Doslědny rozsud

Donnerstag, 18. Juni 2020 geschrieben von:
Za přichod ze swojeho potenciala čerpać, to region skruća. Tak hodźi so narok za wulki projekt w Hornjej Łužicy wopisać, kotremuž za zelenu swěcu po wšěm zdaću „jenož“ dwě wobzamknjeni němskeho parlamenta pobrachujetej. Zo stej so Braniborska a Sakska na politiskej runinje dojednałoj, pola Niskeje mjezynarodny testowy centrum za železnisku techniku twarić, to cyłkownemu industrijnemu stejnišću Łužica wjetšu wahu spožči. Wězo, z Budyšinom, Zhorjelcom a Niskej su w bjezpo­srědnjej bliskosći tři tradicionalne železniske twornje. Přiličiš-li k tomu twarca wjerćitych krosnow Trans Tec we Wětošowje, za čas NDR bě to dodawar wagonownjow w Budyšinje a Zhorjelcu, je rozsud za Łužicu porno dalšemu pruwowanemu stejnišću Mühlberg doslědny. Přeju sej wjace rozsudow sakskeho a braniborskeho knježerstwa, wuchadźacych ze zakładneho ­dopóznaća, zo stej Hornja a Delnja Łužica jedyn industrijny region. Axel Arlt

Wšědnje wjele paketow rozwožuja

Mittwoch, 17. Juni 2020 geschrieben von:
Torsten Reinhold z roznošowanskeho centruma DHL na Lubijskej w Budyšinje ma dale ruce połnej dźěła. W Němskej ludźo přeco hišće kaž do koronakrizy najradšo w interneće skazaja. Normalnje ma póst wšědnje něhdźe 5,2 milionaj paketow zmi­štro­wać. Wot měrca bě dźeń a wjace, do jutrow kaž do hód:­ Dźewjeć milionow pakćikow měješe DHL wob dźeń rozwožować, ale bjeztoho zo móhli so na to přihotować. Mjeztym je so połoženje nimale nor­malizowało, a štyri z pjeć pakći­kow adresaća hižo­ přichodny dźeń dóstanu. Štóž pak něšto we wukraju skaza, móhł dołho čakać, wšako transportne mašiny hišće prawidłownje njelětaja. Foto: Carmen Schumann

Kriza jich njezadźeržała

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

IG metal wuchodneje Sakskeje: Přichod we Łužicy zhromadnje tworić

Budyšin (SN/at). IG metal wuchodneje Sakskeje je tuchwilu jedyn z najlěpšich regionalnych zwjazkow najwjetšeho jednotliweho dźěłarnistwa pod třěchu Němskeho dźěłarniskeho zwjazka DGB. To njezwuraznja so jenož w lětsa dotal zdobytych 520 nowych čłonach, ale zdobom w tym, zo je jednaćelnja za čas krutych wobmjezowanjow koronapandemije dla přez socialne medije swoje wuske zwiski k čłonstwu a zawodnym radam samo hišće skrućiła. „Kriza je nas překwapiła, njeje pak nas zadźeržała“, zwěsći 1. społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto. Nimo w Hornjej Łužicy wotměwaceho so procesa industrijneje transformacije bě koronakriza dźěłarnikam hoberske wužadanje.

Za přichod regiona

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:
Wo regionje jako cyłku rozmyslować je jadro, po kotrymž dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje dźěła. Wěm so dopomnić, kak je wone w horcej fazy diskusije wo přichodźe stejnišća Siemensa w Zhorjelcu, na kompetency swojich sobustawow na městnje so złožujo, namjety za nowy profil twornje předpołožiło. Specifisku fachowu wědu a znajomosće w regionje za přichod regiona wužiwać, to dźěłarnicy pod wopřijećom „integrowana industrijna politika“ rozumja a podpěraja ju. Za Hornju Łužicu jako energijowy region je tajka politika směrodajna, dokelž njezepěra so jenož na jednu industrijnu hałzu. Snadź je nimo boja wo zawodne sobupostajowanje a wo tarifowe wjazanje předewzaćow tele cyłotne postupowanje tež kluč za to: Dźeń a wjace dźěławych ma IG metal wuchodneje Sakskeje za swoju zastupjerku zajimow. Tak móža přez wobłuki swojich wšelakich zawodow wušo zhromadnje za jedyn postronk ćahnyć, za přichod regiona. Axel Arlt

Testowy centrum planowany

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

W Niskej ma testowy centrum za žele­znicy nastać. To stej Sakska a Braniborska rozsudźiłoj. Sakska ma rozsud za industrijnopolitiski wuwołak po kóncu zmilinjenja brunicy. Dotal pak njeje testo­wy centrum wjac hač jenož ideja.

Niska (dpa/SN/JaW). Po kóncu zmilinjenja brunicy we Łužicy ma tam nowy testo­wy centrum za spěšnoćahi nastać. Sakska a Braniborska stej so hižo na Nisku jako stejnišćo dojednałoj, rozprawja powěsćernja dpa. „Z testowej čaru we Łužicy móhli prěni industrijnopo­li­tiski wuwo­łak sadźić. Niska je za tajke předewzaće we Łužicy optimalne stej­nišćo“, zwura­zni srjedu sakski hospo­darski minister Martin Dulig (SPD). Planowane je w Niskej 20kilometrowski kolijo­wy owal natwarić. Nałožić chcedźa za to 270 milionow eurow. Nastać ma ně­hdźe 700 nowych dźěłowych městnow.

Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) wita plany, testowy centrum wutworić. „Wšitke rozmyslo­wanja a namjety, kotrež k wuwiću ho­spodarstwa w Hornjej Łužicy přinošuja, mam za spomóžne“, rjekny Šiman na naprašowanje našemu wječornikej.

Plany raznje wotpokazuja

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

Twarc wagonow Bombardier chce masiw­nje lutować. Nimo toho chce po zdaću tež do tarifowych zrěčenjow zasahować. Něhdźe tysac dźěłowych městnow je w Němskej wohro­žene.

Budyšin/Zhorjelc (dpa/SN/JaW). Hornjołužiska zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) žada sej zapřimnjenje knježerstwa Němskeje nastupajo najnowše plany krótšenjow koncerna Bombardier. Tón wotpohladuje, zo so sobudźěłaćerjo hodowneho a dowoloweho pje­njeza kaž tež staršiskich přiražkow wzdadźa a bjez narunanja dlěje dźěłaja. Tak chce wjac hač sto milionow eurow zalutować. Kaž powěsćernja dpa informuje, je tež tysac dźěłowych městnow wohrožene. „Wagonotwarc je industrija přichoda a wažny, zo wobchadnu změnu zmištrujemy. By njezamołwite było stejnišća w Němskej njezachować“, zdźěli Lay wčera našemu wječornikej. Zdobom sej wona žada, „zo zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) zapřimnje. Štóž Lufthansu wuchowa, dyrbi tež za wagonotwar zamołwitosć přewzać.“

Wjesela so na hosći z Němskeje

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:
W němsko-čěskim pomjeznym rumje so wosebje wjesela, zo je mjeza zaso wo­tewrjena. Tradicionelnje přichadźa mjenujcy najwjac Němcow do susodneho kraja, zo bychu tam na přikład tankowali, k frizerej šli abo w hosćencu derje pojědli. Wosebje­ tam su zawrjeneje mjezy dla jara ćerpjeli a su dźakowni, zo smědźa ludźo zaso bjez běrokratiskich poćeženjow do Čěskeje. Květa Ivanov wita hosći tuž hižo do swojeho hotela w Cinovecu. Češa wšak hišće bjez wažneje přičiny do Němskeje njesmědźa, ale po wšěm zdaću hakle wot 15. junija zaso. Foto: Egbert Kamprath

Nutřkowne město wožiwić

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

Z nowej app w Kulowje atraktiwnje nakupować

Kwětnišća zwjeseleja hosći na Kulowskim Hłownym torhošću. W swojej režiji su to tamniši wobchodnicy zwoprawdźili. „Smy ludźi namołwjeli pjenjezy za to darować, a tak smy financowanje zaručili“, praji Birgit Bjeńšowa. Wona ma wot lěta 2000 w Kulowje wobchod za potrjebu ćěšenkow a je tam wot wšeho spočatka aktiwna w kruhu wobchodnikow. „Město nas podpě­ruje. Sobudźěłaćerjo twarskeho zawoda kwětki na torhošću prawidłownje krjepja.“ Mjeztym 15 lět wojuja Kulowscy wobchodnicy wo to, nutřkowne město wožiwić. Kwětki na torhošću su jenož jedna z mnohich akcijow.

Na nowej internetnej stronje Kulowa su nětko tež přehlad přemysłow města zapřijeli. A přemysłownicy su nadal aktiwni. Hižo dwanaty króć su loni na nakupowansku nóc w kuzłapołnym swětle přeprosyli, kotruž stajnje w oktobrje wuhotuja. Dalša iniciatiwa je, witać nowo­narodźenych. Ideju za to měješe frizerska mišterka Kerstin Tanneberger. „Tak mó­žemy my wobchodnicy nowych wobydlerjow Kulowa witać. Kofej a tykanc přewostaja nam za to město“, Birgit Bjeńšowa wujasnja.

Oferta tež hornjołužiskim firmam

Mittwoch, 10. Juni 2020 geschrieben von:

Nadobo zawrjena mjeza mjez Pólskej, Čěskej a Sakskej koronakrizy dla njeje jenož łužiskim předewzaćam tójšto starosćow nabrěmjeniła. Nětko spyta Hospodarske spěchowanje Sakskeje z konkretnymi projektami přetorhnjene ­styki zaso wožiwić.

Drježdźany (SN/at). Reagujo na aktualne wuwiće w zwisku z koronapandemiju rozšěri Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) swoje projekty w Pólskej a Čěskej za sakske firmy. „Naše styki k předewzaćam su minjene tydźenje jasnje pokazali, zo sakske firmy runje nětko z wulkim zajimom na wažne wiki w susodnymaj krajomaj zhladuja. Ličimy z tym, zo pytaja firmownicy srjedźodobnje hišće bóle hač dotal partnerow w bjezposrědnimaj susodnymaj krajomaj“, podšmórnje jednaćel WFS Thomas Horn.

Choćebuz (SN/BŠe). Wjelčansku brunicowu jamu dale rekultiwěruja. Wosebity dźěl přestrjenje wučinja Gižkojska hora, kotruž móža sej wopytowarjo wot minjeho štwórtka zaso wobhladać. Dyrbja pak wěstotne pokiwy wobkedźbować, dokelž je kónčina dale pod hórnistwowym dohladom. Štóž je wuhladnišćo 15 metrow wysokeje hory docpěł, ma krasny wuhlad na hižo rekultiwowanu krajinu. „Zaměr na kóncu brunicoweho plana dźě je přestrjeń zaso ratarstwu a lěsnistwu přewostajić. Pola Gižkojc tohorunja temu přirodoškit a wočerstwjenje zapřijimamy“, wuswětla nawoda wobłuka rekultiwěrowanje w předewzaću Łužiska energija a milinarnje (LEAG) Ralf Agricola. Zwjeselace za njeho je, hdyž móža ludźom, kotřiž su dołho blisko brunicowych jamow bydlili a wobćeženja znjesli, něšto wróćić.

Anzeige