Zerzawe błóto jězora ma so dokładnje přepytować

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:

Wobydlerski protest móže wulki wliw wukonjeć. To pokaza so minjene měsacy při Starodarbnjanskim jězoru w Delnjej Łužicy. Tam chcyše Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) kónčny skład zerzaweho železohydroksidoweho błóta zarjadować. Tule substancu maja chemikarjo, biologojo kaž tež škitarjo přirody a wobswěta za chětro strašnu, dokelž wobsahuja tele geologiske za­pławjenja mjez druhim jědojty arsen. Wo tym jednaše tež forum „Fakty přepruwować“, kotryž bě Starodarbnjanska wobydlerska iniciatiwa njedawno přewjedła. K tomu su sej priwatneho docenta dr. Wernera Kratza přeprosyli, kiž je zdobom druhi předsyda braniborskeho přirodoškitneho zwjazka a biologa na Swobodnej uniwersiće w Berlinje. Andreas Kirschke je składnosć wužił a so z nim rozmołwjał.

LMBV nochce zerzawe błóto nětko tola do Starodarbnjanskeho jězora wodźić. Je tema kónčny skład nětko z blida?

Bjez wody njepóńdźe

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:

Nowa twornja za zhotowjenje baterijow trjeba přihot twarnišća a medije

Kamjenc (JK/SN). Předewzaće Daimler Benz bě hižo loni připowědźiło, w Kamjencu dobrych stejnišćowych a techniskich wuměnjenjow dla twarić nowe hale k zhotowjenju baterijow předewzaćow Accumotive GmbH & Co.KG a Mercedes-Benz Energy GmbH.

Złota nazyma

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:
Budyšin (CK/SN). W septembrje bě we wuchodnej Sakskej 21 909 bjezdźěłnych. Sedmy raz za sobu je bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy na najnišim stawje po lěće 1991, kaž to Thomas Berndt, šef Budyskeje agentury za dźěło, dźensa dopołdnja rozłoži. Za spočatk lěta dokumentuje statistika kwotu bjezdźěłnosće 9,9 procentow, w septembrje samo jenož hišće 7,6 procentow. Kaž wočakowane, je požnjenc tón měsac lěta, w kotrymž předewzaća najwjace ludźi přistajeja. Tajka złota nazyma, kajkaž pokazuje so tele tydźenje na hornjołužiskich dźěłowych wikach, njejsu sej ani pod wědomostnym zhladowanjom předstajić móhli, Thomas Berndt rjekny. Wuwiće hač do kónca lěta drje wot wjedra wotwisuje, po słowach šefa agentury pak njejsu „žane skedźbnjenja nastupajo pohubjeńšenje“. Tež za klětu wuchadźa wón z toho, zo bjezdźěłnosć dale woteběra. Z pozitiwneho wuwića mějachu wšitke wšitke wosobowe skupiny lěpšinu. Wosebje w předźěłacym přemysle, we wikowanju kaž tež w zjawnym zarjadnistwje a socialnym zawěsćenju bě wjace nowowutworjenych dźěłowych městnow hač w awgusće.

Kóšynski nasyp zaměrnje za turizm přihotować

Mittwoch, 28. September 2016 geschrieben von:

Nowe Město (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakska chce swoje zwjazkowe płoniny při Kóšinskim nasypje mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom zaměrnje dale wuwić a wužiwać. K tomu wuznachu so wčera zwjazkowi radźićeljo na zhromadźinje w Nowym Měsće nad Sprjewju. Jednohłósnje su woni wobzamknyli, zhotowić masterski plan za Kóšynski nasyp.

„Tajki plan zdźěłać je zmysłapołne a trěbne. Chcemy dotalne plany přepruwować. Chcemy docpěć, zo smě so tam twarić, a budźemy inwestorow wabić“, podšmórny jednaćel sakskeho jězorinoweho zaměroweho zwjazka Daniel Just. „Chcemy wo móžnym turistiskim wužiwanju wothłosować.“ Zawjazać chce zaměrowy zwjazk při zhotowjenju masterskeho plana gmejnu Rań (Großkoschen) na městnje kaž tež priwatnych mějićelow. Kóšty za to wučinjeja 25 000 eurow. Zaměrowy zwjazk přewozmje z toho 25 procentow, štož je 6 250 eurow. Zbytk zapłaći Sakska we wobłuku programa FR-region. „Mamy to za wažny projekt. Klětu chcemy dźěłać započeć“, Daniel Just potwjerdźi.

Ludźi sobu zapřijeć

Mittwoch, 28. September 2016 geschrieben von:
Kajki ma přichod we Łužicy być, bě wčera tema rozmołwy Łužiskeho kruha ze zwjazkowym hospodarskim ministrom Sigmarom Gabrielom (SPD). Wažne wšak je, zo so minister skónčnje z regionom zaběra a starosće ludźi chutnje bjerje. Njewěstosć kak w regionje hospodarsce dale póńdźe, mnohich znjeměrnja. Škoda pak, zo so ideje Łužiskeho kruha mjenje bóle tajnje wobjednawaja­. Jasne dotal jeničce je, zo wotpohladuja komunalni zastupjerjo Łužicu jako europski modelowy region wuhotować. Kak ma tón wupadać, mi scyła jasne njeje. Mam za wažne, zo zjawnosć wo idejach zhoni, wšojedne hač su dozrawjene abo nic. Wosebje potrjecheni w brunicowym regionje, kotřiž na njewěsty přichod zhladuja, maja so zapřijeć. Wšitkim drje je jasne, zo so wudobywanje brunicy nachila. Snano maja ludźo sami dokładne předstawy wo strukturnej změnje we Łužicy. Bianka Šeferowa

Njewabja jeničce z rybowymi swjedźenjemi

Dienstag, 27. September 2016 geschrieben von:

Nazymu wabja turistikarjo we wobłuku łužiskich rybowych tydźenjow z tradicionalnymi rybowymi swjedźenjemi a kulinariskimi poskitkami w hosćencach ludźi do regiona.

Budyšin (SN/BŠe). Žně rybow we łužiskich hatach přewodźeja lětsa mjeztym 15. raz wot zarjadowanja łužiskich rybowych tydźenjow 24. septembra do 6. nowembra. Zhromadnje z agrarnym předewzaćom z akwakulturnej připrawu w Haselbachtalu a turistiskim teritorialnym zhromadźenstwom je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) minjeny pjatk tónle nazymski wjeršk zahajiła. „Nimo wobšěrnych zarjadowanskich poskitkow su mnozy partnerojo na ry­bowych tydźenjach wosebje za hosći Hornjeje Łužicy specielne přebywanske a skupinske poskitki wuwili. A kóždy, kiž ma lóšt so raz we wudźenju wuspytać, móže so pola wobdźělenych wobhospodarjerjow hatow wo najwšelakorišich móžnosćach wobhonić. Dale wabja tam ze wšelakimi wodźenjemi po hatnych kónčinach“, wuswětla nawoda MGO Olaf Franke.

Dale dobre posłužby poskićeć

Montag, 26. September 2016 geschrieben von:
Z prawom smětaj Dinarjec mandźelskaj na nowy a přijomny areal na swojej ležownosći hordaj być. Wjele ludźi je so tam wčera rozhladowało. Foto: Jan Kral

Nowoslicy (JK/SN). Njeje lěpšeje mó­ž­nosće, swójske předewzaće abo nowosć wobchoda zajimcam předstajić hač z tym, zo daš jim a móžnym přichodnym kupcam na dnju wotewrjenych duri za kulisy pohladać. Tak přichwata wčera nahladna ličba zajimcow. Mjez nimi běchu tež swěrni přećeljo a wužiwarjo posłužbow znateho a připóznateho Dinarjec předewzaća w Nowoslicach. Andreja a Ludwig Dinarjec staj z prawom hordaj na to, štož běštaj zhromadnje z tójšto pomocnikami na nohi stajiłoj. Nimo pjeć hóstnych stwow za dwě wosobje, kotrež su zdźěla tež za zbrašenych wužiwajomne, je to rjana a přijomna zahroda, hdźež móža so dowolnicy a hosćo runje tak kaž wopytowarjo najwšelakorišich zarjadowanjow wokřewić a při rjanym haćiku w přijomnych křesłach sedźeć. Wo tym so mnozy z wčerawšich hosći sami­ přeswědčichu. Hóstne stwy su po najno­wšim standardźe wuhotowane, ničo njepobrachuje a wonkowny ambiente wabi k přebywanju.

Myto dóstałoj

Donnerstag, 22. September 2016 geschrieben von:
Hnašecy/Lichtenberg (SN). Statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo je dwaj zawodaj Budyskeho wokrjesa w krajnym wubědźowanju wo družinje wotpowě­dne a wobswětoznjesliwe dźerženje skotu wuznamjeniło. Wubědźowanje bě lětsa na plahowanje dejneho skotu wusměrjene. Cyłkownje 18 zawodow je so wobdźěliło. Hnašečanske agrarne drustwo bu w kategoriji zawody z nowymi hródźemi jako předewzaće z wurjadnymi dźerženskimi wuměnjenjemi wuznamjenjene. W samsnej kategoriji móžeše so tež agrarna towaršnosć Lichtenberg nad mytom wjeselić a dósta nětko wopismo. Wubědźowanje přewjeduja wot 1992 kóždej dwě lěće.

Skóržbu přećiwo statej zapodałoj

Donnerstag, 22. September 2016 geschrieben von:

Budyšin. (SN). Dwě šwedskej młodźinskej organizaciji stej šwedski stat předanje łužiskeje brunicoweje sparty Vattenfalla čěskemu koncernej EPH dla wobskoržiłoj. Po informacijach organizacijow Fältbiologerna, kotraž je z 2 800 čłonami najwjetša młodźinska organizacija Šwedskeje, kaž tež Push Sverige su skóržbu tydźenja w Stockholmskim distriktnym sudnistwje zapodali. Młodostni wumjetuja šwedskemu statej, zo přećiwo Pariskemu klimoškitnemu zrěčenju jedna. Strowota a derjeměće přichodnych generacijow stej wohroženej. Šwedska wustawa zwjazuje wšitke zjawne institucije, zo trajne wuwiće spěchuja.

Komisija Europskeje unije předań łužiskeje brunicoweje sparty čěskemu předewzaću EPH tuchwilu pruwuje. Dźensa kónči so rozjasnjenski čas.

Šwedski koncern Vattenfall je mjeztym wozjewił, zo chce před lětom w Hamburgu wotewrjenu milinarnju Moorburg předać, dokelž ju dołhodobnje hižo njetrjeba. Tuchwilu pak nima hišće konkretne předstawy wo předani.

Nowa čisćernja ma zerzawc z wody wufiltrować

Donnerstag, 22. September 2016 geschrieben von:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dźěła z połnej paru na tym, wobstatk zerzawca ze Sprjejčanskeje hrjebje do Sprjewicy pomjeńšić. Wulku rólu hraje při tym bywša připrawa za čisćenje wody z wuhloweje jamy w Nowej Wsy.

Nowa Wjes (JoS/SN). Poprawom wšak chcychu připrawu ponowić, štož pak wysokich kóštow a časa dla cofnychu. 40 000 kubiknych metrow błóta měli so wotwozyć a předźěłać. Po nowych techniskich dopóznaćach je so LMBV w zhromadnym dźěle z předewzaćom LUG Engineering tzwr za twar modularneje wodočisćernje na stejnišću w Nowej Wsy rozsudźiła. Tajka ma wjele lěpšinow, wšako njeje hižo stacionarna. Nimo toho hodźi so přez najwšelakoriše module přetwarjeć. Nowowjesnjanska wodočisćernja leži wosrjedź lěsa. Přirodoškita dla su tam bywšu šaltowarnju spotorhali. Z toho nastata swobodna płonina 3 000 kwadratnych metrow je za natwar no­weje připrawy dosahała, tak zo njebě žana­ dalša lěsna płonina trěbna.

Anzeige