To a tamne (22.03.21)

Montag, 22. März 2021 geschrieben von:

Dospołnje nimokuliło je so w Jendźelskej znowa internetne posedźenje rady města Hull. Na wideju, kiž je žurnalist sćelaka BBC w interneće wozjewił, je widźeć, kak sej radźićeljo we wuchodojendźelskim měsće Hull mjez sobu nadawaja. „Dźerž skónčnje hubu“, jedyn wołaše, dalši rozhorjeni swarjachu. Zwada dopomina na widejo turbulentneho posedźenja w małej gmejnje Handforth před tydźenjemi, kotremuž je so w interneće mjeztym wjele ludźi smjało.

Runje 13 lět starej dźowce je nan wodźidło awta přewostajił a ma nětko mjerzanje z policiju w Porynsko-Pfalcy. Swědkam bě jara młoda šoferka w awće napadnyła. Něšto pozdźišo awto zasta a nan wodźidło zaso přewza. Najebać to móžeše je policija z pomocu swědkow wuslědźić. 43lětny nan drje sam jědźeše, njeměješe pak žanu jězbnu dowolnosć.

To a tamne (19.03.21)

Freitag, 19. März 2021 geschrieben von:

Dospołnje pjaneho wodźerja palencoweho transportera je policija na awtodróze A 3 pola hessenskeho Limburga zadźeržała. Dalši šoferojo běchu wobkedźbowali, zo muž po seklojtej čarje jědźeše a na pobóčnej čarje zasta, zo by wustupić šoł. Policisća naměrichu pola njeho 2,63 promilow alkohola. Na pódlanskim sydle ležeše prózdna bleša wódki. Dokelž móžeše šofer lědma hišće běžeć, dyrbješe sobu na stražu. 750 blešow palenca w awće dyrbješe kolega wotewzać.

Belgiske budki pomfritkow maja so ze swětowym kulturnym herbstwom stać. Wotpowědny namjet je třěšny zwjazk wobhospodarjerjow fritkowych předawanišćow zapodał a knježerstwo prosył, namjet na UNESCO posrědkować. Fritkowe budki su w Belgiskej jako dźěl žiwjenskeje kwality jara rozšěrjene. Piwowa kultura kraja je hižo kulturne herbstwo.

To a tamne (18.03.21)

Donnerstag, 18. März 2021 geschrieben von:

Na čaporowych wikach kupjena stara škla je so jako chinska drohoćinka wukopała a wobsedźerjej wjele pjenjez wunjesła. Muž bě šklu z módro-běłym kwětkowym mustrom loni spontanje za 35 dolarow na wikach w staće USA Connecticut kupił. Pozdźišo da ju wot fachowcow awkciskeho domu posudźować. Při tym zwěsćichu, zo jedna so wo šklu z chinskeje dynastije Ming a zo eksistuje jenož hišće šěsć eksemplarow, zwjetša w muzejach. Na wčerawšim přesadźowanju wunjese škla 720 000 dolarow.

Paducha kwětkow lepiła je policija w Jenje. Muž bě w nocy na měšćanskej łuce połsta krokusow wurył a chcyše so zminyć, jako wot ludźi přiwołanych zastojnikow wuhlada. Woni jemu kazachu, swoju rubiznu nablaku zaso do zemje stykać. Nimo toho je wón nětko padustwa dla wobskorženy.

To a tamne (17.03.21)

Mittwoch, 17. März 2021 geschrieben von:

Widejowu konferencu wopicow su w čěskimaj zwěrjencomaj zarjadowali, dokelž zwěrjata bjez wopytowarjow přiběrajcy wostudu pasu. Tohodla su dwě wulkej wobrazowce w coologiskej zahrodźe Brno a w safarijowym parku Dvůr Králové nastajili, 150 kilometrow wot so zdalenej. Wothłós mjez šimpansami je dosć dobry, kaž ze zwěrjencow rěka. Zwěrjency susodneho kraja su z krótkim pře­torhnjenjom dlěje hač poł lěta zawrjene.

Z nakładnym awtom do fasady šule zrazył je šofer w badensko-württembergskim Lahru. Transporter bě jemu předjězbu wzał. Na to zhubi wodźer ćežkeho sedłoweho wlečaka kontrolu, prasny do domu a wudrě hobersku dźěru. Dźěle twarjenja dyrbjachu z wěstotnych přičin zawrěć. Po prěnich trochowanjach wučinja škoda 130 000 eurow.

To a tamne (16.03.21)

Dienstag, 16. März 2021 geschrieben von:

Wjace hač 120 metrow dowysoka lězć dyrbjachu wohnjowi wobornicy w Berlinje. Při fasadźe hotela „Park Inn by Radisson“ na Alexanderowym naměsće bě so wulke „R“ pušćiło a hrožeše na terasu hotela na 40. poschodźe padnyć. Pismik wisaše jenož hišće na elektriskim kablu. Specialisća za wuchowanje ludźi we wulkich wysokosćach su „R“ zaso zasadźili. Akcija traješe dobru hodźinu.

Ze 200 km/h před policiju ćěkał je muž z wosobowym awtom na dróze pola Greifswalda w Předpomorskej. Zastojnicy jeho sčasami samo z wočow zhubichu. Něšto pozdźišo kolegojo awto wuhla­­da­chu, na čož šofer z wulkej spěšnosću dale smaleše. Wjacore policajske jězdźi­dła awto­ přesćěhachu. Před Prenzlauwom je skónčnje prózdne nańdźechu. Krótko na to so jeho wodźer sam přizjewi a dyrbješe jězbnu dowolnosć wězo wotedać.

To a tamne (15.03.21)

Montag, 15. März 2021 geschrieben von:

Dawno znješkódnjena bomba je we Weissachu pola Stuttgarta zasadźenje policije zawiniła. W nadawku bydlenjo­twarskeho předewzaća běchu wjacori so­bu­dźěłaćerjo garažu wotewrěli. Tam namakachu pozdatnje strašny objekt. Policija da na to hłownu dróhu zawrěć. Fachow­cy pak spěšnje zwěsćichu, zo bě bomba drje originalna, ale bjez rozbuchadła. Wona słušeše domizniskemu towarstwu, kotrež wužiwaše garažu jako skład.

Tři metry dołhi krokodil je wohnjowych wobornikow w Čěskej nastróžił. Wobornicy běchu woheń na třěše zahrodoweho domu w gmejnje Klopina 190 kilometrow wuchodnje Prahi hašeli. Na to chcychu w domje nutřka hladać, hač so tam něhdźe něšto dymi. To tam krokodil wokoło łažeše. Fachowc jeho popadny. Kak bě reptil do domu přišoł a hač tam legalnje přebywa, chcedźa nětko přepytować.

To a tamne (12.03.21)

Freitag, 12. März 2021 geschrieben von:

Traktor wosrjedź bydlenskeje stwy ­je muža w badensko-württembergskim Hoß­kirchenje wustróžił. Wozydło z připowěšakom, połnym hnójnicy, bě z puća zjěło, sćěnu domskeho přełamało a z motorowej hawbu w stwě stejo wostało. 40­lětny wobydler domu měješe wulke zbožo, kaž policija zwěsći. Jemu so ničo njesta. Škoda na twarjenju wučinja 220 000 eurow. Snadnje zranjeneho 29lětneho traktorista dowjezechu do chorownje.

Žałosćenje ćěšenka w kontejneru za staru drastu je w schleswigsko-holsteinskim Ahrensböku zasadźenje policije zawiniło. Wobydlerka bě wołanje słyšała a policiju informowała. Wohnjowi wobornicy kontejner rozrězachu a přepytachu. Při tym so wukopa, zo pochadźeja zwuki wot babyjoweje klanki, w kotrejž tčachu hišće baterije. Něchtó drje bě hrajku do kontejnera ćisnył.

To a tamne (11.03.21)

Donnerstag, 11. März 2021 geschrieben von:

Zranjenemu šubutej žiwjenje wuchował je kedźbliwy muž w sewjerorynsko-westfalskim Balve. Wón zawoła policiju a wodźeše wobchad awtow wokoło ptaka, kotryž sedźeše wosrjedź zwjazkoweje dróhi B 229. Strachoćiwemu zwěrjeću ze zranjenym wóčkom njeje so derje šło, kaž policija pytny. Wona wza šubuta (Uhu) do přikrywa a dowjeze jeho do sokołarstwa, hdźež jeho skótny lěkar zastara.

Dom połny kulkopisakow ma 58lětny Gerd Reck we wuchodofriziskim West­­rhauderfehnje a chce tak swětowy rekord nastajić. „Chcu čłowjek z najwjace kulkopisakami na swěće być“, zdźěli Reck powěsćerni dpa. W běhu 27 lět je wučeny skowar po swójskim trochowanju něhdźe 150 000 pisakow znosył, kotrež ma po cyłym domje rozdźělene. Pječa pak bydli w Danskej muž, kiž wobsedźi 500 000 tajkich pisakow.

To a tamne (10.03.21)

Mittwoch, 10. März 2021 geschrieben von:

Z dźěćaceje čumpjele wuswobodźiła je wohnjowa wobora 18lětnu w Drježdźanach. Młoda žona bě so na hrajkanišću na čumpjel sydnyła, ale w njej tčacy wostała. Přiwołani pomocnicy dyrbjachu sydło rozšrubować, zo bychu ju z dilemy wuswobodźili. Zranił so při tym na zbožo nichtó njeje.

Domjace tofle Winstona Churchilla su za 37 000 eurow přesadźowali, kaž awkciski dom Bellmans w hrabinstwje West Sussex zdźěli. Somoćane tofle něhdyšeho premierministra z toho złoćanymi inicialemi wunjesechu tak dwójce telko dobytka kaž poprawom wočako­wane. Palencowa škleńca Churchilla ma za 17 500 eurow noweho wobsedźerja. Churchill (1874–1965) bě we Wulkej Britaniskej za čas Druheje swětoweje wójny a w 1950­tych lětach knježił a je premierministrej Borisej Johnsonej z wulkim přikładom.

To a tamne (09.03.21)

Dienstag, 09. März 2021 geschrieben von:

Na wšě 83 900 eurow namakała je policija w ručnym fašku wosoboweho awta na awtodróze A 61 pola sewjerorynsko-westfalskeho Nettetala. Kontrolujo awto njedaloko nižozemskeje mjezy nańdźechu zastojnicy pjenjezy w listowej wobalce. 58lětny šofer dawaše „spřećiwjace so informacije“ wo tym, zwotkel pjenjezy ­pochadźeja. Mnóstwa wjace hač 10 000 eurow dyrbja na namjeznych přechodach do Němskeje přizjewjene być.

Jědnaćelětneho paducha awta je policija w delnjosakskim Gifhornje lepiła. Šofer bě awto skrótka wopušćił, zo by sej při kiosku něšto k jědźi kupił. Klučik drje bě tčacy wostajił. Jědnaćelětny z 13lětnym towaršom to wuži a wotjědźe. 31lětny wóz z druhim awtom přesćěhowaše. Mjeńšiny pozdźišo pokradnjene jězdźidło na křižowanišću do dalšeho awta zrazy. Škoda: 12 000 eurow.

Anzeige