Na njedawnym srjedźostawskim dnju wuchodneje Sakskeje a Hornjeje Łužicy w Biskopicach je wuwićowy region Drježdźany w srjedźišću stał.

Sakska stolica jako swětłownja hospodarskeho wuwića na wuchodźe Němskeje mjezuje bjezposrědnje na Hornju Łužicu. To je z přičinu, w politice kaž tež w hospodarstwje wo tym rozmyslować, kak hodźeli so lěpšiny wobeju, derje so wuwiwaceju regionow splesć a na mjezsobne dobro wužiwać.

K lěpšemu dorozumjenju běchu organizatorojo zarjadowali podijowy forum ze zastupjerjemi Drježdźan a Hornjeje Łužicy z politiki, hospodarstwa kaž tež z dźěłoweje agentury.

Wino z pohórnistwoweje kónčiny

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Braniborska jako winowy kraj njeje dotal­ wulce znata. Na nimale dwaceći winicach pak plahuja tam wino. Wosebitosć je, zo su tři winicy w Delnjej Łužicy wobstatk rekultiwowanja bywšeju brunicoweju jamow.

Gižkojce (SN/at). Winica Klěšnik (Wolkenberg) blisko Nowych Wikow (Neupetershain) je ze šěsć hektarami druha najwjetša po cyłej Braniborskej. 26 000 winowych pjenkow běłych družin Schönburger, Šěro- a Běłoburgundski, Kernling a rědki Čerwjeny rizling kaž tež čerwjenej družinje Rondo a Cabernet Dorsa tam rosće. Hromadźe z hektar wulkej winicu nad Rańskim jězorom wučinja přestrjeń na pohórnistwowej łužiskej podźe nimale třećinu cyłkowneje płoniny za plahowanje wina w Braniborskej, wuswětla Peter Schubert, referent za wino w ministerstwje za ratarske wuwiće, wobswět a ratarstwo w Podstupimje.

Najwjetši dźěłodawar regiona

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Jězorinowy klinikum jako wukubłar a kooperaciski partner požadany

Wojerecy (AK/SN). Z partnerami w regionje chce Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny dale dołhodobnje hromadźe dźěłać. Tole rjekny jednaćel Jörg Scharfenberg minjenu sobotu na dnju wote­wrjenych duri, jako tam přehladku swojich wukonow a nowosće předstajichu.

Z tysac sobudźěłaćerjemi w 13 klinikach, třoch institutach kaž tež dalšich zarjadach a domach je klinikum najwjetši dźěłodawar regiona, podšmórny předsyda dohladowanskeje rady Thomas Delling. Wopřijeće „strowotniski campus“ je po jeho słowach bjezdwěla woprawnjene. Na 19 stacijach móžachu so wopytowarjo wo jednotliwych wobłukach wobhonić.

Přenajerjam za dowěru dźak wuprajili

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:

Čorny Hodler (SN/BŠe). Prawidłownje přewjeduje Radworski agrarny zawod hromadźe z Wulkodubrawskim agrarnym zawodom swjedźeń za přenajerjow. Sobotu běchu woni kaž tež sobudźěłaćerjo z jich swójbami do Čorneho Hodlerja přeprošeni. „Dźakujemy so našim přenajerjam kaž tež sobudźěłaćerjam za dowěru“, zwurazni jednaćel zawoda Sven Graff, kotremuž je dobry poćah mjez agrarnym předewzaćom a přenajerjemi jara wažny. A zo ludźo wědźa, što so na jich polach wšitko stawa, organizuja na swjedźenju tež busowu turu po honach, hdźež zajimcam rozkładuja hdźe a čehodla tam kotre družiny rostlin plahuja. Ze starej Chelnjanskej wohnjowej woboru jědźechu tež hišće do hródźow zawoda. A tam móžachu so wopytowarjo, přeswědčić wo dobrych wuměnjenjach, pod kotrymiž kruwy plahuja. Dale sej wobhladachu, kak funguja moderne robotery, z kotrymiž kruwy deja.

Na ležownosći w Čornym Hodlerju mějachu hišće přehladku staršich a modernych ratarskich mašinow natwarjenu. Mnozy wužiwachu přiležnosć, so wo stawje techniki informować a tež raz z traktorom sobu jěć.

TransNaturale lětsa njebudźe

Freitag, 03. Juni 2016 geschrieben von:

Gmejna Hamor přiražku za swětłozwukowy festiwal cofnyła

Hamor (AK/SN). Wot 5. do 7. awgusta planowany 12. swětłozwukowy festiwal transNaturale při Bjerwałdskim jězoru wupadnje. „Gmejna Hamor je přiražku hubjeneho financneho połoženja dla cofnyła. A my jako priwatny zarjadowar nimamy trěbny budget, zo móhli zarjadowanje na podobnym niwowje přewjesć“, rozłoži jednaćel Drježdźanskeje towaršnosće Has.e Entertainment Stefan Menzel, kotraž měješe nadawk, festiwal organizować. Laserowu show, Djjow, wuměłcow­ a natwar bě firma hižo planowała. Z gmejnu Hamor a towarstwami pak so hišće wotrěčała njebě.

Za wjace transparency

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Zo je so zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej (CDU) poradźiło, statneho ministra za wobswět a ratarstwo Thomasa Schmidta za jedne blido z ratarjemi dóstać, sej wysoko wažu. Tak móžeše so na městnje wo aktualnym połozenju ratarjow wosobinsce wobhonić. Kak hewak móže trěbne rozsudy tworić, dyžli nic z pomocu potrjechenych. Kritizuju pak, zo bě dźěłowa rozmołwa njezjawna, wšako chcemy tež my žurnalisća čitarjam a zdobom přetrjebarjam połoženje ratarjow přeswědčiwje wuswětlić a snano k tomu přinošować, zo so ćišć na wiko­warjow zesylnić. Politika njeměła so tuž za zawrjenymi durjemi wjesć, ale měła transparentna za wšěch być.

Přiwšěm so nadźijam, zo bě wčerawša rozmołwa wunošna za wobě stronje. Politika měła połoženje burow chutnje brać a předewšěm spěšnje jednać. Dlijenje woni hižo dlěje njewutraja. Bianca Šeferowa

Dźeń inspiracije předewzaćelkam z regiona

Mittwoch, 01. Juni 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Mjeztym sedmy raz běchu dźensa předewzaćelki z regiona na wosebite zarjadowanje – dźeń předewzaćelkow – přeprošene. Tónkróć přichwata něhdźe 160 zajimčow do Budyskeho hotela Residence. „Telko přizjewjenjow z najwšelakorišich předewzaćelskich wobłukow je mje překwapiło“, rjekny nawodnica wokrjesneje rjemjeslniskeje komory Sabine Gotscha-Schock, kotraž bě hłownych organizatorow Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) sobu podpěrała.

Wutworja młodźinsku agenturu

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Dobre konjunkturne wuwiće so tež w Hornjej Łužicy pozitiwnje na dźěłowe wiki wuskutkuje. Bjezdźěłnosć tu dale woteběra, a to we wšitkich starobnych­ skupinach.

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych je w meji we wšitkich wotnožkach Budyskeje agentury za dźěło woteběrała. Na­jebać to je kwota bjezdźěłnych dale jara rozdźělna. W Radebergu wučinja wona 4,5 procentow, w Kamjencu pjeć. W zapadnych regionach dźěłozarjadniskeho wobwoda profituja dale wot dźěłowych poskitkow w sakskej stolicy. Porno tomu ma Zhorjelc z 12,5 procentami najwyšu kwotu bjezdźěłnosće cyłeje wuchodneje Sakskeje, na druhim městnje steji Běła Woda z 11,1 procentom. W starobnej skupinje młódšich hač 25 lět je 1 260 bjezdźěłnych registrowanych. W Zhorjelskim wokrjesu třećina z nich žane wotzamknjene powołanske wukubłanje nima. Tohodla su so dźěłowa agentura, jobcenter a Zhorjelski młodźinski zarjad 28. meje dojednali, wutworić młodźinsku dźěłowu agenturu. Tak chcedźa swoje­ poskitki walčkować a předewšěm potrjechenym młodym ludźom přistup k dźěłowym wikam abo k wukubłanju zmóžnić.

Kwota najniša

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej bě w meji 23 996 bjezdźěłnych, 1 311 mjenje (-5,2 procentow) hač w aprylu. Porno lońšej meji je to samo 3 538 ludźi mjenje. Kwota bjezdźěłnosće wučinja za cyły wobłuk Budyskeje agentury za dźěło 8,4 procenty. „To je najniša kwota wot spočatka 1990tych lět“, rjekny Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka tudyšeje agentury dźensa dopołdnja we wobłuku nowinarskeje rozmołwy. Bjezdźěłnosć je we wšěch starobnych skupinach woteběrała, pola młodych do 25 lět wo 31 na 1 260 (loni 1 467) a pola ludźi, staršich hač 50 lět, wo 671 na 11 196 (loni 12 735), runje tak pola dołhodobnje bjezdźěłnych wo 351 na 11 851 (loni 12 882).

Hišće loni bě w Hornjej Łužicy kwota 9,5 procentow. W meji je wjace ludźi dźěło dóstało, hač swój job zhubiło. To wotbłyšćuje wulku dynamiku na dźěłowych wikach, kaž Ilona Winge-Paul zwěsći. Ze 172 přistajenjemi su we wysoko- a hłu­bo­ko­twar­stwje najwjace registrowali. Slěduja šoferstwo wozydłow abo transportnych nastrojow, wutwarne powołanje, produkcija žiwidłow kaž tež předźěłanje metala a metalotwar.

Jenož kapka na horcy kamjeń

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Zwjazkowy minister němskim ratarjam 100 milionow eurow přilubił

Berlin/Drježdźany/Zarěč (SN/BŠe). Spěšnu podpěru buram je zwjazkowy minis­ter za ratarstwo Christian Schmidt (CSU) wčera po mlokowym wjeršku w Berlinje přilubił. Woni maja drastisce spadnjenych płaćiznow za mloko dla 100 milionow eurow pomocnych srědkow dóstać. Konkretnu sumu pak chce minister hišće z financnym ministrom Wolfgangom Schäuble (CDU) wothłosować.

W Sakskej maja wšitke zawody hro­madźe pjeć milionow eurow dóstać. To pak je jenož kapka na horcy kamjeń. Znajmjeńša dwě miliardźe eurow byštej za ratarjow cyłeje Němskeje trěbnej byłoj. Sakski ratarski zwjazk kritizuje tuž připowědźene wolóženje buram wčera­wšeho mlokoweho wjerška jako přesnadne. „Tole žadyn zawod njewuchowa“, rjekny­ hłowny jednaćel zwjazka Manfred Uhlemann. Přiwšěm so burja spěšneje pomocy nadźijeja. Zwjazk ratarjow sej žada, zo měli hižo za dwaj měsacaj konkretne wuslědki předležeć. Wjele dlěje burja połoženje hižo njepřetraja.

Anzeige