Wukładne wokno rjemjesła

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin/Wojerecy (SN/at). Budyske wo­krjesne rjemjeslnistwo chce w jubilejnym lěće města Wojerec z „wukładnym woknom rjemjesła“ na tamniše zawody jako wažny wobstatk regionalneje hospodarkeje struktury skedźbnjeć.

Kaž jednaćelka wokrjesneho rjemjeslnistwa Sabine Gotscha-Schock dźensa infor­muje, chcedźa wot 1. junija hač do 30. septembra tuchwilu prózdny wobchod na Bjedrichowej čo. 5 wotnajeć a z rje­mjeslniskimi temami wuhotować. Wustajeć chcedźa tam mjez druhim pruwowanske dźěła rjemjeslniskich a mištrow. Widźeć pak budu runje tak krót­kofilmy z rjemjeslniskimi a wukubłanskimi temami. Sabine Gotscha-Schock skedźbni na terminaj w juniju, na kotrymajž poskića poradźowanje k wukubłanju předewšěm šulerjam.

„Wukładne wokno rjemjesła“ Sakska alianca fachowych mocow we wobłuku „Rjemjesło mobilnje“ wulkomyslnje podpěruje. Na wotewrjenje dźens za tydźeń su tež Wojerowske wyše šule a gymnazije ze swojimi šulskimi nawodami a šulerskimi rěčnikami kaž tež młodźinska přirada města přeprošene.

Zwiskido Pólskejemaja so polěpšić

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Wot změny jězbneho plana lětsa w decembru poskića 26 žele­z­niskich zwiskow do Pólskeje. Město toho­ pak budźe jenož jedna busowa čara mjez Zhorjelcom a Zgorzelecom, zdźěli minjeny pjatk zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON). Poskitki su tuž chětro přewidne. Do směra na Čěsku to cyle hinak wupada. Čěskej partneraj Liberecski a Ústíski kraj stej do jednanjow nastupajo syć we wuchodnej Sakskej sobu zawjazanej. Mjezy překročace železniske zwiski su tak wotpowědnje zwoprawdźomne.

Tež hladajo na busowy zwisk je hižo někotrych poskitkow. Zhromadne dźěło z pólskimi partnerami pak je financnych a zakonskich přičin dla trochu wob­ćežniše.

Wid na bliskowobchad mjez Němskej a Pólskej wšak njeje nowy. Hižo w dotal přewjedźenych projektach je so ZVON z wuwićom zwiskow do susodneho kraja zaběrał. Wuslědk projekta Śnieżka je, zo bu železniska čara mjez Drježdźanami a Wrócławjom wožiwjena. Mjeztym planuja elektrifikaciju syće w Pólskej. Tak ma so znowa wo poskitkach rozmyslować.

Za idejemi Łužičanow pytać

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Přećiwk mjez podpěraćelemi a wot­pokazowarjemi brunicy we Łužicy njemóže prawy puć być. Na zarjadowanju w Złym Komorowje bě dožiwić, zo lu­dźo­ započinaja wo tym rozmyslować.

Zły Komorow (SN/at). W dotal skerje rigo­roznych rozestajenjach za abo přećiwo brunicy so zastupjerjo wobeju stron přehusto njeprašeja, kotre měnjenje lud­nosć­ k tomu ma. Runje tak mnohich ludźi­ wuraz „strukturna změna“ zamyla. Přiležnosć to braniborskej załožbje Rosy Luxemburg, minjenu srjedu na diskusiju w rjedźe Lisa-kofejownja do Złeho Komorowa přeprosyć.

Organizatorojo zwěsćichu mjez publikumom překwapjacu kritisko-pozitiwnu naladu. Dobje zničenja łužiskeje krajiny wudobywanja wuhla dla dyrbi tajka sćěhować, kotraž sej žiwjensku rum bóle waži a zachowuje.

Swójske ideje trěbne

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:
Njeje samozrozumliwe, zo je so na njedawnym zarjadowanju wo přichodźe Łu­ži­cy w Złym Komorowje němski referent z Choćebuza prašał, kak serbski sydlenski rum do wšěch rozmyslowanjow zapřijeć. A hdyž­ sej braniborscy přitomni w diskusiji wuwědomjeja, zo je łužiska jězorina drje produkt wuwića po wuhlu, ale na kóšty serbskeje rěče a kultury brunicy dla. Maš-li w ludnosći dwurěčneje Łužicy hižo tajku poziciju, će to zwjesela. Bych sej přał, zo so tajcy ludźo na konferency Domowiny k strukturnej změnje 13. a 14. septembra w Złym Komorowje wobdźěla. To by serbsko-němski dialog přisporjało. Wuchadźam z toho, zo tale konferenca k tomu přinošuje serbsku poziciju skrućić. Serbski zapósłanc Hajko Kozel mjeno­waše to „serbski hłós bóle strukturować“. Tu leži bytostny nadawk ciwilneje towaršnosće zwonka hospodarstwa a politiki: ze swójskimi idejemi proces strukturneje změny wobohaćić. Axel Arlt

Bambruch (SN/BŠe). Łuki hladać a wobdźěłać trjeba swój čas. Wunošk a kwalita dźě matej dobrej być. Zdobom njehodźa so plahowanske zmylki cyle jednorje zhładkować, wšako su łuki na dobu třoch lět předwidźane. Wuskutki su tuž dołhodobnje čujomne. Porno kukuricy, kotruž ratarjo na sezonu jenož jónu wusywaja, je to wulki rozdźěl.

Wčera je sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju ratarjow do Bambrucha na pólny dźeń přeprosył, hdźež informowachu fachowcy a zastupjerjo předewzaćow za techniske mašiny wo najnowšim wuwiću we wobłuku hladanja łukow. Wězo je při tym tež nowa směrnica za hnojenje rólu hrała.

„Najwažniši za hladanje łuki je wusyw. Hakle pozdźišo wjedro a technika rólu hrajetej “, wuzběhny dr. Gerhard Riehl z krajneho ratarskeho zarjada. Runje tak radźeše wón něhdźe 70 přitomnym ra­tarjam, eficientnje hnojić, kaž so k zestawje rostlin hodźi. „Hnojić ma so potom, hdyž ma rostlina potrjebu a nic, hač móže hišće něšto znjesć“, dr. Riehl wuswětli.

Předstaja pospyty a wuslědki

Donnerstag, 24. Mai 2018 geschrieben von:

Bart (SN/BŠe). Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju tež lětsa zaso wuslědki pospytow najwuznamnišich družin ratarskich rostlinow zjawnje předstaja. Dźensa dopołdnja běchu zastupjerjo ratarskich zawodow a dalši zajimcy do Barta přeprošeni. Na tamnišej přepytowanskej staciji maja tři nowe pospyty hladajo na wosebite hnojenje.

Dalše stacije na praksu so orientowanych pólnych dnjow budu mjez druhim 7. junija w Pomorcach. Zaměr zarjado­wanjow po cyłej Sakskej ma być, rozsudy ratarjow podpěrać. Stejnišćo, klima, slěd płodow na polach, wobdźěłanje a hnojenje při tym wulku rólu hraja. Dale chcedźa fachowcy neutralnje a wot přede­wzaćow njewotwisnje wo zasadźenju rostlinoškitnych srědkow rozprawjeć.

Přepytowanske stacije krajneho zarjada su w Sakskej reprezentatiwnje roz­rjadowane. Centralna tema při plaho­wa­nju rostlin na přepytowanskich polach je potrjebje wotpowědowace zastaranje z wutkami. Při tym stej mnóstwo a časowe rozdźělenje bytostnej. Na tajkej přepytowanskej staciji temy wobkedźbuja, wuhódnoćeja a předstajeja.

Třěšna marka dale a wukonliwiša

Mittwoch, 23. Mai 2018 geschrieben von:

Marka Błóta zjednoća pod jednej třěchu naj­wšelakoriše aktiwity. Jedne z ćežišćow je předewzaćelskeho razu. 1 500 certifikowanych błótowskich wudźěł­kow marku wužiwa.

Lubin (SN/BŠe). Třěšna marka Błóta je přewšo wukonliwa a wšelakora. Wo tym zhonichu zajimcy njedawno na hłownej zhromadźiznje Błótowskeho towarstwa w Lubinje. Něhdźe 1 500 certifikowanych wudźěłkow a posłužbow cyłkownje 125 předewzaćow marku mjeztym wužiwa a docpě loni wobrot 33 milionow eurow. K wjerškam prezentacijow produktow słušachu mjez druhim Mjezynarodny zele­ny tydźeń w Berlinje, jědnaće pře­wje­dźenych Błótowskich wikow a Błótowski kórkowy swjedźeń. Wo tym in­formo­waše nětko Błótowske towarstwo, kotrež je minjene lěto bilancowało. K naj­waž­ni­šim aktiwitam přiličeja zamołwići zhro­madne nowinarske terminy z předewzaćemi, kotrež zeleninu plahuja abo předźěłuja, k čemuž słušatej na přikład len a lany wolij.

Potrjechenym jasny signal dać

Dienstag, 22. Mai 2018 geschrieben von:

Choćebuz (dpa/SN). Přichodna komisija, kotraž planuje kónc wudobywanja wuh­la, dyrbi z wida Choćebuskeje uniwer­sity hnydom na spočatku swojeho dźěła po­trjechenym w regionje jasny signal dać. Wutwori-li so w ludnosći zaćišć, „zo je jeje­ wosobinske połoženje zwjazkowemu knježerstwu smorže, njebudźe wuslědk tajkeje komisije ženje akceptowany“, rjekny prezident Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow (BTU) Jörg Steinbach agenturje dpa.

Wuhlowa komisija na zwjazkowej runinje ma bórze dźěłać započeć a hišće lětsa datum za kónc zmilinjenja wuhla w Němskej mjenować. Strukturnemu łamkej ze zhubjenjom tysacow dźěłowych městnow, kaž po přewróće hižo raz we Łužicy, dyrbi so zadźěwać. Po słowach prezidenta BTU měła sej komisija sprěnja dokładny přehlad tworić nastupajo sćěhi wotšaltowanje milinarnjow dla wotwisnje wo termina a z toho wu­rosćaceje straty dźěłowych městnow.

Zeleni sej wot wuhloweje komsije žada­ja bóle na klimowy škit dźiwać, hospodarske křidło CDU pomina sej wjetšu wahu za ekonomiske aspekty.

Keramika w měšćanskim parku

Dienstag, 15. Mai 2018 geschrieben von:
15. raz su minjeny kónc tydźenja w Halštrowskim měšćanskim parku wulke hornčerske wiki přewjedli. Wjace hač 30 wikowarjow z cyłeje Sakskeje kaž tež ze susodnych zwjazkowych krajow poskićowaše kołowokoło parkoweho hata a podłu Čorneho Halštrowa swoje wudźěłki. Petra Ludwig z Crimmitschauwa prezentuje tule hornc z wěkom. Wopytowarjo, kotřiž při jeje stejnišću něšto kupichu, rěčachu wo tym, zo tale módra barba dobru naladu přisporja. Hłowny organizator wikow, ­Halštrowski hornčerski mišter Hans Holland, je so sobotu kaž tež njedźelu sobu wo ćělne derjeměće wopytowarjow starał. Foto: Daniel Schäfer

Firma Litarion přestanje dźěłać

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Kamjenc (SN). W Kamjenskim přede­wzaću Litarion bórze swěcu hasnu. Po­trjechenych 120 sobudźěłaćerjow ma přichodne dny wupowědźenje dóstać. Insol­wencny zarjadnik Rüdiger Wienberg je zawodnu radu hižo informował, kaž medije rozprawjeja.

Z nowinskeje zdźělenki wuchadźa, zo su­ jednanja mjez mějićelom imobilije a móžnymaj inwestoromaj wo dalšim wužiwanju kompleksa na sewjeru Lessingoweho města zwrěšćili. Bjez wuhlada na rozrisanje z inwestorom pak njeje dalewjedźenje z přičin insolwencneho prawa móžne, tam dale rěka.

Za přistajenych złe wuwiće bě so ze zapodaćom próstwy wo insolwencu w januarje zahajiło. Koncernej Daimler přisłušacy mějićel zawodneje imobilije Li-Te­c bě bytostnych podružnych zastatkow dla podružny poměr wupowědźił. Insolwencny zarjadnik so wot toho časa wo to prócowaše, zawodej perspektiwu zaručić. To pak njeje so poradźiło.

Litarion tzwr je jedyn z najwjetšich europ­skich zhotowjerjow komponentow za litiumo-ionowe bańki za mobilne a stacionarne energijowe składowaki.

Anzeige