To a tamne (09.01.17)

Montag, 09. Januar 2017 geschrieben von:

Ekstremnje zeschnyty hodowny štom je so při zapalenju swěčki tak spěšnje wotpalił, zo je bydlensku stwu staršeju mandźelskeju w Mnichowje dospołnje zapusćił. Energija bě tak wulka, zo so škleńca bydlenskich duri pukny a napřećo ležace durje so wułamachu. Ekstremneje hor­coty dla pušći so samo dźěl wobmjetka na wjerchu. Škodu trochuje wohnjowa wobora na wjace hac 50 000 eurow. 90lětneho muža dowjezechu do chorownje, dokelž měješe ćeže při dychanju. Mandźelska so njezrani.

Zwada mjez mužomaj při storkanju sněha w hornjofrankskim Hofje je nětko pad za policiju. Jedyn z muži bě sněh před awto susoda zestorkał, štož měješe tón za prowokaciju. Mjetaše tuž sněh tamnemu na dwór. Přiwołana policija wupisa na próstwu wobeju muži w starobje 56 a 75 lět skóržbu nućenja dla.

To a tamne (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Pisany powětrowy balon na nócnym njebju je zasadźenje policije pola Brandenburga nad Habolu zawinił. Wutoru wječor běchu zastojnicy wosebity objekt we wysokosći třoch metrow wobkedźbowali. Po krótkim přesćěhanju policija objekt dosahny, zo by jón identifikowała. Balonej připinjena bě cedlka z telefonowym čisłom wobsedźerja. Kaž so wukopa, bě jón třilětny hólčk ze staršimaj z Delnjosakskeje hižo silwester na jězbu pósłał. Nětko bě wón wězo jara wjesoły, zo bě runje policija jeho balon našła.

Nowolětny koncert w Nürnbergu bě za přihladowarja po wšěm zdaću tak wostudły, zo sej tam wusny. Jako ze sona wotući, wón wokoło so biješe, při čimž 600 eurow drohe nawoči susodki rozbi. Přiwołana policija wšak móžeše jeho změrować, zo w tymle padźe žadyn chłostajomny njeskutk njepředleži.

To a tamne (05.01.17)

Donnerstag, 05. Januar 2017 geschrieben von:

Přibrjóh, posypany z plastikowymi jejami, bě překwapjenka dźěćom a staršim na wuchodofriziskej kupje Langeoog. Tam zběrachu domoródni a turisća wčera kilometry daloko město mušlow překwapjenske jejka, pjelnjene z hrajkami. „Jutry na Langeoog“ wobradźił je po wšěm zdaću hodowny wichor, kotryž bě někotre kontejnery tworow z łódźe sunył. „Cyle wěste pak tole hišće njeje“, kaž policija zdźěla. Pad nětko dokładnje přepytuja.

Kožany konopej wosrjedź puća je wutoru blisko Geeste w Emslandźe njezbožo zawiniło. 54lětna šoferka awta bě jón přewidźała a do njeho zrazyła. Na zbožo so jej ničo njesta. Awto je přiwšěm skóncowane. Kak bě so konopej na dróhu dóstał a hač je jón něchtó při transporće zhubił, dotal nichtó njewě. Tón, komuž słuša, njech to policiji přizjewi.

To a tamne (04.01.17)

Mittwoch, 04. Januar 2017 geschrieben von:

Chětro wulka ryba je wudźerja před awstralskim přibrjohom Exmouth do wody sćahnyła. Hakle po pjeć hodźinach móžachu Nowoseelandźana z lódzymneje wody wućahnyć, kaž rěčnik wuchowanskeje słužby zdźěli. Dźakować ma so muž rybarjam, kotřiž běchu so z nim podarmo skontaktować spytali. Jako so wón po třoch hodźinach přeco hišće njepřizjewi a jedyn kolega prózdny čołm nańdźe, zawołachu wuchowansku słužbu.

Pjeć kilometrow dołhu razantnu jězbu na třěše swojeho pokradnjeneho awta je Osama Aoukili w francoskim Lyonje přetrał. Dźeržo so z jednej ruku při nošaku za wačoki je wón z tamnej ruku čisło policije na swojim­ handyju wolił. W by­dlenskej štwórći, hdźež dyrbješe awto pomałšo jěć, Aoukili z njeho skoči. Paduch spyta na to ćeknyć. Policija pak jeho zadźerža a zaja.

To a tamne (03.01.17)

Dienstag, 03. Januar 2017 geschrieben von:

„Prosće jenož kołwrótny“ mjenuje Alan Feely medijowy hołk a tołk wokoło swojeho fish-and-chips-wobchoda w sewjeroirskim Belfasće. Tydźenja bě wón skazanku młodeje žony na swoju Facebook-stronu stajił, wot toho časa telefon nastajnosći klinka. Skazarka chcyše, zo wón pola Spara zastanje a jej wottam gripowe tablety sobu přinjese. „Skazam jenož něšto k jědźi, zo bych tablety dóstała. Sym jara chora.“­ Sobudźěłaćer je jej lěk wobstarał.

Za transport mjedu do hnězda wužiwaja mrowje optimalne pomocne srědki kaž móličke kruchi hubicy. To su wědomostnicy na uniwersiće w madźarskim Szegedźe na pospytach z mrowjemi wuslědźili. Insekty wužiwaja tež srjódki, hałžki abo papjerjane šlebjerdki, zo bychu měd transportowali. Wo tym rozprawjachu wědomostnicy w fachowym magacinje Animal Behaviour.

To a tamne (02.01.17)

Montag, 02. Januar 2017 geschrieben von:

Z ptakopawkom jako hodownej překwapjenku je muž w Braunschweigu pola swojeje přećelki porjadnje do črjopka stupił a krizu zawinił. Zwada wo njewitany dar so w silwesterskej nocy hišće přiwótři. Po tym zo bě so porik pawka dla zas a zaso wadźił, 39lětna jeho na přećela ćisny. Tón pak zawoła policiju, kotraž zwadu skónči a dowjeze pawka do zwěrjatownje.

Dźěło zhubił je dirigent w Italskej, dokelž­ bě eksistencu rumpodicha prěł. Hudźbnik bě na kóncu předstajenja „Lodowa­ kralowna“ dźěćom rjekł, zo rumpodicha scyła njedawa. Na to někotre z małych wopytowarjow zrudne płakachu, na čož so starši hóršachu. Zarjadowar koncerta nablaku reagowaše a dirigenta hnydom pušći. Pola staršich je so zamołwił a dźěćom přilubił, zo ma rumpodich hižo­ noweho dirigenta.

To a tamne (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Wopak pjelnjeneho žołteho wotpadkoweho měcha dla buštaj w porynsko-pfalcskim Niederschlettenbachu sobudźěłaćerjej wotpadkoweje firmy nad­padnjenaj a zranjenaj. Mužej w starobje 35 a 56 lět běštaj z nakładnym awtom po puću, zo byštaj žołte měchi zběrałoj. Při tym napadny jimaj měch, hdźež běchu wotpadki, kotrež do njeho njesłu­šeja. Jedyn ze sobudźěłaćerjow jón wočini a započa wopačne wotpadki wuběrać. Zawinowar, tole wobkedźbujo, zadźerža awto, da so do šofera a storči jeho k schodej. Jako kolega na pomoc přińdźe, bu tohorunja atakowany. Policija přepytuje nětko werbalneho a ćělneho ranjenja kaž tež wohrožowanja dla.

Tež tři dny po hawariji 95 metrow wysokeho wětrnika w Sittenje pola Leisniga přeco hišće njewědźa, kak je k njezbožu dóšło. Tež wobjim škody hišće njeznaja. Fachowcy za techniku a zastupnicy zawěsćernje naležnosć tuchwilu přepytuja. Lěta 1999 natwarjenu připrawu běchu hakle w lěću inspicěrowali. Hoberski wětrnik bě so minjenu wutoru wotłamał a na zemju zrazył.

To a tamne (29.12.16)

Donnerstag, 29. Dezember 2016 geschrieben von:

Falowace informacije pola 150 zmandźelenjow su měšćanske zarjadnistwo w saksko-anhaltskim Zörbigu k njewšědnej kročeli pohnuli. Město prosy pory,­ pobrachowace daty z pomocu mandźelskeho wopisma dodać, na přikład datum­ wěrowanja. Daty běchu so skóncowaneho kompjutera dla zhubili. Potrjechene poriki, mjeztym wjele lět zman­dźelene, su rady pomhali, kaž nowiny rozprawjeja. Měšćanosta je wězo wšitkim wobkrućił, zo su mandźelstwa płaćiwe.

Sydom tonow muki, 9 000 zhniłych jejow a 7 000 praskotakow su mužojo španiskeho městačka Ibi na pobrjohu Costa Blanca wčera při tradicionalnej „bitwje“ přetrjebali a chaos zawostajili. Tradicija z 19. lětstotka złožuje so na historiski podawk, jako běchu z muku, jejemi a barbu pomórani zběžkarjo jedyn dźeń dołho móc w Ibiju přewzali.

To a tamne (28.12.16)

Mittwoch, 28. Dezember 2016 geschrieben von:

Wosobinskeho dara za zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) dla staj požadarjej azyla zasadźenje policije zawiniłoj. Mužej, nan a syn, běštaj w porynsko-pfalcskim Naunheimje paket za kanclerku wotedałoj. Sobudźěłaćerce bě to podhladne, na čož wona policiju zawoła. Dokelž pak na rozbuchlinu wukubłany pos njereagowaše, jědźeše dźewjeć zastojnikow k mužomaj a da sej dar pokazać: Bě to­ samopaslena skulptura jako dźak kanclerce za hospodliwosć w Němskej.

Marcialiski hodowny dar za swojeju synow je mužej na awtodróze A 5 pola Offenburga mjerzanje z policiju wunjesło. Měješe wulku hrajkansku pistolu, ručne puta a škričkowe nastroje w awće. Pódla njeho jěducy šofer so atrapy dla nastróži a zawoła policiju, kiž muža zadźerža: Nastroje wukopachu so jako „policajske wuhotowanje“ za zady sedźaceju synow.

To a tamne (27.12.16)

Dienstag, 27. Dezember 2016 geschrieben von:

Njewšědne swójbne hodowne wobradźenje w Düsseldorfje je zasadźenje wohnjoweje wobory zawiniło. Wjacore awta chwatachu njedźelu do města, po tym zo bě muž woheń w susodnym by­dlenju zwěsćił. Wohnjowa wobora wěc spěšnje wujasni: Nan swójby chcyše wobradźenje wosebje napjate činić a zapiny nastroj, kotryž kur produkuje. Zamołwity wohnjoweje wobory pak jeho namołwi, do tajkich akcijow přichodnje radšo susodow informować.

Hotowy dešć pjenjez je 62lětny Jendźelčan na awtodróze A 3 pola Würzburga načinił.­ Po tankowanju bě wón patoržicu z wjacorymi tysacami eurow pjelnjenu tobołku na třěchu awta połožił a wotjěł. Wětřik pjenjezy wotnjese a po awtodróze rozdźěli. Policisća namakachu jenož hišće­ mały dźěl z nich. Tójšto šoferow bě zastało­ a pjenjezy zezběrało.

Anzeige