Łódź pomha kwalitu wody polěpšić

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) chce nazymu započeć, kwalitu wody w jězorach mjez Złym Komorowom a Bjezdowami polěpšeć. Za to je wosebitu łódź twarić dała.

Zły Komorow/ Halštrowska Hola (SN/at). Štóž je z kolesom mjez Lejnjanskim, Parcowskim a Sedličanskim jězorom po puću, tón widźi južnje Borborineho kanala na juhozapadnym pobrjohu Parcowskeho jězora twarnišćo. Tam nastawa přistawnišćo. Te je wobstatk wažneho předewzaća hórnistwowych saněrarjow. Přistawić ma tam wosebita łódź, kotruž chcedźa z trěbnymi maćiznami pjelnić. Dwudźělny zwjazk wobsteji z ćišćateje łódźe a ćišćaneho přewoza, kotryž je LMBV łódźnicy Hermann Barthel tzwr w saksko-anhaltskim Derbenje loni do nadawka dała. Budźe to płuwaca připrawa k polěpšenju wody, kotruž wočakuja srjedź awgusta w jězorinje. Na prěnju jězbu ma so wona spočatk septembra podać, zdźěli rěčnik LMBV dr. Uwe Steinhuber.

Hospodarska klima hubjeńša

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Hospodarska klima wuchodneje Němskeje je so w juliju pohubjeńšiła, kaž Drježdźanski ifo-institut dźensa zdźěli. Wuchodoněmscy předewzaćeljo su z aktualnym wobchodniskim połoženjom mjenje spokojom hač w juniju. Zdobom njehladaja hižo tak optimistisce na wikowanske wuwiće w přichodnych šěsć měsacach.

Nalada jednotliwych branšow pak je jara wšelakora. W předźěłacym přemysle stupa indeks hospodarskeje klimy mjeztym třeći króć. Hladajo na wućeženje kapacitow maja industrijne firmy tuchwilne połoženje za lěpše hač w měsacu do toho. Wone tež bóle optimistisce do přichoda hladaja. We wulkowikowanju wuchodneje Němskeje je indeks raznje spadnył. Wočakowanja njejsu hižo tak dobre. Tež nalada w drobnowikowanju je bóle pesimistiska. We hłownym twarskim přemysle je so wusahowaca dobra nalada minjeneho měsaca tohorunja pohubjeńšiła. Přiwšěm wostanje indeks hospodarskeje klimy dale na nadpřerěznym wysokim niwowje.

Hornjołužiske zawody rozumnje reagowali

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/BŠe). Sakske předewzaća su direktnje, ale tež indirektnje wot lońšeho zawjedźenja minimalneje mzdy potrjechene. Tak je něhdźe 44 procentow zawodow hodźinsku mzdu přistajeneho na znajmjeńša 8,50 eurow pozběhnyło. W tamnych wuchodnych zwjazkowych krajach leži přerězk pola 36 procentow. To wuchadźa ze studije, kotruž bě institut za dźěłowe wiki a powołanske slědźenje w nadawku statneho ministerstwa za hospodarstwo, dźěło a wobchad nastajił.

Wčera su w Drježdźanach wuslědki studije předstajili. „W Sakskej kaž po wšej wuchodnej Němskej dóstawa wjac ludźi wjace mzdy za swoje dźěło. Přiwšěm to hišće njespokoja. Minimalna mzda njeje dobrota, ale wostawa dale hranica moralki, čerwjena linija. Ličimy w hospodar­stwje z hišće wjac tarifowymi wotzamknjenjemi, zo so za dobre dźěło tež dobra mzda płaći“, podšmórny statny sekretar za dźěło Stefan Brangs (SPD).

Trajny nadawk

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:
Wot spočatka měsaca je solarny katamaran na Złokomorowskim a Lejnjanskim jězoru po puću. To je turistam a domoródnym dobry poskitk. Wšitcy pak sej přeja, we łužiskej jězorinje dalše wodźizny za wodosportowe aktiwity wužiwać móc. To rěka, zo dyrbi Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) kwalitu w dalšich pohórnistwowych jězorach nimo Lejnjanskeho překisałeje wody z wapnom polěpšić. Za to twarjena wosebita łódź ma w septem­brje na Parcowskim jězoru dźěłać započeć. LMBV zwoprawdźi tak koncepciju, kotruž su jeje inženjerojo před nimale dźesać lětami napisali. Polěpšić kwalitu wody w jězorach pak wostanje trajny nadawk – nic jenož turistow dla. Tak wuhladamy w jězorinje nimo katamarana za turistow bórze tež wapnowu łódź, kotraž ma žiwjenske wuměnjenja małoorgani­zmow we wodźe polěpšić. Axel Arlt

Přechodna bjezdźěłnosć

Donnerstag, 28. Juli 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). We wuchodnej Sakskej bě kónc julija 23 195 bjezdźěłnych, 50 mjenje hač před měsacom a 3 545 mjenje hač před lětom. Kwota bjezdźěłnosće wučinja dale 8,1 procent, w juliju 2015 běštej to 9,2 procentaj. W jobcenteromaj Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa je ličba bjezdźěłnych snadnje woteběrała. Thomas Berndt, šef Budyskeje agentury za dźěło, zwěsći porno tomu za wobłuk bjezdźěłnostneje zawěsćernje přirost. „Za to stej hłownje dwě přičinje: Mnohe předewzaća přesuwaja planowane nowopřistajenja na čas po dowolu a prózdninach. Šulske a zawodne wukubłanje kónči so w podlěću. Młodźi ludźo, kotrychž njeje jich wukubłanski zawod přewzał abo kotřiž nimaja bjez přetorhnjenja nowe dźěłowe městno, su přechodnje bjezdźěłni“, wuswětli Thomas Berndt. Naje­bać to bu 980 jobow na prěnich dźěłowych wikach posrědkowanych.

Komunalnej jobcenteraj dohladujetej w Budyskim wokrjesu 7 720 bjezdźěłnych a w Zhorjelskim 9 485. To je 221 ludźi mjenje hač w juniju.

Wjace přikuskow w poskitku

Mittwoch, 27. Juli 2016 geschrieben von:
Wot 25. junija su Wjenkec rěznistwo w Budyšinje renowěrowali, dźensa předstaji šef Roman Wjenk (srjedźa) ponowjeny wobchod zjawnosći. Mjez hosćimi běštaj tež rězniski mišter Christoph Eichler z Rózborka (nalěwo), z kotrymž Wjenkecy hromadźe dźěłaja. Nětko maja dwanaće kwadratnych metrow wjace ruma za předań. Tuž móža kupcam wosebje wjace přikuskow poskićeć. Tež Violu Urban (naprawo) to wjeseli. Wjenkecy su tež jako spěchowarjo a podpěrarjo serbskich zarjadowanjow znaći. Foto: Carmen Schumann

Kukurica derje steji

Dienstag, 26. Juli 2016 geschrieben von:
Štóž je mjez Rakecami a Klukšom po puću, abo – kaž na foće widźimy – mjez Hlinu a Malešecami, móže zwěsćić, zo tam kukurica derje steji. Tež w agrarnym drustwje Holanska farma Zdźěr su najprjedy raz spokojom, byrnjež zorno hišće doskónčnje wu­tworjene njebyło. Za to je hač do 20. awgusta dalši dešć trěbny, hewak su žně wohrožene, dokelž lochka póda mokrotu njedźerži. Kedźbować měli šoferojo, přetož mjez kukuricowymi zahonami móhli tež dźiwje swinje po puću być. Foto: Jurij Helgest

„Škit klimy njeje złóstnistwo“

Donnerstag, 21. Juli 2016 geschrieben von:

Měsacy po akcijach ciwilneje njepo­słušnosće zwjazkarstwa Ende Gelände we łužiskim brunicowym rewěrje je so wčera Zhorjelske sudnistwo z wo­sebitym padom přeńdźenja zaběrało.

Zhorjelc (SN/BŠe). 27lětny přećiwnik brunicy, kiž bu wčera wot Zhorjelskeho sudnistwa k pokuće 1 560 eurow zasudźeny, tuchwilu pruwuje, hač zapoda rewiziju. Tole zdźěli zwjazkarstwo Ende Gelände­, kotrež bě we wobłuku klimo­weho campa swjatkowny kónc tydźenja k akcijam ciwilneje njeposłušnosće namołwjało.

Dotal njeje so zasudźeny hišće doskónčnje rozsudźił, zdźěli rěčnica Ende Gelände Dorothee Häußermann dźensa na naprašowanje SN. „Chcemy najebać wusud sudnistwa dalše akcije přewjesć. Škit klimy njeje žane złóstnistwo“, rěčnica wuzběhny. Přiwšěm je zwjazkarstwo zludane, dokelž ma přepytowanja policije za jednostronske. „Wukročenja prawicarjow přećiwo aktiwistam na klimowym campje, kotrež běchu zdźěla chětro masiwne, njeje policija dale přepytowała“, Dorothee Häußermann wuswětli, „to wězo swojorazne prawniske začuće wuwabja.“

Lěpša podpěra

Donnerstag, 21. Juli 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Zajim za tak mjenowany mišterski Bafög je w Sakskej woteběrał. Kaž Zwjazk sakskeho rjemjesła zdźěli, bu w swobodnym staće loni 1 388 prěnich a naslědnych próstwow wo spěchowanje powołanskeho dalekubłanja zapodate. Lěta 2014 bě jich hišće 1 514. Tak njeje ličba próstwow w minjenymaj lě­tomaj, podobnje zwjazkowemu tren­dej, wočakowanja spjelniła, praji rěčnik Frank Wetzel powěsćerni dpa. Sakske rjemjesło pak nadźija so přichodne měsacy „čujomneho rozrosta naprašowanowja“ a zdobom nastorka nastupajo załoženje firmow w rjemjesle a srjedźnym stawje.

Wot 1. awgusta maja so wuměnjenja powołanskeho spěchowanja čujomnje polěpšić. Mjez druhim zwyši zwjazk rjemjesła spěchowanske sumy za zežiwjenje, přiražki za dohladowanje dźěći kaž tež za mišterski kruch. Kóšty za kursy podpěruje přichodnje z 15 000 město dotal z 10 226 eurami.

Rjemjeslniski zawod nawjedować měło předewzaćelsce zajimowanym ludźom zaso z narokom być. Nimo toho maja so trěbne fachowe a nawodne mocy kwalifikować, rjekny Wetzel.

Železu we wodźe zadźěwać

Donnerstag, 21. Juli 2016 geschrieben von:

Wobydlerska iniciatiwa Stareje Darbnje na forum přeprosyła

Stara Darbnja (AK/SN). Łužica trjeba dołhodobnje jasny a zwjazowacy koncept, kak ma so z błótom železoweho hydroksida a ze sulfatami wobchadźeć, kotrež su přez brunicowe hórnistwo nastali. Byrnjež so Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wzdała železowy hydroksid do Starodarbnjanskeho jězora wodźić, njerěka to zběhnjenje. Tole je facit wčera­wšeje zhromadźizny wobydlerskeje iniciatiwy w Starodarbnjanskej „Třělerni“. Něhdźe 40 zajimcow bě na přednoški a na forum přišło.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi