Wiki znowa magnet byli

Montag, 08. Januar 2018 geschrieben von:

Na wuspěšne lěto 2017 móže Serbski kulturny centrum (SKC) Slepo zhladować. Wo wjerškach minjenych dwanaće měsacach je so Jost Schmidtchen z nawodnicu SKC Sylwiju Panošinej rozmołwjał.

Knjeni Panošina, kak posudźujeće zajim wopytowarjow w zašłym lěće?

S. Panošina: Moji sobudźěłaćerjo a ja móžemy spokojom być, štož pak njewo­znamjenja, zo smy kónc wuwića docpěli. Nawopak! Ze swojim planom zarjadowanjow 2018 chcemy so prócować, zo ličba wopytowarjow dale rozrosće. Wězo je nam wědome, zo budu jutrowne wiki zawěsće zaso najwjetši magnet.

Kak je so scyła zajim za jutrowne nałožki a jutrowne wiki wuwił?

Z dobrej bilancu do lěta 2018

Donnerstag, 04. Januar 2018 geschrieben von:

Serbske šulske towarstwo je swoju dźěławosć­ loni dale skrućiło. Milenka Rječcyna­ je so z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej rozmołwjała.

Što běchu ćežišća dźěła SŠT w lěće 2017?

L. Budarjowa: W twarskim wobłuku słušatej k tomu wotewrjenje pěstowarnje „Chróšćan kołć“ z nowym konceptom a nowym mjenom a přepodaće ponowjenych rumnosćow horta we Wotrowje. Běžnje přinošowachmy z nowymi idejemi k planowanju nowotwara dnjoweho dźěćaceho přebywanišća w Ralbicach w nadźiji, zo tam bórze trěbne rozsudy tworja. Rěčne prózdninske lěhwo SŠT bě z rekordnym wobdźělenjom 67 dźěći dotal najwuspěšniše. Hižo za lětsa mamy telko přizjewjenjow, zo je kapacita nimale wučerpana.

A što běchu ćežišća w Delnjej Łužicy?

Nowy zakład za financy nańć

Mittwoch, 03. Januar 2018 geschrieben von:

Před dobrymaj lětomaj běchu w Rakečanskej gmejnje Swena Nowotneho (CDU) za wjesnjanostu wuzwolili. Heinz Noack je so ze 46lětnym rozmołwjał.

Knježe Nowotny, kak swój dotalny čas jako wjesnjanosta posudźujeće?

S. Nowotny: Čas je so jara spěšnje minył. Po mojim měnjenju smy hromadźe z wobydlerjemi, z radu a ze zarjadnistwom gmejny Rakecy něštožkuli docpěli. Najwažniši zaměr bě a wostanje, naše gmejnske financy hospodarsce konsolidować. W tym nastupanju naš zaměr hišće docpěli njejsmy, smy pak na dobrym puću. Zadołženje je so wot 2,3 milionow eurow kónc lěta 2013 na 1,6 milionow eurow kónc lěta 2017 pomjeńšiło. Tež naša­ likwidita ma zaso solidny zakład, tak zo móžemy z wuwićom zasadnje spokojom być.

Kotre wjetše předewzaća w gmejnje su?

S. Nowotny: Rakečanska gmejnska rada stara so wo dwaj klučowej projektaj. Stej to naša zakładna šula, hdźež smy loni wšitke sanitarne připrawy dospołnje ponowili. Tamny projekt je přemysłowa přestrjeń. Tam smy loni nadróžne wobswětlenje sporjedźeli.

Na serbskosć njezabyć

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto 2017 je nimo a mnozy su swoju dźěławosć w minjenych dwanaće měsacach bilancowali. Janek Wowčer je so z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom wo skutkowanju třěšneho zwjazka loni kaž tež wo najwažnišich nadawkach za nowe lěto rozmołwjał.

Kak hódnoćiće lońše skutkowanje Domowiny, što bě w tym lěće jeje wjeršk a najwjetši wuspěch?

D. Statnik: 2017 bě lěto mnohich aktiwitow,­ kotrež wužadachu sej tójšto prócy. Bjezdwěla bě hłowna zhromadźi­zna najwažniše zarjadowanje třěšneho zwjazka. Na njej stajichmy sej z dźěłowymi směrnicami nowe měritka. Wólby wunjesechu nowu zestawu zwjazkoweho předsydstwa. Najwjetši wuspěch bě změna šulskeho zakonja. Dyrbjachmy wjele mocy nałožić a rozmołwy wjesć, zo bychmy swoje namjety do zakonja dóstali.

Kak hódnoćiće aktualny staw europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack, kotruž Domowina sylnje podpěruje?

Dorost wostanje wažna naležnosć

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Na nachilace so lěto zhladuje jednaćelka Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa Sabine Gotscha-Schock w rozmołwje z Axelom Arltom. Wukubłanska tematika­ ju dale jara jima.

Kajka je bilanca Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa w lěće 2017?

S. Gotscha-Schock: Naše rjemjeslniske zawody zhladuja přewažnje pozitiwnje na lěto 2017. Wjetšina z nich wuchadźa z dobreho połoženja nastupajo nadawki, mnohe su derje wućežene. Na čole steja, kaž hižo loni, twarske a wutwarne přemysła a nětko tež wozydłowe rjemjesło.

Ćerpja zawody pod zwyšenymi płaći­znami za surowizny a w nakupje?

S. Gotscha-Schock: Wjace hač połojca rjemjeslniskich zawodow bě wot toho potrjechena. Wone pak su tele zwyšenja jeno zdźěla kupcam nabrěmjenili.

Kak posudźujeće ličbu zawodow?

S. Gotscha-Schock: Wjeselimy so nad přirostom nowych zjednoćenstwowych zawodow. Runje tak njemóžemy woči před faktom zawrěć, zo přiběrajcy starobnych přičin dla zawody dale njewobsteja, dokelž njeje so poradźiło naslědnika namakać. To je lětsa wosebje elektrowobłuk potrjechiło.

Chorownje w zamołwitosći

Montag, 18. Dezember 2017 geschrieben von:

Zo by nuzowe medicinske zastaranje wobydlerjow přeco zawěsćene było, budu přichodnje chorownje hišće wjace nadawkow přewzać dyrbjeć. Měrćin Weclich je so wo tym z jednaćelom Kamjenskeje chorownje maltezow Florianom Ruppom rozmołwjał.

Kak wuwiće lěkarskich praksow na wsach posudźujeće?

F. Rupp: Za lěkarjow na wsach je dźeń a ćešo, naslědnikow za swoje praksy namakać. Hladajo na starobny přerězk domjacych lěkarjow w Sakskej budźe přichodnje přeco wjace z nich falować. To etab­lěrowanych lěkarjow přećežuje.

Što woznamjenja situacija za chorownju maltezow w Kamjencu?

F. Rupp: Za chorownju to rěka, zo wjace ludźi do nuzoweje ambulancy chorownje swj. Jana přichadźa. Tele wuwiće pak nowe njeje. Hižo někotre lěta mamy wobstajne stupace pacientowe kontakty w nuzowej ambulancy. Nimo toho jako maltezojo wo tym rozmyslujemy, kotre poskitki móžemy k zawěsćenju ambulantneho zastaranja rozšěrić.

Što měła politika rozrisać a změnić?

Struktury najprjedy tworić

Donnerstag, 07. Dezember 2017 geschrieben von:

Mjeztym dlěje hač lěto ma tež Budyšin tak mjenowany „House of Resources“, kotryž zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancow spěchuje. Što za tym tči, wo tym je so Cordula Ratajczakowa z koordinatorku syće Corneliju Natusch rozmołwjała.

Móžeće nam prošu předstajić, što za wašim mjenom tči a kajki nadawk maće?

„Chcu harmoniski přechod“

Montag, 04. Dezember 2017 geschrieben von:

Lětuša 44. Choćebuska hudźbna nazyma bě po dźesać lětnej intendancy Bernda Weinreicha prěni festiwal jeho naslědnika prof. dr.-ing. Martina Neumanna. Cordula Ratajczakowa zhladuje z předsydu festiwal wuhotowaceho towarstwa Weinreicha wróćo a do přichoda.

Intendancu festiwala sće wotedał, kak wupada z nawodom towarstwa?

B. Weinreich: Jako běch před dwanaće lětami intendancu přewzał, připowědźich, zo wuhotuju dźesać króć Choćebusku hudźbnu nazymu, do čehož tehdy nichtó njewěrješe. Lětsa sym hišće 50 procentow festiwala sobu organizował, klětu přewozmje prof. Martin Neumann, kiž je mjeztym zapósłanc zwjazkoweho sejma za FDP, 90 procentow organizacije. Budu klětu 70 lět a chcu, zo přechod na čole festiwala měrnje a harmonisce wotběži. To je so mi hižo nastupajo předsydstwo Němskeje Chopinoweje towaršnosće poradźiło, kotrež sym jako 65lětny wotedał, a klětu chcu tež nawod Choćebuski hudźbny festiwal wuhotowaceho towarstwa přepodać.

Lětsa bě intendanta dla hižo nowe hrajnišćo. Što so hišće změni?

Za strowu snědań hudźić

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:

Pod hesłom „Swingin’ Santa“ wotměja so tónle kónc tydźenja tři hodowne beneficne koncerty w Budyskim Kamjentnym domje. Cordula Ratajczakowa je so z jeho jednaćelom Torstenom Wiegelom rozmołwjała.

Što je zmysł koncertow, na čeje dobro hudźiće­?

T. Wiegel: Za rjanej akciju tči socialny problem. Smy w našim młodźinskim dźěle zwěsćili, zo tež tu w Budyšinje njeje hižo z wašnjom, zo kóžde dźěćo abo młody čłowjek rano snědań dóstawa, prjedy hač do šule dźe. A jeli něšto dóstanje, je druhe prašenje, hač je to tež strowe. Tak smy hižo w lěću ideju zrodźili, k hodam beneficnu hudźbnu akciju z našimi młodostnymi na nohi stajić a tak nastorčić, zo so na tym polu něšto změni. Zakładnje chcemy strowu snědań na Budyskich šulach zawjesć. Započeć chcemy na Gottlieba Daimlerowej wyšej šuli, a za to chcemy na třoch koncertach pjatk a sobotu wječor kaž tež njedźelu popołdnju pjenjezy zběrać.

Sami pak njezběraće, sće sej partnerow zdobyli?

Transformacija šansa Serbow?

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:

Na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) wotměje so sobotu, 2. decembra, konferenca wo transformaciji Łužicy „po wuhlu“. Měrćin Weclich je so sobuorganizatora a wědomostneho sobudźěłaćerja Serbskeho instituta dr. Fabiana Jacobsa za tym prašał.

Što bě nastork konferency?

Dr. Jacobs: W běhu krótkeho časa je so debata wo přichodźe Łužicy, wosebje nastupajo brunicu dospołnje změniła. Mjeztym zo stej sej hišće njedawno dwaj kontrowersnej nahladaj po zdaću njewujednajomnje napřećo stałoj, je so nětko dopóznaće přesadźiło, zo so doba wudobywanja brunicy nachila. Prašenje jenož je, kak dołho hišće hač do doskónčneho zastajenja traje. Zdobom přiwobroća so zjawna strukturna debata tež prašenju: Što přińdźe po brunicy?

Kotrym temam so wěnujeće?

Anzeige