Zelenu swěcu za projekty dóstali

Dienstag, 22. November 2016 geschrieben von:

Na štwórtu namołwu spěchowanskeje periody 2014–2020 programa Leader Hornjołužiska hola a haty bu dwaceći projektow z najwšelakorišich wobłukow zapodatych. Na wčerawšim posedźenju sobustawow w Rakecach su wo přizwolenju spěchowanskich srědkow wuradźowali a projekty wuzwolili.

Rakecy (SN/BŠe). Zelenu swěcu za projekt dóstanje na přikład priwatny inwestor, kiž wotpohladuje w Malešecach přetwarić dom, hdźež matej so lěkarska praksa a fyzioterapija zarjadować. Kaž wuradźowanski gremij wčera pohódnoći, zaruči projekt přichodnje zastaranje ludnosće na wsach. „W bjezbarjernym domje budźe tež lift zatwarjeny“, wujasni Rudolf Rychtar z regionalneho managementa Leader. Lokalna akciska skupina, kotrejž předsyduje Marko Kowar, je wčera rozsudźiła, předewzaće z 200 000 eurami spěchować. Na ležownosći w Malešecach chce inwestor bjezbarjerne prózdninske bydlenja twarić, za čož dóstanje 85 500 eurow. Za wohnjoškitne naprawy Klukšanskeje pěstowarnje přizwoli gremij spěchowanske srědki 90 000 eurow.

Wobstatk wjelkow ma so regulować

Dienstag, 22. November 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Zhromadnje znamjo sadźić a přećiwo wjelčemu managementej protestować rěkaše w namołwje hibanja Wjesna ludnosć k dźensnišej demonstraciji na Budyskich Žitnych wikach. A mnozy su namołwu sćěhowali.

We Łužicy je wobstatk wjelkow najhusćiši. Nihdźe na swěće njeje telko wjelkow a ludźi na kwadratny kilometer. Drohe a čas rubjace naprawy su trěbne, zo móhli skót škitać. Kaž so zašłe tydźenje pokaza, pak tež wone hižo přeco njedosahaja. „Njemóžemy dlěje přihladować, kak dale a wjac skotu hinje. Mnozy jón hižo njeplahuja, dokelž so wjelkow dla boja“, zwurazni organizatorka zarjadowanja Carola Tuschmo. Tohodla je trjeba, škitny status wjelka pomjeńšić.

Poslednja opcija

Dienstag, 22. November 2016 geschrieben von:
„Pytać wěste metody škita. Wuwostanje-li wuspěch, zwěrjo wotstronić“, rěka w tabulce 3 na stronje 52 sakskeho plana wo wjelčim managemenće. Runje to měnjachu demonstranća dźensa w Budyšinje ze swojim žadanjom, plan wo wjelčim managemenće dodźeržeć. Plahowarjo wowcow su swoje skoćata najebać škitne naprawy přeco zaso na wjelka zhubili. Tež Budyskemu krajnemu radźe Michaelej Harigej so zda, zo su wuměnjenja za opciju „zwěrjo wotstronić“ spjelnjene. Ličba wjelkow we po přestrjeni wobmjezowanej Łužicy spochi přiběra. Mjez nimi su „problemowe wjelki“. Tajke morić njerěka, zo so škitny status wjelka do prašenja staji. Wowcy na pastwje su aktiwny element hladanja krajiny. Je dźiwne wot plahowarja wočakować, zo zas a zaso płoty wuporjedźa a sej nowy skót kupuje, dokelž stat jemu škodu zaruna. Druhdy je tuž „poslednja opcija“ trěbna. Axel Arlt

Nowy koncept jenož fachowcam njepřewostajeć

Freitag, 18. November 2016 geschrieben von:

Bohate wobdźělenje na wčerawšej dźěłarničce přichoda swědči wo wulkim zajimje ludnosće za to, štož so w tudyšim biosferowym rezerwaće stawa.

Stróža (JK/SN). W biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty dźěłaja tuchwilu na nowym wobłukowym koncepće, do kotrehož maja so zaměr, ćežišća a nadawki dźěła přichodnych lět zakótwić. Zo njebychu jeničce fachowcy na za cyły region wažnym koncepće dźěłali, přewjedźechu wčera w Stróžanskim Domje tysac hatow dźěłarničku přichoda. Na njej wobdźěli so nimale 50 wosobow, a to zastupjerjo komunalneje politiki, hospodarstwa a turizma kaž tež škitarjo a lubowarjo přirody, ale tež wobydlerjo wsow biosferoweho rezerwata.

Po zawodnych słowach nawody zarjadnistwa rezerwata Torstena Rocha, kotryž zwurazni swoje spokojenje nad tak wulkim zajimom a kotryž skedźbni na to, zo je trjeba, měć wobłukowy koncept, zwoprawdźić nadawki přirodo­škita a zdobom zachować bytostne kajkosće jónkrótneje krajiny w Hornjej Łužicy­.

Žane dalše wudobywanišca

Donnerstag, 17. November 2016 geschrieben von:

Zastupnicy šěrokeje zjawnosće apeluja na politikarjow

Berlin/Choćebuz (dpa/K/SN). Přisłušnym zamołwitym politikarjam Berlina a Braniborskeje su Burski zwjazk, zamołwići ludźo komunow a cyrkwjow a wuwićowe kaž tohorunja wobswětowe zwjazki posrědkowali zhromadny list, w kotrymž sej naležnje žadaja, w planje wuwića kraja ze zaručenjom so wzdać nowych arealow wudobywanja brunicy. Na spomnjenym planje, kotryž krajej Berlin a Braniborska zhromadnje zdźěłatej, móže so hišće hač do 15. decembra tež zjawnosć wobdźělić.

„Z přibrjóžnym filtratom Sprjewje je zastaranje něhdźe dweju milionow ludźi, předewšěm Berlinjanow, z pitnej wodu přez hórnisce trěbne přidawanje sulfata wohrožene. Dalše wudobywanišća brunicy bychu tónle problem na lětdźesatki zdźerželi. Nowy senat Berlina dyrbi braniborske krajne knježerstwo k tomu pohnuć, zo hižo žane dalše pohubjeńšenje kwality wody njedowoli. Škit přetrjebarjow pitneje wody njesmě so dlěje woprować krótkowidnym zajimam wuhloweje lobby“, rjekny dr. Oliver Powalla z wobydlerskeho hibanja Škit klimy z.t.

Dowolnosć k pjelnjenju z wodu dóstali

Dienstag, 15. November 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN/BŠe). Łužiski energijowy koncern LEAG je wot Sakskeje krajneje direkcije dowolnosć dóstał, zo smě Hermanečanski jězor blisko Běłeje Wody z wodu pjelnić. „Po tym zo smy po hórnistwowym prawje žłobinu wodźizny wu­tworili, móžemy klětu trěbne wodowody twarić“, zdźěli projektowy nawoda LEAG dr. Thomas Koch. Jězor ma 250 hektarow wulki a maksimalnje 25 metrow hłuboki być. Předwidźane je, zo ma so Hermanečanski jězor jako přirodoškitna wodźizna wutworić. Jenož mjeńši wotrězk chcedźa turistam spřistupnić. Z nowym jězorom je Běła Woda nimo Wochožanskeho parka błudźenkow přichodnje wo atrakciju bohatša.

Debag chce za dorost wabić

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Budyski zhotowjer pjecow Debag kampanju za zdobywanje wučomnikow pjekarjow přichodne tři lěta financielnje podpěruje. „Pječ sej swój přichod“ rěka akcija centralneho němskeho pjekarskeho rjemjeslnistwa, w kotrejž so Debag nětko angažuje. Kampanja je najznaćiša cyłozwjazkowa akcija wo dorost w powołanju pjekarjow a wosebje młodostnych zaměrnje narěči. Tak móža so woni we wšelakorych medialnych syćach, na přikład Facebooku, informować. Tam wotmołwjeja na prašenja, kaž nastupajo zasłužbu abo spěchowanje a dalekubłanje.

„Smy wo dorostowej kampanji absolutnje předswědčeni“, podšmórnje nawoda předanje Debag Oliver Theiß angažement zawoda. Po wuspěšnych pjeć lětach su komunikaciske naprawy akcije znowa wusměrjene, zo bychu komunikaciji na dźěłowych wikach wotpowědowali. Wukubłarjo poskićeja nětko wšelake seminary. Dale předstajeja wuběrne wukubłanske zawody, zo bychu nowych zajimcow, kaž přidružnikow abo požadarjow azyla, narěčeli.

Swěra přewšo wažna

Donnerstag, 10. November 2016 geschrieben von:
Poćah ke kupcam pěstować a skrućić je rjemjeslnikam přewšo wažne. Hač su to pjekar abo rěznik, elektrikar abo frizer, wšitke mjeńše abo wjetše předewzaća su na swěru ludźi pokazani. A tak wužichu rjemjeslnicy Budyskeho wokrjesa składnosć, so wobydlerjam regiona z wosebitej akciju dźakować. Něhdźe měsac přepo­dawachu woni swěrnym kupcam kartki, z kotrymiž móžachu so na kampani wokrjesneho rjemjeslnistwa wobdźěleć. Nimo kolesa a jězby do Berlina přewostajichu jim zawody a partnerojo hišće dalše myta. Zdobom zhotowichu hornčerjo, blidarjo­ abo metalotwarcy swójske wudźěłki. Kampanja pokazuje, kak wažne je poćahi pěstować. Smy dźě jedyn wot druheho wotwisni. Hdyž so rjemjeslnistwo na městnje podpěruje, skruća to tež regionalne hospodarstwo. Jeničce swěra kupcow k rjemjeslnikam pomha, na wikach wob­stać. Bianka Šeferowa

Z dźaknej akciju poćah ke kupcam skrućili

Donnerstag, 10. November 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Pódla być so wudani. Tajki bě wothłós dźensnišeho přepodaća mytow dobyćerjam, kotřiž běchu so na dźaknej akciji wokrjesneho rjemjeslnistwa wobdźělili. Wot dnja rjemjeslnistwa 17. septembra mějachu ludźo móžnosć so na wulosowanju wobdźělić. Móžachu pak to jeno ći, kotřiž běchu zašły měsac kupcy pola cyłkownje 650 rjemjeslniskich zawodow wokrjesa. Imagowa kampanja měješe ludźi kaž tež sobudźěłaćerjow motiwować. „W rjemjeslnistwje je poćah ke kupcam wažny“, zwurazni předsyda wokrjesneho rjemjeslnistwa Frank Scholze. Wón měješe dźensa česć, w Budyskich rumnosćach wokrjesneho rjemjeslnistwa jedne z hłownych mytow přepodać. Tak wjeseleše so Thomas Hieke z Wjazońcy nad kolesom. „Prěni raz sym so scyła na tajkim wulosowanju wobdźělił a hnydom dobył“, wón překwapjeny rjekny.

Dźaknu akciju rjemjeslnikow běchu po cyłej Němskej druhi raz přewjedli, a 25 rjemjeslnistwow bu wuzwolenych so wobdźělić. Budyske wokrjesne rjemjeslnistwo bě jeničke Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory.

Accumotive inwestuje w Kamjencu do přichoda

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Daimlerowa wotnožka dopokazuje z rozšěrjenjom produkciskich płonin swoju dowěru do Hornjeje Łužicy

Sobudźěłaćerjo accumotive w Kamjencu produkuja wuběrnu kwalitu.

Inowatiwne dźěłowe městna w domiznje skići Kamjenski zawod accumotive, hdźež zhotowjeja baterije za elektrisce ćěrjene awta. Perspektiwisce so awtomobilna industrija na elektriske jězdźidła wusměrja. Zakład za Daimler je baterija, zhotowjena we Łužicy. „Hač do lěta 2025 chcemy jeničce we wobłuku awtow dźesać elektriskich jězdźidłow na zakładźe 48 voltowych systemow twarić. Wysokoeficientne baterije su wažny kriterij našeje strategije. Wone su integral­ny wobstatk jězdźidłoweje architektury a njejsu žadyn jednory produkt, kotryž wšudźe nańdźeš“, podšmórny sobustaw předsydstwa Daimler AG prof. Thomas Weber na zarywje k wutworjenju nowych produkciskich płonin njedawno w Kamjencu.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson