Zapósłane (18.01.19)

Freitag, 18. Januar 2019 geschrieben von:

Křesćan Krawc z Hrubjelčic je so nastupajo Zapósłane Jana Nuka z Radworja we wutornym wudaću SN wo stawje serbskeho šulstwa pjera jimał:

Štož dawno wěmy: Serbsku rěč poda­waja w šulach dźensa kaž cuzorěčny předmjet. To ći přišeptnu serbske wučerki, kaž njebychu to wótře prajić směli. Wu­wzaća su šule w Ralbicach, Pančicach-Kukowje, Chrósćicach, Worklecach, Ra­dworju z maćernorěčnej wučbu. W někotrych z nich wuwučuja serbšćinu tež dźělnje kaž cuzu rěč. Schodźenk niže: Na pjeć porstach móhł wotličić, na kotrych šulach serbšćinu hišće jako runoprawny předmjet po­dawaja, wězo w praksy jako předmjet kaž cuzeje rěče. A třeći schodźenk: W nam znatych dwurěčnych šulach serbšćina mjeztym docyła žanu rólu wjace njehraje, w dalokim wobkruhu z Bórkhamora, Łaza, Wujězda, Hamora, Wósporka, Huski, Hodźija atd.

Jan Nuk so praša: „Móžemy na wobstejacej katastrofalnej situaciji hišće něšto změnić?“ Wón sej žada: „Je načasu wolić nowe puće, a je načasu wzać swój dóńt do swójskeju rukow.“ Ja so prašam: Kelko zajimowanych­ na tutón apel wotmołwi?

Zapósłane (15.01.19)

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Jan Nuk z Radworja piše: Na pomoc, tepimy­ so!­

Tak začuwam, hdyž čitam přinoški Serbskich Nowin wo wuslědkach ewaluacije serbskorěčneho kubłanja w Braniborskej. Začuwam tak, hdyž čitam list nawodow serbskich institucijow kultusowymaj ministerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje falowaceho kwalifikowaneho dorosta w serbskich institucijach dla.

Nowina mi nimale z ruki padny, jako čitach wo zwěsćenju knjenje Kathleen Komolka jako čłonki staršiskeje inicia­tiwy w Delnjej Łužicy, zo je wěda WITAJ-šulerjow serbšćiny po wotchadźe z pěstowarnje lěpša hač pola šulerjow w 6. lětniku. Kajke mějachmy nadźije w 1990tych lětach po zawjedźenju WITAJ-kubłanja, zo budźe Łužica bórze zaso dwurěčna.

Hižo před dźesać lětami warnowachu w Hornjej Łužicy, zo njeměli so zanjechać maćernorěčne dźěći w našich šulach, zo njeby kwalita wobknježenja serbšćiny ćerpjeła.

Nětko leži dźěćo w studni, a w němskorěčnej přiłoze SN lětnik 29 čitam „Gesetzgeber­ muss handeln“. Što wo­čakujemy wot kultusoweju ministrow Sakskeje a Braniborskeje?

Zapósłane (12.12.18)

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

Budyski wokrjes předstaji kónc nowembra składnostnje dźesaćlětneho wobstaća pod www.facebook.com/landkreis.bautzen prěni dźěl imageoweho filma, kotryž je mjez druhim Benedikt Dyrlich na Facebooku raznje kritizował. Wědomostnik dr. Robert­ Lorenc z Wuježka je na toho­runja na internetnej platformje wo­zjewjenu wotmołwu wokrjesa reagował a Serbskim Nowinam slědowacy dopis sposrědkował.

Rozumju na Facebooku wozjewjenu kritiku Benedikta Dyrlicha a sym samsneho měnjenja.

Zapósłane (11.12.18)

Dienstag, 11. Dezember 2018 geschrieben von:

Wito Meškank z Berlina wupraja so w zwisku z aktualnymi podawkami nastupajo politiku mjez wulkomocomaj USA a Ruskej ke komentarej: „Sami sej do kolena třělili“, kotryž wozjewichu Serbske Nowiny minjeny pjatk, 7. decembra:

Čitać komentary w Serbskich Nowinach na temy politiki Zwjazka a mje­zynarodnosće klinča mi přehusto, jako by so přenjesła propaganda a agitacija „wulkeho bratra“ z doby, jako­ dźensniši car z pistolu po Drježdźanach chodźeše a „njewotwisny wječornik za serbski lud“ Nowa doba rěkaše. Bohudźak pak sym žiwy we 28. lěće přisłušnosće našeho kraja k Europskej uniji a k wobaranskemu zhromadźenstwu sewjerneho Atlantika­.

Runje 30. nowembra zemrěty George Bush senior je w druhim lěće němskeje jednoty wozjewił, wotstronić nakrajne jadrowe rakety krótkeje zdalenosće, cofnyć­ taktiske jadrowe brónje z łódźow a pomjeńšić składy jadrowych bróni w Europje. Hižo měsacy do toho bu zrěčenje dospołnje zwoprawdźene.

Zapósłane (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

Jan Nuk z Radworja jima so pjera na prašenje: Wjacławske wiki a Serbja?

Wot 30. nazymnika knježitej w Budyšinje na Wjacławskich wikach zaso hołk a tołk. Wot Žitnych wikow přez Bohatu­ hasu hač k Hłownemu torhošću steja předawanišća. Dźiwaš so, kelko družin­ horceho wina z móžnych a njemóžnych płodow tam poski­ćeja.

Tež ja sym Wjacławske wiki wopytał, nic pak, zo bych so wopił abo do syteje wole so praženych kołbasow natykał. Ně, chcych zwěsćić, kelko serbskosće w stolicy Serbow na dohodownych wikach knježi. Nimale sym sebi mozle naběhał, ale pokazku na serbski Budyšin njejsym našoł. Tola skónčnje, tam na Bohatej hasy je stejišćo Budyskeho Rotarijoweho kluba. Woni chcedźa sebi z předawanjom horceho wina za socialne dźěło něšto pjenjez nadźěłać. A nochcych wěrić, na chorhojčce wabja ze serbskim napisom „Horce wino“, z čimž hižo ličił njejsym.

Zapósłane (19.11.18)

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Jan Bart sen. z Budyšina piše k wólbam Serbskeho sejma:

W swojim připisu k wólbam Serbskeho sejma (SN z 25. oktobra) skoržach, zo přemało wo kandidatach wěm, dokelž „njemóžeš z papjeru rěčeć“. – Připadnje zetkach so njedawno po serbskich kemšach w Hodźiju z jednym nětko wu­zwolenym čłonom noweho gremija.

W dobrej rozmołwje, w „žiwej konfrontaciji“, zeznach přichodneho sejmikarja jako zahoriteho zakitowarja serbšćinu spěchowacych idejow. Jeho słowa na papjerje (SN z 5. oktobra), „... WITAJ, 2plus a rěčne kubłanje za dorostłych kwantitatiwnje a kwalitatiwnje polěpšić“, dóstachu w naju rozmołwje hinašu wahu a wěrypodobnosć. To so tež w jeho swójbje wotbłyšćuje.

Hdyž su jeho sobuwojowarjo samsneje powahi a zwólniwi, čas a móc na dobro Serbstwa zasadźić, potom móžemy – tež hdyž sejm kritisce a wočakujo wobhladujemy – tola wjeseli a dźakowni być, zo so tu nowa horstka zmužitych ludźi spyta sobu na čoło stupić (přerězna staroba = 45,9 lět!).

Zapósłane (08.11.18)

Donnerstag, 08. November 2018 geschrieben von:

Wuzwolenym čłonam a bywšim kandidatam Serbskeho sejma piše Peter Kroh, wnučk a biograf Jana Skale:

3. nowember je serbskemu ludej a wam wosobinsce dźeń wjesela. Wólby Serbskeho sejma běchu wuspěšne, hłosy su wuličene. Słowjenjo we Łužicy maja prěni raz w swojich wjace hač tysac­lětnych stawiznach demokratisce wu­zwoleny parlament. To je historisce wu­znamne a zasłuža sej nanajwjetšu kedźbnosć a hódnoćenje. Wy sće na tym wobdźěleni­ byli a to dale sće. Wutrobny dźak!

Nětko budźeće k tomu přinošować, zo leža elementarne rozsudy nastupajo serbsku domiznu, rěč, kulturu a tradiciju skónčnje w rukach wuzwolenych reprezentantow serbskeho ludu. Z cyłeje wutroby wam k tomu gratuluju a přeju wam wjele wuspěcha w tymle naročnym zastojnstwje, předewšěm wulku wutrajnosć a móc.

Zapósłane (05.11.18)

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Městopřesyda Domowiny a župan župy Delnja Łužica Wylem Janhoefer reaguje na Zapósłane Měrka Šołty z Budyšina, wozjewjene w SN z 19. oktobra. Dokelž njemóže někotre podsuwanja bjez komentara jako tajke w zjawnosći stejo wostajić, wón pisa:

Dźiwam so, zo dyrbju w Serbskich Nowinach w Zapósłanym wěsteho knjeza Měrka Šołty čitać, zo wjetšina čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny ze srjedźneje a Delnjeje Łužicy po wšěm zdaću ničo njerozumi, hdyž so w gremiju w hornjoserbskej rěči rozmołwjeja. Zo njeje twjerdźenje awtora wěrne, potwjerdźa hižo fakt, zo móžach jeho dopis w SN čitać a sym jón tež zrozumił, byrnjež ani Hornjoserb ani maćernorěčny Delnjoserb njebył.

Mam zaćišć, zo awtor scyła njewě, kotre wosoby wón posudźuje. Su to mjez druhim bywšej studentce sorabistiki a maćernorěčni Delnjoserbja. My to wšitko rozumimy a Hornim Serbam tež rady rozłožimy, što „groniś“ woznamjenja.

Zo pak knjez Šołta tule wěrnosć nje­znaje, mje njezadźiwa. Wšako njejsym jeho hišće ženje na našich zjawnych po­sedźenjach, kotrež wšak wón w Zapósłanym kritizuje, widźał.

Zapósłane (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Na prašenja Fabiana Kaulfürsa w přinošku „Wólby do Serbskeho sejma“ we wudaću SN ze 24. oktobra wotmołwjataj rěčnikaj iniciatiwy za Serbski sejm dr. Měrćin Wałda a Hanzo Wylem-Keł:

Z wotmołwu na dwanaće Kukowskich prašenjow chcemy wujasnić, zo njeńdźe ow aktualnej napjatosći wólbow sejma a naprašowanjow wo to, hač my tutón prěni Serbski sejm chcemy, ale hač scyła k demokratiskemu ludowemu zastupnistwu dóńdźemy. Ale što ze sejma budźe, to dyrbimy jako lud po wólbach zhromadnje wuwić. Zdobom ma so rjec, zo dyrbjachmy so jako iniciatiwa stajnje w mjezystawje pohibować. Na jednej stronje dyrbjachmy dosć konkretne struktury a wobsahi sejmoweho dźěła namjetować, zo bychu jeho trěbnosć a šansy spóznajomne byli. Na tamnej stronje wědźachmy, zo njejsmy scyła legitimowani pozdźišo wuzwolenemu sejmej něšto diktować. Tuž wostanu najprjedy jenož předstawy, z kotrychž móže woleny sejm potom čerpać. Tule někotre krótke přispomnjenja na prašenja a problemy, kotrež Fabian Kaulfürst mjenuje abo kritizuje:

Zapósłane (01.11.18)

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:

Stanisław Nawka z Hamburga: Čeho so bojimy?

Čehodla njesměli Serbski sejm měć? Jenož dokelž mamy připadnje Domowinu? Mamy tola tež wjacore serbske sportowe zjednoćenstwa – bjeztoho zo by něchtó na mysl přišoł a z tym pačenje serbskeho sporta wozjewić chcył.

Tak, kaž so tuchwilu swět, Europa a Němska wobnowjeja a přeměnjeja, dyrbimy tež my Serbja zwólniwi być z časom lećeć a nowe kwasy swjećić. Popřejmy sejm(ik)ej móličke płomješko euforije, kaž bě to něhdy w Pólskej, jako so tam „solidarnosć“ zrodźi a z palčika politiski hober wotrosće.

Prěni króć móžemy w Serbach swobodnje a direktnje „swojich“ ludźi wolić – nakřižikować mjena tych, kotrymž při­cpěwamy potencial aktiwneho a dynamiskeho narodneho dźěła na dobro Serbstwa – město egomaniskeho byća a traća na swojim „póstnje“.

Sym woměrje wolił a hišće ženje njejsym w swojim dotalnym žiwjenju tak zajimowany mjena kandidatow, mi znatych a njeznatych, čitał a so zdobom wjeselił, zo jich mamy. Kajki pisany so tu wobraz wobeju Łužicow wotbłyšćuje a wšitke politiske prudy do wšoserbskeho swětła zjednoćeja. Ju! – přiznawam –, to bě radosć.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019