Chcedźa w Budyšinje wusypowaki twarić

Donnerstag, 03. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Budyska měšćanska rada je předani ležownosće na Słonoboršćanskim industrijnišću přihłosowała. Belgiska firma Konstruktiewerkhuizen Stas, kotraž připowěšaki za sedłowe wlečaki wuwiwa a zhotowja, chce tam twornju za wusypowaki (Kipper) twarić. Předań ležownosće pak rjaduje hinaše předewzaće. Kup pódy a produkciju dźělić je wšědna praksa w mjezynarodnych naležnosćach, Hańža Winterowa z ležownostneho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa potwjerdźa. Přiwšěm su konstelaciju wot krajneje direkcije w Drježdźanach pruwować dali, wona praji. To je wunjesło, zo hodźi so kup ležownosće po spěchowanskej směrnicy zhromadneho nadawka „Polěpšenje regionalneje hospodarskeje struktury“ spěchować.

Za šěsć eurow na kwadratny meter ma nětko 42 018 kwadratnych metrow wulka płonina wobsedźerja měnjeć. Za to płaća Belgičenjo 252 108 eurow. Po do­twarje zawoda ma 50 do 60 dźěłowych městnow nastać. Za produkciju wu­twori firma Konstruktiewerkhuizen Stas hišće němske předewzaće w formje tzwr.

Wulki wuběr pomha so rozsudźić

Mittwoch, 02. März 2016 geschrieben von:

Šulerjo 9. a 10. lětnika maja so rozsudźić, kotre swojim zajimam wotpowědowace powołanje sej wuzwola.

Kamjenc (JK/SN). Pomoc, so prawje rozsudźić, skićachu dźensniše 9. powołanske wiki Budyskeho wokrjesa w Kamjencu. W sportowni při lětanišću je so 93 předewzaćow z wjac hač 200 móžnymi powołanjemi zajimowanym šulerjam předstajiło. Lětsa poskići wulki dźěl rjemjeslniskich zawodow a wukubłanskich srjedźišćow šulerjam móžnosć, so jónu sami na wšelakich dźěłach a rjemjesłach wuspytać. Přidatny efekt bě bjezposrědni kontakt z tuchwilnymi wučomnikami. Woni běchu šulerjam napřećo jara wote­wrjeni a rady wo swojich nazhonjenjach při wukubłanju rozprawjachu.

Njebjelčicy (SN/MiR). Stare a woblubowane družiny symjenja budu tema prěnjeje symjenjoweje bursy w Njebjelčicach. „Smy jara zbožowni, zo je sej towarstwo k zachowanju mnohotnosće wužitnych rostlin (VEN) našu gmejnu a jeje towarstwa za partnerow w Kamjenskej kónčinje wupytało“, wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) powěda, „wšako dźiwamy tule na trajne, to rěka do přichoda wu­směrjene plahowanje rostlin, tak zo móhli tež hišće naše wnučki z nich čerpać.“

13. měrca ma so bursa, prěnja w Kamjenskej kónčinje, na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma wotměć. W Budyšinje přewjedźechu spočatk februara mjeztym pjate tajke zarjadowanje. Poskitk w Njebjelčicach měri so na zahrodkarjow­ a małoratarjow. Při tym pak njeměli so jenož ći narěčeni čuć, kotřiž sami symjo produkuja. Organizatorojo, Njebjelčanska gmejna, wuměłstwowe towarstwo Kamjenjak kaž tež tamniše domizniske a kulturne towarstwo, přeprošeja wšitkich, tež tych, kotřiž chcedźa sej jenož symjo za swójsku po­trjebu wobstarać.

Sobustawske zwjazki a towarstwa zaplesć

Dienstag, 01. März 2016 geschrieben von:

Towarstwo Serbski kulturny turizm chce čaru „Serbske impresije“ zaměrnje dale wuwiwać. Runje tak je zhromadne dźěło z turistiskimi zwjazkami a towarstwami lětuši wjeršk, wo kotrymž su so čłonojo na hłownej zhromadźi­znje wčera w Rownom dorozumili.

Rowno (AK/SN). „Kolesowarska šćežka ,Serbske impresije‘ ma kaž wosmička po wšej Łužicy wjesć. Čara je postajena, nimale 240 kilometow po Hornjej Łužicy a 220 kilometrow po Delnjej Łužicy. Nětko dźe wo dospołne markěrowanje a popisanje“, wuzběhny Marko Kowar, předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm, wčera na Njepilic statoku w Rownom. „Jara wažna je při tym zhromadnosć, zo bychmy dalšich poskićerjow – wot pensijow hač k wupožčowarnjam kolesow a informowanišćam – podłu čary zapřijeli.“ Dźěłowa skupina zaměrnje na tym dźěła. Jej přisłušeja zastupjerjo towarstwa Serbski kulturny turizm, Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa kaž tež dalšich zarjad­nišćow.

Fachowcy wšudźe požadani

Dienstag, 01. März 2016 geschrieben von:

Dobre hospodarske połoženje w Hornjej Łužicy minjenych měsacow dale postupuje. W februaru bě telko swobodnych dźěłowych městnow kaž w zašłych 16 lětach nic.

Budyšin (CK/SN). Hinak hač bě hladajo na sezonalne wuwiće wočakować, je bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej w februaru snadnje woteběrała. Po słowach jednaćelki za operatiwny wobłuk Budyskeje agentury za dźěło Ilony Winge-Paul registrowachu samo prěnje znowapři­stajenja. Nimo toho zdźělichu agenturje w februaru 1 102 swobodnej dźěłowej městnje. Tak móža nětko w Hornjej Łužicy dohromady 3 250 městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je 18,1 procent wjace hač w samsnym času minjeneho lěta. Telko w februaru zašłych 16 hišće ženje njeměja­- chu, praji Ilona Winge-Paul.

Po hotelu Best Western wodźili

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:
Kóždu hodźinu su zajimcow sobotu na dnju wotewrjenych duri po Budyskim hotelu Best Western wodźili. Wučomnicy informowachu wo móžnosćach wukubłanja a wo swojich nazhonjenjach. Woni přihotowachu lunch a swjedźensku taflu. Mjez nimi běštej­ tež 17lětnej Lisanne Weber z Budyšina a Marie Bergmann z Małeho Wjelkowa (wotlěwa), kiž stej do samsneje rjadownje Budyskeje Serbskeje wyšeje šule chodźiłoj. Lisanne chce so z hotelowej, Marie z restawrantowej fachowču stać. Foto: C. Schumann

Z njeparujomnym sobudźěłaćerjom so stać

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:

Třinaće wučomnikow Wojerowskeje Towaršnosće za wukubłanje a dalekubłanje (GAF) je wukubłanje zakónčiło a pjatk na wuwjazanju fachowodźěłaćerske wuswědčenje dóstało.

Optikarski wobchod tež mobilny

Donnerstag, 25. Februar 2016 geschrieben von:

Derje fungowacu infrastrukturu waža sej předewšěm ludźo na wsach. K tomu słušeja tež wobchody najwšelakorišeho razu. W Njeswačidle maja nětko dalši tajki poskitk.

Njeswačidło (LR/SN). Jako bě znate, zo wobchod za pisanske twory na terenje BHG w Njeswačidle kónc minjeneho lěta zawru, so wobydlerjo starosćachu, zo so tež póst ze wsy zminje, kotryž bě tam zaměstnjeny. Na zbožo so młoda wóčna optikarska mišterka Anett Pötschke ze Šešowa za prózdne rumnosće zajimowaše, dokelž chcyše so zesamostatnić.

Hišće ženje telko kreditow njebyło

Mittwoch, 24. Februar 2016 geschrieben von:

Budyska wokrjesna lutowarnja chce tež pod poćežowacymaj wonkownymaj wuměnjenjomaj, kaž stej to niski niwow danje a přiběrace europske regulowanje bankoweho sektora, klientam dale spušćomna partnerka być.

Budyšin (SN/at). Wosebje lutowarnje su wužadane, w tychle ćežkim času dowěru klientow njezhubić. Budyska wokrjesna lutowarnja je to loni dosć derje zmištrowała, kaž nawoda předsydstwa Dirk Albers wčera na bilancowej nowinarskej konferency zwurazni. 98 000 priwatnych klientow je k tomu přinošowało, zo su zapołožki priwatnikow wo pjeć procentow, 70 milionow eurow, přiběrali. To stopnjuje tež docpětu nachwilnu bilancowu sumu na 1,64 miliardow eurow.

To błyšća so woči porow

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Kamjenske kwasne wiki tež wjele Serbow přiwabili

Kamjenc (SN/mwe). Šesty króć je Kamjenčan Ralf Stephan ze swojej mandźelskej Sylviju njedźelu w Kamjenskim hosćencu hotel „Město Drježdźany“ kwasne wiki organizował. Najebać pancate wjedro je sej wjele ludźi z Kamjenskeje kónčiny kaž tež z Lubijskeho a Zhorjelskeho regiona, haj samo z Drježdźan, do Lessingoweho města dojěło. Mjez nimi bě tež tójšto młódšich a staršich Serbow. Wšako so mnozy na zeleny, slěborny abo złoty kwas hotuja. Tež za dalše swójbne swjedźenje su na wulkej žurli hotela a před njej wjele rjaneho prezentowali. Woči mnohich młodych porow so błyšćachu, hdyž po wupyšenym domje dundachu. Mnozy hižo raz pola fotografa pozastachu, sej krasne njewjesćinske šaty a pisane kwěćele wobhladachu abo oldtimer jako kwasne awto inspicěrowachu. Hodźi so potajkim rjec, wšitko, štož k wuhotowanju a přewjedźenju kwasa słuša, samo spěwar na wěrowanju abo diskotekar na rejach, bě zawčerawšim na Kamjenskich wikach widźeć.

Anzeige