Hoberske olympiske rynki na płuwacej platformje njedaloko přistawa japanskeje stolicy Tokija maja widźomne znamjo być, zo su­ tam na Olympiske lětnje hry přihotowani, kotrež so 24. julija zahaja a 9. awgusta skónča. Woclany monument na wodźe je 15 metrow wysoki, 32 metrow dołhi a waži 69 tonow. Wotnětka so olympiski symbol kóždy wječor w pjeć olympiskich barbach­ swěći. Objekt ma hosćom w prěnim rjedźe jako fotowy motiw słužić. Foto: dpa/Aki Hoshino

Přichodne wolejbulowe dypkowe hry

Donnerstag, 30. Januar 2020 geschrieben von:

05.03. 19:00 ST Marijina hwězda –

  Schönachske VV

05.03. 20:00 ST Marijina hwězda –

  ST Hnašecy-Dobruša

07.03. 14:00 TSV Kundraćicy –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

07.03. 14:00 VV Žitawa 09 III –

  HZ Pančicy-Workl. II (ž)

14.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  MSV Budyšin II

14.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Zhorjelc

21.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Nysa Wolejs II (ž)

21.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  VV Schönbach (ž)

21.03. 14:00 MSV Budyšin 04 II –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

23.03. 19.00 Sokoł Budyšin –

  ST Chróstawa

28.03. 10:00 Módro-běłe Wojerecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy –

  Viktoria Worklecy (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  MB Wojerecy II (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

Slěbro za wolejbulistki SGB

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Wolejbulistki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej na regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we Wojerecach mjez třomi startowacymi gymnazijemi slěbro wubědźili.

Po dobyću regionalneho finala w minjenym šulskim lěće wobsadźichu wolej­bulistki SGB wokoło kapitanki Tadeje Šefe­rec w najstaršej starobnej skupinje I druhe městno. Dokelž bě Humboldtowy gymnazij Radeberg krótkodobnje wotprajił, wuhrachu tamne tři holče mustwa z třomi dobyćerskimi sadźbami swojeho dobyćerja.

Serbski gymnazij Budyšin – Gymnazij Sotry a bratra Scholl Lubij 2:3

W Choćebuzu wotmě so tydźenja tra­dicionalny 12. łužiski brunicowy cup, a to z wosom koparskimi mustwami. Wobdźělene cyłki z Braniborskeje a Sakskeje hraja hewak w krajnych klasach­ abo ligach. Zakitowar pokala běše mustwo z Běłeje Wody.

Tež wubranka Serbskich balokoparjow z Delnjeje Łužicy je dotal hižo dwójce pódla była. Lětsa pak nastupichu woni zhromadnje z hrajerjemi Serbskeje koparskeje wubranki jako měšane Serbske mustwo. Hladajo na bližacu so europeadu běše to dalša móžnosć, mustwo skrućić a so intensiwnišo zeznajomić. Zamołwitymaj Horstej Krautzigej a Andréjej Strelowej bě dźesać koparjow k dispo­ziciji. W předkole hrajachu Serbja pře­ćiwo mustwam Gołkojčanske ST 1896, SV Fichte Kunersdorf a 1. FC Gubin.

Sokoljo w Delanach dobry hosćićel byli

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Tučasnje su we Łužicy kóždy kónc tydźe­nja halowe koparske turněry. Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) přeco zaso swójske halowe wokrjes­ne mišterstwa wot młodźiny A do F za­rjaduje. Tak wotměwaja so najhusćišo najprjedy předkoła, po tym mjezykoła a na kóncu finalne koło. Wot decembra přewjeduja tuž tež najwše­lakoriše turněry w halach Budyskeho wo­krjesa.

W Ralbicach je WFV njedawno sobotu kaž tež njedźelu dwaj turněraj přewjedł. Sobotu dopołdnja zahaji młodźina F mjezykoło. Mjez šěsć mustwami běše tam ST Marijina hwězda jako serbski zastu­pjer pódla, docpě pak jenož pjate městno a so tuž za finalne koło kwali­fikowała njeje. Teamaj z Wojerec a Hermanec móžeštej na kóncu wyskać. Wobaj změjetej tuž šansu sej halowe mišterstwo w starobnej klasy F na přichodnym turněrje zawěsćić.

Po mocyměrjenju najmłódšich nastupi młodźina E w mjezykole přećiwo sebi. Tu wobdźěli so sydom cyłkow, ale žadyn serbski. Přesadźiłoj stej so tam Jednota Kamjenc a SV Ottendorf-Okrilla.

Serbscy běharjo so w mjezyfazy přihotow testowali

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Wuměnjenja za trening w přirodźe na nowu sezonu běharjow wurjadne

W swojim 65 lět trajacym sportowanju jako běhar njejsym dotal móhł pod tajkimi­ wurjadnymi, nimale nalětnimi wje­dro­wymi poměrami w tydźenjach so kónčaceho a spočatk lěta w přirodźe trenować a so wubědźować kaž tónkróć.

W zymskich měsacach wot nowembra hač do kónca februara přihotuja so bě­harjo zaso na wurisanja noweje sezony. W mjezyčasu intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje so pak tež rady na tym abo tamnym crossowym wubědźowanju wobdźěleja. Běhar chce dźě wědźeć, hač su so dotal nałožena móc, wobjim treninga a prawa spěšnosć wudanili. Štóž pak dyrbi runje w tej dosć ćežkej fazy za ćěło a duch dźěle ze swo­jeho intensiwneho zwučowanja šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wu­bědźo­wanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić. Najwjetši dyr je stajnje dlěša chorosć!

Tónraz poraženi

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Budissa Budyšin młodźina A

– Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (1:0)

Za hosći zasadźeni: Bjeńš – Šewc, Kobalc, M. Matka, K. Matka, Wałda, Budar, Rawš, Gloxyn, Šiman, G. Kurjat, M. Kurjat, Domaška, Nuk, Materna

Po jasnym dobyću 5:1 w prěnim tesće minjenu njedźelu w Kamjencu přećiwo SJ Njebjelčicam dojědźechu sej koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki njedźelu do Humboldtoweho haja w Budyšinje. Na kumštnym trawniku přewjedźechu z juniorami młodźiny A Budissy Budyšin dalši test. Hižo w lěću běštej wobě mustwje w De­lanach mocy měriłoj, tehdy so Sokoljo ze 4:0 přesadźichu.

Tež w druhej testowej hrě podleželi

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Biskopičanske KT 08 II

– SJ Njebjelčicy 4:2 (2:1)

Za hosći zasadźeni: Matješk – Kral, Šołta, Haška, Hanuza, Korjeńk, Gödig, Pawlik, Malaškin, Mikławšk, O. Domš, F. Domš, Wagner, Lejnart, Hrjehor, Ričel

Na kumštnym trawniku w Biskopicach je so Njebjelčanske koparske mustwo lěpje prezentowało hač w Kamjencu. Hnydom w 2. min. přesadźi so Handrij Korjeńk w šěsnatce domjacych a třěli 1:0. Hosćićel pak wukonješe ze spěšnymi a krótkimi přihrawkami ćišć na Njebjelčanow a tak po derje wuhratym nadběhu přez prawu stronu w 11. min. wuruna. Krótko po tym wudoby sej róžk z lěweje strony. Józef Matješk w Njebjelčanskich wrotach sčasom njezapřimny, a domjacy nadběhowar zhłójčkowa bul k 2:1 do syće. Znowa bu Korjeńk w centralnym nadběhu derje nahraty, połoži pak sej kulowatu kožu předaloko, a šansa bě fuk.

Předewzaće spjelnili a snadnje dobyli

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

TSV Kundraćicy – Viktoria Worklecy 2:3 (25:19, 14:25, 25:20, 20:25, 11:15)

Wobwodna wolejbulowa liga wuchodneje Sakskeje

1. Módro-běli Wojerecy II 10 29 : 7 27

2. ST Kupoj-Nowa Łuka 10 27 : 8 25

3. Viktoria Worklecy 9 26 : 8 23

4. CVJM Zhorjelc  9 15 : 17 13

5. TSV Kundraćicy 10 14 : 18 13

6. TSV Niederoderwitz 9 13 : 22 9

7. ST 1896 Wulka Dubrawa 9 12 : 21 9

8. MSV Budyšin 04 II 9 10 : 22 6

9. OSC Lubij 9 4 : 27 1


Nimale kóždy sportowc abo sportowy cyłk bě sej w silwesterskej nocy něšto předewzał, tak tež wolejbulisća Viktorije Worklecy. Jich předewzaće rěkaše: dale z połnej paru na wulkim cilu „mišterstwo“ dźěłać. Přećiwo Kundraćicam chcychu tuž na kóždy pad dobyć. Duele w Habrachćicach běchu minjene lěta přeco jara­ snadnje wušli, tak tež tónraz zaso. Bohužel po­brachowaštaj Viktoriji stajnaj hrajerjej, čehoždla běše nadawk wosebje ćežki. To po­kaza hižo prěnja sadźba. Hosćićeljo hrajachu koncentrowanje, a w pólnym škiće jara stabilnje stejachu. K tomu přińdźe stara słabosć Workle­čanow, a to špatna kwota nadaćow. Tak dobychu domjacy sadźbu z 25:19.

Jedyn wotešoł, tamny wostanje

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

Regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz dyrbi wotchad wažneho hra­jerja předźěłać. Wot 1. FC Union Berlina wupožčeny wrotar Lennart Moser je hišće do zazběha nalětnjeho koła sportowe towarstwo wopušćił, zo by přichodnje za bel­giskeho prěnjeho ligista Cercle Brügge mjez žerdźomaj stał. Jenički tróšt za Choćebužanow su pjenjezy, kotrež z transfera mjez zwjazkowym koparskim ligistom a šěsnatym tabulki Jupiler Pro League dóstanu. „Nam bě stajnje wědome, zo njedamy Lennarta na zakładźe zrěčenja bjez porjadneho zarunanja ćahnyć. Runočasnje přejemy jemu wšo dobre a dźakujemy so za wukony we wrotach FC Energije Choćebuz“, sportowy nawoda Sebastian König wu­zběhny. Tak budźe nětko Toni Stahl stajny wrotar prěnjeho mustwa muži. Swobodnu poziciju na polu wrotarjow pak chce FC Energija sčasom zaso wupjelnić, prócujo so wo aktualneho wrotarja Wacker Nordhausena Jana Glinkera.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte