Za zwoprawdźenje swojich idejow

Mittwoch, 14. März 2018 geschrieben von:

Wojerecy (SN/BŠe). Swoje ideje we wjesnej kónčinje zwoprawdźić njeje stajnje lochko, wosebje hladajo na financowanje. Program Leader móže ideje ludźi podpěrać. Wot spočatka měrca Leaderowy region Łužiska jězorina 8. raz zajimcow namołwja, so wo spěchowanske srědki požadać. Cyłkownje 1,2 milionaj eurow stej k dispoziciji. Za spěchowanje projektow we wobłuku rybarstwa je přidatnje 325 000 eurow zaplanowanych.

Móžnosće financneje podpěry priwatnych a komunalnych předewzaćow su wšelakore. Mjez druhim hodźa so naprawy zawěsćenja twarjenjow, rozšěrjenja abo přisydlenja předewzaćow kaž tež wuwiće turistiskich poskitkow pjenježnje spěchować. W Němcach nasta loni z podpěru Leader dowolowy dom z třomi by­dlenjemi, z čimž bu poskitk wot lěta 1993 wobstejaceho hosćenca rozšěrjeny.

Rjemjeslnicy bychu ćerpjeli

Montag, 12. März 2018 geschrieben von:

Debata wo zakazu dieselowych awtow zaběra předewšěm małe zawody

Drježdźany/Düsseldorf (SN). Diskusija wo planach, dieselowe awta w němskich wulkoměstach zakazać, njezaběra jenož šoferow dieselowych wosobowych awtow, ale předewšěm tež rjemjeslnikow.

„Zakaz wužiwanja dieselowych awtow je drje po tuchwilnych zakonjach zasadnje móžny, wšako je to Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo we wusudźe wobkrućiło“, piše Jörg Dittrich, prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Wón pak na to skedźbnja, zo wšak su tež wuwzaća za rjemjeslniske předewzaća předwidźane. Najebać to wusud debatu wo tajkich jězdźidłach dale přiwótřa. Dittrich w tym zwisku warnuje: „Dokelž je tójšto wuchodoněmskich rjemjeslnikow z dieselowymi jězdźidłami po puću, by zakaz tutych awtow předewšěm małe přede­wzaća masiwnje potrjechił.“

Wjace wučomnikow hač loni wuwjazali

Montag, 12. März 2018 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Budyske wokrjesne ­rjemjeslnistwo je njedawno wučomnikow w powołanjach mechanikar připrawow, metalotwarc a elektronikar ­swjatočnje wuwjazało a jim rjemjeslniske wopisma přepodało. Najlěpši z nich smědźachu, ­zastupujo wšěch tamnych, karančk piwa z wokrjesnym rjemjeslniskim mištrom Frankom Scholzu a wyšimi mištrami zjednoćenstwow wupić.

Cyłkownje 42 wučomnikow dósta w Budyskim Dźiwadle na hrodźe swoje wuswědčenje. Ličba je so tuž porno lońšemu, hdźež běchu 31 młodych ludźi wuwjazali, powjetšiła. Mjez młodostnymi, kotřiž su po połštwórta lěta swoje wukubłanje zakónčili, bě tež Anne-Marie Schmidt z Rěčic. Wona smědźeše swoje wukubłanje na rěznisku předawarku wuběrnych wukonow dla poł lěta prjedy skónčić.

Składnosć wužiwali?

Donnerstag, 08. März 2018 geschrieben von:
Powołanske wiki skića młodostnym składnosć, so z fachowcami wo swojich powołanskich předstawach rozmołwjeć. Wjac hač 80 wustajerjow měješe wčera w Kamjencu wobšěrny poskitk spřihotowany. Hač metalotwarc, šwalča, škleńčer, zawěsćenska překupča atd. – wuběr bě wulki. Jako pak so z młodostnymi wčera rozmołwjach abo jich wobkedźbowach, sym pytnyła, zo nimaja mnozy žanu předstawu wo swojim přichodźe. Ći jedni rozmysluja, hač chcedźa tola abituru złožić, kotraž zmóžnja jim studij. Dalši chcedźa na polu digitalizacije a nowe medije dźěłać. Někotři pak wužiwaja wiki jako orientaciju, štož mam za spomóžne. Zajimcow z konkretnymi předstawami sym mało dožiwiła. Přiwšěm so nadźijam, zo je so próca wustajerjow a organizatorow wudaniła a zo móžachu tomu abo tamnemu šulerjej rozsud wolóžić abo znajmjeńša powołanski směr pokazać. Bianka Šeferowa

Zjednoćenstwo sakskeho hospodarstwa (VSW) je bywšeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha z čestnym mytom wuznamjeniło a tak jeho wjelelětne skutkowanje kaž tež zasłužby za sakske hospodarstwo a Swobodny stat Saksku hódnoćiło. Prezident VSW dr. Jörg Brückner (naprawo), kiž myto přepoda, wuzběhny mjez druhim angažement Stanisława Tilicha při pěstowanju hospodarskich stykow z Ruskej, ale tež za wotkryće chinskich wikow. Kaž VSW zdźěli, chce Tilich mytowanski pjenjez 10 000 eurow přewostajić dźěćacemu hospicej Wutroba mjedwjedźa w Lipsku, klóštrej Marijinej hwězdźe a wosadźe Łuty-wjes. Foto: Kathleen Pfennig

Z wotmachom hotuja so w Genfje na lětuši Mjezynarodny awtowy salon, kotryž zajutřišim, štwórtk, wotewru. Na nim pokaza 180 wustajerjow cyłkownje 900 modelow. Mjez druhim prezentuja tam nowu „přezpólnu“ Škodowku Vision X. Wažna tema ­budu diskusija wo dieselowych awtach a hrožace cła za wuwoz europskich jězdźidłow do USA. Foto: Uli Deck/dpa

Papjerowa twornja wažny měznik za region

Montag, 05. März 2018 geschrieben von:

Grodk (JoS/SN). Rozsud je spěšnišo přišoł hač wočakowany. Firma Hamburger Rieger tzwr je mjeztym započała nowu papjerowu mašinu na Grodkowskim stejnišću twarić. Tole připowědźichu zastupjerjo předewzaća w Grodku. „Twar druheje papjeroweje mašiny je najwjetši projekt stawiznow předewzaća“, rjekny jednaćelski nawoda zawoda Hamburger Containerboard Harald Ganster. Dohromady 370 milionow eurow chcedźa do stejnišća inwestować, něhdźe 34 milionow eurow z toho su spěchowanske srědki Europskeje unije. Na zakładźe stoprocentowskeje stareje papjery chcedźa wot lěća 2020 lětnje 493 000 tonow běłeje a bruneje žłobičkateje papjery produkować. Za to wutworja dołhodobnje 200 direktnych a hač do 400 indirektnych nowych dźěłowych městnow. Za trěbny kwalifikowany per­sonal budu dalekubłanja trěbne. To nastupa tohorunja přidružnikow. „Přede­wšěm chcemy młodym ludźom atraktiwne dźěłowe šansy poskićić“, wuzběhny nawoda předsydstwa Prinzhorn Holding tzwr Cord Prinzhorn. „To zawěsća přichad ludźi do Łužicy, impulsy na bydlenskich wikach a etablěrowacu so łužisku jězorinu.

Město Budyšin na dobrym puću

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Statistiski zarjad města Budyšina předpołoži njedawno swoju aktualnu rozprawu za lońši třeći kwartal, w kotrymž je wuwiće ludnosće, dźěłowych wikow a turizma wopisane. Wosebje zajimawe su w tym nastupanju hospodarske ličby. Tuchwilu je w Budyšinje něhdźe 1 900 ludźi bjezdźěłnych. Přirunujo to z lětom 2008 je spóznajomne, zo je so ličba nimale społojčiła, štož dopokazuje atraktiwnosć sprjewineho města hospodarstwu. Dalša pokazka na tónle zjaw je, zo dźeń a wjac ludźi z Drježdźan w Budyšinje dźěła hač nawopak. Něhdźe 18 467 ludźi jězdźi wšědnje do Budyšina na dźěło.

Zmužitosć so wudaniła

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Ideja je so skerje z nuzy zrodźiła, bě pak skónčnje prawa kročel. Wčera zhladowaše Petra Kupcyna na 25lětne wobstaće swojeje šwalčernje. Z ćěłom a dušu Worklečanka powołanje šwalče wukonja a je hladajo na serbsku narodnu drastu woprawdźita fachowča.

„Situacija je za wšěch wobćežna“

Donnerstag, 01. März 2018 geschrieben von:

Influenca je w Němskej swój wjeršk docpěła. 136 ludźi je dotal po cyłym Zwjazku na sćěhi chorosće zemrěło, a kónc schorjenjow njeje wotwidźomny. Tež chorownje w Budyskim wokrjesu mjeztym wjacorych pacientow ­influency dla lěkuja.

Anzeige