Čerstwy kał nětko na předań

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:
Po tym zo su žnjenscy pomocnicy Ćipkec ratarskeho zawoda dźensa rano na polu blisko Nowych Poršic čerwjeny a běły kał žnjeli, přihotujetej Maria a Martyna Witoń čerstwu zeleninu za předań. Ratar z Kumšic, w Kubšiskej gmejnje, produkuje pod hesłom „Čerstwe po žnjach z Hornjeje Łužicy“. Swoju sezonowu zeleninu předawaja Ćipkecy tež hač do decembra w składowarni w Nowych Poršicach čo. 21b. Foto: SN/Maćij Bulank

Najniši staw wot 1990tych lět

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN). W Hornjej Łužicy bě w awgusće 19 889 bjezdźěłnych, to je 652 mjenje hač w juliju a 2 572 mjenje hač loni w awgusće, kaž Budyska agentura za dźěło dźensa wozjewi. „Ličba bjezdźěłnych we wobłuku Budyskeje agentury je prěni raz pod 20 000 woteběrała. To zwjesela, přiwšěm pak njeje kwota bjezdźěłnosće sydom procentow žana přičina wodychnyć“, rjekny Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka agentury.

Sobudźěłaćerjo zarjada koncentruja so na ludźi, kotřiž trjebaja wosebitu pod­pěru, zo bychu dźěło našli. Po słowach knjeni Winge-Paul su to dołhodobnje bjezdźěłni, mało kwalifikowani ludźo abo tajcy z handicapom, młodostni, młodźi dorosćeni bjez powołanskeho zakónčenja a ludźo z migraciskim pozadkom.

Dźěłodawarski serwis agentury je w awgusće 908 nowych dźěłowych městnow do swojeho poskitka zapřijał. Byrnjež to 86 mjenje było hač w předměsacu, liča zamołwići přichodne tydźenje z tym, zo naprašowanje za dźěłowymi mocami hišće raz přiběra.

Kwalitniši turizm trěbny

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Neuhardenberg (dpa/SN). Turizm w Braniborskej dale přiběra. Přiwšěm fachowcy měnja, zo su wysokohódnotne poskitki dźeń a trěbniše. „Hladajo na wubědźowanje budźe přiběrajcy kwalita prašana, štož je wuměnjenje za wuspěch turisti­karjow“, rěka w turistiskim barometru, kotryž je Wuchodoněmski zwjazk lutowarnjow nětko w Neuhardenbergu předstajił.

W prěnim połlěće 2017 je ličba pře­nocowanjow wo 3,1 procent na 5,8 milionow rozrostła. Dobrym ličbam w hotelach napřećo pak steji mjenje hosći we wólnočasnych zarjadnišćach. Tak je po cyłej Braniborskej 13,5 procentow mjenje ludźi muzeje wopytało. Hrody a twjerdźizny­ zdźěleja minus 8,2 procentaj a cyrkwje 6,3 procenty. Přiro­dowe informaciske centrumy zličichu porno tomu wjac zajimcow.

Hladajo na spokojnosć hosći wothłós přiběra. Po internetnym hódnoćenju, tak mjenowanym TrustScore, žněje Brani­borska 82,2 dypkaj. Najlěpje wotrěznjetej regionaj Prignitz a juh kraja z Błótami.

Kompromis trěbny

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:
Wjelk je wowcu morił a potrjecheny plahowar skotu dyrbi sej na to na městnje njeskutka naposkać, zo „měł radšo hubu dźeržeć, chce-li nastatu škodu zarunanu měć“. Praja to někotři, zo bychu škodo­wanych zatrašili? A štó ći ludźo su? Sym dospołnje zamyleny, tajke reakcije scyła słyšeć. Reakcija na jednej kaž na tamnej stronje wuwědomja, zo wjelča tematika wšitkich wobdźělenych jara poćežuje. Zasady zwjazkoweho přirodoškitneho zakonja nastupajo škit družin – a tak tež wjelka – a přez lětstotki zdźědźene plahowanje skotu su wjeršk trajneho roze­stajenja docpěłoj. Wjelk so do kulturneje krajiny nawróći, nuzuje čłowjeka a předpisuje jemu­ družinoweho škita dla so hinak zadźeržeć hač minjene lětdźesatki. Zatrašić ludźi pak runje tak mało pomha kaž swarjeć. Trěbny je kompromis, z kotrymž móža­ přirodoškitarjo a plahowarjo skotu žiwi być. Axel Arlt

Hóstne přemysło so bědźi

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:

Dźěłarnistwo NGG spřećiwja so dlěšim dźěłowym časam

Drježdźany/Budyšin (SN). 13 hodźin wšědnje dźěłać, a to šěsć dnjow wob tydźeń? Póńdźe-li po woli Němskeho hoteloweho a hosćencoweho zjednoćenstwa (Dehoga), móže tole w Budyskim wokrjesu za 5 800 sobudźěłaćerjow branše bórze­ woprawdźitosć być. Dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) před tym warnuje.

Za čłowjestwo wuznamne powołanje

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (AK/SN). Ratarstwo towaršnosć dźensa na najwšelakoriše wašnje zežiwja. Za to trjeba nuznje derje wukubłanych młodych fachowcow. Tole podšmórny nawodnica wobłuka kubłanja w sakskim krajnym zarjedźe za wobswět, ratarstwo a geologiju Kerstin Lässig minjeny pjatk na wuwjazanju wučomnikow zelenych powołanjow. 26 wotchadnikow cyłeho Budyskeho wokrjesa dósta na Čerwjenej žurli w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje swoje fachowe wuswědčenje. Regionalny burski zwjazk Budyšin-Kamjenc bě na to přeprosył. Młodostni su nětko ratarjo, skotarjo, fachowi dźěłaćerjo agrarneho serwisa kaž tež ratarscy pomocnicy. Tři lěta běchu so woni wukubłali.

Köln/Berlin (dpa/SN/BŠe). Wobsadźene kolije, ludźo w běłych škitnych woblekach, naddimensionalna čerwjena linija, tójšto policije a stupacy kur z wuhenjow: Měsac do wólbow zwjazkoweho sejma su wobswětowi aktiwisća w Porynskej přećiwo wudobywanju brunicy demonstrowali. Jich poselstwo politikarjam bě: na dobro klimy dla hnydom přestać brunicu wudobywać!

Wobrazy kónc tydźenja wotměteho klimoweho campa w Porynskej hižo z Łužicy znajemy. Loni wokoło swjatkow běchu aktiwisća tež tam masiwnje pro­testowali, štož zbudźi wulke diskusije, hač bě zdźěla namócny protest wo­prawnjeny. Tónkróć w Porynskej dóńdźe tohorunja k jednotliwym rozestajenjam z policiju. Někotre razy dyrbješe ener­gijowy koncern RWE wukon produkcije w Neurathskej brunicowej milinarni wobmjezować, dokelž běchu aktiwisća kolije zaraćili.

Ratarska produkcija dale wostanje

Mittwoch, 23. August 2017 geschrieben von:

Hižo na lońšej hłownej zhromadźiznje nastajena strózba prognoza wuwića ratarskeho­ wobłuka Róžeńčanskeje Agrarneje akciskeje towaršnosće Sorabia je so na wčerawšej lětušej hłownej zhromadźiznje wobkrućiła.

Nowoslicy (JK/SN). Předsydstwo kaž tež dohladowarska rada Sorabije AG bilan­cowaštej wčera financielnje njewuspěšne, přiwšěm pak nic njespokojace hospodarske lěto 2016. Pod smužku drje njemóžetej wobaj gremijej z negatiwnym wuslědkom Sorabije spokojom być. Dale niske płaćizny za mloko a njespokojace dochody ze zwičnjenja pólnych płodow su po hubjenym lěće 2015 tež loni znowa hospodarske ćeže wuskutkowali. Hačrunjež běchu 350 000 kilogramow mloka wjace hač w předchadźacym lěće předali, mějachu wo 196 000 eurow mjenje dochodow z toho.

Mjenowane wuwiće pokazuje jara napjate hospodarske połoženje zawoda. Na­jebać to budu, a to předsyda Sorabije Matej Korjeńk w rozprawje wuzběhny, dale mloko produkować. Jeno z dale krutym programom, znižić kóšty a zwyšić efektiwitu, móže ratarski zawod tuchwilnu ćežku situaciju zmištrować.

Wojerecy (JoS/SN). Towaršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je minjeny štwórtk na wuwjazanje wučomnikow přeprosyła. Wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier dźakowaše so sobudźěłaćerjam GAF, zastupjerjam wukubłanskich předewzaćow a staršim za angažement. Bjez nich njeby wuspěšny wučomniski čas móžny był. „Wšitcy su kónčne pruwowanje wobstali“, Schollmeier hódnoćeše. Bywši wukubłar Frank Miersch pak dopomni tež na to, zo njebě w tymle lět­niku wučomnikow wšitko optimalnje běžało. Runje w prěnimaj lětomaj bě, tak wón to mjenowaše, stajna sinusowa linija­ spóznajomna. Hakle w třećim wukubłanskim lěće bě połoženje lěpše a konstantniše.

W němsko-serbskej zhromadnosći

Freitag, 18. August 2017 geschrieben von:

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola­ a haty wita 9. septembra na mjeztym 20. přirodowe wiki. A lětsa steja wone cyle­ pod serbskim wliwom. Nimo regionalnych­ wudźěłkow maja tam tež tójšto serbskeje kultury předwidźane.

Stróža (SN/BŠe). Jubilejne wiki w Stróži pola Hućiny steja lětsa pod hesłom „Němsko-serbske přirodowe wiki“. Hižo pjatk planuje organizator, biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, wotewrjenski koncert Liany Bertók „W změnje časow“, na kotrymž zaklinča klasiske twórby serbskich, čěskich a němskich komponistow, tak tež Jana Pawoła Na­gela a Detlefa Kobjele.

Anzeige