Hórniski zarjad chce so starać

Donnerstag, 27. April 2017 geschrieben von:

Přirodoškitarjo warnuja před arsenom w błóće Sprjewje

Podstupim (dpa/SN). Braniborski hórniski zarjad chce pokiwy na wulku koncentraciju arsena w zerzawym błóće podłu błótowskich groblow pruwować. „Staramy so wo to“, rjekny prezident zarjada Hans-Georg Thiem powěsćerni dpa. Wón zdobom na to skedźbni, zo je z wašnjom, groble (rěčki) prawidłownje wubagrować a błóto najprjedy raz k sušenju na jich kromje składować. Material woža pozdźišo na deponiju.

Přirodoškitny zwjazk BUND bě chemisku analyzu předpołožił. Po njej je mnóstwo arsena w błóće wjetše hač dowolene. Při tym BUND z toho wuchadźeše, zo błóto na kromje groblow ležo wostanje.

Thiem rozłoži, zo železowy hydroksid, kotryž wobstajnje brunu Sprjewju zawinuje, arsen wjaza. Wón njewěri, zo arsen z brunicowych jamow pochadźa. Tón so we wěstej koncentraciji w přirodźe jewi. Ratarske hnojiwa k tomu přinošuja, zo jeho koncentracija dale přiběra.

Dźeń a wjace bioratarstwa

Mittwoch, 26. April 2017 geschrieben von:

Sakska přewostaji buram wjace hač 50 milionow eurow za přestajenje

Drježdźany (dpa/SN). Po wšej Němskej widźomne wuwiće k wjace biologiskim ratarskim wudźěłkam so tež w Sakskej dale a bóle rozšěrja. Tuchwilu w swobodnym staće hižo 48 150 hektarow ekologisce wobdźěłuja, kaž ratarske ministerstwo zdźěla. To je 29 procentow wjace hač lěta 2015. Biologiske ratarstwo mjeztym na 5,3 procentach wšeje ratarskeje płoniny praktikuja. Tež ličba ekologisce dźěłacych předewzaćow je wo dźewjeć procentow na 604 rozrostła. „Tele wuwiće jara zwjesela. Dźeń a wjace ludźi biologiske ratarske wudźěłki kupuje. Burja­ njemóža ani telko nadźěłać“, rjekny tudyši ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) powěsćerni dpa.

Transferowe myto spožčene

Dienstag, 25. April 2017 geschrieben von:

Zły Komorow (SN). Z Łužiskim transferowym mytom je Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) najlěpše z wosom zapodatych projektow wčera w Złym Komorowje wuznamjeniła. 1. myto spožči jury firmje Attomol molekularne diagnostiki Bronkow a BTU za tam wuwite testowe graty za medicinsku diagnostiku, z kotrymiž maja so mutacije, rozbudźaki chorosćow a awtoimunowe schorjenja dopokazać. W kooperaciji z BTU chcedźa po płaćiznje přihódne diagnostiki z wjetšim medicinskim wužitkom poskićeć.

Za Projekt „Optimowane wodźenje zasadźenja a samokontrola jězbneho wašnja decentralnych energijowych připrawow“ počesćichu Žitawske předewzaće Use my energy a tamnišu wysoku šulu z 2. mytom. Z nowym saněrowanskim jednanjom, złožowacym so na włokniny, maja so wobškodźene betonowe šachty we wopłóčkowych systemach njewotwisnje wot počasa saněrować. Za to dóstaštej towaršnosć Łužiska rjedźenska technika Łukow a fachowy wobłuk BTU za lochkotwar 3. myto.

Wobswětowy management za nowu mašinu

Montag, 24. April 2017 geschrieben von:

We wobłuku swjatočneje ceremonije přepodachu předewzaću Hamburger Rieger tzwr minjeny pjatk w Čornopumpskej papjercowni certifikat EMAS za papjercowu mašinu 2, kotruž firma tuchwilu­ planuje. Za skrótšenku EMAS chowa so dobrowólny wobswětowy management­ Europskeje unije.

Grodk (JoS/SN). „Wobswětowa certifikacija je wšitkim sobudźěłaćerjam nowe wužadanje“, podšmórny zawodny nawoda Arno Liendl. Certifikat EMAS je najwyši hódnotny zyglyšk za zawodny wobswětowy škit a wopřijima wyše žadanja hač normalne zakonitosće. Firmje Hamburger Rieger zmóžnja to njekomplikowany přistup k europskim spěchowanskim srědkam kaž tež wolóženja we wobłuku přizwolenskeho jednanja nastupajo planowanu druhu papjercowu mašinu.

Nowy aspekt

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:
Kak wuskutkuje so nowy rewěrowy plan LEAG na wobstejacu wudobywansku dowolnosć, kotruž bě Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska lě­ta­ 2014 po wosomlětnym planowanskim jednanju přizwolił? Aspekt to, kotryž njeje minjene tydźenje našu kedźbnosć hižo­ docpěł. Kajka je procedura w tajkim dotal njedožiwjenym padźe? Je energijowe předewzaće winowate, planowanskemu zwjaz- kej z noweho plana wuchadźacu „njepo­trjebu krajiny“ přizjewić? Je dowolnosć scyła hišće płaćiwa, hdyž so nowe wobstejnosće bytostnje wotchileja wot tych, na kotrež so wobzamknjenje złožowaše? Prašenjow je zawěsće dosć a spěšneje wotmołwy na žane z nich nichtó nima. Tohodla je derje, zo planowanski zwjazk fachowcow w nutřkownym a hospodarskim ministerstwje zapřija, zo bychu hromadźe nastate połoženje wuswětlili a so dorozumili, kak postupować. Axel Arlt

Wěnuja so lětsa ludytworjacym insektam

Donnerstag, 20. April 2017 geschrieben von:

Nalěćo witać chce lětsa znowa biosferowy rezerwat Hornjałužiska hola a haty a přeprošuje ludźi na mjeztym 16. nalětne wiki do Stróže, hdźež změja zaso wulki wuběr přirodnych wudźěłkow.

Stróža (SN/BŠe). Wjac hač 80 wikowarjow, rjemjeslnikow a towarstwow z regiona wobdźěli so lětsa na 16. nalětnich wikach w Stróži. Na nje přeprošujetej zarjadnistwo­ biosferoweho rezerwata z kooperaciskim partnerom domizniskim towarstwom Radiška. Sobotu 29. apryla wabja tam znowa rjemjeslnicy z blišeje wokoliny z wulkim wuběrkom rostlinow, drjewjanymi a hornčerskimi wudźěłkami kaž tež kulinarskimi poskitkami. Kaž je to hižo mnohe lěta z wašnjom, budu wone hnydom na městnje swoju wušiknosć pokazować, wudźěłki zhotowjeć kaž tež kupcow poradźować.

Dokelž njewabi nalěćo jenož ludźi won do přirody, ale tež tójšto wužitnych insektow, steja poskitki we wowčerni na dworje rezer­watneho zarjadnistwa lětsa pod hesłom „Mrowje, pčołki a podobne – ludytworjace insekty“, hdźež móža so wopytowarjo wobšěrnje informować.

Chce na trendy a nowosće dźiwać

Mittwoch, 19. April 2017 geschrieben von:

Frank Čornak z Konjec je předwurisanje powołanskeho wubědźowanja ratarstwa a skotarstwa Němskeje krajneje młodźiny dobył. 28lětny bě so w februaru zhromadnje ze swojim skupinskim towaršom Andreasom Winzijom přećiwo tamnym wobdźělnikam z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa přesadźił. Z dobyćom staj wobaj přichodne koło docpěłoj a smětaj so dźensa na krajnym wurisanju w sewjerosakskim Köllitschu pola Torgauwa wobdźělić.

Kóždy pjekar ma swój recept wobstaća

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Jörg Sperling swoje ratarske wudźěłki w swójskej pjekarni předźěłuje

Pjekar je wot ratarja wotwisny. Bjez žitnych wudźěłkow njemóže žane chlěby, całty a tykancy pjec. Grodkowski pjekar Jörg Sperling wobě powołani zwjazuje. Wodnjo dźěła na polu, po nocach steji w swójskej pjekarni.

„Sym z ratarstwom kaž z pjekarstwom wusko zwjazany“, praji Jörg Sperling, kiž ma swójsku pjekarnju na Mužakowskej dróze w Grodku. Jeho staršej měještaj hižo­ pjekarnju a staj tohorunja spytałoj, kaž běše to za čas NDR z wašnjom, so ze swójskimi wudźěłkami zežiwić. Tak měještaj zdobom „swójski ratarski zawod.“ Sotra Jörga Sperlinga bě staršisku pjekarnju přewzała. Skónčnje sej tež wón tajku nańdźe a je w běhu krótkeho časa naslědnistwo přewzał.

Stajnje dobra adresa była

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Kamjenske hospodarske wiki WIR po 25 lětach so posledni raz wotměli

Njeje to jenož na nimale lětnim wjedrje zaležało a tež nic na dale woteběracej ličbje wopytowarjow, zo wozjewi hłowny organizator Kamjenskich wikow WIR Andreas Heinrich na kóncu lětušich wikow, zo běchu to definitiwnje poslednje w tej formje.

Zarjadowarjo, hospodarstwo, ale tež wustajerjo běchu dopóznali, zo su so wobstejnosće w regionje wosebje w hospodarskich strukturach zasadnje změnili. Běchu-li na spočatku wikow informacije a wabjenje ze stron hospodarstwa a rjemjesła trěbne, žada sej čas interneta a digitalneho swěta nowe wotmołwy a nowe formy prezentacije.

Znowa dosć poskitkow za start sezony

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Z najwšelakorišimi zarjadowanjemi po cyłej Hornjej a Delnjej Łužicy wabitej lětsa Dnjej łužiskeje jězoriny 22. a 23. apryla. Wonej matej sezonu oficialnje zahajić.

Rań (AK/SN). Wodźenja, kolesowarske tury, čołmikowanje a dalše zarjadowanja tež lětsa poskitki Dnjow łužiskeje jězoriny wobohaćeja. Oficialny start sezony budźe tónkróć w Ranju (Großräschen). 22. apryla připołdnju chcedźa tam přistawnu mištrownju poswjećić. Hač do kónca lěta 2018 ma přistaw z wodu pjelnjeny być. Rański fanfarowy ćah poswjećenje hudźbnje wobrubi a překwapi wopytowarjow z wurězkami swojeje show „Fanfaronada“.

Anzeige