To a tamne (27.07.20)

Montag, 27. Juli 2020 geschrieben von:

Paduchow wo pomoc prosył je farar w nižozemskim Schinnenje pola Maas­trichta, po tym zo bě zamk tabernakla zaprajił. Wjacori zamkarjo běchu podarmo spytali trezor, w kotrymž su keluchi a woblatka, bjez škody wotewrěć. „Kotry paduch ma nazhonjenje při wotewrjenju pjenježneho kamora?“, farar twitte­ro­waše. „Alarmowu připrawu hasnjemy. Město policije syda kofej a tykanc.“ Dotal njeje so hišće žadyn „zajimc“ přizjewił.

5 000 dolarow za pokradnjeneho barika aposkića Hollywoodski dźiwadźelnik Ryan Reynolds. Žona z kanadiskeho Vancou­vera je so w telewizy wuskoržiła, zo bě jej něchtó małeho barika pokradnył. Reynolds, kiž tohorunja z Vancou­vera pochadźa, zahaji na to z dalšimi promi­nentnymi akciju. Wosebitosć ba­rika je ta: W nim je rekorder z hłosom mjeztym zemrěteje maćerje žony.

To a tamne (24.07.20)

Freitag, 24. Juli 2020 geschrieben von:

13 historiskich a drohotnych sudobjow z antikskeho Roma su zastojnicy španiskeje wobswětoškitneje jednotki w małym rybjacym wobchodźe w pobrjóžnej gmejnje Santa Pola na wuchodźe kraja našli. Amfory pochadźeja po prěnich trochowanjach z prěnjeho lětstotka a stejachu we wobchodźe jako dekoracija. Syn wobchodnika twjerdźi, zo je mjeztym sćazane amfory při nurjenju w morju našoł.

Ćěło serijoweho mordarja Si Quey su w Thailandskej 60 lět po jeho smjerći spalili. Žałbowane powostanki ležachu donětka w škleńčanym kašćiku najwjetšeje chorownje w Bangkoku. Wjace hač 10 000 ludźi bě z peticiju žadało mumiju wotstronić. Muža, kiž bě šěsć dźěći morił, běchu 1959 w starobje 32 lět zasudźili a zatřělili. Jeho mjeno je wšěm znate: Starši hišće dźensa dźěćom praja: Njechodź won hdyž je ćma, hewak hrabnje će Si Quey!

To a tamne (23.07.20)

Donnerstag, 23. Juli 2020 geschrieben von:

Prěni na přirodne wašnje spłodźeny panda je so w Južnej Koreji narodźił. Žónski panda-baby je póndźelu we wólnočasnym parku Everland na swět přišoł a waži runje 197 gramow. Dorost njeje pola pandamjedwjedźow samozrozumliwy. Žónki su jeničce tři dny wob lěto płódne. Sydomlětna Ai Bao bu w měrcu nošna, po tym zo bě so spłodźenje z dwě lěće staršim pandu Le Bao radźiło.

Swětowa mišterka w płuwanju Franziska van Almsick dźensa hižo rady do wody njeńdźe. „Sym mjeztym skerje bojazliwa“, 42lětna nowinarjam wuzna. W swójbje je stajnje poslednja, kotraž do basenka dźe. Swój bywši wšědny dźeń móže sej mać dweju synow lědma hišće předstajić, jako bě rano w sedmich do wody skočiła a sydom kilometrow płuwała. Berlinjanka je 43 medaljow dobyła a šěsć swětowych rekordow nastajiła.

To a tamne (22.07.20)

Mittwoch, 22. Juli 2020 geschrieben von:

1 500 prózdnych piwowych kašćikow je njedaloko Dortmunda na awtodróhu spadało. Šofer nakładneho awta je tak wšitko zhubił, štož měješe na připowě­šaku. Sobudźěłaćerjo nadróžneje słužby trjebachu hodźiny, zawrjenu awtodróhu zaso wurjedźić. Kašćiki běchu w křiwicy na jězdnju spadali, jako chcyše šofer na hinašu awtodróhu zajěć. Policija pruwuje, hač njeběchu wone prawje přiwjazane, abo hač bě Lkw přespěšny.

Swójba kołpjow je wčera rano powołanski wobchad na awtodróze A 5 pola hessenskeho Bensheima nimale dospołnje zlemiła. Staršej ze swojimi pjeć młodźatami běštej so wokoło šesćich na A 5 zabłudźiłoj. Šoferojo zwěrjata na zbožo w prawym času wuhladachu a je ze swo­jimi awtami wobkružichu. Wohnjowi wobornicy natwarichu z rěblow wobhrodźenje a wodźachu kołpje k bliskemu jězorej.

To a tamne (21.07.20)

Dienstag, 21. Juli 2020 geschrieben von:

Njewšědnje wulki swětły pos je na awtodróze w Moersu njedaloko Duisburga wjele kedźbnosće zbudźił. Jako „tak wulke kaž pony“ wopisane zwěrjo bě so zabłudźiło a běhaše na kromje awtodróhi, doniž zmužity šofer turkowskeho pastyrskeho psa rasy kangal njezadźerža. Při akciji so nichtó njezrani. Policisća wučerpaneho psa zastarachu, po tym zo běchu z nim na policajsku stražu doběželi. Wšako bě tón za transport w policajskim awće přehoberski. Krótko na to so wobsedźer přizjewi. Kangal móže hač do nimale 90 centimetrow wulki narosć.

Zo by sej po swój zabyty mobilny telefon přišoł, je so zadobywar we Warendorfje pola Münstera k městnu njeskutka wróćił. Tam bě jeho wobydler bydlenja při kradnjenju překwapił. Jako so wobaj znowa zetkaštaj, so paduch pola muža zamołwi a so na to zminy.

To a tamne (20.07.20)

Montag, 20. Juli 2020 geschrieben von:

Z paduchom stał je so swědomity młody wučer w japanskim Tokiju, zo by rano dypkownje w šuli był. Do toho bě sej wón po swjedźenju z přećelemi w ćahu wusnył a hakle w susodnej prowincy wotućił. Dokelž bě mjeztym posledni ćah domoj wotjěł a puć pěši předołhi, hrabny sej wón cuze koleso. W 2 hodź. pak policistam napadny, kotřiž jeho sobu na stražu wzachu. Hač je młody wučer přiwšěm hišće dypkownje do šule přišoł, njeje znate.

Hoberske roje lětacych mrowjow je britiska wjedrarnja Met Office na radarowym wobrazu zwěsćiła. Štož wupadaše při prěnim napohledźe kaž dešćikowe mróčele nad juhowuchodom Jendźelskeje, běchu mrowje. Na ćopłych, włóžnych a měrnych dnjach w lěću móža so wone z masami rozmnožić. Minjene lěta su tež zas a zaso tenisowe turněry w Wimbledonje domapytali.

To a tamne (17.07.20)

Freitag, 17. Juli 2020 geschrieben von:

Čerstweho hórskeho powětra nasrěbać móža so ludźo w Japanskej wot najnowšeho – z konserwowych tyzow. Dokelž njemóža koronapandemije dla tuchwilu sami do horow, jim zamołwići města ­Hokuto w prowincy Yamanashi čerstwy powětr w tyzach domoj sćelu. Sobudźěłaćerjo města podawaja so za to do horow a do měšćanskeho parka, hdźež tyzy z powětrom pjelnja.

Ćelo z juchoweje jamy wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w Braunschweigu. Skoćo bě při wječornym přechodźowanju na terenje ratarskeho slědźenišća přez wusku škałbu do jamy padnyło. K jeho zbožu njebě ta połna, a ćelo so jeno snadnje zrani. Kameradojo přijědźechu z wosebitym kranom a wotpowědnej techniku, zo móhli nócneho dundaka z jamy wućahnyć. Na to pak dyrbješe tón zaso wróćo do hródźe.

To a tamne (16.07.20)

Donnerstag, 16. Juli 2020 geschrieben von:

94lětna kralowna Elizabeth II. woso­binsce chce jutře 100lětneho britiskeho wójnskeho weterana a zběrarja pjenježnych darow Toma Moora na ryćerja po­zběhnyć. To je rěčnik Buckinghampalasta wobkrućił. Moore bě z pomocu namołwy při rolatoru na swojej zahrodźe 36 milionow eurow nazběrał, kotrež je strowotnistwu přewostajił. Za ryćerske pasowanje chce kralowna mječ wužiwać, kotryž słuša jeje nanej kralej Georgej VI.

Wjeršk Eiffeloweje wěže w Parisu je wotnětka zaso přistupny. Wčera su tež posledni poschod swětosławneje wěže wotewrěli. Ličba zastupnych lisćikow pak je wobmjezowana, zo móhli wopytowarjo trěbny wotstawk mjez sobu dodźeržeć. Po tři měsacy trajacej nanuzowanej přestawce koronakrizy dla běchu 324 metrow wyso­ku wěžu kónc junija zaso wotewrěli, najprjedy raz na dwěmaj etažomaj.

To a tamne (15.07.20)

Mittwoch, 15. Juli 2020 geschrieben von:

Stare piwo a mortwy ptačk stej w Sewjerorynsko-Westfalskej wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinowałoj. Šo­ferej nakładneho awta bě „žołto-bruna juška“ napadnyła, kotraž kapaše z wotstajeneho připowěšaka. Jako tež hišće mortweho ptačka pod připowěšakom wuhlada, alarmowaše wodźer Lkw-ja wohnjowu woboru. Hotujo so na chemiski alarm přijědźechu kameradojo w škitnych woblekach. Spěšnje so wu­kopa, zo jedna so wo stare piwo, kotrež bě z tyzow wuběžało. Hač bě zahinjeny ptačk přewjele skaženeho piwa laptał, wosta porno tomu njejasne.

Tajni policisća w Nižozemskej stawkuja za wyše mzdy, a činja to tohorunja tajnje. Tak přewjeduja protestne akcije w swojich běrowach, město toho zo bychu podhladnych wobkedźbowali abo techniku za jich wotposkanje zatwarjeli.

To a tamne (14.07.20)

Dienstag, 14. Juli 2020 geschrieben von:

Kóčku z marmeladoweje škleńcy wuswobodźiła je policija w badensko-württembergskim Ellwangenje. Micka tčeše z hłowu w škleńcy a njemóžeše so hižo wuswobodźić. Muž bě ju na dróze namakał. Zastojnicy přińdźechu na pomoc ­a škleńcu kedźbliwje rozbichu, zo bychu štyrinohača wuswobodźili. Na zbožo so tón při tym njezrani.

Awto z 39 ptačkami a dźewjeć młodymi kóčkami je policija w Braniborskej zadźeržała. Zastojnicy 69lětneho sobotu wječor na zwjazkowej dróze pola Seelowa kontrolowachu, dokelž bě zdźěla seklojtu čaru jěł. Muž rjekny, zo bě ptački na přehladce w Pólskej kupił. Kupne zrěčenje pak njemóžeše předpołožić. Kóčki běchu jemu darili, kaž twjerdźeše. Zastojnicy dowjezechu ptački a kóčki do zwěrjatownje. Weterinarny zarjad nětko móžne ranjenje zakonjow pruwuje.

Anzeige