To a tamne (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Swojimaj wočomaj wěrić nochcyše wodźer nakładneho awta na awtodróze pola Berlina, jako přesćahny swoje priwatne awto, prawdźepodobnje z paduchom za wodźidłom. Šofer alarmowaše policiju, kotraž móžeše awto krótko za namjeznym přechodom w Frankfurće nad Wódru zadźeržeć. 26lětny paduch dyrbi nětko ze skóržbu ličić.

Za zymsku słužbu zwučuje Essenski měšćanski zawod tele dny na wulkim zwučowanišću ze sněhowymi płuhami. Při tym maja so sobudźěłaćerjo na přewšo kompleksnych mašinach wukubłać: Šofer sedźi naprawo a wodźi płuh z małym joystickom. Nimo toho ma awtomatisku připrawu za selenje dohladować. Prěni dźeń wuknjechu na slalomowej čarje jězdźić. W Essenje chcedźa tak 150 šoferow za hotowostnu zymsku słužbu kubłać.

To a tamne (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Wobsadku policajskeho awta pochłostali su w sewjerorynsko-westfalskim Wülfrathu, dokelž bě wona awto wopak par­kowała. Zastojnikaj chcyštaj k pjekarjej nakupować hić. Policajske awto wosta­jištaj na chódniku stejo. Ludźo pak tole fotografowachu a w interneće wozje­wichu. Tak zhoni wo tym tež šef woneju policistow. Wón čitaše jimaj na to lewity, a slědowała je chłostanka po „powšitkownje płaćiwym katalogu warnowanskeho pjenjeza“, kaž ze zdźělenki wuchadźa.

Wjewjerčka je žonu w Bottropje tak zasakle přesćěhała, zo ta w swojej nuzy skónčnje policiju wo pomoc wołaše. Wšojedne, što žona činješe, zwěrjatko běhaše za njej. Přiwołani policisća spodźiwnemu zadźerženju wjewjerčki spočatnje njewěriwje přihladowachu. Wzachu ju tuž sobu na policajsku stražu, doniž zwěrjatownja wjewjerčku njewotewza.

To a tamne (15.07.15)

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:

Bjez chłostanja wostanu w Kaliforniskej přichodnje ći, kotrymž je trawnik wuschnył. Guwerner stat USA je zakoń podpisał, kotryž komunam zakazuje tajke chłostanja wuprajić. Dotal běchu w někotrych kónčinach kraja wobydlerjam zanjechanych a njerjanych zahrodow dla pjenježne pokuty napołožili. Guwerner je nětko wukazał, wo 25 procentow mjenje wody přetrjebać. Kaliforniska ćerpi hižo něšto lět wulkeje suchoty dla.

Pozdatny pokład piratow před pobrjohom Madagaskara njeeksistuje. Tole su fachowcy UNESCO zwěsćili. Namakana 50 kilogramow ćežka dula slěbra je we woprawdźitosći wołojowy blok k poćežowanju. Pozdatny wrak piratoweje łódźe je so jako dźěl skóncowaneho dźěla přistawa wukopał. Mustwo ameriskeho slědźerja Barryja Clifforda bě namakanku w juniju wulce prezentowało.

To a tamne (14.07.15)

Dienstag, 14. Juli 2015 geschrieben von:

Kuriozna namakanka w žołdku mortweho krokodila: Wědomostnicy su při pa­tologiskim přepytowanju zemrěteho krokodila Maxa 20 pjenježkow z časa NDR našli. Nimale 60lětny krokodil bě 6. julija w Drježdźanskej coologiskej zahrodźe zahinył. Wopytowarjo běchu stajnje zaso pjenjezy do wodoweho bazenka mjetali. Zemrěł pak je Max ćežkeho zahorjenja płucow a zhibadłow dla.

Skóncowaneho busa dla, w kotrymž sedźa „płachty woblečeni ludźo“ su w Delnjej Sakskej policiju k parkowanišću při awtodróze A 1 wołali. Kaž so wukopa, jednaše so wo skupinu mnichow rjadu Hare-Krishna z Wulkeje Britaniskeje, kotřiž běchu na dompuću ze Skandinawiskeje. Po puću běchu z historiskim busom, kotryž měješe tójšto techniskich njedostatkow, kaž policija zwěsći. Zastojnicy přewodźachu bus hač k porjedźerni.

To a tamne (13.07.15)

Montag, 13. Juli 2015 geschrieben von:

Spušćejo so na swój nawigaciski nastroj je kolesowar w delnjofrankskim Wildfleckenje po wojerskim zwučowanišću jězdźił, jako tam runje třělachu. Dowolnik měješe koče zbožo: Wojak Zwjazkoweje wobory 35lětneho zadźerža. Na třělnišću wobsteješe tón čas najwjetši smjertny strach, kaž zamołwići zdźěleja. Muž chcyše sej z kolesom wulećeć. Dokelž so w kónčinje njewuznawaše, nastaji sej swój nawi. Policija jemu pomhaše, wojerske zwučowanišćo zaso wopušćić.

Peter Bauer je nowy swětowy mišter w spěšnofałdowanju kartonow pizzy. 27lětny je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskej wsy Irsch přećiwo 20 konkurentam ze sydom krajow přesadźił. Wušiknje a spěšnje fałdowaše wón 13 tyzow w jednej mjeńšinje. Bauer bě hladajo na swój wuspěch překwapjeny: „Z tym njejsym ani ličił.“

To a tamne (10.07.15)

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Mylnje wopačnu sćěnu přełamawši, su twarscy dźěłaćerjo w Frankfurće nad Mohanom w susodnym bydlenju ilegalnu plantažu marihuany našli. Policija zliči 360 rostlin, sadźenki, 2,5 kilogramow kćenjow kaž tež lampy a přewětrjensku techniku. 66lětny plahowar konopje bě bydlenje jeničce za tónle zaměr wotnajał. Jeho wočakuje nětko jednanje ranjenja zakonja wo wopojnych jědach dla.

Pytajo za swojimi kumštnymi zubami je žona w Bayerskej we wopłóčkowym šachće tčacy wostała. Dźakowano psomaj móžachu ju wuchować, kaž policija informuje. Zuby běchu žonje do nuznika padnyli, jako da jón wopłoknyć. Na to chwataše wona na zahrodu, zo by zuby ze šachta wućahnyła. Tam pak je so dwaj metraj hłuboko nutř sunyła. Šćowkanja psow dla zawoła susodka policiju, kotraž žonu z pomocu rěbla wuswobodźi. Zuby pak njejsu namakali.

To a tamne (09.07.15)

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Štyri pilatka je policija na awtodróze A 5 pola Freiburga wuchowała. Šoferojo awtow su mortwu kačku, kotruž drje běchu přejěli, na kromje jězdnje wuhladali. Najebać­ sylny wobchad młode kački stajnje zaso spytachu, k swojej mortwej maćeri­ na srjedźnym pasmje awtodróhi dóńć. Policija so skónčnje wo pilatka staraše a dowjeze je do zwěrjatownje.

Na hród Hartenfels w Torgauwje stej mjedwjedźej Bea a Benno dojěłoj. Přiwjezli běchu jej minjenu nóc ze Sewjerorynsko-Westfalskeje do sewjerosakskeho města, kaž krajnoradny zarjad zdźěla. Přichodne dny matej so mjedwjedźej najprjedy na swoju nowu wokolinu a na tam bydlacu mjedwjedźicu Jette zwučić. Jeje partnerka Quistel bě kónc meje zemrěła. Tohodla pytachu za nowymi zwě­rjatami. W Hartenfelsu dźerža mjedwjedźe wot lěta 1425.

To a tamne (08.07.15)

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

W Radolfzellu nad Bodamskim jězorom pytaja tuchwilu němskeho mištra w přihotowanju naliwow za sawnu. Při temperaturach nad 30 stopnjemi prócuje so 34 naliwarjow hač do jutřišeho wo titul.­ Mjezynarodni sudnicy a hosćo sawny­ maja po 15 mjeńšin trajacym přebytku­ w sawnje naliw posudźować. Wubědźowanje, zdźěla z choreografiskim wobsahom a mjenami kaž Cho­dojta abo Železny muž, přewjeduja za jednotliwcow kaž tež za mustwa. Jako prěnje myto­ kiwa 500 eurow.

Muž w Italskej chcyše w lěsu blisko Bologne homolki (Trüffel) pytać a namaka město toho zbytki kosćowca. Po tym zo běchu jón fachowcy přepytowali, policija inormowaše, zo móhło so wo němskeho wojaka z Druheje swětoweje wójny jednać, dokelž bě pytar hribow nimo toho zbytki wojerskeje drasty našoł.

To a tamne (07.07.15)

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Nowa frizura sydomlětneho je w Durinskej zasadźenje policije zawinowała. Jako mać hólca minjenu sobotu za nožicami přimny, tón wótře žałosćeše. Susodka zawoła na to policiju. Ta nadeńdźe w bydlenju 41lětnu mać ze synomaj. Młódšemu chcyše wona włosy třihać. „Hólc nochcyše nožicy při hłowje měć“, rěka w rozprawje. Namóc mać tuž njenałožowaše. Wón dyrbi­ nětko „njehotowu frizuru“ znjesć.

Njewšědny swětowy rekord planujetaj Dennis Groißl (30) a Niklas Jahn (21) ze Schleswigsko-Holsteinskeje. Wobaj chcetaj 80 hodźin tenis hrać a tak wobstejacy rekord 61 hodźin dweju Američanow jasnje přetrjechić. Hra započnje so zajutřišim, štwórtk, w 10 hodź. a ma hač do njedźele we 18 hodź. trać. Z wosebitym zežiwjenjom a krótkosparom chcetaj to zmištrować. Dowolena je jenož pjećmjeńšinska přestawka na hodźinu.

To a tamne (06.07.15)

Montag, 06. Juli 2015 geschrieben von:

Ekstremna horcota kónca tydźenja je so tež­ na kulturne zarjadowanja wuskutkowała. Tak su sobotu wječor w Nürnbergu inscenaciju opery na dworje radnicy krótkodobnje do žurle přepołožili, dokelž dyrbjachu barokne instrumenty při 35 stopnjach celsija a 40procentowskej włóžnoće stajnje zaso znowa hłosować.

Dołhe kije za sebjefotografowanje z mobilnymi telefonami – tak mjenowane selfie-sticks – su wotnětka w najwjetšim wólnočasnym parku Němskeje w Rusće pola Freiburga zakazane. Kije wohrožeja wěstotu ludźi, rěčnik předewzaća zdźěli. Tak móhli so wone při jězbach na seklojtej čarje abo při druhich atrakcijach z ruki sunyć a druhich ludźi zranić.

Anzeige