Za saněrowanje wodu pušća

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:
Při Budyskej rěčnej zawěrje přihotuja dźěła na woběmaj spjatymaj nasypomaj, hdźež budu wot septembra asfaltowu worštu wobnowić. Kaž krajne zarjadnistwo spjatych jězorow zdźěli, su trěbnosć saněrowanja we wobłuku pohódnoćenja twarskeho stawa rěčneje zawěry zwěsćili. Nětko w dwěmaj wotrězkomaj wodu ze spjateho jězora pušćeja, hač do srjedź junija wo 1,50 metrow a hač do kónca awgusta wo dalše štyri metry. To je wšědnje nimale pjeć centimetrow. Na šěršim přibrjoze je to hižo pytnjenju a tež čołmowa ławka steji hižo zwjetša na suchim. Foto: SN/ Maćij Bulank

Šprjejcy (JoS/SN). Po zymskej přestawce twarja wot spočatka meje zaso při Małej a Wulkej Sprjewi w Šprjejcach. Wosebje koncentruja so při tym na nasyp, kotryž bu wulkeje wody dla w lěće 2013 wobškodźeny. Nasyp chce Krajne zarjadnistwo za rěčne zawěry (LTV) dołhodobnje za­wěsćić. „We 80 lět starych nasypach běchu so masiwne­ słabosće pokazali“, wujasni projektna zamołwita LTV Cathleen Steinert, „wosebje we wotrězku, hdźež ro­sćachu štomy. Po pušćenju zwostachu korjenje, hdźež su zhnili. Dźensa při wobnowjenju nasypow nowe směrnicy płaća. Najebać to su tehdy po před­ležacej wědźe a z k dispoziciji stejacej techniku twarili.“

Pokazaj, što zamóžeš

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Sy motiwowany a zajimowany wučomnik? Pokazaj, što zamóžeš a čiń sobu! Takle namołwja Budyske technologiske spěchowanske towarstwo zhromadnje z Budyskim wokrjesom a měšćanskim zarjadnišćom wučomnikow, so wo młodźinske inowaciske myto 2017 powabić. Woni pytaja nětko w Hornjej Łužicy za inowatiwnym wučomnikom. Tele počesćenje je zašłe lěta přiběrajo wuznam docpěło a je wuraz hódnoćenja kwalitatiwnje wysokich narokow na wukubłanje a angažement młodostnych kaž tež předewzaćow w Budyskim regionje. Zdobom je młodźinske inowaciske myto jónkrótna šansa firmam, so jako wuspěšne wukubłanske předewzaće w zjawnosći prezentować.

Z cyłkownje 19 kwadratnymi metrami płoniny, 288 milionami kubiknymi metrami wody a 26 kilometrami přibrjoha nastanje na sewjeru Choćebuza najwjetši kumštny jězor Němskeje. W zymje 2018/2019 chcedźa zapławjenje zahajić­. 2026 chcedźa to zakónčić.

Choćebuz (AK/SN). Tónle zaměr wozjewi čłon předsydstwa za hórnistwo koncerna LEAG Uwe Grosser na symboliskim prěnim zarywje wosebiteho spušćadła zašły pjatk w Choćebuzu. Po spušćadle woda do bywšeje brunicoweje jamy běži. Připrawa je wuměnjenje za zapławjenje jězora. Twarić budźe jón hłubokotwarske předewzaće Richarda Schulza tzwr ze Schwarzheide. Pjeć kubiknych metrow wody na sekundu ma do jězora běžeć. Přiwšěm budźe mnóstwo hdys a hdys trochu chabłać, dokelž wotwisuje wone zdobom­ wot móžneho wolumena wody w Sprjewi. 80 procentow wody je ze Sprjewje. Zbytne 20 proc. je dnowna woda. Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je hižo 150 milionow eurow do přihotowanskich­ dźěłow inwesto­wało. „Doskónčnje pak budu to 300 mi­lionow eurow“, Grosser podšmórny.

Edding wuznamjenjenje dóstało

Freitag, 02. Juni 2017 geschrieben von:
Na zarjadowanju„Pohladaj nutř“, kotrež ma młodostnym při powołanskej orientaciji pomhać, je so 15. měrca tež Budyske předewzaće Edding wobdźěliło. A dokelž bě wone z wašnjom přewjedowanja wokrjes, dźěłowu agenturu kaž tež sakskej minis­terstwje za kultus a hospodarstwo přeswědčiło, dósta Edding wčera wuznamje­njenje „Best practice“. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber přepoda je jednaćelej předewzaća Jörgej Tomasej Schimkusej. Foto: Carmen Schumann

Z kupca ma so fan stać

Freitag, 02. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Něhdźe 80 wobdźělnikow ze 26 Budyskich wobchodow a firmow je srjedu na zarjadowanje nutřkoměšćanskeho towarstwa a wikowanskeho zwjazka do Budyskeje powołanskeje akademije přišło. Referentce Dörte Rex a Barbara Henzke spytaštej jim nowy wid na to posrědkować, z čimž su wikowarjo dźeń a bóle konfrontowani. Runje nětko, w času digitalizacije kaž tež dale a wobšěrnišeho wikowanja w interneće maja sej stacionarni wikowarjo jara ćežko. Wšědnje maja so tež rozestajeć z wubědźowanjom discounterow a nadposkitkom tworow. Referentce přitomnym radźeštej tule hru sobu njehrać. Město toho měli hladać, z čim móhli so wu­zběhnyć. To je móžno, hdyž so do tak mjenowaneho kruha jandźelow po­dadźa. Tón wobsteji z toho, zo wobchodnicy kupcej dobre začuća posrědkuja, jim poskića problemy rozrisać a jim dowěru a loyalnosć wopokazuja. To naj­lěpše, štož móže so wikowarjej stać, je, hdyž so z kupca fan stanje.

Dittrich wostanje prezident

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:

Drježdźany (SN/BŠe). Třěchikryjerski mišter Jörg Dittrich wostanje dalše pjeć lět prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Na konstituowacym posedźenju dósta wón wčera 37 wot 38 hłosow. 47lětny je jednaćel Drježdźanskeho předewzaća Claus Dittrich & Co. KG, hdźež ma 50 sobudźěłaćerjow. „Chcu dale wučomnikow wukubłać a fachowcow zdobywać. Rjemjesło za dźěłodawarjow kaž tež za dźěłopřijimarjow ma so socialnje polěpšić a jeho wubědźowanjakmanosć zawěsćić“, wón podšmórny. Dalši wažny zaměr jeho dźěła je, nowy wukubłanski centrum natwarić.

Za wiceprezidenta dźěłodawarjow rjemjeslniskeje komory wuzwolichu Reinera Schuberta z Markersdorfa w Zhorjelskim wokrjesu. 65lětny je jednaćel metalotwarskeje firmy Schubert tzwr ze 150 přistajenymi. Wiceprezident ze stron dźěłopřijimarjow wostanje Drježdźanjan Hans-Ulrich Kunz. Mjez dźewjeć čłonami předsydstwa rjemjeslniskeje komory je tež diplomowy inženjer za twarstwo Uwe Nostitz z Budyšina.

Mloko z awtomata tež w Budyšinje

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:
Čerstwe mloko poskića agrarne drustwo Hnašecy nětko tež w Budyšinje. Mlokowej awtomataj stejitej we wobchodźe Eisdealer napřećo NSLDź na Seminarskej, hdźež tale młoda swójba ze sprjewineho města rady po mloko chodźi, a w filiali Edeka Husarenhof. Tu poskićene mloko je pasteurizowane, to rěka 15 sekundow na 72 stopnjow wohrěwane. Za krótki puć wot producenta ke kupcam je ratarski zawod 100 000 eurow inwestował. Foto: SN/Maćij Bulank

Chětřišo na spalnišću

Mittwoch, 31. Mai 2017 geschrieben von:

Z wochłódnjenjom w minjenej nocy móža zamołwići za škit před lěsnymi wohenjemi jeno skrótka wodychnyć. Słónco so hižo pokazuje a hač do kónca tydźenja temperatury zaso postupja. Paralelnje k tomu zawěsće tež strach lěsneho wohenja přiběra. Za areale srjedźno- a delnjołužiskich chójninow móže to zahubne być. Mała čłowjeska lochkomyslnosć žno dosaha, a hižo po suchim lěsu płomjenja sapaja.

Při tym je derje z powołaneho erta zhonić, zo su wohnjowi wobornicy dźensa wo wjele chětřišo na spalnišću. To je mjenje wupłód moderneje techniki, ale tajki, zo je trěbna informacija prosće spěšnišo na prawym městnje. Dźakować ma so tež ludźom, kotřiž su w lěsu po puću. Z mobilnym telefonom informuja wuchowansku centralu wo nastawacym wohenju. W lětach do handyja su často hakle čorne mróčele nad lěsom signalizowali, zo so tam pali. A to bě přepozdźe. Axel Arlt

Su ličby wuprajiwe dosć?

Dienstag, 30. Mai 2017 geschrieben von:
Nimale wšědnje słyšiš w rozhłosu wo njezbožach abo wo zatykanej awtodróze A 4 mjez Drježdźanami a Zhorjelcom. Před lětami jězdźach hišće wšědnje na dźěło do sakskeje stolicy. Hižo tehdy bě wobchad na awtodróze wulke wužadanje. Zatykane jězdnje su mi čuwy hrubili. Hněw šoferow, kotřiž awtodróhu wužiwaja, móžu tuž derje­ zrozumić. Šěsćčarowy zwisk je nu­znje trěbny, kaž sej jón tež zapósłanc Sakskeho­ krajneho sejma Marko Šiman (CDU) žada. Po ličbach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad pak njeje žaneje potrjeby. Tak měło hišće 30 000 wozydłow wšědnje wjac po awtodróze jězdźić, zo kapacita­ docpěta była. To je potajkim nimale podwojenje wobchada. Prašam so, štó je so ze směrnicu w praksy roze­stajał. Hižo nětko dźě so tam wšědnje wodnjo a w nocy wobchad kopi. To nje­trjebam žane ličby, mojej woči mi do­sahatej. Bianka Šeferowa

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.