Brunicy bórze božemje rjec

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Bjezposrědnje po tym, zo su wodźace staty G 7 wažny klimoškitny signal do swěta dali, wopyta delegacija ameriskich politikarjow na přeprošenje zapósłancow Zelenych Braniborskeho krajneho sejma Łužicu. Hosćo z USA chcychu so wo wužadanjach energijoweje změny wobhonić.

Heide Schinowsky z frakcije Zelenych, kotraž delegaciju witaše, wupraji so za daloko sahace wobzamknjenja wjerška G 7. „Prěni raz so sydom wodźacych industrijowych krajow wuznawa, so dalšeho wupruženja klimje škodźacych płunow wzdać. W tutym lětstotku budźe swětowe hospodarstwo klimoneutralne“, wona zwurazni. Samsneho nahlada su ameriscy hosćo, wšako je tež w USA kónc wužiwanja brunicy wotwidźomny a je trjeba so na čas po wuhlu přihotować. „Mamy w přehladnym času wuměnjenja za energijowu změnu wutworić“, rěkaše ze stron Američanow. Nimo wuskutkow brunicoweho hórnistwa na klimu běchu temy kaž stupaca dnowna woda a wliw hórnistwa na strowotu wobydlerjow wobsahi rozmołwow.

Drohe za stat a tola trěbne

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Małe lětanišća su najebać wysoke kóšty hospodarsce wažne

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Eva Jähnigen čuje so w swojich začu­ćach z wuprajenjow hospodarskeho mi­nistra Martina Duliga (SPD) wobkrućena.

Loni w decembru je sakski zličbo­wanski zarjad deficitarne hospodarjenje lětanišćow kritizował. Žadyn z wobhospodarjerjow nima ani přibližnje kmane popłatki, kóšty wurunać. Wobličenje popłatkow stawaše so přeco bjez někotrychžkuli kalkulacijow“, zarjad tehdy kritizowaše. Deficity mějachu komu­nalni hospodarjo zas a zaso wurunać. K tomu přińdźechu inwesticiske přiražki wjaco­rych milionow eurow ze stron Swobodneho stata Sakskeje.

„Za čo trjebaja komuny tajke lětanišća? Sakske gmejny a města njemóža lěto wot lěta dawkowe dochody za hobby něko­trych jednotliwcow z woknom won mjetać“, měni Eva Jähnigen.

Po wuhlu zaso žito rosće

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Na płoninach, přez lětstotki wot hórnistwa wužiwanych, je móžno, w zhromadnym napinanju ratarjow a wědomostnikow zaso ratarsce wuspěšnje hospodarić. Fachowcy su překwapjeni.

Wot brunicoweho nasypnišća k płódnej roli, to bě tema njedawneho pólneho dnja koncerna Vattenfall na kromje Wjelčanskeje jamy.

Přez lětstotki hižo bjeru so łužiskim ratarjam a buram płódne pola wudobywanja brunicy dla. Na něhdyšich nasypnišćach pak w zhromadnym dźěle ratarjow, wědomostnikow a hórnikow zaso wužiwajomne ratarske płoniny nastawaju. Dźensniše wědomostne dopóznaća złožuja so na slědźenja, sahace hač do 60tych lět minjeneho lětstotka. Při tajkej płoninje na kromje Wjelčanskeje jamy zetkachu so nětko ratarjo, politikarjo, wědomostnicy a hórnicy k pólnemu dnjej, zo bychu sej nazhonjenja wuměnjeli. W srjedźišću zajima stejachu tajke ze sydomlětneho płodoslěda, złoženeho na wědomostne poručenja a ratarske nazhonjenja z wjele lubjacymi wuslědkami.

Kamjenc (AK/SN). Nowa pasažěrska łódź za łužisku jězorinu ma so hišće lětsa wo zwisk po wodźe mjez Braniborskej a Sakskej starać. To potwjerdźi jednaćel braniborskeho zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Volker Mielchen na njedawnym posedźenju w Kamjencu hladajo na bórzomnu liniju wot Złokomorowskeho hač do Lejnjanskeho jězora a wróćo. „Po tym zo je łódź dojěła budu ju wězo najprjedy raz na někotrych jězbach po Złokomorowskim jězorje wupruwować“, Mielchen rozjasni. Potom ma łódź wot něhdźe 25. junija turistow po wódnych pućach po jězorinje wozyć.

Dale derje wuwiwaja so mjeńše inwesticije w braniborskim dźělu jězoriny. Tak su při Kóšynskim a podłu Ilsyneho kanala informaciski a wodźenski system instalowali. Nastajichu přewažnje za kolesowarjow znamjenja a informaciske tafle­. W swójbnym parku při Złokomorowskim jězorje blisko Kóšyny (Groß­koschen) je hrajna zahroda nastała.

Znamjo pokuty

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). W Budyskim wopomnišću wobdźěla so wot minjeneje wutory dźewjeć abiturientow na akciji pod znamjenjom pokuty (Aktion Sühnezeichen).

Šulerjo gymnazija ewangelskeho šulskeho srjedźišća w Lipsku su hakle minjeny tydźeń poslednje abiturne pru­wowanja złožili. Nětko staraja so wo wonkowne ležownosće Budyskeho wopomnišća a pomhaja składy rumować a přerjadować. Nimo toho naprašuja so hosći a Budyšanow k wopomnišću. Ideju akcije w Budyšinje běchu Lipšćanscy gymnaziasća sami zrodźili. K zakónčenju šulskeho wukubłanja nochcychu jenož dźěła we wopomnišću podpěrać a čas bjez wučby do kónca šulskeho lěta přeprěčić, ale chcedźa so zdobom z Budyšinom a łužiskim krajom zeznajomić.

Budyske wopomnišćo zarjaduje lětsa prěni raz lětnje lěhwo akcije pod znamjenjom pokuty a je čestnohamtskim pomocnikam za to jara dźakowne. Lipšćanske ewangelske šulske srjedźišćo dobrowólny projekt koordinuje, a ewangelsko-lutherska wosada Budyšin-Strowotna studnja jón podpěruje. W rumnosćach wosady abiturienća derje přenocuja.

Atraktiwna móžnosć přenocowanja

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:
Nowu atrakciju a zdobom dalšu přenocowansku móžnosć maja nětko we Wochozach blisko Bjerwałdskeho jězora. Doris Hußock a Dieter Ladusch staj tam sawnowej sudaj z Pólskeje stajiłoj a poskićataj jej za přebytk. Sudaj stej přijomnje wuhoto­wanej a skićitej dobre wuměnjenja. Tež wokoło njeju je wšitko na bjezstarostny dowol­ wusměrjene. Dowolowe sudy běštaj mějićelej zeznałoj při pólskim Baltiskim morju a so za tajkej tež we Łužicy rozsudźiłoj. Foto: Jost Schmidtchen

Dale mjenje bjezdźěłnych

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). We wobłuku Budyskeje dźěłoweje agentury zličichu kónc meje 27 534 bjezdźěłnych žonow a muži. To su 1 803 (6,1 procent) mjenje hač kónc apryla. Přirunujo z lónšej meju je so 1 917 bjezdźěłnych mjenje pola agentury přizjewiło. „Porno předměsacej je so bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej jasnje pomjeńšiła. Při tym spadny kwota tuž bjezdźěłnosće lětsa prěni raz hižo w róžowniku pod dźesać procentow“, rozjasnja předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury Thomas Berndt.

W běhu meje je so 1 987 wosobow, mjez nimi 807 žonow, na dźěłowej agenturje jako bjezdźěłne přizjewiło. Cyłkownje zregistrowachu we wobłuku Budyskeje agentury w meji 27 534 ludźi bjez dźěła. Sposrědkowarjo dźěła poskićeja tuchwilu 3 047 swobodnych městnow za prěnje dźěłowe wiki. Serwisej dźěło­da­warjow přizjewichu ze stron agentury 956 nowych swobodnych městnow. Přirunajo z aprylom je drje to 164 městnow mjenje, ale porno lońšej meji stej to 102 městnje wjace.

Wažne žórło inowacijow a idejow

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/JK). Wažna institucija hospodarskeho regiona wuchodneje Sakskeje, Technologiske a załožerske srjedźišćo (TGZ), wobsteji 20 lět. Składnostnje jubilejneho zarjadowanja hódnoćachu dźensa zastupnicy politiki, hospodarstwa a wědomosće dźěło zarjadnišća na dobro hospodarskeho wuwića Sakskeje.

Korektura budźe

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Berlin (SN/JK). Plany k zniženju wustorkowanja wuhlikoweho dioksida (CO2) z łužiskich milinarnjow so po móžnosći předźěłaja. To je wuslědk zetkanja načolnych politikarjow srjedu wječor w Berlinje. Po informacijach z knježerstwowych kruhow je hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) wot zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) dóstał nadawk, nowy­ plan k zniženju wupuchow CO2 předpołožić. Po informacijach sćelaka MDR dźe při tym nimo dodźerženja klimoškitnych zaměrow wo zachowanje dźěłowych městnow we łužiskich milinarnjach a wuhlowych jamach.

Hospodarski minister Sigmar Gabriel budźe přichodne dny z hospodarskimi ministrami zwjazkowych krajow kaž tež dźěłarnistwami a zawodnymi radami wo móžnych změnach diskutować. Šef SPD je ke kompromisam a přilubjenjam zwólniwy.

Padnje rozsud?

Mittwoch, 20. Mai 2015 geschrieben von:

Budyšin/Berlin (SN/JK). Za dźensa wječor je kanclerka Angela Merkel (CDU) na brunicowy wjeršk do Berlina přeprosyła. Mjez druhim póńdźe wo hižo dlěje diskutowany popłatk za stare milinarnje w zwisku z němskimi klimoškitnymi zaměrami. Hač powjedźe wjeršk k nowym dopóznaćam a so hižo raz korigowane ličby hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) dale změnja, njeje wěste.

Dotalne ličby njejsu kmane, potrjechenych we Łužicy změrować. Łužiska wobwodna nawodnica dźěłarnistwa hórnistwo, chemija a energija Ute Liebsch widźi to takle:„Z nowymi namjetami njeje pokuta za stare milinarnje hišće z blida. Strach wo tysacy dźěłowych městnow w milinarnjach a jamach dale wobsteji.“ Podobnje posudźuje René Šuster, čłon braniborskeho brunicoweho wuběrka. „Redukowanje wupucha wuhlikoweho dioksida ma so na cyłu Němsku rozdźělić. Tohodla njeliču z tym, zo so milinarnje zrazom wšitke ze syće wozmu. Skerje dyrbjeli so potrjechene bloki poměrnje jedyn po druhim wotšaltować, štož by strukturnu změnu wolóžiło.“ Hač k tomu dźensa rozsud padnje?

Anzeige