-předpomorskim Vipperowje nad jězorom Müritz. Jako chcyše ju ratar na připowěšak ćěrić, wona twochny a ćekny k jězorej. Něšto pozdźišo ju pěšcy wuhladachu: Kruwa tčeše hač k šiji w błóće. Wohnjowi wobornicy ju z powjazami a traktorom wućahnychu. K rězu pak najprjedy raz njetrjebaše.

To a tamne (26.11.19)

Dienstag, 26. November 2019 geschrieben von:

500 eurow pokuty płaćić dyrbitej wobě skućićelce, kotrejž běštej w Me­cklenburg­sko-Předpomorskej dźesać šće­njatow pokradnyłoj.­ 30lětna bě loni zhromadnje z 31lětnej młode labradorske psy w cyłkownej hódnoće 6 500 eurow plahowarjej w Demminje pokradnyła a štyri z nich w Berlinje předała. Wobsedźer na to internetnje a z pomocu policije za šćenjatami pytaše a je skónčnje namaka. Mjeztym wšitke zaso ma.

Něhdźe 50 aktiwistow je wčera rano wulku žurlu Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity wobsadźiło. Čitanja tam dyrbja tuž cyły tydźeń wupadnyć, kaž TU informuje. Aktiwisća za škit klimy do­centam njedowoleja mikrofon wužiwać. Woni sej žadaja, zo měli škit klimy we wučbnych planach uniwersity bóle wobkedźbo­wać. Jednanja mjez aktiwistami a rektorom TU běchu dotal zwrěšćili.

To a tamne (25.11.19)

Montag, 25. November 2019 geschrieben von:

Wjace hač dźesać napodobnjenych bróni a pozdatny wótrotřělc na třěše garaže su w badensko-württembergskim Leimenje wulkozasadźenje policije zawinowali. Žona zastojnikam rozprawješe, zo je wobrónjeneho muža we wojerskej drasće na třěše widźała. 50 policistow kónčinu na to wobstupi. Bórze pak so wukopa, zo žadyn strach njewobsteji: Studentaj bě­štaj widejo za projekt nahrawałoj. Policija brónjowe imitaty přiwšěm sćaza.

Ćuleń we Łobju je so w Hamburgu wo zasadźenje wohnjoweje wobory postarał. Muž bě zwěrjo njedaloko zastanišća Teufelsbrück wuhladał, myslo sej, zo jedna so wo čłowjeka. Wohnjowi wobornicy z wjacorymi čołmami, helikopterom a nurjakom podarmo za wosobu pytachu: Město njeje napadny jim ćuleń, kotremuž so w rěce widźomnje lubješe.

To a tamne (22.11.19)

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:

Nakładne awto z 20 tonami šokolody je so na puću z Awstriskeje do Belgiskeje zhubiło. Kaž policija zdźěli, je so njeznatemu skućićelej poradźiło, z falšowanymi dokumentami słódkosće spakosćić. Muž bě wopačne dokumenty předpołožił, jako spočatk tydźenja po šokolodu přijědźe. Awstriska spedicija měješe słódkosće w hódnoće 50 000 eurow transportować. Ta da nadawk čěskemu předewzaću dale. Tam pak šofera scyła njeznajachu.

Z ryzy lubosće je so 15lětny do předawarnje kolesow w sewjerorynsko-westfalskim Pulheimje zadobył a klučiki zawodoweho awta pokradnył, zo by k swojej přećelce jěł. Policija jeho njedaloko Bielefelda zadźerža. Zastojnicy drje motiwy želniweho muža zrozumichu, naje­bać to wupisachu skóržbu a přepodachu jeho staršimaj.

To a tamne (21.11.19)

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Čilać na pobóčnej čarje awtodróhi je napiteho šofera wosoboweho awta z Bremena jězbnu dowolnosć płaćiło. Policisća wuhladachu awto 44lětneho na pobóčnej čarje awtodróhi A 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej. Zastojnicy awto najprjedy raz zawěsćichu a pytnychu zdobom alkoholowu wóń. Muž potwjerdźi, zo měješe chětro „wulku nuzu“. Test alkohola wunjese 1,8 promilow. Šofer dyrbješe sobu do chorownje na krejny test. Jězbnu dowolnosć jemu sćazachu.

Spodźiwne zwučenosće šofera wosoboweho awta w porynsko-pfalcowskim Obersülzenje změje nětko sćěhi: Wot spočatka lěta muž rano wokoło pjećich wobydlerjow z trubu swojeho awta ze spara storhaše. Ludźo so na zadźerženje 56lětneho hóršachu. Tón twjerdźeše, zo trubi kóčki dla. Nětko dóstanje chłostanku a ludźo móža zaso woměrje spać.

To a tamne (19.11.19)

Dienstag, 19. November 2019 geschrieben von:

Dospołnje nimo kulił je so kwas w Bayerskej. Jenož hodźiny po zmandźelenju sej kwasny porik mjez sobu z rozwjedźenjom hrožeše, po tym zo bě k ćělnemu rozestajenju dóšło, na kotrymž bě tež nawoženja wobdźěleny. Policija měješe nuzu, wobeju wospjet dźělić, zo njebyštaj so biłoj. Po tym dźěštaj wobaj w dospołnje zwrěšćenej kwasnej nocy po wšelakich pućach, policija rozprawja.

Zbožo měješe šofer wosoboweho awta w Sauerlandźe: Runje w tym wokomiku, jako jeho ze spěšnosću 61 km/h błysknychu, suny so žona z dźěćacym wozom do wobraza. Foto, kiž je policija mjeztym wozjewiła, pokazuje mać z dźěsćom we wozyčku. Čisłowa tafla awta a šofer w pozadku wobraza njejstej spóznać. W po­trjechenej dróze je 50 km/h dowolene. Muž móže so žonje dźakować: Chłostanka by jeho 15 eurow płaćiła.

To a tamne (18.11.19)

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Pjaneju šoferow lepiła je policija w Kamjenicy, kotrajž běštaj po wobchadnym njezbožu městno za wodźidłom awta měnjałoj. Chětro wobškodźene jězdźidło wobsadce policajskeho awta napadny. Za wodźidłom sedźeše 29lětny bjez jězbneje dowolnosće. Při pytanju za městnom njezboža so wukopa, zo bě 33lětny z awtom jěł a do wobhrodźenja zrazył. Tón měješe jedyn promil, 29lětny samo 1,3 promile alkohola w kreji.

Kulacy so kirbs je w saksko-anhaltskim Havelbergu wobchadne njezbožo zawinił. Kirbs bě so na dróhu kulił. 64lětna šoferka wosoboweho awta njemóžeše hižo borzdźić a zrazy do płoda. Při tym so lěwy prědni bok awta wobškodźi. Kriminalna policija ma kulacu so banju za wobchadny zadźěwk a přepytuje nětko přećiwo jeje wobsedźerjej. Toho pak dyrbi najprjedy raz wuslědźić.

To a tamne (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Zastojnstwo społnomócnjeneho za wosamoćenych njebudźe w Berlinje zarjadowane. To je Dom zapósłancow wčera wobzamknył. Frakcija CDU bě sej społnomócnjeneho žadała, dokelž je runje we wulkoměstach kaž Berlinje dźeń a wjace ludźi wosamoćenych, mjeztym pječa kóždy dźesaty. Berlin je město z najwjace single-domjacnosćemi w Němskej.

Z wubědźowanskim awtom formule 2 bě muž na čěskej awtodróze po puću. Tójšto šoferow so njemało dźiwaše, jako čerwjeny wóz w srjedźnej Čěskej nimo smaleše. To pak změje sćěhi. Policija je 45lětneho šofera mjeztym wuslědźiła. Dokelž nima 600 PS sylne awto dowolnosć, po normalnych dróhach jězdźić, dyrbi jeho wodźer 400 eurow pokuty płaćić a jězbnu dowolnosć na lěto wotedać. Jězdźidło nima ani čisłowu tafličku, swětłomjetakaj a směrowe lampki.

To a tamne (14.11.19)

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Njewšědny přirodny fenomen je hobbyjowy fotograf na finskej kupje Hailuoto njedaloko města Oulu wobkedźbował. Wuchodźujo so po přibrjoze wuhlada wón njesměrnje wjele lodźanych kulow. Najwjetša bě tak wulka kaž koparski bul. Muž namakanku fotografowaše a da wobraz do interneta. Na to přizjewi so finski meteorologiski institut. Přirodne wuměnjenja nastaću skurilnych objektow polěkuja: płony přibrjoh, temperatury wokoło nule a wobstajna zymna woda.

Šěsć tydźenjow do hód su wuchodnje Drježdźan dohodownu sezonu zahajili: W parku Pillnitzskeho hrodu wotnětka kóždy wječor wjace hač milion lampičkow zaswěćeja. Hač do 5. januara je „Christmas Garden“ přistupny. Po dwaj kilometraj dołhim puću su 25 swěcowych instalacijow natwarili.

Anzeige