Fachowcy wšudźe požadani

Dienstag, 01. März 2016 geschrieben von:

Dobre hospodarske połoženje w Hornjej Łužicy minjenych měsacow dale postupuje. W februaru bě telko swobodnych dźěłowych městnow kaž w zašłych 16 lětach nic.

Budyšin (CK/SN). Hinak hač bě hladajo na sezonalne wuwiće wočakować, je bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej w februaru snadnje woteběrała. Po słowach jednaćelki za operatiwny wobłuk Budyskeje agentury za dźěło Ilony Winge-Paul registrowachu samo prěnje znowapři­stajenja. Nimo toho zdźělichu agenturje w februaru 1 102 swobodnej dźěłowej městnje. Tak móža nětko w Hornjej Łužicy dohromady 3 250 městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je 18,1 procent wjace hač w samsnym času minjeneho lěta. Telko w februaru zašłych 16 hišće ženje njeměja­- chu, praji Ilona Winge-Paul.

Po hotelu Best Western wodźili

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:
Kóždu hodźinu su zajimcow sobotu na dnju wotewrjenych duri po Budyskim hotelu Best Western wodźili. Wučomnicy informowachu wo móžnosćach wukubłanja a wo swojich nazhonjenjach. Woni přihotowachu lunch a swjedźensku taflu. Mjez nimi běštej­ tež 17lětnej Lisanne Weber z Budyšina a Marie Bergmann z Małeho Wjelkowa (wotlěwa), kiž stej do samsneje rjadownje Budyskeje Serbskeje wyšeje šule chodźiłoj. Lisanne chce so z hotelowej, Marie z restawrantowej fachowču stać. Foto: C. Schumann

Z njeparujomnym sobudźěłaćerjom so stać

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:

Třinaće wučomnikow Wojerowskeje Towaršnosće za wukubłanje a dalekubłanje (GAF) je wukubłanje zakónčiło a pjatk na wuwjazanju fachowodźěłaćerske wuswědčenje dóstało.

Optikarski wobchod tež mobilny

Donnerstag, 25. Februar 2016 geschrieben von:

Derje fungowacu infrastrukturu waža sej předewšěm ludźo na wsach. K tomu słušeja tež wobchody najwšelakorišeho razu. W Njeswačidle maja nětko dalši tajki poskitk.

Njeswačidło (LR/SN). Jako bě znate, zo wobchod za pisanske twory na terenje BHG w Njeswačidle kónc minjeneho lěta zawru, so wobydlerjo starosćachu, zo so tež póst ze wsy zminje, kotryž bě tam zaměstnjeny. Na zbožo so młoda wóčna optikarska mišterka Anett Pötschke ze Šešowa za prózdne rumnosće zajimowaše, dokelž chcyše so zesamostatnić.

Hišće ženje telko kreditow njebyło

Mittwoch, 24. Februar 2016 geschrieben von:

Budyska wokrjesna lutowarnja chce tež pod poćežowacymaj wonkownymaj wuměnjenjomaj, kaž stej to niski niwow danje a přiběrace europske regulowanje bankoweho sektora, klientam dale spušćomna partnerka być.

Budyšin (SN/at). Wosebje lutowarnje su wužadane, w tychle ćežkim času dowěru klientow njezhubić. Budyska wokrjesna lutowarnja je to loni dosć derje zmištrowała, kaž nawoda předsydstwa Dirk Albers wčera na bilancowej nowinarskej konferency zwurazni. 98 000 priwatnych klientow je k tomu přinošowało, zo su zapołožki priwatnikow wo pjeć procentow, 70 milionow eurow, přiběrali. To stopnjuje tež docpětu nachwilnu bilancowu sumu na 1,64 miliardow eurow.

To błyšća so woči porow

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Kamjenske kwasne wiki tež wjele Serbow přiwabili

Kamjenc (SN/mwe). Šesty króć je Kamjenčan Ralf Stephan ze swojej mandźelskej Sylviju njedźelu w Kamjenskim hosćencu hotel „Město Drježdźany“ kwasne wiki organizował. Najebać pancate wjedro je sej wjele ludźi z Kamjenskeje kónčiny kaž tež z Lubijskeho a Zhorjelskeho regiona, haj samo z Drježdźan, do Lessingoweho města dojěło. Mjez nimi bě tež tójšto młódšich a staršich Serbow. Wšako so mnozy na zeleny, slěborny abo złoty kwas hotuja. Tež za dalše swójbne swjedźenje su na wulkej žurli hotela a před njej wjele rjaneho prezentowali. Woči mnohich młodych porow so błyšćachu, hdyž po wupyšenym domje dundachu. Mnozy hižo raz pola fotografa pozastachu, sej krasne njewjesćinske šaty a pisane kwěćele wobhladachu abo oldtimer jako kwasne awto inspicěrowachu. Hodźi so potajkim rjec, wšitko, štož k wuhotowanju a přewjedźenju kwasa słuša, samo spěwar na wěrowanju abo diskotekar na rejach, bě zawčerawšim na Kamjenskich wikach widźeć.

K strowosći z „Čornej Pumpu“

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Grodk (JoS/SN). Byrnjež so tón abo tamny w póstnym času alkohola wzdał, smědźa so łužiscy lubowarjo piwa na tři nowe družiny chmjeloweje brěčki wjeselić. Choćebuski piwowy fachowc Olaf Wirths je tele dny w Grodku předstaji. Wón pochadźa z Porynskeje a chce piwarsku tradiciju w delnjołužiskej metropoli wožiwić. Wosebitostka wšitkich třoch piwow je, zo jedna so wo dosć naročne družiny wysokeje kwality.

W tak mjenowanym „labieratoriju“ su Choćebuske piwo ze 14. lětstotka „Alte Welt Ale“ ze snadnej kurowej notu a tróšku nakisałym słodom wozrodźili. Dalše piwo mjenuja „F60 Paranoid IPA“, dopominace na wuwozny móst w Grabinje (Finsterwalde) a tuž tež na hórnistwowe stawizny Łužicy. A skónčnje móžeš sej bórze tež z piwowej družinu „Čorna Pumpa“ připić. Je to ćmowe piwo ze 16 procentami prěnjotneje słodźizny (Stammwürze) a 6,6 procentami alkohola. Tele piwo chcedźa jako prěnje we wjetšim mnóstwje w 0,33literskich blešach w kupnicach předawać.

Dołhož Olaf Wirths a jeho sobuwojowarjo w Choćebuzu hišće swójsku piwarnju nimaja, warja nowe družiny w Bambergu, Grabinje a Landsbergu.

Pohladaj raz!

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Sakska iniciatiwa za powołansku­ orientaciju „Schau rein!“ poskići šulerjam wot 7. do 12. měrca dotal něhdźe 16 000 zarjadowanskich městnow, hdźež móža sej swoje potenciel­ne powołanje wobhladać. Předewzaća w swobodnym staće chcedźa młodostnym dohlad do swojeho wšědneho dźěła dać. Na městnje móža zajimcy z wučomnikami rěčeć abo samo so šefa prašeć, što widźi wón za wuspěšne požadanje jako­ wažne. Městna su hišće swobodne. Kotre to konkretnje su, móžeš na internetnej stronje www.schau-rein-sachsen.de zhonić. Z „Pohladaj raz!“-tiketom móža šulerjo darmotnje na zarjadowanja jěć. Při dobyćerskej hrě, kotraž hišće hač do 1. měrca běži, wulosuja jedyn Sony Xperia Z3 a štyri dobropisy za 25 eurow.

Je mjeztym dźesaty króć, zo akciju „Schau rein“ přewjedu. Zaměr je, šulerjam wot 7. lětnika praktisku powołansku orientaciju skićić. Z našeho regiona wobdźělene su lětsa mjez druhim Bombardier Budyšin, Budyski krajnoradny zarjad, agrarne drustwo Hnašecy, přede­wzaća z Rakec, Hodźija, Kamjenca, Połčnicy a z dalšich městow a wsow.

Serbskim kupcam w maćeršćinje radźić je

Dianje

Mejnowej samozrozumliwe.

Jan Wjesela posłužuje tuchwilu wosebje lubowarjow zymskeho sporta nastupajo wuhotowanje, a to tež serbsce. Šewc a Serb – woboje je Měrćin Chěžka z ćěłom a dušu.

Serbowka Sylwija Jancyna je mějićelka najstaršeje apoteki

Budyšina.

Wudźěłki z Koćiny a wokoliny předawa stajnje wutoru Hana Wjeršowa na Budyskich zelenych wikach. Při wuběranju nowych nawočow poradźuje mišterka za wóčnu optiku Janet Kmjećowa w serbskej rěči.

„Serbsce rěčeć móžeš jenož doma a w cyrkwi? To njetrjechi!“ Takle zahajichmy we wudaću ze 4. februara zhladowanje nastupajo nakupowanje w serbskej rěči, kotrež dźensa w měsće Budyšinje dale wjedźemy. Weronika Žurowa je so zwonka Centera na Žitnych wikach­, hdźež bě hižo pobyła, za serb­skim předawanskim per­sonalom rozhladowała.

Hornja Łužica na Holiday World

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Praha/Budyšin (SN). Postrowaj „Dobrý den!“ a „Vítáme vás“ drje budu wustajerjo z Hornjeje Łužicy přichodne dny rady wužiwać. Woni předstajeja so na zhromadnym stejnišću Turistiskeje marketingoweje towaršnosće Sakska zwr hač do njedźele na wikach Holiday World w čěskej stolicy Praze.

Hornju Łužicu zastupuja w Praze nimo Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska turistiskej kónčinowej zhromadźenstwje Přirodowy park Žitawske­ horiny/Hornja Łužica z.t. a Kraj nad Nysu z.t., měsće Budyšin a Zhorjelc kaž tež turistiski zwjazk Łužiska jězorina z.t., kotrež zdobom wo poskitkach za aktiwnu turistisku zaběru w našej domi­znje informuja. Štož je pućowarjam Hornjołužiska hórska šćežka, su zahoritym kolesowarjam snano kolesowanskej šćež­­ce podłu Wódry a Nysy abo podłu Sprjewje abo čara Serbske impresije.

Mnozy čěscy dowolnicy su powabliwosć łužiskeje jězoriny hižo wosobinsce dožiwili. Łužiscy turistikarjo wabja tež za tam wuwiwace so maritimne začuća.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019