Zapósłane (27.01.17)

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy wupraja so k přinoškej „Njeje přepozdźe Serbski sejm wutworić“ w SN ze 24. januara:

W mjenowanym interviewje z dr. Měrćinom Wałdu nawjazuje redaktor na wjacorych městnach na moje wuprajenja w decemberskim přinošku. Wuwjedźenja dr. Wałdy na stajene prašenja pak zbudźeja we mni wjace prašenjow hač wotmołwow.

Hižo w prašenju wólbnych modalitow čitar njezhoni, wo kotru juristisku wosobu so jedna, kotraž wólby přewodźa a zamołwja. Rěč je wo Radźe starostow, kotraž pak nima žanužkuli legitimaciju juristiskeje wosoby. Dale njezhonimy, kotry­ juristiski status ma tele serbske zjednoćenstwo měć, kotremuž „Sejm“ předsteji. Prašenje, hač jedna so wo priwatne abo zjawnoprawniske zjednoćenstwo, wostanje tu wotewrjene. Štó so jako přirodna wosoba po kotrych modalitach z čłonom stanje, tohorunja jasne njeje.

Zapósłane (17.01.17)

Dienstag, 17. Januar 2017 geschrieben von:

Alfons Ryćer ze Šunowa piše k „Rozmyslowanemu“ Marka Wjeńki w Serbskich Nowinach z pjatka, 13. januara:

Mamy w Němskej swobodu měnjenja. W žanej nowinje pak njejsym dotal tak jasne słowa k woprawdźitym přičinam telko wójnow a njeměrow na swěće čitał kaž minjeny pjatk w našim serbskim wječorniku. Wulke připóznaće za to Markej Wjeńce za jeho přinošk, za iniciatiwu Slepjanskich wobydlerjow w samsnym směrje a cyłej nowinskej redakciji za zmužitosć, takle wotewrjenje rozprawjeć. Je najwjetši čas, zo so wobstajne šću­wanja přećiwo Ruskej skónča.

Mnozy Serbja, wosebje wjetšina młódšeje generacije, najskerje njewědźa, zo je nas w 40tych lětach minjeneho lětstotka Sowjetski zwjazk hnydom dwójce před narodnej smjerću wuchował. Ta hrožeše nam ze stron fašistiskeje Němskeje a krótko po Druhej swětowej wójnje ze stron nowych komunistiskich politiskich zamołwitych na wuchodźe Němskeje.

Zapósłane (09.12.16)

Freitag, 09. Dezember 2016 geschrieben von:

Regina Šołćina z Konjec piše k njedorozumjenjam mjez Domowinu a iniciatiwnej skupinu Serbski sejm:

Běch wostrózbnjena, jako čitach přinošk „Snano cyrkej pomha“ w Serbskich Nowinach z 30. nowembra. Njerozumju, zo dyrbi so „swójska zópka“ tak radi­kalnje na kóšty druhich warić. Dóstach podobnu negatiwnu informaciju tež hižo z druheje strony.

Njedowidźu, zo dyrbju tu hišće pomhać wolij do wohenja leć! Zo tež hinak dźe, je Slepo njedawno dopokazało!

Mam serbsku dušu a nošu z hordosću znamješko „serbskeje lipy“. Tohodla tule zjawnje cofnu připrajenje za mnje a mandźelskeho, jako sympatizantaj na lisćinje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm stać. Swoje připrajenje dach knjezej Měrćinej Wałdźe z naiwneje njewědy po zhromadźiznje w Chróšćanskej šuli. Wopominachmy tam Chróšćan zběžk před 15 lětami.

Hdyž so tale „kara“ Bóh dał k dobremu zwjertnje, sym zwólniwa k swojemu připrajenju dale stać. Hižo bamž Jan XXIII. praješe: „Zhibować, njełamać!“ a njeboh Michał Nawka: „Serbja dyrbja hromadźe dźeržeć kaž jedna wulka swójba!“

Zapósłane (08.12.16)

Donnerstag, 08. Dezember 2016 geschrieben von:

Antonín Vlk z čěskeho Mělníka piše:

Jara zajimawy je nastawk wo towar­stwje w Českej Lípje, kotrež přihotuje někotre akcije k 1 100. róčnicy smjerće swjateje Ludmile.

Při čitanju nastawka je moju kedźbnosć wubudźiła informacija wo pochadźe swjateje Ludmile. Najskerje hižo nichtó njedwěluje na jeje serbskim pochadźe, ale podata informacija wo městnje naroda w nastawku je wopačna.

Ludmila njebě Milčanka a njesłušeše do tež žanoho druheho kmjena tehdyšich słowjanskich splahow mjez Łobjom a Wódru. Wona słušeše do serbskeho splaha Pšowjanow. Tón bě zasydleny na prawym­ přibrjohu Łobja, dźensa w srjedźnej a sewjernej Čěskej, a bě sewjerny susod Čechow, zasydlenych na lěwym přibrjohu Łobja.

Najstarša chronika čěskich stawiznow z lěta 1125, tak mjenowana „Kosmowa chronika“, nam wuswětla, zo „ běše Ludmila dźowka knježićela hrodźika Pšow-Slawibora“. Jeho mandźelska, mać Ludmile, rěkaše Lidoslawa. To stej jeničkaj znataj knježićelej nad njewotwisnym Pšowom.

Zapósłane (07.12.16)

Mittwoch, 07. Dezember 2016 geschrieben von:

Křesćan Buk z Drježdźan rěči hladajo na přinoškaj w SN wo „prowincialnym myslenju“ w Serbach:

Awtoraj Marko Wjeńka w „Rozmyslowane“ a Jan Nuk w „Zapósłane“ mataj dospołnje prawje, přetož wobaj kritizujetaj „staru brašnosć“ našeho luda. Njepřezjednosć kóždy z njeju raznje podšmórnje, wosebje Jan Nuk. Najebać mały přinošk wón situaciju w Serbach dokładnje analyzuje.

Šulske towarstwo čuje so jako wosebity a jenički rěčnik Serbow w šulskich, haj samo w kulturnych prašenjach. W poslednich pak tež Zwjazk serbskich wuměłcow a skónčnje Serbski Sokoł sobu rěčitej. Zabyć njesměmy tón njekonstituowany a wot žanoho Serba, hač we Łužicy abo zwonka njeje bydli, njewoleny Sejm, wustupowacy jako rěčnik Serbow. Zo hišće eksistujetej Domowina jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow a Rada za serbske naležnosće, to wšo sejmikarjow njezajimuje.

Zapósłane (06.12.16)

Dienstag, 06. Dezember 2016 geschrieben von:

Pawoł Rota z Ralbic piše:

Jako wuměnkar nětkole na dołhich zymskich wječorach wšědnje swoje Serbske Nowiny dokładnišo a něštožkuli wo­spjet čitam. Často móhł so k někotrej nowince­ wuprajić. K přinoškej pod „Zapósłane“ w SN ze 24. nowembra to činju.

Přikład z lěsow 200 km wot Moskwy da drje so z Łužicu přirunować, nic pak měrić. Ja sam tež hišće žiweho wjelka widźał njejsym. Ale muž w něhdźe tři kilometry zdalenych susodnych Konjecach je so pječa w poslednim wokomiku před wjelkom do awta wuchował.

Zapósłane (29.11.16)

Dienstag, 29. November 2016 geschrieben von:

Pod nadpismom „Wowčerjowe rjane dźěło“ rozmysluje Jurij Koch z Choćebuza wo dźěćacej knize Křesćana Krawca „Jejdyrko“:

Zapósłane (24.11.16)

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

Bernd Pittkunings z Choćebuza wu­praja so k aktualnej temje wjelki a wowcy:

Kaž w Serbskim rozhłosu zhonich, zetka so 22. nowembra w Budyšinje 200 ludźi, zo bychu sej žadali škit wjelkow wobmjezować. W Serbskich Nowinach móžach k tomu na foće transparent demonstracije widźeć: „Wir brauchen keine Wölfe!“

Je woprawdźe škoda, zo su na zemi zwěrjata, kotrež nichtó njetrjeba. Mjez nami prajene: Němcy w Drježdźanach njetrjebaja žadyn Katolski Posoł, moja sotra njetrjeba žadyn rolator a ja njetrjebam žanoho tigra. Wšitko, štož njeje mi k wužitku, móže preč, abo?

Jeli so prawje dopomnju, bě posledni čłowjek w Němskej, kotrehož je wjelk nadpadnył, Čerwjenawka. Znaty, kiž ma dźěda a wowku w lěsu 200 kilometrow wot Moskwy w kónčinje wjelčich črjódow, mi powědaše, zo njemóža so samo tam na to dopominać, hač je wjelk hdy čłowjeka nadpadnył.

Zapósłane (23.11.16)

Mittwoch, 23. November 2016 geschrieben von:

Sylwija Rječcyna, organizatoriska nawodnica 1. serbskeje kulturneje brigady, piše w mjenje kulturneho ćělesa:

Publikum lětušeje schadźowanki dožiwi mjez druhim chór 1. serbskeje kulturneje brigady z „Italskej solotju“. Wulka pomoc, solotej tak prawje „načinić“, běštaj brigadnikam dźiwadźelnikaj Petra Bulankec-Wencelowa a Marian Bulank. Wonaj staj ze solistami a chórom přinošk scenisce tak přihotowałoj, zo njeměješe jenož publikum, ale tež chór swoje wjeselo, a to hižo na probach. Za njesebičnu podpěru so brigada Wamaj, knjeni Bulankec-Wencelowa a knježe Bulanko, cyle wutrobnje dźakuje.

Christiana Piniekowa z Choćebuza wupraja­ so k přinoškej wo iniciatiwje Serbski sejm w SN ze 17. nowembra:

W powěsći wo Serbskim sejmje „Ma postupowanje za njefairne“ rěka, zo Gunnar Krawc serbsce njerěči. Sam pak je wón při wšelakich składnosćach ze mnu serbsce rěčał.

Zapósłane (18.11.16)

Freitag, 18. November 2016 geschrieben von:

Jan Nuk z Radworja praša so hladajo na debatu wo šulskim zakonju: Što je pa­ragraf 5 Serbskeho zakonja Sakskeje hódny?

Zajimy serbskeho ludu móža so na krajnej, regionalnej a komunalnej runinje wot jednoho třěšneho zwjazka serbskich towarstwow zastupować.“ Tak steji pod §5 Serbskeho zakonja Sakskeje.

Hižo dawno mje mjerza, zo njesteji na tutym městnje eksplicitnje „Domowina je zastupjerka zajimow Serbow“, kaž ma to sama w swojich wustawkach zapisane.

Kaž sym wot wšelakich zapósłancow Sakskeho krajneho sejma po přewrótowym času zhonił, njehodźeše so tele wočakowanje přesadźić, dokelž widźeše te- hdy knježaca woršta Domowinu „jako relikt NDRskeho časa podobnje stronje PDS“.

Někajki druhi třěšny zwjazk Serbow nimo Domowiny pak po přewróće njeeksistowaše, tak zo rozsudźichu so tehdyši zapósłancy krajneho sejma za horjeka mjenowanu jara njekonkretnu formulaciju w Serbskim zakonju Sakskeje.

Wjednistwo Domowiny wuchadźa z prawom z toho, zo zastupuje zajimy Serbow, dokelž tež dźensa nimo Domowi­ny žadyn druhi třěšny zwjazk Serbow njeje­.

Anzeige