Wukubłanje ok

Dienstag, 29. September 2015 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Składnostnje akciskeho dnja kubłanja Drježdźanskeje rjemjesl­niskeje komory minjenu sobotu wu­znamjenichu třiceći zawodow komorneho wobwoda, kotrež so hižo wjele lět wuspěš­nje zaměrnemu a na wysokim niwow­je stejacemu powołanskemu wukubłanju wěnuja. Předsyda rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich chwaleše dobre dźěło wuzwolenych zawodow: „W boju wo dobry dorost hraje kwalita wukubłanja centralnu rólu. Tohodla wuznamjenjamy zawody, kotrež pokazuja, kak porjadne wukubłanje běži, a kotrež kmane technologije do wukubłanja zapřijimaja.“

Mjez wuznamjenjenymi zawodami su tři Budyske. Nimo předewzaća energie bautzen eG, kotryž wukubłuje elektronikarjow, stej to MAN Truck & Bus Deutschland GmbH a Bau Cooperation GmbH za wukubłanje mechanikarjow respektiwnje murjerjow. Tež Biskopičanski optikar Michael Plüschke bu za dobre a wuspěšne wukubłanje optikarjow počesćeny, runje tak Lubijska blidarska mišterk­a Ines Briesowsky-Graf, kotraž dobry blidarski dorost wukubłuje.

Dobry start ma so přihotować

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

Budyske powołanske wiki jako městnosć orientacije a pomocy

Z Budyskimi předewzaćelskimi dnjemi BUT su powołanske wiki hižo dlěši čas zwjazane. Pytać a namakać prawe powołanje dźě móže dobry zakład być, zo stanješ so z předewzaćelom.

Lětuše předewzaćelske dny, stejace pod hesłom „Nowe potenciale wotkrywać“, su w běhu třoch dnjow spytali nastorki­ dać k nowym idejam w hospodarstwje wokrjesa. Mjez druhim bě to zakónčenje wubědźowanja wo najinowatiwnišeho wučomnika. Zaměr bě, wučomnikow k tomu pohnuć, we wukubłanju dale sahace mysle wuwiwać a z wukubłanskim zawodom a powołanjom wušo hromadźe zrosć. „Zakłady za to kładźemy mjez druhim tu na powołanskich wikach. Chcemy přez zwisk młodych ludźi k powołanju a předewzaću zdobom zwjazanosć z regionom skrućić, zo wukubłani fachowcy w domiznje wostanu“, wuzběhny Alexander Scharfenberg ze zarjada za hospodarske spěchowanje Budyšina zmysł wikow.

Kajke alternatiwy ma Łužica nimo brunicoweho hórnistwa? Hospodarska iniciatiwa Łužicy je na kongres pod hesłom „Konferenca přichoda – Łužica 2030“ do Choćebuza přeprosyła.

Hospodarska iniciatiwa Łužicy (WIL) je sej­ mjez druhim jako zaměr stajiła, podpěrać hospodarske wuwiće Łužicy a strukturnu změnu přewodźeć. Na nastork zapósłanca Němskeho zwjazkoweho sejma Klausa-Petera Schulzy (CDU) wotmě so njedawno w Choćebuzu konferenca přichoda „Łužica 2030“.

Praktiski dźěl wikow rozšěrić

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

Lětuše Budyske powołanske wiki su so wuspěšnje skónčili. Wróćo zhladujo rozmysluja organizatorojo wo změnach a nowych formach nastupajo wobsah a wotběh wikow.

Nowi čłonojo předsydstwa woleni

Dienstag, 22. September 2015 geschrieben von:

Towarstwo Hornjołužiska hola a haty z.t. ma nowe předsydstwo. Mjez čło­nami­ towarstwa su tež Serbja. Minjeny­ pjatk na hłownej zhromadźiznje su předsydstwo­ wuzwolili.

Rakecy (SN). Nowi čłonojo předsydstwa su nawoda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann, předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška, Kulowski měšćanosta Markus Posch jako zastupnik turistiskeho regionalneho towarstwa Hola a haty w Budyskim kraju z.t. a Šćěpan Šewc z předewzaća Sorabia agrar AG jako zastupnik ratar­stwa­, kaž z nowinskeje zdźělenki towar­stwa­ wuchadźa. W zastojnstwje wobkru­- ćili su Marka Kowarja, referenta Domowiny za hospodarske a infrastrukturne naležnosće, a Wolfganga Zettwitza, referenta Budyskeho wyšeho měšćanosty. Na swojim konstituowacym posedźenju wuzwolichu Marka Kowarja za předsydu, Markusa Poscha za pokładnika a Wolfganga Zettwitza za zapisowarja. Tamni čłonojo předsydstwa skutkuja jako přisydnicy.

Wid do přichoda

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Choćebuz (AK/SN). „Strukturna změna we Łužicy měła socialnje znjesliwa a transparentna być“, wuzběhny prof. Klaus Töpfer, něhdyši zwjazkowy wobswětowy minister, dźensa na „Konferency přichoda – Łužica 2030“ w Choćebuzu. „Nichtó njesmě do bjezdna padnyć, čłowjek ma w srjedźišću stać. Tu dźe wo wuwiće a rozrost, nic wo zasadny přewrót“, Töpfer podšmórny.

Wjace hač sto zastupjerjow politiki, hospodarstwa, wědomosće a dźěłarnistwow kaž tež wobydlerstwa bě přeprošenje zapósłanca zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Petera Schulzy (CDU) na konferencu sćěhowało. Hłowny rěčnik prof. Klaus Töpfer potwjerdźi, zo ma so we Łužicy na to dźiwać, towaršnosć a hospodarstwo njepřewróćić, ale wuwiwać. Za to by spomóžne było załožić fonds přichoda. Zdobom skedźbni wón na móžnosće, kotrež brunica skići. Nimo zmilinjenja hodźi so wona wuběrnje wužiwać jako surowizna k zhotowjenju materialijow za twar awtow a k polěpšenju rólneje płódnosće. Töpfer pokaza tež na wuběrne wuchadźišćo a šansu Łužicy jako stejnišćo wědomosće a slědźenja.

Předewzaćelske myto spožčili

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:
Budyšin (CS/SN). We wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja k lětušim Budyskim předewzaćelskim dnjam su wčera wječor prěni króć scyła najinowatiwnišeho předewzaćela mytowali. Wuznamjenjenje dósta softwareowe předewzaće Dimmel z Budyšina. Zawod běchu 1990 jako swójbne předewzaće załožili. Pozdźišo wutworichu marketingowy wotrjad,­ z kotrymž móžachu zaručić, zo na swobodnych wikach dale wobsteja. Tež nastupajo wukubłanje wučomnikow ma firma wulke zasłužby. Njezadźiwa tuž, zo bě zawod tež při wuznamjenjenju najinowatiwnišeho wučomnika pódla. Marcel Weber dósta myto za wuwiće multipytaceje funkcije za datowe banki. Za myto najinowatiwnišeho wučomnika běchu so štyrjo młodostni přizjewili. Dokelž­ mějachu posudźowarjo wšitke zapodate próstwy za wuznamjenjenjakmane, spožčichu myto wšitkim štyrjom, štož je absolutna nowosć. Wosebje chwalachu sej profesionalne wustupowanje kandidatow, jich wćipnosć a zwólniwosć k njewšědnym slědźerskim wukonam.

Pitna woda ma so škitać

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

Zežołtnjena Sprjewja běše wažna naležnosć wuradźowanja braniborskeho brunicoweho wuběrka dźensa w Choćebuzu. Tematika je napjata, dokelž hrozy mjeztym zanjerodźenje pitneje wody, kotruž zdobywaja na přikład za město Frankfurt nad Wódru abo w Berlinje z pobrjóžneho filtrata Sprjewje.

Choćebuz (SN/at). Potrjecheni wobydlerjo žadachu sej dźensa do zahajenja posedźenja­ před schadźowanišćom w Choćebuzu konsekwentne naprawy přećiwo poćeženju ze železowym hydroksidom a sulfatom z brunicoweho hórnistwa. Woni witachu wuběrkownikow z transparentom „Pitnu wodu škitać, nic lobbyjowe zajimy!“ a rozdźělachu nopaški z pitnej wodu z Frankfurta nad Wódru, kaž zdźěli Zelena liga Braniborskeje. Wobswětowy zwjazk kritizuje, zo njeje nawodnistwo wuběrka jednaćela Frankfurtskeje wodarnje přeprosyło, kiž bě poskićił přednošować wo ćežach, wurosćacych ze zanjerodźenja ze sulfatom za přihotowanje pitneje wody.

Mólby wosrjedź energije

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:
W foyeru hłowneho zarjadnistwa koncerna Vattenfall w Choćebuzu su wčera wustajencu z mólbami Hartmuta Pinieka wotewrěli. Hromadźe z molerjom wobhlada sej pokazku wulkoformatnych mólbow a grafikow pod hesłom „Wid na kraj“ tež nawodnica delnjoserbskeho wotrjada za rěčne kubłanje ABC dr. Christiana Piniekowa. Hartmut Piniek je we 80tych lětach mjez druhim tež portret prof. Pawoła Neda molował. Foto: Michael Helbig

Změny derje přihotować

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Lětuše Budyske předewzaćelske dny (BUT) wotměja so hišće raz po lońšim přikładźe. Nowe ideje a změny za přichodne lěta wotwisuja wot nowych ludźi w Budyskej radnicy.

Budyšin (SN/JK). Hdyž dźensa wječor krajny rada Michael Harig (CDU) a Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) firmownikow wokrjesa na Budyske předewzaćelske dny witataj, po­běži wšitko po přikładźe minjenych lět.

Lětuše BUT wotměja so hišće raz po dotal zwučenym wašnju. Kaž nawoda zarjada za hospodarske spěchowanje Bu­dyšina Alexander Scharfenberg zdźěli, maja wotpohlad, klětu dalšich partnerow do přihota a přewjedźenja BUT zapřijeć. „Najprjedy měłoj so wyši měšćanosta Alexander Ahrens a hospodarski měšćanosta dr. Robert Böhmer k swojim předstawam wo BUT wuprajić. Wobaj dyrbitaj so do noweje zamołwitosće w radnicy zadźěłać. Zawěsće pak mataj wosobinske předstawy, kak móhli za Budyšin wažne předewzaćelske dny koncipowane być“, wuzběhny Scharfenberg.

Anzeige