Solidarni być

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:
Najhórše tukanja su so wčera nawječor jako prosta woprawdźitosć kapitalizma wobkrućili. Ze swojimi lutowanskimi planami hoberski a tuchwilu přewšo wuspěšny koncern Siemens socialny měr w Hornjej Łužicy njesměrnje wohroža, dokelž wotpohladuje turbinowu twornju w Zhorjelcu zawrěć. Hdy konkretnje ma so tónle zarězk do tak a tak nic runje sylneho hospodarstwa našeje domizny stać, njejsu zamołwići w dalokim Mnichowje dotal prajili. Ale snadź tči runje w tym šansa, so wuspěšnje spjećować. Wot dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje přez Zhorjelskeho wyšeho měšćanostu, tamnišeho krajneho radu a zapósłancow zwjazkoweho sejma hač k hospodarskemu ministrej kaž tež ministerskemu prezidentej Sakskeje běchu hnydom jasne słowa protesta a solidarity słyšeć: Turbinowa twornja dyrbi wostać! Njedamy Hornju Łužicu wot Siemensa nabok storčić! Axel Arlt

Maja hwězdu

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Podstupim/Bórkowy (SN/MiR). Po cyłej Braniborskej běštej dotal jenož dwaj restawrantaj, kotrymajž spožčichu Michelinowu hwězdu. Wotnětka pyši so zwjazkowy kraj z dalšej tajkej, a to w Błótach. Hosćenc „17fuffzig“ z Bórkowskeho hotela Blejcha Resort & Spa wuznamjenichu tele dny w Podstupimje z Michelinowej hwězdu. Šef kuchnje 29lětny René Klages a jeho team staj tónle wuspěch w krótkim času zhromadneho dźěła docpěłoj. Wšako René Klages hakle wot januara tamnišu kuchnju ze swojim teamom nawjeduje­. Mějićelej hotela Christine a Heinrich Michael Clausing zwurazništaj, zo su wšitcy jara hordźi. „Michelinowa hwězda nam pokazuje, zo mnohe změny w našim domje płody njesu a zo so na wědomje bjeru. Atmosfera wobstajneho wuwića stej zakład za přichod, w kotrymž chcemy so na nowosće zmužić“, Heinrich Michael Clausing podšmórny.

Dźe wo wjele wjace hač wo Čertowy kamjeń

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Njeměr knježi mjez Budyšinkom a Plusnikecami. Nimale 700 wobydlerjow wokolnych wsow je peticiju Sakskemu krajnemu sejmej podpisało, wobydlersku iniciatiwu běchu hakle nalěto załožili. Wina na tym, tak praja, je zornowcowe předewzaće ProStein, kotrež tamnišu skału wobhospodarja. Plusnikečanska skała bě hač do 1990tych lět jedna z mnohich mjeńšich we Łužicy, doniž ju w lětomaj 2004 a 2005 njerozšěrichu, a wona přeńdźe na produkciju drobnje mlěteho zornowca.

Protest pak njezběha so jenož w Malešanskej gmejnje. Wšako dźe wo wjele wjace, dźe wo wohroženje strowoty přez drobny proch mlěteho granita, wo wobškodźenje domskich blisko skały, wo mócne rozbuchnjenja, wo transportne problemy přez wulkonakładne awta runje tak kaž wo ničenje krajiny. A wosrjedź njeje knježi strach wo tak mjenowany Čertowy kamjen, přirodny a stawizniski pomnik.

Běrokratija je přewulka

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Na lětušej dźesatej regionalnej konferency Łužiska jězorina w Hórnikecach pokazachu wšelacy inwestorojo na aktualne problemy w praksy. A žadachu sej wolóženje, předewšěm nastupajo wulku běrokratiju.

Wot apryla wobhospodarja Armin Hoffmann, jednaćel towaršnosće Hotelowy a dožiwjenski park Hornja Łužica zwr, na sewjernym přibrjohu Bjerwałdskeho jězora gastronomiju „Kombüse Strandkost“. K dalšim inwesticijam słuša 43 metrow dołha a wosom metrow šěroka hóstna łódź, kotraž ma 330 městnow pod hołym njebjom a 320 salonowych městnow. Tuchwilu leži wona hišće na kótwicy w Sauerlandźe. Klětu pak ma prěni raz po Bjerwałdskim jězoru jěć. Planowany je połdrahodźinski linijowy wobchad jako 14kilometrowska kołojězba z přistawjenjom w Hamorje, Klětnom a Delnim Wujězdźe. Předwidźane su dale dožiwjenske jězby za kwasy, swjedźenje předewzaćow, silwester abo jubileje. Łódź ma so tak wuhotować, zo je tež ludźom z handicapom přistupna. Zastarać chcedźa hosći na njej a na přibrjohu ze swójskeje gastronomije.

Žadaja sej wjace podpěry

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Mužakow/Choćebuz (SN). Hospodarski region Łužica trjeba wosebitu podpěru. Za kónc wudobywanja brunicy žadaja sej krajni radźa a wyši měšćanosća zarunanje. Pozicisku papjeru su woni wčera w Mužakowje na přichodne zwjazkowe knježerstwo nastajili. W njej žadaja sej zwjazkowy program nastupajo wutwar regionalneje wobchadneje infrastruktury a digitalizacije, zasydlenje zwjazkowych zarjadow kaž tež rozsudy wo stej­nišćach w zajimje slědźenskich a wysokošulskich zarjadnišćow we Łužicy, kaž powěsćernja dpa zdźěla.

Komunalni politikarjo měnja, zo měł so region lěpje na kopjenišća Berlin, Drježdźany a Lipsk kaž tež Wrócław a Praha přiwjazać. Puć k tomu móhł runać wurjadny zwjazkowy program wo wutwarje regionalneje wobchadneje infrastruktury. Nimo toho je iniciatiwa Zwjazka wo wutwarje škleńčnonićoweje syće a mobilneho telefonowanja po cyłym regionje trěbna, podšmórny zastupjerka Zhorjelskeho wokrjesa Heike Zettwitz. Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zwěsći we Łužicy permamentnu strukturnu změnu wot 1990.

Zaměrnišo hromadźe dźěłać

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Freiberg/Zhorjelc (SN). Prěnja zhromadna konferenca sakskich a pólskich hórniskich zarjadow we wobłuku projekta MineLife budźe jutře w rumnosćach Zhorjelskeho Šleskeho muzeja, zdźěla Sakski wyši hórniski zarjad w Freibergu. Wón nawjeduje zdobom projekt, na kotrymž stej z pólskeje strony wyši hórniski zarjad Katowice z wobwodnym hórniskim zarjadom Wrócław a maršalowy zarjad wojewódstwa Delnja Šleska jako projektnej partneraj wobdźělenej. We wobłuku předewzaća chcedźa so sakscy a pólscy fachowcy zhromadnje z wuznamom hórnistwa za industriju, zarjadnistwo a ludnosć w saksko-delnjošleskim regionje rozestajeć a paralelnje k tomu zjawnosć wo tym informować.

Na jutřišej konferency ma so prěni dohlad do tematiki a do zaměrow projekta podać. W srjedźišću steja socialne wužadanja a wobswětowe wuskutki hórnistwa w pomjeznym regionje. Wosebitu kedźbnosć wěnuja wobdźělnicy sakskej strategiji surowiznow a wuwićowym strategijam wojewódstwa Delnja Šleska a hórniskich zarjadow w Pólskej, kaž Freibergski zarjad dale informuje.

W Mužakowskej dźěłarni žiwjenskeje pomocy swoje dźěło hižo na hody wusměrjeja. Přewšo wutrajnje pasli šěsć muži a žonow najrjeńšu dekoraciju z drjewa. Z wosebitej techniku, barby rozmórać, dóstawaja motiwy štomow, zwěrjatow abo jandźelow tuchwilu jara woblubowany napohlad. Inge Jäckel wudźěłki tule pomoluje. Wšitko chcedźa potom na adwentnych wikach předawać. Foto: Joachim Rjela

Druhi naćisk zjawnje wupołoženy

Montag, 13. November 2017 geschrieben von:

Nastupajo nałožowanje serbskeje rěče njeje druhi naćisk bliskowobchadneho plana zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) wudospołnjeny. Polěpšenja pak su we wosobowym kolijowym bliskowobchadźe. Wot minjeneho pjatka je naćisk znowa zjawnje wupołoženy a tež w interneće (www.zvon.de/aktuelles/nahverkehrsplan) docpějomny.

Najlěpše koncepty nominowane

Freitag, 10. November 2017 geschrieben von:

Koncepty sydom młodych předewzaćow je jury za lětušej Myto a Wosebite myto łužiskich załožerjow eksistency (LEX) nominowała. Mjez nimi stej Běłowodźanski a Slepjanski zawod. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) je nominowanych srjedu w Choćebuzu předstajiła. Štó z nich móže so na tajke myto wjeselić, wozjewi WiL 30. nowembra.

Choćebuz (SN/at). André Böhme chce dźěći bóle za sportowanje we wodźe zahorić. Tohodla rozšěri wón swoju wot lěta 2014 wobstejacu wodoskijowu připrawu „Wake and Beach“ na Brězowskim jězoru wo tak mjenowany akwapark. Hižo klětu ma rozšěrjeny poskitk zajimcow a wosebje tež nowy publikum přiwabić. „Akwapark wopřijima nadute elementy, kaž stej to trampolin abo suwadło, zo bychu wosebje dźěći a njepłuwarjo so we wodźe hibali“, rjekny Serbskim Nowinam w Krušwicy bydlacy předewzaćel. Z konceptom, rozšěrić dotalnu wodoskijowu připrawu, požada so Böhme we wubědźowanju wo najlěpši předewzaćelski koncept 2017 a je nětko jedyn z nominowanych.

Jězorinu lěpje wobhospodarjeć

Freitag, 10. November 2017 geschrieben von:

Hórnikecy (AK/SN). Po mnohich inwesticijach wot lěta 2007 we łužiskej jězo­rinje je nětko wulke wužadanje, wob­hospodarjeć zjawnu infrastrukturu – turistiske­ šćežki, twarjenja a připrawy. „Za to trjebamy wutrajnosć a nošne financowanje“, potwjerdźi Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje srjedu na dźesatej regio­nalnej konferency w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi