Město Budyšin na dobrym puću

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Statistiski zarjad města Budyšina předpołoži njedawno swoju aktualnu rozprawu za lońši třeći kwartal, w kotrymž je wuwiće ludnosće, dźěłowych wikow a turizma wopisane. Wosebje zajimawe su w tym nastupanju hospodarske ličby. Tuchwilu je w Budyšinje něhdźe 1 900 ludźi bjezdźěłnych. Přirunujo to z lětom 2008 je spóznajomne, zo je so ličba nimale społojčiła, štož dopokazuje atraktiwnosć sprjewineho města hospodarstwu. Dalša pokazka na tónle zjaw je, zo dźeń a wjac ludźi z Drježdźan w Budyšinje dźěła hač nawopak. Něhdźe 18 467 ludźi jězdźi wšědnje do Budyšina na dźěło.

Zmužitosć so wudaniła

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Ideja je so skerje z nuzy zrodźiła, bě pak skónčnje prawa kročel. Wčera zhladowaše Petra Kupcyna na 25lětne wobstaće swojeje šwalčernje. Z ćěłom a dušu Worklečanka powołanje šwalče wukonja a je hladajo na serbsku narodnu drastu woprawdźita fachowča.

„Situacija je za wšěch wobćežna“

Donnerstag, 01. März 2018 geschrieben von:

Influenca je w Němskej swój wjeršk docpěła. 136 ludźi je dotal po cyłym Zwjazku na sćěhi chorosće zemrěło, a kónc schorjenjow njeje wotwidźomny. Tež chorownje w Budyskim wokrjesu mjeztym wjacorych pacientow ­influency dla lěkuja.

Za wysokohódnotnu wodu

Donnerstag, 01. März 2018 geschrieben von:

Wobydlerjow wokoło Běłeje Wody dołhodobnje a přezcyłnje zastarać

Po móžnosći blisko, we wysokej kwaliće a njewotwisnje wot hórnistwa dyrbjeli wobydlerjo wokoło Běłeje Wody a Slepoho přichodnje z pitnej wodu zastarani być. „Dźe wo 35 000 ludźi, kotrymž ma so pitna woda zawěsćić“, podšmórnje jednaćelka wodoweho zaměroweho zwjazka Srjedźna Nysa-Šepc Petra Brünner. „Zaměr je, zo wobydlerjo wodu wot lěta 2021 dołhodobnje z Hamorskeje wodarnje dóstanu.“

Za tři lěta dodawanske zrěčenje mjez koncernom Łužiska energija a milinarnje (LEAG) a Běłowodźanskimi měšćanskimi zawodami wuběži. Pitnu wodu dóstawaja wobydlerjo tuchwilu z Čorneje Pumpy. „Dyrbimy so znowa orientować“, Petra Brünner wuswětla. „Dalša wobćežnosć je, zo srjedźodobne dodawanje wody z Bjerwałdskeje wodarnje wotpadnje, dokelž je ze sulfatom poćežena. Dnownu wodu Bjerwałdskeje brunicoweje jamy rjedźić by jara drohe a z wulkimi wudawkami zwjazane było.“

Kóžde lěto so ludźo prašeja, kak łužiske ryby předewšěm zymu a zmjerzki přetraja. Přičina to, so raz pola nazhonitych rybarjow zawoda w Chrjebi wobhonić. A kaž bě wottam słyšeć, nimaja dotal žane wulke starosće, byrnjež ­dźěła dosć měli.

Chrjebjanski rybarski zawod tzwr wobhospodarja nimo mnohich łužiskich hatow wosebitu plahowansku připrawu za karpy na Čornopumpskim industrijnišću. Nazymu sadźeja tam rybički do připrawy, w meji wusadźeja je do hatow w regionje. To su ryby hižo wokoło 500 gramow ćežke. Tuchwilu waža wone něhdźe połojcu. W 22 stopnjow ćopłej wodźe ze susodneje milinarnje přede­wzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) so ryby wězo přewšo derje čuja. Z tej metodu karpy plahować zalutuje Chrjebjanski zawod jedne cyłe lěto plahowanskeho časa. Wšědnje tam karpy picuja, za čož maja awtomatisku připrawu, kotraž šěsnaće króć wob dźeń picu do wody sypa. To je kóždu połnu hodźinu, jenož w nocy knježi měr. W kóždym ze štyrjoch wulkich basenkow je w zymje nimale 50 000 rybičkow. W třoch mjeńšich plahuja 2 000 karpow.

Serbsku wučbu wuhódnoćili

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje je na swojim wčerawšim posedźenju w Choćebuzu aktualnu statistiku k serbskej wučbje w Braniborskej wuhódnoćiła. Cyłkownje 1 158 šulerkow a šulerjow wuknje tučasnje delnjoserbšćinu w zakładnej šuli, kaž na posedźenju informowachu. We Witaj-programje je to 341 dźěći. Hladajo do přichoda liča ze snadnje stupacej ličbu.

Jedyn z problemow přiwšěm je, zo trjebaja znajmjeńša pjeć zajimcow, chcedźa-li wučbu serbšćiny na kromje serbskeho sydlenskeho ruma poskićeć. Michael Koch, zastupnik šulskeho zarjada, najebać to podšmórny, zo namakaja za kóždeho móžnosć, kiž chce serbsku rěč nawuknyć.

Nimale kóždy druhi ma onlinowe girokonto

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:

Budyska wokrjesna lutowarnja je lěto 2017 ze stabilnym zawodnym wuslědkom zakónčiła. Zamóženje klientow je znowa přiběrało. Wobjim přizwolenych nowych kreditow je drje hranicu 100 milionow eurow překročił, zwosta pak wo šesćinu pod sumu předlěta.

Budyšin (SN/at). Lěto 2017 je klientam Budyskeje wokrjesneje lutowarnje w juliju ze zawjedźenjom nowych modelow za girokonto wyše popłatki přinjesło. Z přidatnymi dochodami zamó komunalny kreditny institut woteběrace wunoški trajaceje doby niskeje danje dla wurunać. 1 500 girokontow bu na to wotzjewjenych, kaž předstejićel Dirk Albers wčera na bilancowej nowinarskej rozmołwje informowaše. „Běchu to ludźo, kiž hižo w regionje njebydla, abo tajcy, kotřiž su wjacore konta do jednoho zwjedli. Běchmy na to nastajeni“, Albers wuzběhny. Aktualnje dohladuje lutowarnja 90 300 girokontow. Z priwatnych je 42 procentow onlinowe konto. Před dźesać lětami bě to 26 procentow.

Zapołoženki klientow su loni wo 16 milionow na 1,472 miliardow eurow rozrostli. Wo 15 milionow eurow přiběrało je zamóženje w hódnotowych papjerach.

Ma to aktualny a chutny zaměr, wo čimž su akterojo zetkanja na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe spočatk lěta rěčeli. Hižo zestawa wobdźělnikow pokazowaše na powšitkowny a wulki zajim temy, wo kotruž so jednaše.

Pozadk a nastork zetkanja zjima Njebjelčanski wjesnjanosta a iniciator Tomaš Čornak (CDU) takle: „Intensiwne ratarstwo je we wěstej formje swoje hranicy docpěło. Konsumenća su dźeń a bóle na to wusměrjeni so strowje, wědomje a přirodnje zežiwić a zastarać. To njemóže ratarstwo po dotal zwučenej produk­ciji hižo połnje zaručić. Tohodla maja so nowe a do přichoda pokazowace wašnja ratarjenja nańć a nałožować, zaručace wědome zežiwjenje ludnosće runje tak kaž škit wobswěta a wědome wužiwanje resursow.“

Kaž Čornak wuzběhny, jewja so w ludnosći dźeń a wjetše žadanja, zo ma so w ratarstwje mjenje chemikalijow a pomocnych srědkow zasadźeć. Sensibili­zowani z mnohich padow negatiwnych wuskutkow glyfozata chcedźa starosćiwi přetrjebarjo, ale wosebje tež wjesna ludnosć, zo so ratarstwo tak organizuje, kotrež škita čłowjeka a wobswět.

Wutwar A 4 njeje jenička móžnosć

Dienstag, 27. Februar 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Dróhu a kolije njeměli jako konkurentow, ale wudospołnjacej so komponenće wobchada wobhladować. To bě namjet Ulricha Mölki, projektneho nawody Němskeje železnicy a zamołwiteho za čaru Hórnikecy–Hórka. Na wčerawšej, wot frakcije Zwjazka 90/Zelenych w Sakskim krajnym sejmje zarjadowanej zjawnej diskusiji w Budyskim Kamjentnym domje rozjima Mölke w swojim přednošku aktualny staw wutwara tak mjeno­waneje „delnjošleskeje magistrale“ mjez braniborskim Falkenbergom a pólskim Wrócławjom jako dźěl paneuropskeho železniskeho koridora. Centralna tema wječora pak bě, kak hodźało so dalšemu zatykanju awtodróhi A 4 zadźěwać. „Po wotewrjenju čary kónc lěta ličimy wšědnje z něhdźe 20 ćahami, kotrež móhli mnóstwo nakładnych awtow signifikantnje po­mjeńšić. Kapacita čary wšak dowola hač do 180 ćahow na dźeń“, rěčnik rozłoži.

Elektrifikacija nuznje trěbna

Montag, 26. Februar 2018 geschrieben von:

Serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) žada sej spěšnišu elektrifikaciju němskeje žele­znicy a nadźija so na wutwar čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom.

Budyšin (SN/MiR). Wjacore lěta hižo prócuja so Marko Šiman a wšelacy jeho hornjołužiscy kolegojo wo elektrifikaciju železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc. Dotal pak njemějachu jich ambicije wočakowany wuspěch. Marko Šiman so nadźija, zo, kaž w koaliciskim zrěčenju CDU/CSU a SPD zapisane, so wutwar bórze zahaji. Koaliciske zrěčenje wupokazuje tuchwilu elektrifikaciju 70 procentow wšitkich železniskich čarow hač do lěta 2025. Čarje Drježdźany–Zhorjelc a Zhorjelc–Choćebuz pak drje hač do toho hotowej njebudźetej. Marko Šiman měni: „Po tuchwilnych trochowanjach móhło financowanje elektrifikacije jeničce čary Zhorjelc–Drježdźany 240 milionow eurow płaćić. Hladajo na wužitk je suma přiměrjena.“ Wona pak ma so po přeću Šimana zwyšić wotpowědnje wuměnjenjam, kotrež čara skići. Podłu čary Zhorjelc–Drježdźany je wo wjele wjace twarow zapřijatych hač na přikład při čarje Zhorjelc–Choćebuz.

Anzeige