Hišće je wona kusk twarnišćo, ale hižo přichodnu wutoru chce pjekar Thomas Vacek (naprawo) w swojej nowej pjekarni w Pančicach-Kukowje chlěb a całty pjec. Dotal bě tu předawanišćo, zašłe dny pak je cyła pjekarnja z Kukowa sem přećahnyła. Při tym pomhachu Angelika Šewcowa a dalši přistajeni, ale tež mnozy rjemjeslnicy su pilnje sobu dźěłali. Foto: SN/Maćij Bulank

Na šulach aktiwnje za rjemjesło wabić

Donnerstag, 14. April 2016 geschrieben von:

14 rjemjeslniskich zjednoćenstwow Budyskeho wokrjesa ma noweho předsydu. Frank Scholze je zastojnstwo wot bywšeho šefa Joachima Wintera z Kulowa přewzał.

Budyšin. (SN/BŠe). Zo maš z rjemjesła swoje wjeselo a zo je wone zdobom jara zajimawe, chce nowy čestnohamtski předsyda rjemjeslniskich zjednoćenstwow Frank Scholze šulerjam sposrědkować a tak za rjemjeslniske powołanja wabić. Před štyrjomi tydźenjemi bu elektromišter ze swójskej firmu za zastupjerja něhdźe 650 předewzaćow Budyskeho wokrjesa wuzwoleny.

Bytostnu krajinu zachować

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

Ratarske projekty w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

Jedyn z wusahowacych nadawkow přirodoškita biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je, zachować typisku krajinu a stworić za to trěbne wuměnjenja přirodneho wuwića. Sobudźěłaćerjo rezerwata přewjeduja a zwoprawdźeja k tomu mjez druhim tež ratarske projekty. Hromadźe z wědomostnikami a fachowcami připóznatych institucijow přirodoškitneho slědźenja a praktiskeho nałožowanja přinošuja woni tak dźeń a bóle k tomu, zachować bytostnu hornjołužisku krajinu.

Ekologiske ratarstwo dale wuwiwać

Ratarska referentka w biosferowym rezerwaće Eva Lehmann je na lońšim nazymskim kolokwiju w Stróžanskim „Domje­ tysac hatow“ někotre z ratarskich projektow rozłožiła. Konkretnje jedna so při nich wo to, zapołožić struktury w ratarskej krajinje, spěchować rozmnoženje pčołkow a dźiwich insektow, dale wuwiwać ekologiske ratarstwo, zachować stare družiny skotu, spěchować škit wohroženych dźiwich zelow kaž tež zdźeržeć stare regionalne družiny žita.

74lětny Dieter Schramm z Hermanec přepoda po třoch generacijach swójbnu firmu 1. meje do młódšeju rukow. Mjeno a tradicija pak wostanjetej, je sej nowy nawoda předewzaća wěsty.

Powěsće (13.04.16)

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

W Čěskej za jězorinu wabili

Zły Komorow (SN/BŠe). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je spočatk apryla na kolesowarskich wikach For Bikes w Praze za hišće młody dowolowy region wabił. Pozadk toho je, zo přićahuje jězorina dźeń a wjace wopytowarjow z Čěskeje. Susodny kraj je najwažniši wukrajny partner Łužiskeje jězoriny. Loni bě 17 procentow wjace ludźi wottam do regiona přišło a tu dowolowało. Zo by na­prašowanje dale stupało, su wšelake prospekty,­ prezentacije, zjawnostne dźěło a online-marketing do čěsćiny přeło­žili. Mjez Čechami wosebje woblubowanej stej kolesowanje a skating. Po hižo wuspěšnym wobdźělenju na wikach Holiday World, kotrež wotměchu so spočatk februara tohorunja w Praze, je so nětko dalša wažna kročel lětušeje marketingoweje akcije na čěskich wikach přewjedła.

Hromak budźe dróši

Wot hórnika k namórnikej

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

We wobłuku zarjadowanja Dnjow Łužiskeje jězoriny 23. a 24. apryla zahaja lětsa­ sezonu w dowolowym regionje. Na 27 stejnišćach z cyłkownje 50 za­rjadowanjemi chcedźa turistikarjo wopytowarjam­ dožiwjenjapołny kónc tydźenja wobradźić.

Hórnikecy (SN/BŠe). Wotměnjawe tury a přewodne zarjadowanja na kraju a na wodźe su tež lětsa zaso na Dnjach Łužiskeje jězoriny planowane. „Chcemy turistikarjam móžnosć dać, swoje poskitki we wosebitym ramiku prezentować“, wujasni nawodnica turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler. A startować chcedźa kaž hórnicy. Takrjec rańšu słužbu zahaja lětsa w Hórnikečanskej Energijowej fabrice, hdźež zetkaja so zajimcy hižo w šesćich ke kolesowanskej turje z ornitologom dr. Winfriedom Nachtigallom. Runje tak přeprošuja tam na pućowanje po stawiznach łužiskeho hórnistwa. „Bjez temy energija njeby jězorina dźensa eksistowała“, nawodnica zwurazni. Wječor budźe tohorunja w fabrice hłowne zarjadowanje Dnjow Łužiskeje jězoriny, na kotryž su zastupjerjo politiki přeprošeni. Berlinska skupina Rakatak postara so tam wo hudźbne wobrubjenje.

Wšitke wobłuki kucharja zeznał

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

Wulke wjeselo, ze swójskimaj rukomaj něšto dobreho skuzłać a tak hosća zwjeselić, ma Patrick Hajdan z Hrubjelčic. Wot spočatka apryla kuchari wón w hosćencu swojeju staršeju „Sprjewiny doł“ a wjesnym hotelu garni w Hrubjelčicach. Zajim za powołanje zdźědźi wón wot nana, a nic přeco runjewon lochki wšědny dźeń znaje hižo wot dźěćastwa. Přiwšěm je so wón po wuchodźenju Radworskeje šule za powołanje kucharja rozsudźił. ,,Wulki faktor bě, zo hižo wot dźěćatstwa wědźach, zo nima kuchar telko swobodnych wječorow, žane swjate dny a kónc tydźenja“, 23lětny wujasnja.

Chcedźa dale skoržić

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

Rowno (AK/SN). Rownjan Ingo Schuster, iniciatiwny zwjazk „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“, Zwjazk za přirodu a wobswět Němskeje kaž tež Greenpeace Němskeje skorža tuchwilu zhromadnje přećiwo brunicowemu planej Wochozy II. „Spočatk zašłeho lěta je Budyske Wyše zarjadniske sudnistwo skóržbu wotpokazało. Zaměr bě, wobkrućić brunicowy plan jako njepłaćiwy a njeprawy“, rjekny Adrian Rinnert z iniciatiwneho zwjazka, „Wyše sudnistwo pak rozsudźi, zo je skóržba jenož přećiwo wobłukowemu wobhospodarjenskemu planej móžna. Kuriozne pak je, zo někotre wot nas narěčane dypki we wobłukowym planje scyła wjace njeeksistuja.“

Mjenowani wězo zhromadnje dale skorža. Loni w awgusće su Zwjazkowemu sudnistwu w Lipsku rewiziju zapodali. Nětko nadźijeja so přizwolenja skóržby. „Budyske sudnistwo by so z tym znowa rozestajeć měło“, rozłoži Adrian Rinnert aktualny staw. Potom dźě měli so poprawnym wobsahowym prašenjam wěnować.

Zasudźeni, z mlokom žiwi być

Dienstag, 12. April 2016 geschrieben von:

Dźeń a bóle přiwótřa so połoženje producentow mloka. Hižo dlěši čas dóstawaju za mloko płaćiznu, kotraž nihdy nanihdy njezamóže produkciske kóšty narunać , wo dobytku za zawod ani njerěčo.

Budyšin (JK/SN). Radebergska mlokarnja Heinrichsthaler, do kotrejež ratarjo wo- krjesa, mjez nimi Sorabia Róžant, Hodźijska agrarna farma abo Budissa Kubšicy swoje mloko dodawaja, je runja druhim mlokarnjam wot wikowanja wotwisna. Konkurencny bój jenož někotrych wikowanskich koncernow je prěnjotna přičina dale niskich mlokowych płaćiznow. Radebergska mlokarnja je drustwowa, a tuž wujednawaja producenća prawidłownje z njej płaćizny mloka. Tuchwilu su 25 centow na liter dojednali, wjace njehodźi so zwoprawdźić.

Region skrućeć

Dienstag, 12. April 2016 geschrieben von:

Rań (SN). W Choćebuskej a Drježdźanskej rjemjeslniskej komorje su sej přezjedni, zo steji łužiski hospodarski region před wulkimi wužadanjemi. Kónc zmilinjenja brunicy w Braniborskej a Sakskej, ale tež masiwne redukowanje dźěłowych městnow w předźěłacej industriji, kotrejž po­trjechitej dohromady něhdźe 9 000 ludźi, matej komorje za cezuru we Łužicy a zdo­bom za katalyzator za zasadnu strukturnu změnu w regionje.

K tomu stej předsydstwje wčera w Ranju (Großräschen) wiziju přichoda Łužicy ze sylnym rjemjesłom w na perspektiwy bohatym regionje schwaliłoj. Su to wočakowanja na krajnych a zwjazkowych politikarjow. Komorje wuprajatej so mjez druhim za to, zo so w rjećazach regionalneho wutworjenja hódnotow wuwaženy branšowy miks z industrije, posłužbow a rjemjesła skrući a wukonitosć srjedźneho stawa spěchuje. Brunicowa sparta měła so po předani jako mostowa technologija a wuznamny stejnišćowy faktor zachować. Kónc dobywanja brunicy měł dołhodobny, ekonomiski, socialnje ­a ekologisce znjesliwy być. W rjemjesle měłoj krajej wušo hromadźe dźěłać.

Anzeige