To a tamne (22.11.19)

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:

Nakładne awto z 20 tonami šokolody je so na puću z Awstriskeje do Belgiskeje zhubiło. Kaž policija zdźěli, je so njeznatemu skućićelej poradźiło, z falšowanymi dokumentami słódkosće spakosćić. Muž bě wopačne dokumenty předpołožił, jako spočatk tydźenja po šokolodu přijědźe. Awstriska spedicija měješe słódkosće w hódnoće 50 000 eurow transportować. Ta da nadawk čěskemu předewzaću dale. Tam pak šofera scyła njeznajachu.

Z ryzy lubosće je so 15lětny do předawarnje kolesow w sewjerorynsko-westfalskim Pulheimje zadobył a klučiki zawodoweho awta pokradnył, zo by k swojej přećelce jěł. Policija jeho njedaloko Bielefelda zadźerža. Zastojnicy drje motiwy želniweho muža zrozumichu, naje­bać to wupisachu skóržbu a přepodachu jeho staršimaj.

To a tamne (21.11.19)

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Čilać na pobóčnej čarje awtodróhi je napiteho šofera wosoboweho awta z Bremena jězbnu dowolnosć płaćiło. Policisća wuhladachu awto 44lětneho na pobóčnej čarje awtodróhi A 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej. Zastojnicy awto najprjedy raz zawěsćichu a pytnychu zdobom alkoholowu wóń. Muž potwjerdźi, zo měješe chětro „wulku nuzu“. Test alkohola wunjese 1,8 promilow. Šofer dyrbješe sobu do chorownje na krejny test. Jězbnu dowolnosć jemu sćazachu.

Spodźiwne zwučenosće šofera wosoboweho awta w porynsko-pfalcowskim Obersülzenje změje nětko sćěhi: Wot spočatka lěta muž rano wokoło pjećich wobydlerjow z trubu swojeho awta ze spara storhaše. Ludźo so na zadźerženje 56lětneho hóršachu. Tón twjerdźeše, zo trubi kóčki dla. Nětko dóstanje chłostanku a ludźo móža zaso woměrje spać.

To a tamne (19.11.19)

Dienstag, 19. November 2019 geschrieben von:

Dospołnje nimo kulił je so kwas w Bayerskej. Jenož hodźiny po zmandźelenju sej kwasny porik mjez sobu z rozwjedźenjom hrožeše, po tym zo bě k ćělnemu rozestajenju dóšło, na kotrymž bě tež nawoženja wobdźěleny. Policija měješe nuzu, wobeju wospjet dźělić, zo njebyštaj so biłoj. Po tym dźěštaj wobaj w dospołnje zwrěšćenej kwasnej nocy po wšelakich pućach, policija rozprawja.

Zbožo měješe šofer wosoboweho awta w Sauerlandźe: Runje w tym wokomiku, jako jeho ze spěšnosću 61 km/h błysknychu, suny so žona z dźěćacym wozom do wobraza. Foto, kiž je policija mjeztym wozjewiła, pokazuje mać z dźěsćom we wozyčku. Čisłowa tafla awta a šofer w pozadku wobraza njejstej spóznać. W po­trjechenej dróze je 50 km/h dowolene. Muž móže so žonje dźakować: Chłostanka by jeho 15 eurow płaćiła.

To a tamne (18.11.19)

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Pjaneju šoferow lepiła je policija w Kamjenicy, kotrajž běštaj po wobchadnym njezbožu městno za wodźidłom awta měnjałoj. Chětro wobškodźene jězdźidło wobsadce policajskeho awta napadny. Za wodźidłom sedźeše 29lětny bjez jězbneje dowolnosće. Při pytanju za městnom njezboža so wukopa, zo bě 33lětny z awtom jěł a do wobhrodźenja zrazył. Tón měješe jedyn promil, 29lětny samo 1,3 promile alkohola w kreji.

Kulacy so kirbs je w saksko-anhaltskim Havelbergu wobchadne njezbožo zawinił. Kirbs bě so na dróhu kulił. 64lětna šoferka wosoboweho awta njemóžeše hižo borzdźić a zrazy do płoda. Při tym so lěwy prědni bok awta wobškodźi. Kriminalna policija ma kulacu so banju za wobchadny zadźěwk a přepytuje nětko přećiwo jeje wobsedźerjej. Toho pak dyrbi najprjedy raz wuslědźić.

To a tamne (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Zastojnstwo społnomócnjeneho za wosamoćenych njebudźe w Berlinje zarjadowane. To je Dom zapósłancow wčera wobzamknył. Frakcija CDU bě sej społnomócnjeneho žadała, dokelž je runje we wulkoměstach kaž Berlinje dźeń a wjace ludźi wosamoćenych, mjeztym pječa kóždy dźesaty. Berlin je město z najwjace single-domjacnosćemi w Němskej.

Z wubědźowanskim awtom formule 2 bě muž na čěskej awtodróze po puću. Tójšto šoferow so njemało dźiwaše, jako čerwjeny wóz w srjedźnej Čěskej nimo smaleše. To pak změje sćěhi. Policija je 45lětneho šofera mjeztym wuslědźiła. Dokelž nima 600 PS sylne awto dowolnosć, po normalnych dróhach jězdźić, dyrbi jeho wodźer 400 eurow pokuty płaćić a jězbnu dowolnosć na lěto wotedać. Jězdźidło nima ani čisłowu tafličku, swětłomjetakaj a směrowe lampki.

To a tamne (14.11.19)

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Njewšědny přirodny fenomen je hobbyjowy fotograf na finskej kupje Hailuoto njedaloko města Oulu wobkedźbował. Wuchodźujo so po přibrjoze wuhlada wón njesměrnje wjele lodźanych kulow. Najwjetša bě tak wulka kaž koparski bul. Muž namakanku fotografowaše a da wobraz do interneta. Na to přizjewi so finski meteorologiski institut. Přirodne wuměnjenja nastaću skurilnych objektow polěkuja: płony přibrjoh, temperatury wokoło nule a wobstajna zymna woda.

Šěsć tydźenjow do hód su wuchodnje Drježdźan dohodownu sezonu zahajili: W parku Pillnitzskeho hrodu wotnětka kóždy wječor wjace hač milion lampičkow zaswěćeja. Hač do 5. januara je „Christmas Garden“ přistupny. Po dwaj kilometraj dołhim puću su 25 swěcowych instalacijow natwarili.

To a tamne (13.11.19)

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Wulkeje myše dla je pasažěrske lětadło w Indiskej z dwanaćehodźinskim zapozdźenjom wotlećeć móhło. Poprawom chcyše mašina předewzaća Air-India njedźelu rano južny Hyderabad do směra na Visakhapatnam na wuchodźe kraja wopušćić, jako w kabinje hrymzaka wuhladachu. Pasažěrojo dyrbjachu na lětanišću čakać, doniž njeběchu sobudźěłaćerjo myš dosahnyli. Hakle po desinfekciji móžeše mašina wotlećeć. Myše su strašne, hdyž kable lětadła nakusaja.

Z wosobowym awtom do widejoteki zrazył je muž w schleswigsko-holsteinskim Itzehoe. Do toho bě 41lětny prawdźepodobnje kontrolu nad wodźidłom zhubił. Ćežko zranjeneho dowjezechu jeho do chorownje, tež předawarku widejoteki. Na fotach je widźeć, kak awto wosrjedź wobchoda steji. Policija nětko přičiny njezboža přepytuje.

To a tamne (12.11.19)

Dienstag, 12. November 2019 geschrieben von:

We wopačnym měsće plakaty lěpiło je wabjenske předewzaće. Nětko wabitej dwaj hoberskej plakataj w hessenskim Fürthu za předstajenje Moskowskeho baleta w měšćanskej hali, byrnjež tam scyła žanu tajku njeměli. Měnjeny bě Fürth pola Nürnberga. „To je čłowjeski zmylk, kotryž nětko skorigu­jemy“, zdźěli zamołwita wabjenska agentura. W měsće so tomu směja, wšako su tež w radnicy zwučeni, zo dóstawaja stajnje zaso póštu, kotraž słuša poprawom do Fürtha w Bayerskej.

Sydom kilogramow skaženeje a smjerdźateje kruwjaceje kože su cłownicy na Düsseldorfskim lětanišću sćazali. Smjerdźaty kófer bě zastojnikam hižo zahe napadnył. Pućowaca žona rjekny, zo jedna so wo delikatesu z afriskeho Kameruna, kotruž chce jeje swójba jěsć. Z toho pak ničo njebudźe: Cłownicy plastowej měškaj sćazachu, a kožu nětko zniča.

To a tamne (11.11.19)

Montag, 11. November 2019 geschrieben von:

Trójce pjaneho za wodźidłom lepili su policisća 68lětneho muža w Neubrandenburgu, a to w běhu štyrjoch dnjow. Kónc tydźenja měješe wón znowa tři promile alkohola w kreji. Jězbnu dowolnosć su zastojnicy jemu hižo minjeny štwórtk wzali, po tym zo jeho z 1,8 promilemi zadźeržachu. Dźeń do toho běchu pěšcy chabłacemu mužej klučiki awta­ wotewzali a policiju wołali, jako chcyše tón z 1,7 promilemi wotjěć.

Cyły cigaretowy awtomat pokradnyli su paduši w bayerskim Hofje minjeny pjatk w hosćencu, hdźež je samsny čas něhdźe 60 ludźi jědło a piło. Wjacori skućićeljo awtomat z chódby lokala wot­njesechu, bjeztoho zo by to někomu napadnyło. Škodu akcije trochuje policija na dohromady něhdźe 2 000 eurow.

To a tamne (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Muž, kiž měješe pječa mječ při sebi, je w braniborskim Beelitzu zasadźenje policije zawinił. Sobudźěłaćer dožiwjenskeho a hromakoweho zawoda bě muža z mječom na chribjeće widźał a policiju wołał. Pozdatny mječ wukopa so na zbožo jako předešćnik, kiž kaž mječ samurajow wupadaše. Policisća 31lětneho muža napominachu, přichodnje bjez wěcow do zjawnosće hić, kotrež su bróni podobne.

Tójšto njerjada su gondoljerojo we Venedigu z rěki Canale Grande zwućahali. Při tradicionalnym nócnym nurjenju namakachu mjez druhim prochsrěbak, wulku lampu a samo karu za transport wotpadkow. Bě to šesta akcija toho razu, a při dotalnych nazběrachu dohromady 2,5 tonow njerjada. Akciju přewjeduja stajnje w nocy, dokelž je wodnjo přewjele wobchada na rěce. Venedig ćerpi pod masowym turizmom.

Anzeige