Su rozsudźili

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Rakecy (SN/JK). Dźěłowa skupina regionalneho managementa je 13 předewzaćam w spěchowanskim regionje krajiny hornjołužiskeje hole a hatow přihłosowała. Při tym jedna so přewažnje wo projekty z wobłuka bydlenje, hospodarstwo a turizm. Cyłkownje běchu regionalnemu managementej w Rakecach 27 próstwow wo spěchowanje zapodali. Nimale połojca z nich poćahowaše so na wutwar abo nowotwar bydlenjow za młode swójby. Za spěchowanje wudadźa w spěchowanskim regionje 850 000 eurow, rěka z Rakec. Přihłosował je gremij mjez druhim digitalnemu pućowanskemu wjednikej po holi a hatach Budyskeho kraja. Nimo toho budźetej klětuši Krabatowy swjedźeń a wičny Dźeń sakskeho krajneho kuratorija wjesny rum spěchowanej.

Přizwolenska skupina Leaderoweje kónčiny je póndźelu wo spěchowanskich naprawach rozsudźiła. W přichodnych dnjach dóstanu wuzwoleni próstwarjo zdźělenku a móža w dalšim kroku projekt na ratarskim zarjedźe w Kamjencu přizjewić. Přizwolene spěchowanske srědki budu po zwoprawdźenju přede­wzaća wupłaćene.

Kooperacija jako zakład wuspěcha

Donnerstag, 03. Dezember 2015 geschrieben von:

Minjene lěta je so kooperacija mjez sakskimi a pólskimi předewzaćemi derje wuwiła. Nětko je načasu, tež na polu informatiki a komunikacije zhromadne puće hić.

Drježdźany (SN/JK). Digitalna rewolucija w hospodarstwje a zarjadnistwje staja podobne žadanja na Saksku a Pólsku. Knježerstwje wobeju krajow stej wotpowědne wuměnjenja za mjezy překročace zhromadne dźěło swojich předewzaćow wutworiłoj.

Łužiske ryby tež lětsa zaso słodźa

Mittwoch, 02. Dezember 2015 geschrieben von:

Lětuše rybowe tydźenje su nimo. Na nje wróćo zhladujo su wobdźělnicy přewažnje spokojom. Pod smužku je łužiska ryba swojej domiznje zaso dobru słužbu wopokazała.

Budyšin (SN/JK). Tak přerosćene kaž přez cyłe lěto bě wjedro tež nazymu. To pak njeje lubowarjam a přećelam łužiskeje ryby škodźało. Hač na małe wuwzaća su łójenje rybow a rybowe swjedźenje łužiskich rybarjow zaso derje wopytane byli. Nimo čerstweje ryby a pokazkow, kak ju rybarjo žněja, mějachu wopytowarjo składnosć, sej najwšelakoriše rybjace wudźěłki zesłodźeć dać.

Hosćency su organizatorej łužiskich rybowych tydźenjow, Marketingowej towaršnosći Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), dobry wothłós na rybowe jědźe wobkrućili. „Najebać wotpowědne płaćizny su sej wosebje turisća, ale tež domjacy gurmejojo časćišo rybu we wšelakich wariantach skazali“, wobkrući našemu wječornikej wotrjadnica MGO Antje Lehmann. „Někotři hosćencarjo su nam hižo signalizowali, zo njewědźa, hač so klětu znowa wobdźěla. Dźeń a mjenje personala dla maja hižo lětsa ćeže, hosći zastarać“, wona doda.

W nowembrje mjenje bjezdźěłnych

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Wobmyslenje, zo ze zawjedźenjom minimalneje mzdy bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy přiběra, njeje so wobkrućiło. Tole zdźěli dźensa dopołdnja Thomas Berndt, direktor Budyskeje agentury za dźěło­, nowinarjam.

Budyšin (CK/SN). W nowembrje běchu posrědkowarjam agentury za dźěło w hor­njołužiskim regionje 3 104 socialneho zawěsćenja winowatostne městna k dispoziciji. To je 851 wjace hač w oktobrje a 690 wjace hač loni w samsnym času. Jeničce ličba minijobow je woteběrała. Cyłkownje posudźuje šef Budyskeje agentury Berndt dźěłowe wiki w Hornjej Łužicy „w robustnym dobrym połoženju“.

Tak je so ličba bjezdźěłnych w nowembrje dale pomjeńšiła. 24 923 žonow a muži bě bjez dźěła, 2 338 mjenje hač před poł lětom. Na naprawach za druhe dźěłowe wiki bě 32 401 wosoba wobdźělena, štož je wo tójšto mjenje hač před poł lětom. Za to je agentura za dźěło minjene měsacy nimale poł miliona eurow wjace hač loni za zarjadowansku pomoc a dalše přiražki wudała. 72 procentow wobdźělnikow měješe poł lěta po wotzamknjenju kwalifikacije krute dźěło. Tale­ kwota je jedna z najlěpšich po cyłej Sakskej.

Fachowcowsej zawěsćić

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Łužiske předewzaća spjelnjeja w dalokej měrje wočakowanja fachoweho dorosta­ a skića dobre wuměnjenja. To je so wčera tež na předewzaćelskej rozmołwje w Čornej Pumpje wobkrućiło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na 8. předewzaćelsku rozmołwu w industrijnym parku Čorna Pumpa bě Hospodarska iniciatiwa Łužicy wčera wječor přeprosyła. Hesło zarjadowanja „Atraktiwitu předewzaća stopnjować – fachowcow sej zawěsćić“ podkładźechu zarjadowarjo z třomi přednoškami, kotrež so po wobsahu lědma rozeznawachu, ale temu wječora na jednore wašnje zjimachu: Štóž so z tematiku zaběra, dóńdźe po wšelakich pućach k samsnemu dopóznaću.

Wuskutk wjedra

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej je w nowembrje znowa woteběrała. Tuchwilu je 24 923 bjedźěłnych, 118 mjenje hač kónc oktobra. Wuwiće we wobłukach Zhorjelc, Lubij, Niska a Běła Woda wšak trendej njewotpowěduje. Někotrych pušćenjow w twar­stwje sezonalnych přičin dla je bjezdźěłnosć tam wjetša, byrnjež jeno snadnje. Na cyłkowne dźěłowe wiki regiona nimaja tele lokalne zjawy wliw.

Kwota bjezdźěłnosće wučinja dale 8,6 procentow. To je po słowach Thomasa Berndta, šefa Budyskeje agentury za dźěło, za nowember njezwučene. Kaž wón dźensa dopołdnja wozjewi, liča miłeho wjedra dla tež dale z pozitiwnym wuwićom na dźěłowych wikach. Thomas Berndt rěči wo „dobrym stawje. Zwólniwosć, předewšěm fachowe mocy přistajić, je mjez předewzaćelemi wulka. Moji sobudźěłaćerjo maja přistup k mnohim swobodnym městnam.“

Najwjace wotchadow z bjezdźěłnosće zwěsćichu za Hornju Łužicu minjeny měsac w běrowowych powołanjach. Nimo­ toho su so z nowopřistajenjemi na hodowne wikowanje nastajili.

Na demografisku změnu reagować

Montag, 30. November 2015 geschrieben von:

Wo tym, kak hodźała so demografiska změna na wsach Hornjeje Łužicy zmištrować, wuradźowachu wobdźělnicy fachoweje konferency minjeny pjatk w Budyskim Kamjentnym domje.

Budyšin (CS/SN). K zahajenju konferency předstajichu wuslědki projekta „Wuwićowe perspektiwy na wsy“. Ćežišćo přepytowanjow projekta bě prašenje, hač so přechod mjez šulu, wukubłanjom a powołanjom radźi. Za wuchodnu Saksku běchu spadnjeny niwow wukubłanja šulskich wotchadnikow zwěsćili. Byrnjež dale a wjac swobodnych wukubłanskich městnow było, njehodźi so kwalifikacija k žadanjam dźěłowych městnow.

Do dźěłarničkow – na nich mějachu so rozrisać wobchadźenje z pobrachowacymi fachowcami, centralna róla srjedźneho stawa a bój wo dorost – su tematiske přednoški trěbne nastorki dali.

Na dobro dźěła z dorostom

Montag, 30. November 2015 geschrieben von:

Dźesać lět lutowarnjowa załožba za Budyski wokrjes woznamjenja zaměrne spěchowanje předewšěm towarstwoweho skutkowanja z dorostom w komunach. To je swjedźenske zarjadowanje sobotu na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada nazornje wobswědčiło. Přeprošeni běchu zastupjerjo dotal 200 tak spěchowanych projektow.

Budyšin (SN/at). „Definowana regionalna bliskosć teritorija Budyskeho starowokrjesa bě před dźesać lětami mudry rozsud“, rozłoži Budyski krajny rada a předsyda zarjadniskeje rady tudyšeje wokrjesneje lutowarnje Michael Harig (CDU). 14. decembra 2005 załožichu lutowarnjowu załožbu za Budyski wokrjes.

Prěni spěchowany projekt bě lěta 2006 narunanski twar domu sportowcow w Barće. Najnaročniše předewzaće ze serbskeho wida je angažement tejele załožby w přihotach na Europeadu 2012 w Ra­dworju. Zo nasta z Radworskeho sportnišća „lutowarnjowa arena“, je sobu hłowna zasłužba Achima Buše. Wón njeje so prócy bojał a je zamołwitych załožby wo Radworskim projekće přeswědčił. Na to skedźbni na swjedźenskim zarjadowanju załožbowy předstejićel Dirk Albers.

W biosferowym rezerwaće wuspěšnje ratarić

Donnerstag, 26. November 2015 geschrieben von:

Ratarjo maja w biosferowym rezerwaće wosebite wočakowanja spjelnić. Za wuspěšne dźěło trjebaja woni dobre zakłady. Tele běchu wobsah wčerawšeho nazymskeho­ kolokwija w Stróži.

Stróža (SN/JK). Staw a dalše wuwiće kaž tež zakłady ratarstwa w biosferowym rezerwaće Horjołužiska hola a haty běchu wobsah nazymskeho kolokwija w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Za wuspěšne rjemjesło wokrjesa nowe puće hić

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/JK). Kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora w swojej aktualnej nazymskej konjunkturnej analyzy wozjewja, zo so rjemjesło we wuchodnej Sakskej derje wuwiwa.

Anzeige