To a tamne (20.03.17)

Montag, 20. März 2017 geschrieben von:

Swojeho dwulětneho synka zabyłoj staj kónc tydźenja mandźelskaj w Budyskej dźěćacej kofejowni Valentin na Róžowej. Do toho bě sej swójba z pjeć dźěćimi rjany dźeń w kofejowni popřała. Na dompuću pak nichtó njepytny, zo jedne dźěćo pobrachuje. Hakle doma zwěsćichu, zo dwulětny Lukas w awće njesedźi. Bjezposrědnje na to zawoła nan Budysku policiju. Zastojnicy hólčka nańdźechu a so wo njeho luboznje starachu, doniž njebě swójba zaso zjednoćena.

Wabjenski film za poćehnjenje, hdźež so blondinka a šup z mjenom Tomaš we łožu hrajkatej, je po měnjenju coologiskeje zahrody w Moskwje přejara erotiski. Tuž sej žadachu film hižo njewozjewić a wotpowědne sceny a wobrazy w interneće wotstronić. Coo bě šupa Tomaša za wabjenski film ekstra wupožčił.

To a tamne (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Dźakowano socialnej syći móžeše indiska železnica zašły kónc tydźenja hłódnemu ćěšenkej pomhać. Jej bu zdźělenka žony posrědkowana, kotraž bě w ćahu wobkedźbowała, kak młoda mać sobujěducych podarmo wo trochu mloka za swoje pjeć měsacow stare dźěćko prosy. Tak napisa z pomocu twittera próstwu ministerstwu, kotrež hnydom reagowaše a próstwu železnicy dale pósła. Hižo hodźinu pozdźišo přepodachu maćeri na dwórnišću čerstwe mloko.

7,44 karatow ćežki diamant na swójbnym wulěće namakał je 14lětny młodostny w ameriskim Arkansasu. Rědki eksemplar w hódnoće něšto tysac eurow chce sej pachoł wězo zdźeržeć.

To a tamne (16.03.17)

Donnerstag, 16. März 2017 geschrieben von:

Kanonu za kokosowe worjechi je poli­cija w Berlinje sćazała. Wčera wozjewi zarjad wobraz pjeć metrow dołheje a dwaj metraj wysokeje metaloweje konstrukcije, kotruž běchu studenća zhotowili. Po­liciju na nju skedźbnił je wobsedźer psa. Jeho bě tajka třělwa nimale trjechiła. Kaž pak so wukopa, bě konstrukt we wobłuku wuměłskeho projekta nastał.

Nimale zawutleneho wujka bě sobudźěłaćer wotpadkoweho předewzaća w kontejneru za staru drastu na parkowanišću delnjosakskeho Vienenburga našoł. Wón zawoła policiju, kotraž zwěrjatko na městnje z wodu zastara a jemu tak žiwjenje wuchowa. Znata sobudźěłaćerja bě zwólniwa, so wo wujka dale starać. Komu wón słuša a kak je so do kontejnera dóstał, njeje dotal jasne.

To a tamne (15.03.17)

Mittwoch, 15. März 2017 geschrieben von:

24hodźinsku jězbu z awtom na so wzałoj staj čłonaj Domu reprezentantow USA, dokelž njemóžeštaj sylneho sněhowanja a wichora dla z lětadłom lećeć. Wostudło pak jimaj njebě, wšako wusyłaštaj swój roadtrip w interneće. Tak powědaštaj republikan a demokrat na 2 575 kilometrow dołhej jězbje wo politiskich temach, reagowaštaj na komentary a wotmołwještaj na prašenja zajimcow.

Zo prominentni přećiwo nowemu prezidentej USA wustupuja, njeje žane potajnstwo. Tajkej přećiwnikaj Donalda Trumpa staj mjez druhim filmowc Robert de Niro a spěwarka Madonna. A dalši so jimaj nětko přidruža, rap-spěwar Snoop Dogg. W scenje swojeho noweho hudźbneho wideja třěli wón z brónju na klawna,­ kiž je Trumpej podobny. Z brónje pak njewutřěli kulku, ale chorhojčku z napisom „Bang“.

To a tamne (14.03.17)

Dienstag, 14. März 2017 geschrieben von:

Psy su listonošam skerje njepřećel. Němski póst poskića tuž swojim sobudźěłaćerjam prawidłowne kursy, zo bychu nawuknyli, kak maja so we łosko­ćiwych situacijach ze štyrinohačemi zadźeržeć. Strach listonošow wšak njeje cyle­ njewoprawnjeny. Loni registrowachu po wšej Němskej 1 819 tak mjeno­wanych zetkanjow listonošow z psami. We 850 padach so sobudźěła­ćerjo pósta zranichu, tak zo njemóžachu swoje dźěło dźeń abo samo dlěje wukonjeć.

Po jenož jědnaće dnjach je brazilski prezident Michel Temer z ponowjeneho palasta­ zaso wućahnył. 76lětny a jeho mandźelska běštaj tam njedobru energiju a strach před duchami začuwałoj, kaž magacinej Veja přeradźištaj. Wot prěnjeje nocy w palasće njemóžeštaj wobaj spać. Mandźelska prošeše samo měšnika wo pomoc, zo by lóze duchi wućěrił.

To a tamne (13.03.17)

Montag, 13. März 2017 geschrieben von:

Wo Božu pomoc za Donalda Trumpa prosył je sobotu farar w klóštrje karmelitow bayerskeho Straubinga. Tak prošeše wón na Božej mši wo to, zo ma nowy prezident USA dobrych poradźowarjow a zo twori rozsudy, kotrež cyłemu swětej tyja. Žona z wosady bě kemše pola fararja za pjeć­ eurow skazała w nadźiji, „zo by so wšitko derje stało“.

Policiji twochnyć chcyše 74lětny wuměnkar w Aachenje. Najebać znamjenja policije a módru swěcu, zo ma zastać, wón z awtom dale jědźeše a zajědźe do napřećiwneho wobchada. Njeda pak so mylić a ćekny přez mjezu do Nižozemskeje, hdźež po dalšim přesćěhanju policije skónčnje zasta. Tam so wurěčowaše, zo hubjenje słyši, zo policiju scyła widźał njeje a zo je jězbnu dowolnosć doma zabył. Kaž so pozdźišo wukopa, wón hižo pjeć lět žane papjery nima.

To a tamne (10.03.17)

Freitag, 10. März 2017 geschrieben von:

Wo medicinsku pomoc za swojeho knjeza je so we Weimarje pos postarał. Tak tón w bydlenju tak wótře šćowkaše, zo susodźa skónčnje policiju wołachu. Po­darmo zastojnicy za durjemi bydlenja klinkachu. Přiwołana klučowa słužba durje wočini, a pod łožom nańdźechu dospołnje wopiteho muža. Jeho dowjezechu do chorownje a psa do zwěrjatownje.

W běhu jednoho měsaca 100 kilogramow wotbyła je po wšěm zdaću najćeša žona swěta, Egyptowčanka. Spočatk februara běchu ju w specielnje wuhotowanym nakładnym lětadle do indiskeho Mumbaija dowjezli. Nětko zdźěla tamniša Saifee-klinika, hdźež běchu so lěkarjo wo 500 kilogramow ćežku žonu starali, zo je masiwnje wotbyła. Pomhali su jej při tym medikamenty a wosebita dieta, přez kotrež je hłownje wodu w ćěle zhubiła.

To a tamne (09.03.17)

Donnerstag, 09. März 2017 geschrieben von:

Po 960 dnjow trajacej swětowej jězbje z oldtimerom nawróći so přichodnu njedźelu prominentna 79lětna předawarka awtow Heidi Hetzer zaso do Němskeje. 24. julija 2014 bě sona wona ze swojim ameriskim oldtimerom z lěta 1930 do Azije, Awstralskeje a Nowoseelandskeje dale přez Sewjernu a Južnu Ameriku do Afriki nastajiła. Dožiwiła je, kaž sama praji, wšudźe wutrobnu hospodliwosć a wjesołych ludźi.

Wopačny wopor wupytał je sej rubježnik z dwěmaj pomocnikomaj w Berlinje. Po nadpadźe na 23lětneho muža prošeše tón naraz policiju wo pomoc. Jako wopor mjenujcy rubježnistwo pytny, ćěrješe roznjemdrjeny za paduchom, kiž dósta prawdźepodobnje paniku. Z telefonatom na policiju wšak so wón zdobom přeradźi. A ta jeho nachwilnje zaja.

To a tamne (08.03.17)

Mittwoch, 08. März 2017 geschrieben von:

Cyle njewočakowano wjeseli so bywši jaty Budyskeje chłostarnje nětko nad swobodu. Zawčerawšim dyrbješe 46lětny poprawom na postajenu jastwowu terapiju drogow a alkohola dla. Mylnje pak bu z jatby pušćeny. Kaž nawoda chłostarnje Bernhard Beckmann zdźěli, bě to čłowječe zaprajenje. Za psychisce napadnym mužom dotal bjez wuspěcha pytaja.

Wopita šoferka awta chcyše minjeny kónc tydźenja policiji napowědać, zo je samodruha. Jako ju mjenujcy zadźerža,­ 28lětna twjerdźeše, zo dyrbi brjušebolenja po najspěšnišim puću domoj. Do toho bě přez tři čerwjene ample jěła. Dokelž žona na swojej stawizničce wobstawaše, dowjezechu ju na přepytowanje do chorownje. Tam wšak so wukopa, zo njebě samodruha, ale měješe 1,4 promile alkohola w kreji.

To a tamne (07.03.17)

Dienstag, 07. März 2017 geschrieben von:

Ze žołdka nopawy su skótni lěkarjo w Thailandskej nimale 1 000 twjerdych pjenjez wuoperowali. Tajke mjetaja tam ludźo do hatow, štož ma zbožo a dołhe žiwjenje přinjesć. Kaž uniwersitna klinika Chulalongkorn w Bangkoku zdźěli, je pjeć skótnych lěkarjow w běhu šěsćhodźin­skeje operacije z 59 kilogramow ćežkeho zwěrjeća cyłkownje 915 twjerdych pjenjez wuwzało. Po tym zo běchu pjenjezy ze žołdka won, móže nopawa nětko zaso wjele lěpje dychać.

Wulka nakup mineralneje wody je 22lětnemu w badensko-württembergskim Laupheimje pjenježne chłostanje načiniła Ze šěsćstow połdraliterskimi blešemi a hišće dwěmaj sobujěducymaj bě jeho awto prosće přećežke. Policija pak jeho zadźerža­ a napołoži jemu chłostanku. Wodu bě młody muž tunjeho poskitka dla kupił.

Anzeige