Što móhł nowy agrarny zakoń wuskutkować

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Wočakowanja ratarjow na nowy agrarny zakoń EU su wulke. Lětsa w lěću ma naćisk předležeć. Předewšěm wuchodoněmscy burja pak so prašeja, hač přewažuja lěpšiny abo njelěpšiny.

Podstupim (dpa/SN). Wuchodoněmscy ratarjo boja so móžneho kaženja wikow. „Wobsteji strach, zo zhromadna europska agrarna politika wjace na prěnim městnje njesteji a kraje po swójskich za­jimach postupuja“, rjekny prezident Braniborskeho krajneho burskeho zwjazka Henrik Wendorff powěsćerni dpa.

W lěću ma naćisk zakonja předležeć. Po ćežkim połoženju ratarstwa w minjenych lětach chce komisija EU agrarne spěchowanje reformować. Kraje maja potom wjace móžnosćow swójskeho jednanja dóstać. Wendorff pak ma to za „krok dozady. Wjele za přichod wotmysleneho wupada kaž zapłatany pře­strjenc.“ Problematiske je, hdyž na přikład jedyn kraj wěste formy plahowanja skotu z premijemi spěchuje, tamny pak nic. „Kraje móža potom tež rozsudźić, hač direktne dochodowe pomocy płaća abo hinaše programy preferuja“, Wendorff warnuje.

Špihelowy karp abo słódkowódna ryba měsaca december smě hižo raz do špihela pohladać. Předewšěm silwester steji łužiski karp jako kulinariska chłóšćenka na jědźnych planach ludźi wosebje w mnohich wuchodoeuropskich krajach. Sakscy a braniborscy rybarjo zhladuja na dobre lěto. Wšako móžachu wunošk stopnjować. Tež w hatarstwje Dietmara Bergmanna (na wobrazu) w Klětnom je naprašowa­nje za rybu­ na proze k nowemu lětu dosć wulke. Jutře a zajutřišim dopołdnja wón hišće łužiske karpy předawa, mjez druhim w Běłej Wodźe. Foto: Joachim Rjela

Podpěru EU ratarjam dočasnje přepokazali

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Sakscy burja dóstawaja mjez hodami a Nowym lětom swoje tak mjenowane direktne płaćenja Europskeje unije. Na to skedźbni wčera ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Dohromady 247 milionow eurow z hornca EU ma nimale 7 300 ratarjam w swobodnym staće likwiditu jich zawodow zawěsćić a jim planowansku wěstotu zaručić, kaž ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) wuzběhny.

Dobra składnosć

Donnerstag, 28. Dezember 2017 geschrieben von:
Njeje nowosć, zo předewzaća w Hornjej Łužicy nuznje fachowcow trjebaja. Dawno su tež w Budyskim wokrjesu spóznali, zo chcedźa so mnozy, kotřiž su domiznu před lětami dźěła dla wopušćili, zaso nawróćić. Dobru składnosć, so wo tudyšich aktualnych šansach wobhonić, skići bursa nawrótnikow „Zaso tu“ w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. Wčera bě zaso tak daloko. Zwjeselace je, zo předstaji so tónraz 74 předewzaćow a zarjadnišćow, 14 wjace hač loni. Dźeń a wjace firmow chce z lěpšin bursy wužitk měć. Spomóžne runje tak je, zo rozhladuja so na akciji tež ći, kotřiž chcyli po wuspěšnym zakónčenju studija rady tu dźěłać. Samo so wě, młodźi Serbja su mjez nimi. Jim njewoznamjenja dźěłowe městno jeničce nawrót do domi­zny, ale předewšěm wěstotu, maćeršćinu we wjetšim kruhu a wobstajnje nałožować móc. Axel Arlt

Slepo z jasnym stejišćom

Donnerstag, 28. Dezember 2017 geschrieben von:

Gmejna Slepo žada sej za potrjechenych wjesnjanow njewotwisnu wujednawarnju, kotraž hórniske škody wobdźěłuje. To pisa komuna w stejišću nastupajo hłowny zawodny plan Wochožanskeje brunicoweje jamy 2018/2019. Z jednym napřećiwnym hłosom je wjetšina gmejnskeje rady stejišćo na posedźenju spočatk měsaca schwaliła.

Slepo (AK/SN). „Prjedy hač hórnistwo płoniny wužiwa, maja so wosebje ležownostne mjena dokumentować“, přispomnja Domowinska župa „Jakub Lorenc­Zalěski“. Za přichodne generacije maja so serbske woznamjenjenja w kartach a z wopisowanjemi­ zawěsćić a so „po­trje­chenym gmejnam, Serbskemu institutej a nam jako rěčnikam narodneje mjeńšiny přewostajić“.

Narok z Biskopic

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:
Čas industrijnych wulkozasydlenjow je nimo. Tak podobne słowa słyšach loni wot Budyskeho hospodarskeho spěchowarja. Snano płaći to za sprjewine město, hdźež za nowe firmy tajkeho rozměra tuchwilu prosće žane areale nimaja. Měšćanske zarjadnistwo dyrbi nowe hakle zaso wu­tworić, zo njeby trajace pozitiwne hospodarske wuwiće popušćiło. Zo je tomu w druhich kónčinach Budyskeho wokrjesa hinak, zhonimy tele dny z Biskopic. Tam su njewužiwane přemysłowe płoniny hromadźe z priwatnymi mějićelemi zaměrnje zwěsćili, štož zmóžnja wjele lubjacy wuspěch. Spiritus rector toho je wyši měšćanosta Holm Große. Wot nastupa zastojnstwa 2015 wón rozumi sobudźěłaćerjow měšćanskeho zarjadnistwa, předewšěm hospodarskeho spěchowanja, po nowych pućach wjesć. Móhło tele wuspěšne nowe myslenje w Biskopicach snano tež Budyšinej narok być? Axel Arlt

Saksojo maja mjenje wotpadkow

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Ludźo w Sakskej produkuja dale wjele mjenje wotpadkow hač přerězny zwjazkowy wobydler. W lěće 2016 bě to w swobodnym staće ně­hdźe 1,35 milionow tonow wotpadkow z domjacnosćow, štož rěka 330 kilogramow na wosobu, kaž wobswětowe ministerstwo w Drježdźanach informuje. W Němskej bě to 462 kilogramow, při čimž njemóžeš wobě ličbje direktnje přirunać. Sakska ličba złožuje so na zjawne wotstronjowanje přez wokrjesy, bjez­wo­krjesne města a wotpadkowe zwjazki. Hódnotne maćizny a biowotpadki pak runje tak na powšitkownowužitnej a priwatnej bazy zběraja. Za zwjazkowu statis­tiku podawaja někotre kraje jenož zjawne wotstronjowanje wotpadkow.

„Wotpadkam zadźěwać rěka resursy lutować“, rjekny wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU). Mnóstwo na wobydlerja wučinja 125 kg zbytnych wotpadkow, 123 kg hódnotnych maćiznow, 56 kg biosmjećow, 25 kg spěrawych wotpadkow a nimale kilogram wotpadkow ze škódnymi maćiznami.

Rozsud za łužiske stejnišćo

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Podpěruja předewzaća w Biskopicach z nowej witanskej kulturu

Biskopicy (SN/at). Zawod za zhotowjenje technologisce přewšo inowatiwnych grafitowych elektrodow nastanje na 21 kopanišćow wulkim arealu Biskopičanskeju přemysłownišćow sewjer a sewjer 2. Skupina Maxa Aicherowych předewzaćow trjeba je za swójske zhotowjenje wocla. Kaž bě na njedawnym posedźenju Biskopičanskeje měšćanskeje rady zhonić, ma tale produkcija njewotwisnosć wot chinskich twarcow elektrodow zaručić, kotrež wiki wobknježa a tak płaćizny zwyšeja. „Naš česćelakomy zaměr je, twornju kónc lěta 2018 wotewrěć“, rjekny projektowy nawoda prof. dr.-ing. Klaus Krüger ze skupiny Maxa Aicherowych přede­wzaćow, jako předstaji projekt w měšćanskej radźe. W prěnim wotrězku inwesticije chcedźa 140 dźěłowych městnow wutworić. „Dźěłowe mocy pytamy bjez wobmjezowanja tule, aktualnje je to dźesać inženjerow za planowanje a natwar produkowanišća“, Krüger doda.

Ludźo při B 96 derje zastarani

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Nimo swojeho skutkowanja jako jednaćel a ratar w Zarěčanskim agrarnym zawodźe je Stefan Triebs tež jednaćel maćerneho předewzaća, ratarskeho zarjadniskeho a wikowanskeho zawoda w Čornym Hodlerju.

Čorny Hodler (SN). Serbske Nowiny hižo wo tym rozprawjachu, zo je wot oktobra w Čornohodlerskim žiwidłowym wikowanišću póstowa filiala zaměstnjena. Hromadźe z kolegami je Stefan Triebs wo tym rozmyslował, kak móhli aktrakti­witu městnosće polěpšić. Wšako je jeje strategiske połoženje direktnje při zwjazkowej dróze B 96 a njedaloko awtodróhi jara dobre.

Nětko pak měli so do spěcha měć

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:
Pytaće hišće prawy hodowny dar? To móže wam zawěsće Erika Maywaldowa w swojim wobchodźe w Róžeńće pomhać (na wobrazu). Nimo dźělow serbskeje narodneje drasty, dekoracije a dalšeje pychi ma Šunowčanka bohaty poskitk serbskich knihow, słuchoknihow, regionalneje literatury a protykow. Tež rjane bože narodki a dalše hodowne utensilije móžeće sej tam wobstarać. Jutře je wobchod wot 12 do 17 hodź. wotewrjeny. Tež w Budyskej Smolerjec kniharni na Sukelnskej móžeće so hišće za hodownymi darami rozhladować. Kniharnja je přidatnje tež sobotu, 23. decembra, wot 10 do 17 hodź. wočinjena. Foto: Feliks Haza

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi