To a tamne (07.09.20)

Montag, 07. September 2020 geschrieben von:

Młody boran je w schleswigsko-holsteinskim Heidegrabenje po wikowej hali běhał a tam wopytowarjow kofejownje nastróžił. Połdra lěta stare skoćo bě přez awtomatiske durje do hale přišło a je so něhdźe dźesać mjeńšin po wikach rozhladowało. Do toho bě z bliskeje pastwy ćeknyło a po wsy běhało. Nawoda hale wozjewi wobraz njewšědneho wopytowarja na Facebooku, na čož so wobsedźer borana přizjewi a sej po njeho přijědźe.

Wopačny policist w starej uniformje je ludźom w schleswigsko-holsteinskim měsće Heide napadnył. Wobšudnik bě staru zelenu město nowu módru słužbnu drastu woblečeny. Takle předrasćeny wón spyta kompjuter swójby w jeje by­dlenju sćazać, na kotrymž běchu pječa ilegalne daty. Wobydlerjo jemu njewěrjachu a informowachu prawu policiju. Na to skućićel ćekny. Nětko za nim pytaja.

To a tamne (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Bicarne chłostanje čaka na ludźi w indoneskej stolicy Jakarta, hdyž so spjećuja škitny nahubnik wužiwać. Tak smědźa wolić, hač powšitkowužitne dźěło wukonjeja, hač pokutu zapłaća abo so jednu mjeńšinu do kašća lehnu, zo móhli hižo raz wuspytać, kotre konsekwency móže jich zadźerženje měć. „Mysli na to, što so stanje, jeli covid-19 dóstanješ“, praji zastojnik mužej, kiž w kašću leži. Tele widejo bě wčera na Youtube widźeć. Kaž po­trjecheny rjekny, njemóžeše wón pokutu 14 eurow zapłaćić.

Aktiwisća su w centrumje města Tel Aviv z pomocu „zeleneho“ truta pakćiki z drogami wotćisnyli. Z akciju so woni za to angažuja, zo měli w Israelu marihuanu legalizować. Tójšto pasantow je sej tajki pakćik sobu wzało. W kraju Srjedźneho wuchoda nimale wšědnje plantaže z drogami wotkrywaja.

To a tamne (03.09.20)

Donnerstag, 03. September 2020 geschrieben von:

Z cyrkwje w sewjerosakskej wsy Kossa njeklinča jeno zwony, ale nětko tež alpski róžk. 18lětny Janus Deutrich měješe ideju, cyrkej jako probowy rum wužiwać. Wšako ma tam městno a wuběrnu akustiku. Wón dźě tam tak a tak wšědnje je, zo by tam zwony zwonił. Nětko ma ­samo dwójnu přičinu za to. Tamnišeho fararja iniciatiwa jara zwjesela. Kossaski ewangelski Boži dom dźě jenož hišće mało wužiwaja. Jónu wob měsac w nim kemše swjeća, hewak tež hišće kwasy, křćeńcy a pohrjeby.

Dromedary na wokrjesnej dróze blisko hessenskeho města Ober-Ramstadt su pytansku akciju policije wuwabili, dokelž njemóžeše wobsedźerku zwěrjatow ­nańć. Kaž so skónčnje wukopa, bě 54lětna w lěsu z dromedarami so wuchodźujo padnyła a so ćežko zraniła.

To a tamne (02.09.20)

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Po wšěm zdaću skutkowny škit před paduchami skići kumštna kurjawa. Tajku naprawu su w Düsseldorfskej bance instalowali, a wšitko je derje fungowało. Alarma dla je so tam po wšěch rumnosćach husta mła wupřestrěła. Bohužel pak jednaše so wo wopačny alarm, tak zo běchu přistajeni chětro překwapjeni. Wohnjowa wobora dyrbješe samo wjacorych sobudźěłaćerjow z banki wjesć, dokelž běchu bjez kóždeježkuli orientacije. Čehodla bě alarm wudyrił, njeje jasne. Najebać to je wěste, zo instalowana kurjawa skutkuje.

Zo móža jehnjata jara drohotne być, pokazuje přikład ze Šotiskeje. Minjeny tydźeń přewjedźechu w Lanarku awkciju, hdźež docpě młodźo z mjenom Double Diamond (dwójny diamant) sumu nimale 412 000 eurow a je tak do Guinessoweje knihi rekordow zašło. Kaž šotiscy burja měnja, njejsu hišće ženje rjeńšu wowcu widźeli.

To a tamne (01.09.20)

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Jedna-li so wo woprawdźiteho krokodila, ma wón w Němskej relatiwnje dobre šansy přežiwić, zdźěli wčera slědźer Oliver Wings z Martina Lutheroweje uniwersity Halle-Wittenberg. Prašała bě so za tym powěsćernja dpa. W rěce Unstrut pytaja za krokodilom, kotrehož běchu tam wuhladali. Wings wšak skedźbnja na riziko, kotrež měli sej ludźo wuwědomić. Wšako jedna so wo strašne zwěrjo. Wone drje pomałe a spłóšiwe skutkuje, ale móže spěšnje kaž błysk metry daloko z wody skočić.

Chětro hłódny drje bě paduch minjeny pjatk we Würzburgu. Tak njemóžeše 41lětny dočakać a je ćelace medaljonki hnydom syre w kupnicy zjědł. Jako policija přijědźe, njeje wón spontany přikusk zapłaćić móhł, dokelž njeměješe žane pjenjezy při sebi, za to pak konop.

To a tamne (31.08.20)

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Dwě módrej awće samsneje marki na jednym parkowanišću stej 80lětnu šoferku w badensko-württembergskim Oberroće tak zamyliłoj, zo je samo wopačne jězdźidło wužiwała. Poprawny 20lětny wobsedźer bě nimo toho klučik tčacy wostajił, tak zo dyrbješe žona jenož hišće do awta zalězć a wot­jěć. Młodostny je tuž policiju zawołał, dokelž bě jemu jězdźi­dło po wšěm zdaću něchtó pokradnył. Hakle syn 80lětneje pytny, zo mataj w garaži wopačne awto stejo.

Młody baćon je chowancow pěstowarnje w bayerskim Neu-Ulmje tak derje wobstražował, zo njemóžachu ani starši swoje dźěći tam wotewzać. Hakle hajnik zamó z pomocu přitomnych ptaka popadnyć, kotrehož dowjeze do bliskeho biotopa, kaž w policajskej rozprawje rěka. Kaž so wukopa, bu baćon z ruku wotćehnjeny a je tuž na ludźi zwučeny był.

To a tamne (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Derje trenowany duchowny je w Pólskej tomu zadźěwał, zo paduch jałmožnicu z cyrkwje w Kamionkach njedaloko Po­znanja pokradnje. Dźakowano swojim wjelelětnym nazhonjenjam jako marathonowy běhar móžeše farar pěši ćěkacemu paduchej sćěhować. Překwapjeny rubježnik jałmožnicu pušći a bjez njeje ćekny. Policija pak móžeše jeho po dokładnym wopisowanju fararja spěšnje wuslědźić. 25lětny skućićel bě prawdźepodobnje tež w druhich cyrkwjach Poznańskeho biskopstwa pobył.

Prěni a dotal jenički muzej parfima w Braniborskej wočakuje wot julija swojich hosći w Reichenbergu na sewjeru kraja. Załožił je jón muž ze Šwicarskeje, kiž bě so do Braniborskeje přesydlił. Widźeć je přehladka ze 16 000 eksponatami w bywšim kulturnym domje ratarskeho prodrustwa we wsy z 300 wobydlerjemi.

To a tamne (27.08.20)

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Wosrjedź action-filma před telewizorom sej wusnjeny muž je w Kölnje zasadźenje policije zawinował. Susodźa běchu policiju wjacorych wutřělow dla wołali, kotrež běchu we wjaceswójbnym domje słyšeli. Zastojnicy na to wšitke bydlenja přepytachu. Skónčnje z pomocu zamkarja durje bydlenja wotewrěchu a přičinu widźachu: Muž bě telewizor maksimalnje wótře stajił a sej na to před nim wusnył.

Sprawna namakarka je swójbje z Bayerskeje dowol w Rudnych horinach wu­cho­wała. Kaž policija zdźěli, bě 70lětna na parkowanišću nakupowanskeho centruma w Lugauwje móšeń namakała. W njej bě nimo wupokaza nimale 2 000 eurow. Žona móšeń woteda. Po někotrych telefonatach móžachu 36lětneho wobsedźerja namakać. Tón chcyše z pjenjezami dowolowy kwartěr swójby zapłaćić.

To a tamne (26.08.20)

Mittwoch, 26. August 2020 geschrieben von:

Dokelž bě tank awta prózdny, je so 66lětny w Hessenskej na awtodróze A 5 na strašne pućowanje podał. Z bowom połny kwětkow w ruce zadźeržowaše wón awta, zo by k 20 kilometrow zdalenej tankowni přišoł. Tam kwětki předa a kupi sej z pjenjezami kanister bencina. Na wróćopuću k awtu pak so Durinčan zaběža. Policisća jeho skónčnje namakachu. 66lětny dóstanje chłostanje parkowanja na awtodróze dla, dokelž dyrbjał sam na to­ dźiwać, zo tank njewuprózdni.

Z awtom dźěda njezbožo zawinił je dwanaćelětny w Delnjej Sakskej. Kaž po­lici­ja zdźěli, je hólc w emslandskim Haselünne do štoma zrazył. Jeho dowjezechu do chorownje. Wón pak bě jenož snadne zranjenja poćerpjeł. Po prěnich dopóznaćach bě so pachoł ze swojim dźědom zwadźił. Na to wza sej klučik a wotjědźe. Škoda: Wjacore dźesaćitysacy eurow.

To a tamne (25.08.20)

Dienstag, 25. August 2020 geschrieben von:

13lětneho za wodźidłom wosoboweho awta je policija w Mecklenburgsko-Předpomorskej krótko před krajnej mjezu Schleswigsko-Holsteinskeje z awtodróhi wjedła. Pódla hólca sedźeše jeho nan, jězbny wučer z Madźarskeje. 53lětny zastojnikam rozłoži, zo chcyše synej na awtodróze jězdźenje nawučić. Hólc bě ně­hdźe 50 kilometrow po A 24 jěł. 13lětny dóstanje skóržbu. Tež nan dyrbi z chłostanjom ličić, dokelž je hólca jěć dał.

Wopity muž je sej w taksiju pola Kaisers­lauterna njedźelu rano tak kruće wusnył, zo dyrbješe zadwělowany šofer taksija policiju wołać. Chětro sprócny 22lětny bě so wot Kaiserslauterna do Enkenbacha-Alsenborna wozyć dał. Tam pak njeje šofer muža hižo wubudźić móhł. Hakle přiwołanym zastojnikam so to poradźi. 22lětny jězbu zapłaći. Poli­cisća jeho wěsće doma wotedachu.

Anzeige