Powołanja předstajili

Dienstag, 28. Juni 2016 geschrieben von:

Łaz/Grodk (SN). Wjac hač 40 šulerjow 9. lětnika Wyšeje šule Łaz wopyta njedawno pjeć zawodow we wokolinje Grodka. Zarjadowanje powołanskeje orientacije organizowało bě Grodkowske předewzaće za hospodarske spěchowanje (ASG). „Chcychmy zawodam zmóžnić, swoje powołanske předstawy na městnje rozjasnić, hdyž wučomnicy zajimcam wočakowanja na powołanje wosobinsce wuswětleja“, potwjerdźi Arwed Obst z ASG.

Wobdźělili su so mjez druhim Čornopumpske transportne předewzaće, blidarnja Łužica a zawod Knauf, kotryž zhotowja wudźěłki z gipsa. Tež powołanja fy­zioterapeuta, socialneho asistenta, kubłarja a mechatronikarja su wopytowarjam předstajili. Předewzaćeljo kaž šulerjo běchu ze zarjadowanjom jara spokojom, wšako móžachu tak wosobinski kontakt nawjazać. Přewodźacy wučerjo běchu překwapjeni wo wukubłanskim potencialu regiona. Tu móža šulerjo mjez wjele powołanjemi wuzwolić. Klětu chcedźa zamołwići znowa zarjadowanje přewjesć.

Herberta Nowakowa kniha premjeru měła

Dienstag, 28. Juni 2016 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). Dalša, lětsa w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha je minjeny pjatk w Choćebuzu swoju premjeru dožiwiła. W nowym měšćanskim­ muzeju předstajichu zběrku „Pisaŕ běch wót młodych lět“, a to na česć zasłužbneho delnjoserbskeho fararja a prócowarja Herberta Nowaka, kiž by lětsa w aprylu stote narodniny swjećił. W nowostce su wozjewjene literarne a publicistiske přinoški Nowaka. Wone wopřijimaja gymnazialny a studentski čas hač do wysokeje staroby fararja, štož wučinja něhdźe 75 lět.

W dohromady dźewjeć kapitlach je z fundusa na 300 stronach wotćišćanych 118 přinoškow z pjera Herberta Nowaka. W nich je wjele wěrnych dožiwjenjow awtora, ale tež trochu fan­tazije.

Tuchwilne ćopłe wjedro wužiwaja ratarjo Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia, zo bychu hišće raz swoje składy ze silažu na­pjelnili. Naschnytu trawu su wčera w Róžeńće z modernej techniku žnjeli a do silow w Hrańčanskim dejnym kombinaće wozyli. Hižo bórze wšak pojědu ratarjo do žita. Tuž žnjeńcy, kosy klepajće! Foto: Jan Kral

Dalše rozmołwy

Donnerstag, 23. Juni 2016 geschrieben von:

Zhorjelc/Budyšin/Berlin (dpa/SN). W zawodomaj Bombardiera w Zhorjelcu a Budyšinje ma so 60 dźěłowych městnow zachować. Tole zdźěli kanadiski koncern po wčerawšich rozmołwach z dźěłar­nistwom a cyłkownej zawodnej radu w Berlinje. Wuměnjenje za to pak je, zo so kmanosć wubědźowanja polěpši a Swobodny stat Sakska z inowaciskim spěchowanjom zawodaj podpěruje. Hospodarski minister Martin Dulig (SPD) bě tajke připowědźił, jeli koncern garantuje stejnišći w Sakskej njezawrěć.

1. społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal Wuchodneje Sakskeje Jan Otto ma zachowanje dźěłowych městnow za dobre. Zaměr dźěłarnistwa pak je hišće wjace zdźeržeć. Połoženje wostanje dale kritiske, rjekny Otto. Tak njejsu w rozmołwje we wobłuku wupožčowanskeho dźěła žane­ wuslědki docpěli. Dalše rozmołwy ze zastupjerjemi sobudźěła­ćerjow planuja 1. julija.

Bombardier chce w Zhorjelskim za­wodźe 200 dźěłowych městnow šmórnyć, w Budyšinje 40. Po najnowšich rozmołwach ma so tuž 180 přistajenych wo swoje dźěłowe městno strachować.

Za nowe žiwjenje po jamje

Montag, 20. Juni 2016 geschrieben von:

Renaturěrowanje Janšojskeje wuhloweje jamy skići mnohe móžnosće, zasydlić škitane, rědke a wohrožene družiny rostlin. Tole podšmórny jednaćelka předewzaća Nagola Re tzwr Christina Gätz minjeny pjatk w Janšojcach.

Janšojce (AK/SN). Před pjeć lětami załožene předewzaće Nagola Re tzwr ze 16 sobudźěłaćerjemi bu w kategoriji „wobswět“ zwjazkoweho wubědźowanja „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ wu­znamjenjene. Z wuswědčenjom hódnoći jury projekt Zelena wutroba, kotryž firma wot lěta 2009 přewjeduje. Projekt zmóžnja zasydlenje wjacorych tysacow škitanych rostlinskich družin we wote- wrjenej krajinje po wudobywanju brunicy. To je 95 hektarow wulka krajina by­wšeje Janšojskeje wuhloweje jamy jako wosebity koridor mjez Małksowym dołom na juhu a přichodnym Dubojskim jězorom na sewjeru.

Ćěkace dźěći škitać

Montag, 20. Juni 2016 geschrieben von:

Berlin (dpa/K/SN). Organizacija za prawa dźěći Save the Children so starosći, zo je mjez ćěkancami spochi wjac dźěći bjez přewoda. Do Serbiskeje je jich w meji pjeć króć telko přišło kaž hewak, rjekny nawoda za pomoc na Balkanje Goran Bilić. Přičina toho su zawrjene hranicy. Nimo toho ilegalnje pućowace swójby často roztorhaja, zo dźěći potom same dale ćěkaja.

Generalny sekretar Europskeje rady Thorbjørn Jagland namołwi europske knježerstwa, měć škit mjenjelětnych migrantow a próstwarjow wo azyl před seksualnym znjewužiwanjom za najwyšu prioritu. „Dźěćom, kotrež su na ćěkancy, hrozy wulki strach seksualneho wuklu­kowanja a znjewužiwanja“, wón zwurazni. „Z tym so trawma, kotryž mnohe z nich dožiwjeja, hišće zesylni.“

Za zaměrne zwičnjenje

Mittwoch, 15. Juni 2016 geschrieben von:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina zasadźuje so sylnišo za regionalne kooperacije. Wčera zeńdźechu so zastupnicy zwjazka k posedźenju w Lubušu, zo bychu wo tym wuradźowali.

Lubuš. (AK/SN). Mjezy přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce intensiwnišo z regionalnymi partnerami hromadźe dźěłać. K tomu słušatej na přikład Łužiske koło a Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc. Tole podšmórny nawoda produkciskeho wuwića a marketinga Marcus Heberle wčera na posedźenju zaměroweho zwjazka Łužiskeje jězoriny Sakska w Lubušu. „Kooperacija z Łužiskim kołom zmóžnja nam mjezynarodne skutkowanje a zaměrne zwičnjenje“, wón wuswětla. „Na njedawnym zarjadowanju smy we wobłuku mosta nad wubědźowanskej čaru blisko hłowneje tribuny za region wabili.“

Raz njeskoržili, ale dźakowni byli

Montag, 13. Juni 2016 geschrieben von:

Kumwałd (JK/SN). Štwórć lětstotka hižo je Hodźijska agrofarma sobu jedne z wuznamnych ratarskich předewzaćow Budyskeho wokrjesa. Jako dźak za to, zo je so zawod wuspěšnje wuwił na markantne ratarske předewzaće, přeprosy předsydstwo tuchwilnych a bywšich sobudźěłaćerjow na swjedźeń do Kumwałdskeje „Módreje kule“. Přichwatali běchu tuž gratulanća z politiki, hospodarstwa a partnerskich zawodow.

Widźomne slědy wokoło Zdźěrje zawostajił

Mittwoch, 08. Juni 2016 geschrieben von:

Jednaćel holanskeje agrarneje farmy Dietrich Hesse so na wuměnk podał

... wotpowědnje politiskim a hospodarskim wumě­njenjam zawod wukmanić ...

Kónc lěta 2015 je so jedyn z poslednich markantnych, w ratarskich kruhach připóznaty ratar Dietrich Hesse, jednaćel předsydstwa holanskeje farmy Zdźěr, na wotpočink podał. W starobje nimale 71 lět je sej to tež wjac hač zasłužił. Přiwšěm njebě to jemu lochko a tak cyle so z ratarskeho hospodarjenja hišće wróćo njesćehnje. Na poslednjej zhromadźiznje zawoda wuzwolichu jeho na tři lěta za předsydu dohladowarskeje rady Zdźěrjanskeje agrarneje towaršnosće.

Na njedawnym srjedźostawskim dnju wuchodneje Sakskeje a Hornjeje Łužicy w Biskopicach je wuwićowy region Drježdźany w srjedźišću stał.

Sakska stolica jako swětłownja hospodarskeho wuwića na wuchodźe Němskeje mjezuje bjezposrědnje na Hornju Łužicu. To je z přičinu, w politice kaž tež w hospodarstwje wo tym rozmyslować, kak hodźeli so lěpšiny wobeju, derje so wuwiwaceju regionow splesć a na mjezsobne dobro wužiwać.

K lěpšemu dorozumjenju běchu organizatorojo zarjadowali podijowy forum ze zastupjerjemi Drježdźan a Hornjeje Łužicy z politiki, hospodarstwa kaž tež z dźěłoweje agentury.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi