„Jamy njejsu žane hrajkanišćo“

Mittwoch, 27. November 2019 geschrieben von:

Mnozy kritisce na protestne akcije zwjazkarstwa „Ende Gelände“ zhladuja

Choćebuz/Budyšin (SN/BŠe). Připowědźena masowa akcija zwjazkarstwa „Ende Gelände“ zbudźa wulke diskusije. Najwjetši dźěl ludźi chětro kritisce na přichodny kónc tydźenja zhladuje. Wšako su so na zašłej tajkej akciji wjacore chłostajomne njeskutki stali. We wobłuku protestneho zarjadowanja swjatkowny kónc tydźenja 2016 přećiwo wudobywanju brunicy bu technika w a podłu wuhlowych jamow wobškodźena. Dale napadnychu zamołwitym, tehdy hišće předewzaća Vattenfall, manipulacije na kolijach, kotrychž dla móhł ćah z kolijow skočić. Signalne připrawy běchu manipulowane a bombowa atrapa schowana.

Krabatowe towarstwo trjeba nuznje stajny běrow

Mittwoch, 27. November 2019 geschrieben von:

Předsyda Reiner Deutschmann nadźija so podpěry Swobodneho stata Sakskeje

W lěće 2001 běchu Krabatowe towarstwo w Čornym Chołmcu wutworili. Oficielne mjeno je „Na slědach Krabata – towarstwo k regionalnemu wuwiću dwurěčneje Łužicy“. „Załoženje bě wuslědk diskusijow a wuwićow w gmejnach Njebjelčicy, Čorny Chołmc, Wulke Ždźary a Rakecy“, rozłožuje Reiner Deutschmann, kiž je mjeztym 13 lět předsyda towarstwa. Wo zwiskach, ćežach­ a přichodnych zaměrach je so z nim Andreas­ Kirschke rozmołwjał.

Honorarny konsul Chorwatskeje republiki w Sakskej dr. Peter Neumann je 10. septembra w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět na přijeće přeprosył. Tam běchu tež hosćo z chorwatskeho Varaždina. Kak wažne su tajke zwiski?

Zawodny plan dale wohroženy

Dienstag, 26. November 2019 geschrieben von:

Wot spočatka septembra njeje w Janšojskej brunicowej jamje hižo dowolene brunicu wudobywać. Wina na tym je po­brachowace wobswětowe pruwowanje, kotrež hač do dźensnišeho njepředleži.

Choćebuz (SN/BŠe). Choćebuske wyše zarjad­niske sudnistwo je wukazało wot 1. septembra dźěła w Janšojskej brunicowej jamje přetorhnyć, dokelž njeběchu předewzaću Łužiska energija a milinarnje (LEAG) jako mějićelej jamy přizwolili dobu za zdźěłanje posudka wobswětoweje znjesliwosće podlěšić.

Ratarjo z Łužicy do Berlina jěli

Dienstag, 26. November 2019 geschrieben von:
Na dźensnišej demonstraciji ratarjow w Berlinje wobdźělichu so tež łužiscy burja. Woko­ło połnocy běchu so mnozy z nich w Čornym Hodlerju zetkali, tak z Radworja, Wulkeho Wjelkowa a Zarěča. W běhu krótkeho časa bě tam něhdźe sto traktorow. Wjac hač dwěsćě ratarskich jězdźidłow je so z Łužicy do Berlina podało. Nimo toho su hi­šće busy organizowali, zo móhli so na demonstraciji wobdźělić. W Berlinje wočako­wachu wjac hač 25 000 burow a 8 000 traktorow z cyłeje Němskeje. Ratarjo demon­strowachu přećiwo agrarnej politice a za wjac sobupostajowanja. Nimo toho přeja sej akceptancu a wjetše hódnoćenje ratarskeho wobłuka. Foto: Christian Essler

Běrowy přiwzate

Dienstag, 26. November 2019 geschrieben von:

Wojerecy/Drježdźany (dpa/SN). Lětsa zarja­dowane tři informaciske běrowy, w kotrychž poradźuja ludźi hladajo na strukturnu změnu, su jara derje přiwzate. Nimo běrowa w Bornje pola Lipska su přisłušni partnerojo tež we Wojerecach a Běłej Wodźe k dispoziciji. Zastupjerjo sakskeje statneje kenclije rozestajeja so na městnje z idejemi a starosćemi wobydlerjow, zdźěli rěčnik sakskeho knježerstwa Ralph Schreiber. Sobudźěłaćerjo běrowow zwěsćichu wulku potrjebu za informacijemi a zajim ludnosće.

Nowe wukładne wokno wotewrěli

Dienstag, 26. November 2019 geschrieben von:
W přitomnosći wokrjesneho rjemjeslniskeho mištra Franka Scholzy a jednaćelki Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa Sabiny Gotscha-Schock su wčera w Biskopicach nowe wukładne wokno wotewrěli. Wosebite wustajenišćo na Wulkej Hornčerskej informuje wo rjemjeslnistwje, wo móžnosćach wukubłanja a wo dźěławosći wokrjesneho rjemjeslnistwa. Tež dźěła rjemjeslnikow z Biskopic a wokoliny tam pokazuja. Na wčerawšim zarjadowanju wobdźěli so molerka Conny Kohlsche z Großröhrsdorfskeho předewzaća Industrie und Raum, kotruž běchu lětsa jako najlěpšu wučomnicu molerjow Sakskeje wuzwolili. Foto: Steffen Unger

Z wuslědkom přewšo spokojom

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Łužiske rybowe tydźenje su pola rybarjow, w hosćencach, hotelach, pensijach a přirodoškitnych stacijach kruty wobstatk nazymskeje protyki. Lětsa su zwičnjensku iniciatiwu hižo 18. raz přewjedli a kaž marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěla, su z wotběhom a wuslědkami přewšo spokojom. Cyłkownje je so ličba wopytowarjow přirunajo z tamnymi lětami stopnjowała, štož je so hižo w běhu zarjadowanjow wotbłyšćowało.

Choćebuz (SN/BŠe). Archeologiska dokumentacija a slědźenje we łužiskim brunicowym rewěrje stej dale zawěsćenej, zdźěla nětko předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Wotpowědne dojednanje, kotrež zaruča slědźenje w přichodnych pjeć lětach, stej sakski krajny zarjad za archeologiju a LEAG podpisałoj.

Hižo w 1990tych lětach su wědomostnicy wokolinu Rychwałdskeje a Wochožanskeje brunicoweje jamy přepytowali, štož je hórnistwowe předewzaće pjenježnje podpěrało. Hižo w lěće 2007 zarjadowachu dźěłowe stejnišćo w Běłej Wodźe, hdźež je mjeztym 30 archeologow, wurywanskich technikarjow a fachowych dźěłaćerjow zaměstnjenych. Woni su dotal mnohe nowe namakanišća wuslědźili a přepytali. „Wulka podpěra LEAG zmóžnja wobstajne pomnikoškitne hladanje łužiskich brunicowych rewěrow. Wulkopřestrjenowe přepytowanje namakanišćow zmóžnja archeologiskemu slědźenju wurjadne wuměnjenja“, wuzběhnje krajna archeologowka swobodneho stata dr. Regina Smolnik.

Łužica je inowatiwna

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Młodych předewzaćelow a šulerjow z mytom LEX 2019 wuznamjenili

Choćebuz-Knorawa (SN). Łužica přeswědča z inowatiwnymi idejemi. Tři tudyše młode předewzaća a tři šulerske firmy­ přijachu srjedu wuznamjenjenje LEX 2019 (Łužiske wubědźowanje za załožerjow eksistency). Dr. Markus Binder, předsyda Hospodarskeje iniciatiwy Łu­žica (WiL) a předsyda jury LEX rjekny: „Naši dobyćerjo su ludźo, kotřiž ničo připa­dej njepřewostajeja. Woni su na cil wusměrjeni a racionalni. We wobłuku prezentacije na posedźenju jury pokazachu swójsku energiju a čiłu prezentaciju. Ze swojim konceptom, profesionalitu a zahoritosću su dobyćerjo přeswědčili.“

Žadaja sej jasny signal kultusoweho ministerstwa

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Nimale we wšitkich rjemjeslniskich powołanjach maja předewzaćeljo ćeže wučomnikow nańć. Tak je to tež pola pjekarjow. Srjedu wura­dźo­waše zjednoćenstwo pjekarjow Budyskeho wokrjesa wo wuskutkach na powo­łanskošulski centrum za zežiwjenje a domjacnosć w sprjewinym měsće. Nimaja tam hižo dosć wučomnikow w rjadownjach. A přiběra strach, zo teoretiske wukubłanje wučomnikow na druhe stejnišćo přeměstnja. „Wot sakskeho kultusoweho ministerstwa wočakujemy hladajo na rozdźělenje stejnišćow jasne wuprajenje“, rjekny předsyda zjednoćenstwa Budyskich pjekarjow Lutz Neumann. W powołanskošulskim centrumje wšak maja wuběrne móžnosće, kwalifikowany dorost wukubłać. Nimo toho poskićeja 44 internatnych městnow. „We wólbnym boju bě často rěč wo tym, wjesne kón­činy sylnić. Město Budyšin k tomu słuša. Nadźijamy so tuž pozitiwnych wuprajenjow“, Neumann wuzběhny. Wobchadna infrastruktura z dwórnišćom a busowym dwórnišćom njedaloko centruma skićitej dobre zwiski. „Ćahi njejězdźa jenož do Drježdźan, ale tež do Budyšina.“

Anzeige