Zapósłane (24.06.15)

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

K artiklej „Loni a lětsa žadyn stipendiat“, wozjewjenym w SN ze 16. junija, měni dr. Viktor Zakar z Budyšina:

Jako bywši stipendiat sym Załožbje za serbski lud a docentam Instituta za sorabistiku a Serbskeho instituta za mnohostronski studij jara dźakowny. Witam dalewjedźenje stipendija, dokelž dopokazuje, zo je za serbstwo dobra inwesticija. Stipendiaća su dorost za serbske institucije, a woni pěstuja wukrajnu sorabistiku.

Zapósłane (17.06.15)

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Měrko Šołta z Budyšina k přinoškej w póndźelnych Serbskich Nowinach slědowace znapřećiwja:

We wudaću SN z 15. junija na 1. stronje w rozprawje wo hłownej zhromadźi­znje Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow cituje so Pětr Cyž, poćahowacy so na interview w Předźenaku z 22. meje, na sćěhowace wašnje: „Wotpokazał je Cyž ‚časćiše twjerdźenja kaž njedawno w rozmołwje SN z Měrkom Šołtu, zo spěwamy zastarsku literaturu‘.“

Zapósłane (16.06.15)

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Mikławš Krawc z Budyšina poruča nowu dokumentaciju wo dobje po 1945:

Drježdźanska krajna centrala za politiske kubłanje je wudała knihu „Fremde – Heimat – Sachsen“. Na cyłkownje 406 stronach z 71 fotami a dalšimi zwobraznjenjemi su wozjewjene dokumenty z wjacorych archiwow a wosobinske dopom­njenki k nam do Sakskeje wot lěta 1945 přišłych ludźi ze Šleskeje, Čěskeje a Madźarskeje.

Pisa so wo jich ćežkim dóńće w cuzej wokolinje, wo jich boju wo třěchu nad hłowu a wšědny chlěb. Wšojedne, hač mjenujemy přichadnikow ćěkancow, přesydlencow abo noworatarjow, z nimi je so socialna struktura a pola nas we Łužicy tež rěčna situacija změniła. Wjele je rěč wo wosobach a podawkach w Budyskim wokrjesu – často su wosebje Droždźij, Poršicy a Njechorń mjenowane, ale tež Chelno a Baćoń. Wuzběhuje so, zo běchu wsy wuchodnje Budyšina po Druhej swětowej wójnje hišće přewažnje serbske.

Zapósłane (12.06.15)

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

W zwisku z rozprawnistwom wo 25lětnym wobstaću Choćebuskeho Serb­skeho domu praša so Ludmila Budarjowa z Hornjeho Hajnka „Na Hermanna Niermannowu załožbu zabyli?“ a měni:

Zapósłane (10.06.15)

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Róža Wokowa z Kulowa piše wo wuspěšnym dźěle Łužiskeho almanacha:

W meji swjećeše kružk awtorow Łužiski almanach w Kamjencu dźesaćlětne wobstaće. Sponsorojo towarstwa su předewzaća kaž zawod Sakske chorhoje, Raiffeisenska kupnica, WBK a Ewag Kamjenc. Tež wokrjesna radźićelka Petra Kockert a Kamjenski wyši měšćanosta Roland Danz kružk awtorow skutkownje podpěrujetaj. Jeho předsyda dr. Dieter Rostowski móžeše na dźesać wudaćow a dwě wosebitej z nich jako poradźene žně pokazać. W knižkach wozjewichu 318 přinoškow wot 170 towarstwu přisłušacych awtorow. Někotři z nich jewjachu so samo hač do dźewjeć razow. Tak předstajichu 38 portretow zasłužbnych a njezapomnitych wosobinow, kaž załožerja Kamjenskeje chorownje lěkarja Beh­nischa­, serbskeho jurista dr. Cyža, Jana Skalu, zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa­ Andrickeho, Konrada Zusu a dalšich.

Zapósłane (03.06.15)

Mittwoch, 03. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšan Julian Nyča wupraja so k njedawnemu festiwalej „Wočiń woči!“:

Zapósłane (26.05.15)

Dienstag, 26. Mai 2015 geschrieben von:

Hinc Šołta z Lauterbacha so k rozprawam w SN wo podawkach 1945 we Łužicy pjera jima:

Tónkróć wšak běše stawk na tym wina, zo dóstach wudaće Serbskich Nowin z 15. meje hakle póndźelu do rukow. A w Předźenaku mje wosebje třeća strona zajimowaše, dokelž wobeju awtorow­ kusk znaju abo so na njeju rady dopominam.

Zapósłane (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Dospołnosće dla poda Zala Cyžowa z Chrósćic dodawk k přinoškej w SN z dnja 11. meje „Nowy započatk wopominali“:

Pjatk, 8. meje, spominaše Domowina na jeje znowazałoženje po Druhej swětowej wójnje. Wopomnjenska tafla na pódlanskim domje Wjeselic statoka wosrjedź wsy w Chrósćicach dopomina na wonu 10. meju 1945. W tymle domje započi­nachu so stawizny Domowiny znowa pisać, po tym zo běchu ju fašisća 1937 za­kazali.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik mjenowaše znowazałožićelow našeje narodneje organizacije. Dalši Chróšćan, kotryž tohorunja ke kruhej znowazałožićelow słušeše, běše znaty serbski husler a horliwy Serb Jurij Mencel, wo kotrymž tež mólba jako husler, zhotowjena wot Conrada Felixmüllera, eksistuje.

Zapósłane (13.05.15)

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

Sieghard Kozel ze Stróže wobdźěli so minjeny kónc tydźenja na swjatočnosćach k 70. róčnicy wuswobodźenja wot fašizma w Berlinje.

Zapósłane (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k přinoškej Trudle Kuringoweje „K 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny“ w SN 7. meje:

Po statistice Arnošta Černika z lěta 1956 bě w Hornjej Łužicy 57 976 Serbow žiwych, w Delnjej Łužicy pak 22 120 Serbow. Hłowny kriterij kategorizacije Serb bě Černikej wobknježenje serbskeje rěče. Wuprajenje Trudle Kuringoweje w sćěhowacymaj sadomaj je tuž wopak: „Spočatk 50tych lět započachu w Delnjej Łužicy kulturnje dźěłać, wobchadna rěč pak bě němska. Byrnjež hišće 1 730 ludźi serbšćinu wobknježiło, ju woni hižo njenałožowachu.“ Proces wotwobroćenja wot serbstwa je so w 50tych a 60tych lětach pospěšił, dokelž bě so Domowina do słužby SED přahać dała. Tole wšak so w katolskej Hornje­j Łužicy tak zahubnje na narodnu substancu njewuskutkowa, dokelž běchu tu katolscy duchowni a wučerjo nadal zepěra narodneho žiwjenja. Mjez druhim namaka to swój wotbłyšć w kruhu akademikarjow, kotryž schadźowaše so wot srjedź 60tych lět. Tam přednošowachu wučerjo kaž Jan Meškank (nic Měškank, kaž awtorka piše), zo bychu Serbam narodne a nabožne wědomje skrućeli.

Anzeige