Krajina w harmoniji z přirodu

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:

Za dalše dźesać lět je Hornjołužiska krajina hole a hatow biosferowy rezerwat UNESCO. Serbska nota je při tym wotpohladana.

Stróža (CK/SN). W juliju wočakuja w Domje tysac hatow w Stróži 100 000. hosća. Loni, w pjatym lěće wobstaća wopytowarskeho centruma w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, zličichu 16 400 wopytowarjow. Na to su hižo tróšku hordźi, rjekny Torsten Roch. Zhladujo na lońše skutkowanje mjenowaše nawoda rezerwatneho zarjadnistwa jako přirunowanje Hórnikečansku energijowu fabriku. Lěta 1999 wotewrjeny industrijny muzej wopyta dotal 23 000 ludźi.

Šulerjo prašani

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN/BŠe). Zhromadnje z dobyćerjemi lońšeho myta Łužiskich załožerjow eksistency (LEX) a dołholětnym partnerom předewzaćom envia Srjedźoněmska energija je Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) wčera 15. koło wubědźowanja LEX zahajiła. Wotnětka móža so załožerjo, kotřiž su so w časowej dobje hač do štyri lět ze swojej wobchodnej ideju zesamostatnili, wo myto prócować. Cyłkownje 9 000 eurow maja so rozdźělić. Dobyćerjej prěnjeho myta kiwa 5 000 eurow, druhi smě so nad 2 500 eurami wjeselić a třeći dóstanje 1 500 eurow.

Lětuše wosebite myto hódnoća najlěpše šulske wobchodne plany we Łužicy a je z 2 500 eurami dotěrowane. Šulerjo měli koncept wobchodneje ideje wuwić, při čimž móža šulskopedagogiske a zawodne hospodarske temy zwjazać. Požadać móža so šulerjo wot 8. lětnika sekundarneho schodźenka I a II. Hač do 31. meje měli ideje WiL předležeć. „Młodźina z Łužicy ma dobre ideje a mudre hłójčki, kotrež chcemy z wosebitym mytom hižo zahe podpěrać. Zakłady pozdźišeho wuspěšneho załoženja eksistency móhli hižo w šuli wutworić“, ­měnješe wčera předsyda jury dr. ing. E. H. Michael von Bronk.

Na sydom kilometrow mjez Lemišowom a Nowej Wsu nad Sprjewju chcedźa Sprjewju do stareho rěčnišća wróćo połožić. Štož mjenuja fachowcy redynamizaciju, je pilotowy projekt za sakske wodźizny. „Prezentaciski projekt“ mjenuje to nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Torsten Roch.

Stróža (CK/SN). Projekt ma jědnaće wot­rězkow a so w meji započnje. Přihotowace dźěła hižo wukonjeja, štomy podłu tuchwilneje rěki su podrězane.

Pjeć lět su planowanja trali. Wšitkich ležownostnych susodow su za to zdobyli, zwěsća dr. Jan Peper, referatny nawoda za wuwiće kónčiny a přirodoškit w bio­sferowym rezerwaće. Krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow projekt lětsa a klětu zwoprawdźi. Sobudźěłaćerjo biosferoweho rezerwata budu dźěła přewodźeć.

Wjac dźěławych w Hornjej Łužicy

Donnerstag, 12. April 2018 geschrieben von:

W Hornjej Łužicy je telko dźěłopřijimarjow kaž hižo nimale 20 lět nic. To zdźěla Budyska dźěłowa agentura a mjenuje dobru hospodarsku konjunkturu jako přičinu.

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy je tuchwilu 200 850 dźěławych z winowatostnym socialnym zawěsćenjom. „To je prěni raz po lěće 1999, zo mamy zaso wjac hač 200 000 dźěławych“, rozłožuje Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło. Lěta 2008 bě jeno 165 233 ludźi w dźěłowym poměrje z winowatostnym socialnym zawěsćenjom. Wjetša ličba je wuraz dobreje hospodarskeje konjunktury, potwjerdźa ­Ilona Winge-Paul. Předewzaća su stabilne a su zwólniwe nowych sobudźěłaćerjow přistajić, wona wuswětla. Jako bjezdźěłni přizjewjenych bě minjeny měsac w Hornjej Łužicy 21 512 žonow a muži. Najwjace bjezdźěłnych w měrcu wujewja statistika za lěto 2002 z 73 439 ludźimi.

Lětsa planuja mjezyewaluaciju

Mittwoch, 11. April 2018 geschrieben von:

Rakecy (SN/at). W tuchwilnej požadanskej fazy dźewjateje projektneje namołwy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty (OHTL) stej regionalnemu managementej z widom na turistiske naprawy dwaj wobłukaj wosebje wažnej. Wonej měritej so na to, wukmanić wobstejace turistisce relewantne zarjadnišća a poskitki (B.2), kaž tež na to, zjawnje přistupnu mału turistisku infrastrukturu wutworić a polěpšić (G).

Z mjenowanymaj dźělnymaj naprawomaj chcedźa wuraznje dwurěčnosć spěchować, kaž z po­dłožkow wuchadźa. Zaměr pak tež je, ličbu kwalitatiwnje wysokohódnotnych poskitkow přenocowanja kaž tež dobu pře­bywanja a spokojnosć turistow powjetšić. Zdobom hodźi so historisce hódna twarska substanca zachować a wužiwać, historiske kulturne namrěwstwo tež zjawnje spřistupnić. Hdyž měri so dźělna naprawa B.2 na twarjenja, steji pod dypkom G syć pućow w srjedźišću, zo bychu na přikład turisća krajinu lěpje zaznawali.

W Błótach žněja prěni hromak

Dienstag, 10. April 2018 geschrieben von:
Na polu blisko Kosojc (Koßwig) pola Wětošowa je ćopłota minjenych dnjow róstej hromaka přewšo tyła. Tuchwilu hišće wobmjezowaneho mnóstwa dla předawaja woblubowanu zeleninu wot dźensnišeho jenož we Wětošowskim dworowym wobchodźe kaž tež w předawanskich kioskach w Bórkowach. Błótowski ratar Karl-Heinz Ricken pak z toho wuchadźa, „zo temperatury přichodne dny lědma woteběraja. Ličimy tuž z tym, hižo kónc tydźenja wšitke naše předawanišća na přestrjeni z hromakom zastarać móc.“ Shinyji Kitamurje (naprawo) z Berlinskeho studija japanskeje telewizije bě započatk hromakowych žnjow přiležnosć, tež wo tym rozprawjeć a žnjowu pomocnicu Eriku Condrea při dźěle filmować. Foto: Peter Becker

502 wosobje zaso do dźěła přinjesli

Dienstag, 03. April 2018 geschrieben von:

Jobcenter Budyskeho wokrjesa je wot lěta 2011 dobre dźěło wukonjał. Po słowach nawody zarjada Mathiasa Bielicha je model w komunalnym nošerstwje wuspěšny. Přichod widźi wón w tym, zhromadnje přećiwo bjezdźěłnosći młodostnych postupować.

Što da wo nami wědźa?

Donnerstag, 29. März 2018 geschrieben von:
Zo su znajmjeńša napisy informaciskich taflow při jězorach, na parkowanišćach a na wšelakich widźenjahódnych městnosćach łužiskeje jězoriny nětko skónčnje tež serbsce podate, je poprawom samo­zrozumliwe. Kak často so ludźo, kotřiž ­ze starych zwjazkowych krajow k nam přijědu, prašeja, hdźe da scyła su? W Pólskej abo Čěskej? Njemóža sej wujasnić, ­čehodla su wjesne tafle ze „spodźiwnym“ słowjanskim mjenom popisane. Kak dyrbjeli to tež wědźeć, hdyž doma wo nas lědma něšto zhonja, hdyž našu kulturu nje­znaja, hdyž w němskim rozhłosu serbsku hudźbu njehraja? Tak móžemy zajimcow tež wćipnych sčinić, zo so w měšćanskich a turistiskich informa­cijach za serbskej literaturu prašeja. Wažne wšak je, zo tam tajku tež w serbskej rěči poskićeja. Haj, tak so z taflow hač k dalšim informacijam wo nami nitka pleće, a nic jenož debjenych jutrownych jejkow dla. Najwjetši čas! Měrćin Weclich

Lutowarnja wupowědźi3 400 zrěčenjow

Mittwoch, 28. März 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Fazy z niskej a negatiwnej danju dla su so ramikowe wuměnjenja bankow a lutowarnjow pohubjeńšili. Jasnje niski niwow danje ma wulke wuskutki na zadanjenje (Verzinsung). To tež Budyska wokrjesna lutowarnja tak začuwa. Tuž ma za trěbne, wšitke móžnosće pomjeńšenja kóštow wučerpać – a to tež nastupajo zrěčenja z klientami. Po dołhim rozmyslowanju je Budyska lutowarnja rozsudźiła, dźěl lutowanskich zrěčenjow wupowědźić, kaž z nowinskeje zdźělenki wuchadźa.

S-premijowe lutowanje je jedne z dźesać produktow wokrjesneje lutowarnje. „Bychmy překupske předpisy přešli, jeli poměrnje małej skupinje klientow bjez prawniskeho zawjazka njesprawne lěpšiny zmóžnimy, mjeztym zo wjetšina našich lutowarjow žanu dań njedóstanje“, zakituje sobustaw předsydstwa Gerald ­Iltgen rozsud wokrjesneje lutowarnje. Ta pak jenož w tych padach zrěčenje wupowědźi, hdźež wobsteji po jeje měnjenju zakonske prawo je zakónčić. Wot cyłkownje 18 000 zrěčenjow je to něhdźe 3 400. Te lutowarnja hač do kónca junija wupowědźi. Potrjecheni budu z listom wo tym informowani.

Regionalne předewzaća so předstajili

Dienstag, 27. März 2018 geschrieben von:
Wjac hač 60 regionalnych předewzaćow měješe minjenu sobotu w Choćebuskej ­měšćanskej hali na JobRegional tójšto zajimawych poskitkow spřihotowanych. ­Wo­pytowarjo wužiwachu składnosć, so z wustajerjemi rozmołwjeć a so wo cyłkownje 250 wšelakich powołanjach wobhonić. Předewzaća w Choćebuzu a we wokrjesu Sprjewja-Nysa pytaja zajimcow za swoje zawody. Mnohe firmy chcedźa tež mło­dostnych wukubłać a sej tak přichod z wěcywustojnymi fachowcami zawěsćić. Foto: Michael Helbig

Anzeige