Tudyši region karpowych hatow skrućić

Donnerstag, 04. Mai 2017 geschrieben von:

Wupruwowane iniciatiwy za łužisku rybu maja so dale wjesć, polěpšić a zhromadnje dale wuwić. Za to maja tudyše Leaderowe kónčiny łužiska jězorina, wuchodna Hornja Łužica a Hornjołu­žiska hola a haty hač do lěta 2020 spěchowanske srědki dohromady 975 000 eurow z Europskeho morjoweho a rybarstwoweho fondsa k dispoziciji.

Rakecy (SN/at). Zwičnić łužisku rybu steješe w srjedźišću workshopa, kotryž su regionalne managementy Leaderowych kónčin łužiska jězorina, wuchodna Hornja Łužica a Hornjołužiska hola a haty (OHTL) wčera w Rakecach zarjadowali. Něhdźe třiceći wobdźělnikow je so tam wo přichodźe rybarstwoweje kónčiny Hornja Łužica dorozumiło a ideje za wuwićowe projekty znosyło. „Namjetowane su na přikład zhromadna imagowa brošurka wo hornjołužiskim regionje karpowych hatow, kófer za wodźenja hatarjow a zhromadna ,zjednoćenstwowa‘ značka hatarjow“, wuswětli André S. Köhler z regionalneho managementa OHTL w Rakecach.

Potencial Łužicy spóznać, sylnić a dale wuwiwać

Donnerstag, 04. Mai 2017 geschrieben von:

DGB we Łužicy chce přihotowany być na čas po zmilinjenju brunicy. To je wčerawša konferenca we Wojerecach wobdźělnikam wuwědomiła. Sebjewědomje a hordosć na docpěte měłoj Łu­žičanam při tym pomhać.

Wojerecy (JK/SN). Nahladna ličba zastupjerjow zwjazkoweje, krajneje a komunalneje politiki kaž tež hospodarstwa a wědomosće Sakskeje a Braniborskeje bě wčera přeprošenje Němskeho zwjazka dźěłarnistwow (DGB) do Wojerowskeje kulturneje fabriki sćěhowała. Sakscy a Braniborscy dźěłarnicy chcychu na swojim 13. zhromadnym schadźowanju wuradźować, kak měli postupować w času, hdyž budźe zmilinjenje brunicy we Łužicy zakónčene. Wšitcy su sej přezjedni, zo maja na hospodarske a socialne połoženje po strukturnej změnje we Łužicy derje a hižo nětko přihotowani być.

Jasnje mjenje bjezdźěłnych

Mittwoch, 03. Mai 2017 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Pozitiwny trend traje. W aprylu bě we wuchodnej Sakskej 21 961 bjezdźěłnych, 2 090 mjenje hač hišće w měrcu. Přewšo jasnje a nimo toho jara zahe so dźěłowe wiki lětsa wožiwjeja, kaž zwěsći to Thomas Berndt. Naprašowanje za dźěłowymi mocami pak nje­złožuje so jeničce na z počasom zwisowace wuměnjenja. „Hornjołužiske dźěłowe wiki so derje wuwiwaja“, potwjerdźi šef Budyskeje agentury za dźěło dźens dopoł­dnja. Docpěta mjeńša bjezdźěłnosć njeje zdobom hišće kónc za lěto 2017. Bjezdźěłnostna kwota w dospołnym agenturnym wobwodźe zniži so na 7,7 procentow. Wona pak chabła dale mjez 4,1 procentom w Radebergu a 12,2 procentomaj w Zhorjelcu. Posledni je jenički wobłuk w Hornjej Łužicy z dwucyfrowej kwotu a z jasnym wotstawkom k suso­dnym běrowam. W Niskej na přikład wučinja kwota jeno 6,9 procentow.

Poradźowarjo agentury za dźěło maja aktualnje 4 364 socialneho zawěsćenja winowatych dźěłowych městnow k dispoziciji, 210 wjace hač w měrcu.

Za lěpši termin w zajimje wšitkich

Dienstag, 02. Mai 2017 geschrieben von:

Do lětušich jězorinowych wikow běchu wabili za jónkrótne dožiwjenja a pokazki turizma, za wólnočasne zaběry kaž tež za dowol a hospodarstwo w rozrosćacym paradizu łužiskich jězorow. Hač zamóchu wiki tele lubjenja spjelnić, wo tym móžachu so zajimcy před Wojerowskej Łužiskej halu a na dwěmaj poschodomaj domu minjeny kónc tydźenja přeswědčić.

Wojerecy (JK/SN). Něhdźe 60 wustajerjow z turizma, gastronomije, hospodarstwa, strowotnistwa kaž tež zarjadnistwa a zawěsćernjow je so prócowało w zajimcach lóšt na to budźić, při łužiskich jězorach přebywać. Něšto zasadne nowe wšak wiki pokazali njejsu, tež hdyž ste­ješe lětsa wosebje pasažěrske łódźnistwo w srjedźišću informacijow. Za to bě sej tež Złokomorowska łódźnica Marianne Löwa chwile wzała, zo by swoje přede­wzaće a přichodne plany při jězorinje předstajiła. Ale wosta wona jenička, kotraž něšto noweho prezentowaše.

Zajim hinak budźić

Dienstag, 02. Mai 2017 geschrieben von:
Zo bě njezbožownje woleny termin jězorinowych wikow na tym wina, zo njeje serbska tematika, kotraž je bjezposrědnje nošny element kónčiny, w prawej měrje prezentna była, sej njemyslu. Zarjadowarjo njejsu prěni raz tajke wiki we Wojerecach přihotowali a njejsu tež zwonka swěta žiwi. Wšako wědźa wo serbskej kulturje a jeje wosebitosćach a wědźa, hdźe dóstawaja trěbnu pomoc a podpěru. Hdyž pak jeničke wulke stejnišćo z někotrymi serbskimi napisami a hesłami wabi a so tam jenička žona we Wojerowskej drasće prócuje zajim za jězorinu budźić, da to serbskemu pozadkej jězorow njewotpowěduje. Tež dowidźenje zarjadowarja, zo chce klětu wšo lěpje činić, njepomha. Za wiki, na kotrychž ma so za łužiske jězory wabić, je jedna žona w serbskej drasće prosće přemało. Zo je so wona přiwšěm na to zwažiła, je wšeje česće hódne a zaměrej wikow přiměrjene. Jan Kral

Połoženje dale samsne

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:
Přistajeni Zhorjelskeho stejnišća kanadiskeho koncerna Bombardier njemóža wodychnyć. Mjeztym dlěje hač lěto njeje strategija wo přichodźe dale jasna. Hdys a hdys wozjewjeja medije ličby dźěłowych městnow, kotrež měli so po předstawach koncerna šmórnyć. Oficialnje pak hišće ničo wozjewjene njeje. Na protestach před zawodom je so tež hižo sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) wobdźělił. Zawčerawšim bě sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) w Zhorjelcu a je so wo aktualnej situaciji informował. Wšitcy maja zhromadny zaměr – zdźeržeć stejnišćo. Połoženje pak je tež hišće po lěće njezměnjene. Hač so wone přez ćišć dźěłarnistwa IG metal a po zahajenju tarifowych zrěčenjow polěpši, na tym dwěluju. Dotal njeje žaneje pokazki ze stron koncerna, na njewěstosći přistajenych něšto změnić chcyć. Wšako je za to hižo wjac hač lěto chwile měł. Bianka Šeferowa

Přiwótřa žadanja

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:
Zhorjelc (SN/BŠe). Dźěłarnistwo IG metal přiwótřa po wčerawšej zawodnej zhromadźiznje w Zhorjelskim zawodźe koncerna Bombardier swoje žadanje, tamniše stejnišćo zdźeržeć. Kaž dźěłarnistwo zdźěli, chcedźa ručež móžno tarifowe jednanja zahajić. Hłownje dźe wo to, zawěsćić stejnišćo w Zhorjelcu, zachować dźěłowe městna, zdźeržeć a wutwarjeć kompetency a zahajić naprawy za přichodne wuwiće zawoda. Hižo dlěje prócuje so IG metal na sakskej a zwjazkowej runinje wo politisku podpěru. Hakle zawčerawšim je so sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na městnje wo połoženju informował. Wčerawša rozmołwa z němskim šefom Bombardiera Michaelom Fohrerom bě bjez wuslědka. Powěsć na management měła přichodnje jasna być. Jeli kanadiske předewzaće žadanjam přistajenych w tarifowym zrěčenju njewotpowěduje, hroža dalše stawki, kotrež móhli samo dlěje trać. „Management ma nětko rozsud w rukomaj“, podšmórnje prěni społnomócnjeny wuchodosakskeje IG metal Jan Otto, kiž skedźbnja na mjeztym dlěje hač lěto trajacu njewěstosć Zhorjelskeho stejnišća.

Wjelcej (JoS/SN). Šesty raz mějachu šulerjo z Łužicy přiležnosć, wo swójskim powołanskim přichodźe na wikach, lětsa we Wjelceji so wobšěrnje informować. We wopytowarskim centrumje exkursio předstaji jim wčera 76 poskićerjow, mjez druhim tež fachowe a wysoke šule z Braniborskeje a Sakskeje, wukubłanske a studijne móžnosće. To bě prawdźepodobnje pokładnišćo pozdźišeho powołanskeho wuwića. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) rjekny na zahajenju powołanskich wikow: „Dźensniši šulerjo su fachowcy přichoda. Při telko wukubłanskich a powołanskich móžnosćach, kotrež tule rozłožeja, so wudani wo tym rozmyslować, zo wostanješ w domiznje. Kóždy móže sej tu perspektiwy přichoda wotkryć.“ Poskitk tež mnozy młodostni wužiwachu­. Někotre šule běchu swojich šulerjow zaměrnje na powołanske wiki přihotowali.

Hórniski zarjad chce so starać

Donnerstag, 27. April 2017 geschrieben von:

Přirodoškitarjo warnuja před arsenom w błóće Sprjewje

Podstupim (dpa/SN). Braniborski hórniski zarjad chce pokiwy na wulku koncentraciju arsena w zerzawym błóće podłu błótowskich groblow pruwować. „Staramy so wo to“, rjekny prezident zarjada Hans-Georg Thiem powěsćerni dpa. Wón zdobom na to skedźbni, zo je z wašnjom, groble (rěčki) prawidłownje wubagrować a błóto najprjedy raz k sušenju na jich kromje składować. Material woža pozdźišo na deponiju.

Přirodoškitny zwjazk BUND bě chemisku analyzu předpołožił. Po njej je mnóstwo arsena w błóće wjetše hač dowolene. Při tym BUND z toho wuchadźeše, zo błóto na kromje groblow ležo wostanje.

Thiem rozłoži, zo železowy hydroksid, kotryž wobstajnje brunu Sprjewju zawinuje, arsen wjaza. Wón njewěri, zo arsen z brunicowych jamow pochadźa. Tón so we wěstej koncentraciji w přirodźe jewi. Ratarske hnojiwa k tomu přinošuja, zo jeho koncentracija dale přiběra.

Dźeń a wjace bioratarstwa

Mittwoch, 26. April 2017 geschrieben von:

Sakska přewostaji buram wjace hač 50 milionow eurow za přestajenje

Drježdźany (dpa/SN). Po wšej Němskej widźomne wuwiće k wjace biologiskim ratarskim wudźěłkam so tež w Sakskej dale a bóle rozšěrja. Tuchwilu w swobodnym staće hižo 48 150 hektarow ekologisce wobdźěłuja, kaž ratarske ministerstwo zdźěla. To je 29 procentow wjace hač lěta 2015. Biologiske ratarstwo mjeztym na 5,3 procentach wšeje ratarskeje płoniny praktikuja. Tež ličba ekologisce dźěłacych předewzaćow je wo dźewjeć procentow na 604 rozrostła. „Tele wuwiće jara zwjesela. Dźeń a wjace ludźi biologiske ratarske wudźěłki kupuje. Burja­ njemóža ani telko nadźěłać“, rjekny tudyši ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) powěsćerni dpa.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.