Po zymskej přestawce so zaso přirodźe wěnować

Donnerstag, 04. Februar 2016 geschrieben von:

Stróža (SN/JK). Po zymskej přestawce je Stróžanski Dom tysac hatow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wot wutory zaso wotewrjeny. Po planowanych ponowjenskich dźěłach prezentuje so dom nětko mnje tak kaž minjene lěta z mnohimi wotměnjawymi poskitkami. Nimo trajneje wustajency k biosferowemu rezerwatej su lětsa tři wosebite přehladki předwidźane kaž tež znowa naročne přednoški a kolokwije.

Zazběh lětušeho programa bě wčera wječor přednošk k zapućowanym družinam zwěrjatow, tak mjenowanym neocowam. Jutře, pjatk wotewru w Stróži prěnju lětušu přehladku – wustajeńcu k serbskim nałožkam z wosebitym widom na jutrowne jejka. Nawoda rezerwata Torsten Roch ju zhromadnje z Doroteju Čejkowej ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu a z regionalnej rěčnicu Domowiny Janu Pětrowej přepoda. Na wotewrjenje w 17 hodź. su hosćo a zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Wšo so wokoło drjewa wjerći

Mittwoch, 03. Februar 2016 geschrieben von:

Chróšćanska Krawžic blidarnja hižo dlěje hač lětstotk wuspěšnje dźěła

Chrósćicy (SN/JK). To bě wosebity wokomik w Chrósćicach, jako tam póndźelu w nadawku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Kulowski optikar Roland Homola blidarskemu mištrej Janej Krawži wopismo k 120. róčnicy wobstaća rjemjeslniskeho zawoda přepoda.

Krawžic blidarnja je připóznaty a spušćomny zawod. Naročne ručne dźěło nanej Janej a synej Měrćinej derje wot rukow dźe, a wudźěłki swědča wo rjemjeslniskej wušiknosći. Nimo znatych wudźěłkow blidarstwa, kaž su to meble abo durje, poskićataj Chróšćanskaj blidarjej tam tež reparatury a po přeću kupcow wšelke wěcy z drjewa. Minjene lěta staj so wukmaniłoj na poskitk woknow a jich montažu w nadawku Ramnowskeho předewzaća Sachsenfenster.

Ow, to boli

Mittwoch, 03. Februar 2016 geschrieben von:

Choćebuz/Budyšin (SN). Wjacore komuny Hornjeje Łužicu budu dyrbjeć hižo wupłaćeny lońši přemysłowy dawk energijowemu koncernej Vattenfall wróćo płaćić. Wo tym je Vattenfall gmejny a města tele dny informował. Koncern wopodstatnja wróćopłaćenje z dale a hubjeńšej bilancu a z hospodarskim minusom 2,6 miliardow eurow, a to jeničce loni w prěnim połlěće. Deficit wuskutkowali su dale spadowace płaćizny za milinu kaž tež niske płaćizny wolija, płuna a wuhla scyła.

Hižo w lěće 2014 bě sej Vattenfall wot komunow žadał, přemysłowy dawk wróćo­ płaćić. Napominanje, nětko lońše dawki wróćo płaćić, dóstanu gmejny a města w přichodnych dnjach. W Hornjej Łužicy płaći Vattenfall přemysłowy dawk w gmejnach Halštrowska Hola, Slepo­, Sprjewiny Doł, Trjebin a Běła Woda. Wróćopłaćenje dawka zawinuje w kasach komunow wulke dźěry a nuzuje je k zdźěla drastiskim naprawam. Mnohe gmejny su pjenjezy kruće a zaměrnje do hospodarskeho plana zatwarili. Pjenjezy nětko zaso wuzbytkować budźe wšo druhe hač přijomne.

Hospodarstwo trjeba techniskich fachowcow

Dienstag, 02. Februar 2016 geschrieben von:

Technikar je wjac hač jenož derje wukubłany rjemjeslnik, kiž zdokonja mašiny abo nastroje wuporjedźeć. Hospodarske wuwiće žada sej mnohostronsce wukubłaneho a na wyšinje časa steja­ceho fachowca.

Budyšin (SN/JK). Hospodarske a techniske wuwiće srjedźostawskich předewzaćow wotwisuje wot derje wukubłanych fachowcow. Jedyn z nich je statnje pruwowany technikar. Njeje to jenož wysoko kwalifikowany rjemjeslnik, ale fachowy dźěłaćer, kiž zamóže rjemjeslniske kmanosće z techniskimi móžnosćemi načasneje produkcije a techniki zjednoćić.

Wažnosć technikarja jako fachoweje mocy za wuspěšne hospodarstwo w Sakskej dale wuzběhnyć je zaměr lětušeho 7. myta technikarja. K wubědźowanju wo myto namołwjene su wšitke sakske wukubłanišća, poskićace techniske wukubłanje. To su nimo srjedźišćow techniskeho wukubłanja w Lipsku, Kamjenicy a Drježdźanach wosebje powołanske a techniske šule po cyłej Sakskej, w hustej syći mjez sobu splećene.

Lětsa dotal wjace bjezdźěłnych

Dienstag, 02. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). W januarje bě w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu 28 733 bjezdźěłnych. To je 2 513 wosobow wjace hač w decembrje. Po słowach Thomasa Berndta ma so to jako „jasnje přiběraca bjezdźěłnosć“ hódnoćić. Přičiny su hłownje sezonalneho razu, rjekny dźensa šef Budyskeje agentury za dźěło. Z 1 500 ludźimi pochadźatej nimale dwě třećinje tych, kotřiž su wot spočatka lěta dźěło zhubili, z branšow typiskich sezonowych powołanjow, kaž su to twarske přemysło, zahrodnistwo a krajinotwarstwo, ratarstwo a lěsnistwo. Nimo toho běchu wosebje mužojo potrjecheni.

W statistice dale pytnješ, zo su kónc lěta wobmjezowane dźěłowe zrěčenja wuběželi. Za překwapjacy ma Thomas Berndt fakt, zo je kwota bjezdźěłnosće po wšej Hornjej Łužicy najebać zymske pušćenja z 9,9 procentami dale jednocyfrowa wostała. Kwota pak dale bytostnje chabła, mjez 5,1 procentom w Radebergu a 14,1 procentom w Zhorjelcu.

Porno ličbje w januarje 2015 je nětko 3 620 bjezdźěłnych mjenje.

Łužica a Serbja z mnohimi poskitkami

Montag, 01. Februar 2016 geschrieben von:

Wjace hač 30 000 wopytowarjow rozhladowaše so wot pjatka hač do wčerawšeho na Drježdźanskich pućowanskich wikach. Na 20 000 kwadratnych metrach wabješe tam 400 stejnišćow za wočerstwjenje, hojenje a turistiske cile w dwanaće europskich krajach a za safarije w Africe.

Drježdźany (ML/SN). „Čorny kontinent“ předstaji so ze swojimi mnohimi wulětnymi móžnosćemi, předewšěm w Južnej Africe, Keniji a Marokku. Kupa Madagaskar bě lětsa partnerski kraj Drježdźanskich turistiskich wikow.

Što budźe po Vattenfallu?

Montag, 01. Februar 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN/JK). Wokomiknje hišće jednaja, što pak budźe z Łužicu, hdyž budźe­ brunicowa sparta energijoweho koncerna Vattenfall předata a Vattenfall so z Łužicy wróćo sćehnje.

Powołanske šansy w regionje su tak dobre kaž hišće ženje do toho. To je sobotna přehladka „nawi přichoda“ w Budyskej studijnej akademiji wotbłyšćowała. Wustajerjo mějachu na tójšto prašenjow wotmołwjeć a su zdobom rosćacy zajim wopytowarjow zwěsćili.

25. róčnicy podpisanja němsko-pólskeho zrěčenja wo dobrym susodstwje a zhro­madnym dźěle, na to złožowacemu so skutkowanju Mjezynarodneje rady dźěłarnistwow Łobjo-Nysa a rozžohnowanju Bernharda Sonntaga ze zastojnstwa jednaćela DGB wuchodneje Sakskeje bě wčera přijeće DGB Sakskeje w Budyšinje wěnowane.

Kaž wulka swójba

Mittwoch, 27. Januar 2016 geschrieben von:

Husto słyšimy, zo ma rjemjesło złote dno. Na wěste wašnje so to na rjemjeslniskich wikach přeco zaso pokazuje. Tež minjeny kónc tydźenja w Choćebuzu tomu tak bě.

W Choćebuzu wotmě so minjeny kónc tydźenja fachowje wusměrjena wustajeńca. Němske pomjenowanje „HandWerker“ zaměr prezentacije rjemjeslniskich a posłužbowych předewzaćow Łužicy na přeswědčiwe wašnje zjima. Přewažnje braniborske firmy, tež łužiske a mjez nimi serbske, so w Choćebuzu zajimowanemu a fachowje derje nastajenemu publikumej předstajichu. Hižo wjacore lěta witaja na wikach tohorunja rjemjeslnikow z Čěskeje a Pólskeje.

Anzeige