Niske płaćizny njetyja fairnej produkciji

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Přirunanje fascinuje: 122 sedłowych wlečakow połnych ze šokolodu je trěbnych, zo bychu wobydlerjo Budyskeho wokrjesa swoju žadosć za słódkim wob lěto spokojili. To je statistisce widźane 2 920 tonow šokolody, abo wot tafle přez pralinu hač k ryhelej 9,5 kilogramow na hłowu, kaž dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) Drježdźany-Kamjenica piše. W Budyskim wokrjesu přetrjebuja na lěto dale 7 500 tonow twarožka – 24,5 kilogramow na wobydlerja – a pija 319 000 hekto­litrow piwa – 104 litry na hłowu. Po informaciji dźěłarnistwa NGG podšmórnu tele tři přikłady wuznam žiwidłoweje industrije a rjemjesła.

Dźělny wuspěch docpěli

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Z wida peticiskeho wuběrka nowy dialog Plusnikečanskeje skały dla móžny

Přewjele hary wokoło Plusnikečanskeje skały, praja ći jedni, přemało, rjeknu druzy.­ Wšitko je wěc nahlada, a dokelž so wo hospodarsku naležnosć jedna, tež wěc zajimow.

Wona hara nasta ze spočatneho hněwa a starosćow ludnosće wokolnych wsow na słyšomny, zjawny protest. Protest zwurazni wjace hač 600 wobydlerjow w peticiji Sakskemu krajnemu sejmej. Dzěłowa papjera za peticiski wuběrk ma wob­jim jědnaće stron a kopicu problemow za wobsah.

Wumócuja krajinu

Škoda podobna kaž pola „Kyrila“

Montag, 29. Januar 2018 geschrieben von:

Wichor „Friederike“ je tež w lěsach Budyskeho wokrjesa najwjetše škody minjenych jědnaće lět zawinował. Byrnjež dźensniši wokrjes hakle lěta 2008 nastał, zwěsća zarjad za lěsy, přirodu a wotpadkownistwo krajnoradneho zarjada podobnje wulku potrjechenosć kaž pola „Kyrila“ w lěće 2007.

Budyšin (SN/at). Wo doskónčnych ličbach Christian Starke, nawoda zarjada za lěsy, přirodu a wotpadkownistwo w Budyskim krajnoradnym zarjadnistwje, rěčeć nochce. „Tuchwilu trochujemy wot wichora „Friederike“ zawinowanu škodu w lěsach priwatnych a korporaciskich mějićelow na 150 000 do 200 000 kósnych metrow. Najbóle potrjechenej stej Rakečanski a Radworski lěsniski rewěr.“ Wosebje howriła bě „Friederike“ na Kaponicy. W Radworskim rewěrje skedźbnja Starke na gmejny Radwor, Wulka Dubrawa a Malešecy, w kotrychž su štomy jara ćerpjeli. Za Njebjelčanski rewěr, do kotrehož słušeja hłownje gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, su trochowanja škodu něhdźe 6 500 kósnych metrow wunjesli.

Choćebuz (hlo/SN). „Mnóstwo wopytowarjow njeje wažne, ale kwalita rozmołwow.“ Škodowski předewzaćel Roland Papprot wě, wo čim rěči. Ze swojim fachowym wikowanjom za špundowanja a přisłušk je so wón kónc tydźenja dźesaty raz na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce wobdźělił, za čož počesćichu jeho organizatorojo ze Slěbornym dypornakom. Swoje posłužby je Papprot znowa na zhromadnym stejnišću Serbskich rjemjeslnikow­ a předewzaćelow (ZSRP) w hali předstajił a bě z wothłosom jara spokojom. Wopytowarjo zajimowachu so wosebje za nowosće w tym wobłuku.

Pomoc za wažny rozsud

Montag, 22. Januar 2018 geschrieben von:

Jubilejne wiki „Karrierestart 2018“ jako dobra adresa so wopokazali

Drježdźany (JK/SN). Jedne z bytostnych wuměnjenjow za stabilne a rosćace hospodarstwo su derje wukubłani dźěławi a fachowcy z mnohostronskimi zamóžnosćemi. Nimo industrije a rjemjesła płaći to wosebje za socialny a posłužbowy wobłuk našeje towaršnosće.

To pokazachu na jara nazorne wašnje lětuše jubilejne 20. wiki „Karrierestart“ w Drježdźanach. Na třoch dnjach su tam wosebje ći, kotřiž maja so rozsudźić za prawe powołanje a wukubłanje, kaž tež ći, kiž so z myslu noša so zesamostatnić, składnosć měli so wobšěrnje poradźować dać a so wo wulkim poskitku móžnosćow informować.

Jónkrótny projekt zakónčeny

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Běły Šepc je zaso dospołnje we wobsyd­stwje Swobodneho stata Sakskeje, po tym zo bě wodoprawniske wotewzaće 5,4 kilometry dołheho nowozapołoženeho rěčnišća w zamołwitosći sakskeje krajneje direkcije wuspěšne. To je jeje prezident Dietrich Gökelmann hórniskemu předewzaću LEAG w Rěčicach wobkrućił a wotpowědny dokument čłonej předsydstwa LEAG Uwe Grosserej přepodał.

Rěčicy (SN/at). Z wčerawšim dnjom je jónkrótny wodotwarski a ekologiski projekt w Sakskej wotzamknjeny. Rěč je samo wo „aktualnje najwjetšim projekće renaturěrowanja rěki w Němskej“. Posledni z dohromady 14 twarskich losow su wčera na swjatočnosći w Rěčicach wotličili. Nowy 5,4 kilometry dołhi přirodnje wuhotowany wotrězk Běłeho Šepca­ mjez Hamoršćom (Hammerstadt) a Rychwałdom je wšitke wodoprawniske pruwowanja wobstał. W 1980tych lětach w NDR mjez Rěčicami a Hamorom sewjernje Rychwałdskeje jamy do betonoweho kanala přepołožena łužiska rěka je zaso swobodna a skići w sebi kaž tež na swojimaj pobrjohomaj mnohim žiwocham dobre wuměnjenja.

Tradiciski zawod z nowym nawodu

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:
Słodowa fabrika w Großharthauwje ma nětko noweho nawodu: Johannes Unger ze Spytec je zawod přewzał. Tradicija předewzaća, kotraž je so na zhotowjenje słoda (Malz), słodowych ekstraktow a wosebiteje słodoweje muki specializowała, saha hač do lěta 1873. Firma dźěła wot swojeho załoženja jako produkowacy zawod. Po politiskim přewróće 1989/1990 su tam tójšto pjenjez do techniskeho a technologiskeho wobłuka kaž tež do nowych wudźěłkow inwestowali. Foto: Steffen Unger

Wulki cirkus w Nuknicy

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:

Na jubilejnym 20. jolka-swjedźenju wopytowarjow z jaknym programom zahorili

„Tajki cirkus“ bě hesło lětušeho jubilejneho jolka-swjedźenja w Nuknicy, kotryž je k 20. narodninam minjenu sobotu ně­hdźe 800 wopytowarjow do Brězanec bróžnje přiwabił. Tomu wotpowědnje wustupi jako prěni muski chór w zwěrjećich kostimach. Pod nawodom „domp­tera“ Michała Cyža pytachu spěwarjo najprjedy žortnje za prawej artikulaciju, prjedy hač z druhim spěwom tuchwilu gra­sěrowace tak mjenowane alternatiwne fakty tematizowachu. Jako reprezentanta postfaktiskeje doby mjenowachu naduwaka ze zboha njepřipadnymi paralelemi k wě­stemu knjezej Trumpej. Dźěći zanjesechu na znatu melodiju pěseń „Chcył něhdy w bróžni Brězanec pan Černo wulku fetu měć“, w kotrejž su program kaž tež protagonistow wječora předstajili.

Zhromadnje na wustajenišću ZSRP

Mittwoch, 17. Januar 2018 geschrieben von:

W Delnjej Łužicy hotuja so na lětušu Choćebusku rjemjeslnisku přehladku, kotraž wotměje so tradicionelnje posledni januarski kónc tydźenja. Serbska prezenca je wospjet zaručena.

Choćebuz/Budyšin (SN/at). Ze zhromadnym wustajenišćom je Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) na lětušej Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce 27. a 28. januara dźewjaty raz zastupjeny. Sydom zawodow so w hali 1 wopytowarjam předstaji. „Tónkróć budu zaso tři předewzaća z Hornjeje Łužicy pódla“, wjeseli so organizator Juro Hantška z Brjazyny, „prěni raz mjez nami budźe Budyska firma Nukec stany a plany.“ Jeje mějićel André Wowčer drje fakt jako tajki wobkruća, wobara pak so přećiwo zaćišćej, zo by ze swojimi posłužbami na Choćebuskej přehladce nowačk był. „Smy so tam hižo časćišo wobdźělili. Skerje připadnje smy ze serbskimi rjemjeslnikami wo tym rěčeli, so jich zhromadnemu stejnišću raz přizamknyć. To lětsa pospytamy. Předstajimy wšelake modele infračerwjenych tepjenjow“, André Wowčer rozłožuje.

Blisko Niskeje montuja jězbny grót

Mittwoch, 17. Januar 2018 geschrieben von:
Na němskim wotrězku přichodneje transeuropskeje železniskeje magistrale do směra na Chinu nětko we Łužicy zaměrnje dźěłaja. Sobudźěłaćerjo předewzaća SPL­Powerlines­ Germany montuja blisko Niskeje jězbny grót. Z dwukolijowym wu­twarom a elektrifikaciju čary mjez Hórnikecami a Hórku ma so poslednja dźěra płatać, zo móhli­ nakładne ćahi z Rólan přichodnje přez Wojerecy a Hórku pólsku mjezu docpěć.­ Němska a Pólska běštej so we wobłuku rozšěrjenja Europskeje unije na wuchod do­jednałoj, mjezu překročace kolijowe zwiski wutwarić. Foto: Joachim Rjela

Anzeige