Wjace swobodnych městnow

Mittwoch, 31. August 2016 geschrieben von:

Hospodarstwo Hornjeje Łužicy pyta za wukubłanymi­ fachowcami, a to we wšěch starobnych skupinach, rěkaše dźensa na nowinarskej rozmołwje Budyskeje dźěłoweje agentury.

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu 3 500 dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je 44 wjace hač w juliju. „Wo lětnjej přestawce na dźěłowych wikach lětsa ničo pytnyć njebě“, rjekny dźensa dopoł­dnja šef agentury Thomas Berndt. Wot spočatka lěta je ličba swobodnych městnow wobstajnje přiběrała. W septembru liči Berndt z dalšimi poskitkami. Po dotalnych nazhonjenjach su dźěłodawarjo nazymu jara zwólniwi, nowych sobudźěłaćerjow při­stajić. Přede­wšěm fachowcy maja dobre šansy. Rozdźělene po powołanskich skupinach maja z 1 620 najwjace swobodnych městnow we wudobywanju surowiznow, produkciji a zhotowjenju. 500 městnow ma so we wobłuku strowotnistwo, socialne a kubłanje wobsadźić, nimale 400 we wobchadźe a 340 w twarstwje.

Spokojnosć so na wukony wuskutkuje

Mittwoch, 31. August 2016 geschrieben von:

Maja-meble a Itelligence – dwě dospołnje wšelakej předewzaći na wsy

Skićamy swojim přistajenym mnohe swobody.

Poprawom orientuja so předewzaća bóle­ na to, zarjadować swoje stejnišća w městach abo samo metropolach Němskeje. Najebać to su zawody, kotrež so wědomje za wjes rozsudźeja. Při tym hraje wězo rólu, zo maja tam wjac městna a móža swoje stejnišćo dale rozšěrić. Přiwšěm su we wjesnych kónčinach tež ćeže, wosebje infrastruktury dla.

Dobre dźěłowe wuměnjenja motiwuja

Mittwoch, 31. August 2016 geschrieben von:

Fleksibelny dźěłowy čas, přihódna wobchadna infrastruktura a krótki dźěłowy puć su dźěłopřijimarjam dale a wažniše. Runje za dźěłopřijmarjow ze wsy je wosebje parkowanišćo při dźěłowym městnje bonusowy dypk. Bianka Šeferowa je so mjez přistajenymi serbskich institucijow wobhoniła, što su za nich dobre dźěłowe wuměnjenja.

Najniši staw

Mittwoch, 31. August 2016 geschrieben von:
Budyšin (CK/SN). Kwota bjezdźěłnosće w Hornjej Łužicy je w awgusće 7,8 procentow wučinjała, prěni raz po 1990 mjenje hač wosom proc. Rozdźěle mjez wotnožkami pak su dale wulke. W Radebergu su to 4,3 proc., w Kamjencu 4,9 proc., we Wojerecach 9,2 proc., w Zhorjelcu samo 12,1 proc. Kaž šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt rjekny, je Zhorjelc jara atraktiwny za přićahi z wokoliny. Porno julijej je bjezdźěłnosć wo 3,2 proc. woteběrała, porno lońšemu samo wo 15,2 proc. To njeje jenož demografije dla. „Za euforiju njeje žaneje přičiny. Přeco hišće je 22 461 ludźi we wuchodnej Sakskej bjez kruteho přistajenja“, Berndt dźens dopołdnja rjekny.

Mišterstwa we woranju zahajene

Dienstag, 30. August 2016 geschrieben von:

Sakske regionalne mišterstwa woranja su so lětsa w Brězni pola Kamjenca zahajili. Něhdźe 800 wopytowarjow dožiwi tam zawčerawšim, njedźelu, mjez druhim dźewjeć­ muži, kotřiž z konjom worachu. Hornjołužiske wubědźowanje dobył je dr. Axel Geide z Hórki, kiž bě hižo loni jedyn z třoch sakskich mištrow. Sandro Zieschang z Porchowa docpě druhe a Walter Hoyer ze saksko-anhaltskeho Bruna 3. městno. Foto: Linda Garten

Kubšicy (CS/SN). Wjele ludźi je minjeny pjatk a sobotu Kubšiskemu pjekarskemu mištrej Stefanej Richterej a jeho nanej Siegfriedej Richterej k 125lětnemu wobstaću tamnišeje pjekarnje gratulowało. Mjez nimi běštaj zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU). Wšitcy zwuraznichu swój respekt, zo je rjemjeslniski zawod dlěje hač lětstotk tule tradiciju zachował. Dokelž nanej a synej stawizny pjekarnje jara na wutrobje leža, staj wonaj k jubilejej samo rjenje wuhotowanu brošurku wo stawiznach a přitomnosći wjesneje pjekarnje z nakładom 200 eksemplarow wudałoj. „Mějach začuće, zo dyrbjachmy to činić, wšako­ ma tajka wjesna pjekarnja tež kulturny wuznam“, podšmórny Stefan Richter. Wosebje jeho hnuješe, zo su tež mnozy­ susodźa gratulowali.

Z akciju Pokémon wabješe Choćebuska rjemjeslniska komora tele dny zajimcow na Stare torhošćo delnjołužiskeje metropole. Ze swojim infomobilom a poradźowanskimi poskitkami je komora na hišće swobodne wukubłanske městna w komornym wobwodźe skedźbniła, zo bychu so dalši młodostni za nawuknjenje rjemjeslniskeho powołanja rozsudźili. Foto: Michael Helbig

Porjedźenka

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:
Misnjenje je so w přinošku Milana Hra­bala we wudaću SN ze 24. awgusta „We Varnsdorfje­ poskićeja ,kocorowe‘ piwo“ stało. Spočatk druheho wotrězka ma prawje rěkać: „Ideju, piwarnju załožić, zrodźi Josef Šusta składnostnje wopyta w Harrachovje, hdźež dyrbješe dožiwić, zo tam za sobudźěłaćerjow­ chětro słabe piwo warja.“Redakcija misnjenje wobžaruje

Hamor (AK/SN). Wutwar Sprjewineje dróhi z druhim twarskim wotrězkom wot Mułkečanskeje wotbóčki hač do Čorneje Pumpy je njeparujomny za hospodarski wobchad a infrastrukturu łužiskeje jězoriny. „Tale naprawa słuša do prěnjorjadnych zwjazkoweho wobchadneho plana. Smy połni nadźije, zo so wona prawje bórze zwoprawdźi.“ Tole podšmórny referent regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska dr. Robert Koch wčera na zhromadźiznje w Hamorje. K tomu rozkładźe stejišćo zwjazka k wobchadnemu planej.

Na wšě třiceći lět serbsku drastu šił

Donnerstag, 25. August 2016 geschrieben von:

Zo je w Delnjej Łužicy ličba dźěći, młodych holcow, žonow, towarstwow a kulturnych skupin přiběrała, kotrež so na małych a wjetšich swjedźenjach serbsku narodnu drastu w najwšelakorišich wariantach woblěkaja, je tež zasłužba šwalčow a krawcow, kotřiž drastu šija abo wuporjedźeja. Tuchwilu je jich hišće šěsć šwalčow, mjez nimi tež někotři w młódšich lětach. K nim je dotal słušał krawc Herbert Jacobick. Wón je 14. awgusta po ćežkej chorosći krótko do swojich 76. narodnin zemrěł. Minjeny pjatk pochowachu jeho na Bórkowskim kěrchowje. Něhdźe 250 ludźi je njeboćičkeho na poslednim puću přewodźało. Mjez tymi, kotřiž jemu poslednju česć wopokazachu, běchu zastupnicy Domowinskeje župy Delnja Łužica, Choćebuskeje Domowinskeje skupiny, Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow kaž tež Drastoweho a domizniskeho towarstwa w Bórkowach, kotrež bě Jacobick lěta 1992 sobu załožił.

Anzeige