Ćěkace dźěći škitać

Montag, 20. Juni 2016 geschrieben von:

Berlin (dpa/K/SN). Organizacija za prawa dźěći Save the Children so starosći, zo je mjez ćěkancami spochi wjac dźěći bjez přewoda. Do Serbiskeje je jich w meji pjeć króć telko přišło kaž hewak, rjekny nawoda za pomoc na Balkanje Goran Bilić. Přičina toho su zawrjene hranicy. Nimo toho ilegalnje pućowace swójby často roztorhaja, zo dźěći potom same dale ćěkaja.

Generalny sekretar Europskeje rady Thorbjørn Jagland namołwi europske knježerstwa, měć škit mjenjelětnych migrantow a próstwarjow wo azyl před seksualnym znjewužiwanjom za najwyšu prioritu. „Dźěćom, kotrež su na ćěkancy, hrozy wulki strach seksualneho wuklu­kowanja a znjewužiwanja“, wón zwurazni. „Z tym so trawma, kotryž mnohe z nich dožiwjeja, hišće zesylni.“

Za zaměrne zwičnjenje

Mittwoch, 15. Juni 2016 geschrieben von:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina zasadźuje so sylnišo za regionalne kooperacije. Wčera zeńdźechu so zastupnicy zwjazka k posedźenju w Lubušu, zo bychu wo tym wuradźowali.

Lubuš. (AK/SN). Mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce intensiwnišo z regionalnymi partnerami hromadźe dźěłać. K tomu słušatej na přikład Łužiske koło a Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc. Tole podšmórny nawoda produkciskeho wuwića a marketinga Marcus Heberle wčera na posedźenju zaměroweho zwjazka Łužiskeje jězoriny Sakska w Lubušu. „Kooperacija z Łužiskim kołom zmóžnja nam mjezynarodne skutkowanje a zaměrne zwičnjenje“, wón wuswětla. „Na njedawnym zarjadowanju smy we wobłuku mosta nad wubědźowanskej čaru blisko hłowneje tribuny za region wabili.“

Raz njeskoržili, ale dźakowni byli

Montag, 13. Juni 2016 geschrieben von:

Kumwałd (JK/SN). Štwórć lětstotka hižo je Hodźijska agrofarma sobu jedne z wuznamnych ratarskich předewzaćow Budyskeho wokrjesa. Jako dźak za to, zo je so zawod wuspěšnje wuwił na markantne ratarske předewzaće, přeprosy předsydstwo tuchwilnych a bywšich sobudźěłaćerjow na swjedźeń do Kumwałdskeje „Módreje kule“. Přichwatali běchu tuž gratulanća z politiki, hospodarstwa a partnerskich zawodow.

Widźomne slědy wokoło Zdźěrje zawostajił

Mittwoch, 08. Juni 2016 geschrieben von:

Jednaćel holanskeje agrarneje farmy Dietrich Hesse so na wuměnk podał

... wotpowědnje politiskim a hospodarskim wumě­njenjam zawod wukmanić ...

Kónc lěta 2015 je so jedyn z poslednich markantnych, w ratarskich kruhach připóznaty ratar Dietrich Hesse, jednaćel předsydstwa holanskeje farmy Zdźěr, na wotpočink podał. W starobje nimale 71 lět je sej to tež wjac hač zasłužił. Přiwšěm njebě to jemu lochko a tak cyle so z ratarskeho hospodarjenja hišće wróćo njesćehnje. Na poslednjej zhromadźiznje zawoda wuzwolichu jeho na tři lěta za předsydu dohladowarskeje rady Zdźěrjanskeje agrarneje towaršnosće.

Na njedawnym srjedźostawskim dnju wuchodneje Sakskeje a Hornjeje Łužicy w Biskopicach je wuwićowy region Drježdźany w srjedźišću stał.

Sakska stolica jako swětłownja hospodarskeho wuwića na wuchodźe Němskeje mjezuje bjezposrědnje na Hornju Łužicu. To je z přičinu, w politice kaž tež w hospodarstwje wo tym rozmyslować, kak hodźeli so lěpšiny wobeju, derje so wuwiwaceju regionow splesć a na mjezsobne dobro wužiwać.

K lěpšemu dorozumjenju běchu organizatorojo zarjadowali podijowy forum ze zastupjerjemi Drježdźan a Hornjeje Łužicy z politiki, hospodarstwa kaž tež z dźěłoweje agentury.

Wino z pohórnistwoweje kónčiny

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Braniborska jako winowy kraj njeje dotal­ wulce znata. Na nimale dwaceći winicach pak plahuja tam wino. Wosebitosć je, zo su tři winicy w Delnjej Łužicy wobstatk rekultiwowanja bywšeju brunicoweju jamow.

Gižkojce (SN/at). Winica Klěšnik (Wolkenberg) blisko Nowych Wikow (Neupetershain) je ze šěsć hektarami druha najwjetša po cyłej Braniborskej. 26 000 winowych pjenkow běłych družin Schönburger, Šěro- a Běłoburgundski, Kernling a rědki Čerwjeny rizling kaž tež čerwjenej družinje Rondo a Cabernet Dorsa tam rosće. Hromadźe z hektar wulkej winicu nad Rańskim jězorom wučinja přestrjeń na pohórnistwowej łužiskej podźe nimale třećinu cyłkowneje płoniny za plahowanje wina w Braniborskej, wuswětla Peter Schubert, referent za wino w ministerstwje za ratarske wuwiće, wobswět a ratarstwo w Podstupimje.

Najwjetši dźěłodawar regiona

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:

Jězorinowy klinikum jako wukubłar a kooperaciski partner požadany

Wojerecy (AK/SN). Z partnerami w regionje chce Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny dale dołhodobnje hromadźe dźěłać. Tole rjekny jednaćel Jörg Scharfenberg minjenu sobotu na dnju wote­wrjenych duri, jako tam přehladku swojich wukonow a nowosće předstajichu.

Z tysac sobudźěłaćerjemi w 13 klinikach, třoch institutach kaž tež dalšich zarjadach a domach je klinikum najwjetši dźěłodawar regiona, podšmórny předsyda dohladowanskeje rady Thomas Delling. Wopřijeće „strowotniski campus“ je po jeho słowach bjezdwěla woprawnjene. Na 19 stacijach móžachu so wopytowarjo wo jednotliwych wobłukach wobhonić.

Přenajerjam za dowěru dźak wuprajili

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:

Čorny Hodler (SN/BŠe). Prawidłownje přewjeduje Radworski agrarny zawod hromadźe z Wulkodubrawskim agrarnym zawodom swjedźeń za přenajerjow. Sobotu běchu woni kaž tež sobudźěłaćerjo z jich swójbami do Čorneho Hodlerja přeprošeni. „Dźakujemy so našim přenajerjam kaž tež sobudźěłaćerjam za dowěru“, zwurazni jednaćel zawoda Sven Graff, kotremuž je dobry poćah mjez agrarnym předewzaćom a přenajerjemi jara wažny. A zo ludźo wědźa, što so na jich polach wšitko stawa, organizuja na swjedźenju tež busowu turu po honach, hdźež zajimcam rozkładuja hdźe a čehodla tam kotre družiny rostlin plahuja. Ze starej Chelnjanskej wohnjowej woboru jědźechu tež hišće do hródźow zawoda. A tam móžachu so wopytowarjo, přeswědčić wo dobrych wuměnjenjach, pod kotrymiž kruwy plahuja. Dale sej wobhladachu, kak funguja moderne robotery, z kotrymiž kruwy deja.

Na ležownosći w Čornym Hodlerju mějachu hišće přehladku staršich a modernych ratarskich mašinow natwarjenu. Mnozy wužiwachu přiležnosć, so wo stawje techniki informować a tež raz z traktorom sobu jěć.

TransNaturale lětsa njebudźe

Freitag, 03. Juni 2016 geschrieben von:

Gmejna Hamor přiražku za swětłozwukowy festiwal cofnyła

Hamor (AK/SN). Wot 5. do 7. awgusta planowany 12. swětłozwukowy festiwal transNaturale při Bjerwałdskim jězoru wupadnje. „Gmejna Hamor je přiražku hubjeneho financneho połoženja dla cofnyła. A my jako priwatny zarjadowar nimamy trěbny budget, zo móhli zarjadowanje na podobnym niwowje přewjesć“, rozłoži jednaćel Drježdźanskeje towaršnosće Has.e Entertainment Stefan Menzel, kotraž měješe nadawk, festiwal organizować. Laserowu show, Djjow, wuměłcow­ a natwar bě firma hižo planowała. Z gmejnu Hamor a towarstwami pak so hišće wotrěčała njebě.

Za wjace transparency

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Zo je so zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej (CDU) poradźiło, statneho ministra za wobswět a ratarstwo Thomasa Schmidta za jedne blido z ratarjemi dóstać, sej wysoko wažu. Tak móžeše so na městnje wo aktualnym połozenju ratarjow wosobinsce wobhonić. Kak hewak móže trěbne rozsudy tworić, dyžli nic z pomocu potrjechenych. Kritizuju pak, zo bě dźěłowa rozmołwa njezjawna, wšako chcemy tež my žurnalisća čitarjam a zdobom přetrjebarjam połoženje ratarjow přeswědčiwje wuswětlić a snano k tomu přinošować, zo so ćišć na wiko­warjow zesylnić. Politika njeměła so tuž za zawrjenymi durjemi wjesć, ale měła transparentna za wšěch być.

Přiwšěm so nadźijam, zo bě wčerawša rozmołwa wunošna za wobě stronje. Politika měła połoženje burow chutnje brać a předewšěm spěšnje jednać. Dlijenje woni hižo dlěje njewutraja. Bianca Šeferowa

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019