Koparski turněr zakładnych šulow

Donnerstag, 06. Oktober 2022 geschrieben von:
Zhromadnje z wokrjesnym sportowym zwjazkom a z podpěru krajneho zarjada za šule a kubłanje (LaSuB) přewjedu nowiny Wochenkurier štwórtk, 13. oktobra, tak mjenowane swětowe mišterstwa w kopańcy. Narěčane buchu wšitke zakładne šule Budyskeho wokrjesa. Cyłkownje je so 20 kubłanišćow za tute wubědźowanje přizjewiło, kotrež wotměje so na Budyskej Młynkec łuce. Mjez wobdźělnikami stej tež serbskej zakładnej ­šuli z Radworja a Worklec. Radworčenjo zastupuja na turněrje Japansku a Wor­klečenjo reprezentuja Uruguay. Wobaj koparskej zwjazkaj wobdźělitaj so tež na woprawdźitych swětowych koparskich mišterstwach w Katarje. Dalše wobdźělnicy su mjez druhim šule z Budyšina, Wojerec, Rakec, Kamjenca a Radeberga. Zo bychu młodźi serbscy koparjo tež derje přihotowani byli, trenuja hižo pilnje. Štóž chce sej turněr wobhladać, móže sebi rady do Budyšina dojěć. Zakop budźe dopołdnja w 10 hodź. Po předkole sćěhuje wot někak 13 hodź. finalne koło. Dobyćerjej kiwa wobdźělenje na sakskim finalu w Lipsku.

Na běhach rjane wuspěchi žnjeli

Donnerstag, 06. Oktober 2022 geschrieben von:

Při njedawnym 12. Połčničanskim strowotniskim běhu su so sportowcy na distancach 0,8 km, 2 km, 5 km a 10 km wubědźili. Mjez běharjemi wojowachu lu­bowarjo walkinga na pjećkilometerskej čarje sobu. Atleća běchu hłownje ze Sakskeje a tež z Braniborskeje. Horstka ­serbskich lubowarjow běhanja je znowa startowała, mjez nimi wosebje tući, kotrymž so wjedrowe poměry dny do toho we Wopakej docyła spodobali njeběchu.

Start a cil wšitkich běhow běštej njepo­srědnje za kliniku Schwedenstein zapołoženej. Jednotliwe distancy běchu kołowe čary. Do startowych lisćin bě so 322 běharjow zapisało.

Na 0,8 km (58 w cilu) běštaj dobyćerjej Leo Wonneberger z Połčnicy (3:16 min) a Valentina Holdenhauer z Großröhrsdorfa (3:15 min). Wobaj startowaštej w starobnej klasy U10. Serbski šuler ­Lukaš Čórlich z Němcow přisłuša hišće U8 a wobsadźi wosme městno w tutej skupinje (4:09 min). W U10 běše jeho starši bratr Daniel Čórlich jako pjaty po 3:23 min. w cilu a Rosalie Berger z Budyšina docpě 9. městno z 3:59 min.

Do połčasa so suk torhnył

Mittwoch, 05. Oktober 2022 geschrieben von:

ST Marijina hwězda – ST Lubuš 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, Zynda, R. Cyž (79. T. Jurš), Ch. Cyž, Kurink (72. Schmidt), Langer (46. Mjechela), Zelnak, J. Pakoßnick (75. Clausen), D. Jurš

Na šestym hrajnym dnju wokrjesneje ligi powitachu koparjo Marijineje hwězdy na swójskim arealu mustwo z Lubuša. Zašły raz běštej wobě zastupnistwje před tři a poł lětami přećiwo sebi hrałoj. Tehdy dobychu Pančičenjo jasnje ze 6:0. To pak njerěkaše, zo měło tež tónkróć kanterowe dobyće nastać. A tola rěkaše na kóncu tuteje partije 3:0. Běchu to suwerene a zasłužene tři ličaki.

Najprjedy pak so před 65 přihladowarjemi wjele njesta, dokelž so hra jenož mjez šěsnatkomaj wotměwaše. A tak traješe nimale 14. min. hač k prěnjemu přibliženju k wrotam. Po wólnym kopje Bennyja Zyndy přińdźe Jakobus Pawl ­Kurink při pjećmetrowskim rumje k bulej. Jeho třělwa pak wrota misny.

FC Carl Zeiss Jena – FC Energija Choćebuz 1:1 (0:1)

Zestawa FC Energije Choćebuz: Bethke – Hasse (71. Slamar), Hildebrandt, Eisenhuth, Borgmann, Kujović (71. Juckel), Hofmann, Oesterhelweg (82. Geisler), Badu (71. Heike), Hottmann, Wähling

slěd wrotow: 0:1 Wähling (27.), 1:1 ­Dedidis (86.)

Dawa hry w kopańcy, pola kotrychž so kónčny rezultat do pozadka sunje. Takle je so to tež tydźenja stało, jako běše FC Energija Choćebuz z hosćom před 4 436 přihladowarjemi pola FC Carl Zeiss Jena. Zakuklene postawy w Choćebuskim fanowym bloku zapalichu bengalo-wohenje a třělichu někotre rakety do přihladowarskeho bloka hosćićelow. Bohudźak so nichtó zranił njeje, tola sudnik Michał Neter hru něhdźe 20 mjeńšin dołho přetorhny. FCE bě w tym času zasłužbnje z 1:0 nawjedował a měješe hru derje widźomnje pod kontrolu. Hakle dwělomny pokutny kop, zawinowar bě Tobias Eisenhuth, dopomha hosćićelam krótko do kónca hry k zbožownemu dypkowemu dobyću. Wukon Choćebužanow pokaza so znowa jasnje polěpšeny, tak zo so bój wo relegaciske městno dawno rozsudźeny njezda. Georg Zielonkowski

Energija načolny duel dobyła

FC Energija Choćebuz –

28. Budyski měšćanski běh

Mittwoch, 05. Oktober 2022 geschrieben von:

Tónraz zaso wjele wobdźělnikow na Młynkec łuce w Budyšinje

Hižo mnohe lěta je Wjacesportowe zjednoćenstwo (MSV) Budyšin hłowny organizator jara woblubowaneho Budyskeho měšćanskeho běha, kotryž su mjeztym hižo 28. króć organizowali. Před dwěmaj lětomaj dyrbješe tute wurisanje korony dla wupadnyć.

Lětsa je so wšitko zaso derje poradźiło. Z běhomaj předšulskich dźěći, šulerjow, młodostnych a dorosćenych je so cyłkownje 1 631 atletow wuspěšnje wubědźowało. To běše zaso dosć naročna ličba porno 929 starteram loni, zdźěla hišće sylnje pod poměrami a wuskutkami korony. Snano so klětu zaso dotal najwyšej ličbje 2 000 wobdźělnikow do wudyrjenja pandemije bliža.

Šulerjo Budyskeje Serbskeje zakładneje kaž tež wyšeje šule su so znowa z brawuru wubědźowali. Z wobeju kubłanišćow steješe na lisćinach wuslědkow wjace hač 60 šulerjow a šulerkow. Nimo toho wobdźělichu so runje tak někotři atleća za swoje sportowe zjednoćenstwo, w kotrymž trenuja a so wubědźuja.

Najwuspěšniši na 0,8 km běchu:

U8 hólcy (77 w cilu): 14. městno Alexander Mohn (3:49 min), 16. městno Rafael ­Marko (3:53 min), a 21. městno Ben-Luca Krauß (3:56 min)

Chróšćenjo „šěsćdypkowu“ hru přěhrali

Dienstag, 04. Oktober 2022 geschrieben von:

ST 1896 Wulka Dubrawa – SJ Chrósćicy II 2:0 (2:0)

Zestawa hosći: Škoda – Šołta, Kola, Mark, Zynda, Paška, Handrik, Wornar, Matješk, J. Donat (61. Wenzel), Liznar (61. B. ­Donat)

Druhe koparske mustwo Chróšćanskeje sportoweje jednotki bě sej sobotu do Wulkeje Dubrawy dojěło. Hra bě za wobaj cyłkaj wažna, wšako běštej zastupni­stwje z prěnich pjeć hrow šěsć dypkow nahromadźiłoj. Tuž móžeštej z dobyćom swoje městno w srjedźnym polu tabulki stabilizować.

151 dźěći, młodostnych a dorosćenych je so wčera w Radworju na běhu wo pokal zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho wobdźěliło. Porno prěnjemu wurisanju w lěće 2018 bě to wjac sportowčow a sportowcow. Najwjetša ličba běharkow a běharjow startowaše na čarje jedyn kilometer. Prěni raz zasadźichu w Radworju tež digitalnu měrjensku ­techniku firmy Bär z Biskopic. Towarstwo Cyrila a Metoda bě zhromadnje ze Sportowym towarstwom 1922 Radwor a Radworskej młodźinu zarjadowar běhanskeho wubědźowanja, kotrež bě so po štyrilětnej přestawce we wobłuku swjedźenskeho lěta „100 lět sport w Radworju“ přewjedło.
Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Pjatk wječor pobychmy po dołhim času zaso raz w Běłej Wodźe, zo bychmy sej Łužiske lodohokejowe liški wobhladali. Lodohokejowa sezona je wšak so před třomi tydźenjemi zaso zahajiła a tuž tłóčachmy druhemu zwjazkowemu ligistej z Łužicy w lodowym stadionje palcy, zo domjacu hru přećiwo Bad Nauheimej dobudźe. Tola hosćo z Hessenskeje běchu na kóncu zbožowniše mustwo a duel z 1:0 za sebje rozsudźichu. Byrnjež jenož jedne wrota padnyli, běše duel na lodźe chětro horcy, emocionalny a hač do poslednjeje sekundy napjaty. Tójšto sylnych čekow při bandźe, mnoho šansow na woběmaj stronomaj a tři mjeńše rozestajenja mjez hrajerjemi běchu přičina, zo so tež w fanowym bloku Łužiskich liš­kow chětro warješe. Tón wšak je tak a tak jedyn z najwótřišich cyłeje ligi. A to bě pjatk wječor zaso raz pytnyć. Tež 10 hóstnych fanow, kiž stejachu pódla nas, přeco zaso swoje šmóratko ze zaka wućahnychu a łužiski fanowy blok filmowachu. Móžu kóždemu doporučić, sej tež raz do Běłeje Wody dojěć a tónle sportowy event live dožiwić. Domjace hry su tam stajnje pjatk abo njedźelu wječor.

Sport (30.09.22)

Freitag, 30. September 2022 geschrieben von:

Wulki derby we wyšej lize

We wyšej lize su hosćo z Biskopic njedźelu w Budyšinje jasny faworit. Hišće njeporažene mustwo trenarja Franka ­Ričela nastupi pola cyłka Budissy Budyšin, kotryž bědźi so hižo wot spočatka sezony ze zranjenymi hrajerjemi. Přećelskej hrě so jutře njedźelu tež přewjedźetej. W Radworju nastupi připołdnju młodźina B z Kakasd a popołdnju mužojo.

1.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  Drježdźany 06 Laubegast

1.10. 15:00 Rakečanske ST –

  FSV 1990 Nowosólc-Hrodk

1.10. 15:00 SC 1911 Großröhrsdorf –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

1.10. 15:00 HZ Wóslink/Skaskow/

  Kulow II – SJ Njebjelčicy

1.10. 15:00 ST 1896 Wulka Dubrawa –

  SJ Chrósćicy II

1.10. 15:00 HZ Mały Wosyk/Pančicy II

  – HZ Wulka Dubrawa II/

  Radwor II

2.10. 11:00 ST Jednota Kamjenc II –

  HZ Ralbicy II/Njebjelčicy II

2.10. 13:00 ST Radwor B – Kakasd B

2.10. 13:00 Budissa Budyšin –

  Biskopičanske KT 08

2.10. 14:00 ST Marijina hwězda –

  ST Lubuš

2.10. 15:00 ST Radwor – Kakasd

Běh wo pokal zbóžneho Alojsa

Póndźelu změja w Radworju zaso ­wjacore běhi wo pokale zbóžneho kapłana Alojsa. Hišće su přizjewjenja za ­čary 500 m, 1 000 m, 1 500 m, 2 000 m, 4 000 m a 6000 m pod móžne. Započatk budźe 3. oktobra wot ­9 hodź. na Radworskim sportnišću.

Hra legendow w Běłej Wodźe

Donnerstag, 29. September 2022 geschrieben von:
Hra legendow jako absolutny wjeršk lodohokejoweje party k 90. jubilejej lodohokeja w Běłej Wodźe slubješe wjele a to tež dodźerža. W nimale dospołnje wupředatej liščej jamje traješe jeničce hižo předstajenje protagonistow, kotřiž běchu něhdy raz přećiwnicy na lodźe, poł hodźiny. Jako prěnjeho hrajerja wuwoła reaktiwěrowany stadionowy rěčnik Andreas Friebel Wolfganga Plotku na lód. Něhdy w Běłej Wodźe njerady widźany hrajer a pozdźiši sudnik postara so přeco zaso wo momenty za husacu kožu. Dokelž je ,,młody spunt‘‘ nětko hižo 81 lět stary, bě wón chětro agilny a dósta runje telko zasadźenskeho časa, kaž druzy. Chapeau! Na dobre, cyle stare časy dopominaštaj k tomu Reinhard Fengler a Friedhelm „zick-zack“ Bögelsack. Młodu Dynamo-Berlin-generaciju reprezentowachu na přikład André Rankel, Sven Felski abo Jens Baxmann. Baxmann njeběše jenički z łužiskeho lěhwa, kotryž bě hosći z Berlina podpěrał. Tež wrotowy trenar Sakari Lindfors a Petteri Väkiparta nadběhowaštaj za Dynamo z Berlina. Mustwo liškow měješe 21 akterow w swojich rjadach.

Anzeige