Wopyt w Budyskej pěstowarni CSB

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:
Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler (CDU, 3. wotpr.) je dźensa na přeprošenje zapósłancow Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška a Marka Šimana (3. wotl., wšitcy CDU) wopytał Budysku pěstowarnju „Jan Radyserb-Wjela“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Mjez přitomnymi bě tež zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU, napr.). Nawodnica pěstowarnje Grit Henčlowa a jednaćel CSB Peter Neunert (4. a 2. wotpr.) informowaštaj hosći wo dwurěčnym kubłanju. Foto: SN/Maćij Bulank

Kubłanje wulke hesło było

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Serbscy gymnaziasća čuja so wužadani, ale bjez stresa

Budyšin (SN/MiR). Na młodźinskej idejowej konferency w Budyskim Melanchthonowym gymnaziju su zańdźeny pjatk chcyli wo prašenjach demokratije diskutować. We wobłuku Budyskich 1. tydźenjow demokratije běchu sej młodostni přeprosyli sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU). Zarjadowanje pod hesłom „Přidaj swój žonop“ přihotowali běchu přewažnje šulerjo Melanchthonoweho a Schilleroweho gymnazija, a diskutowało je so jeničce wo sakskim šulstwje.

Prima ideja za biblioteku

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Na Radworskej zakładneje šuli „Dr. Marja Grólmusec“ smy njedawno bazar hrajkow přewjedli, zo bychmy našu rjadownisku biblioteku serbskorěčnych knihow rozšěrili. Wabjenske plakaty k tomu zhotowichmy hižo do toho a wupójsnychmy je w šuli.

Doma wupyta sej kóždy šuler našeje rjadownje hrajki, kotrež hižo njewužiwa. Z toho nasta wulki poskitk. Trjebachmy dohromady jědnaće šulskich ławkow, zo bychmy wěcy wustajili. Na blidach ležachu a stejachu awtka, knihi, hry, klanki, rjećazki, cejdejki, pleńčatka a tójšto druheho drobjaza. Hrajki płaćachu stajnje něhdźe jedyn do dwaj euraj.

Sobušulerjo njejsu konkurenća

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Dualne kubłanje na Budyskim powołanskošulskim centrumje nabywa na atrak­tiwnosći. Tole zwěsćichu wobdźělnicy wčerawšeho wuradźowanja na wukubłanišću.

Młode žony prašane

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Po cyłej Sakskej mamy wjacore powołanskošulske centrumy (BSZ) z dualnym wukubłanjom (DuBas), mjez nimi je tež BSZ w Budyšinje. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu je jich 17 předewzaćow, kotrež su spóznali, zo zmóžnja tónle system zažne­ wjazanje derje kubłanych młodych ludźi­ na jich zawod. Derje tak! Derje pak njeje, zo wusměrjeja so tele centrumy dotal skerje na zajimy mužow. W Budyšinje bě so w zańdźenych lětach jenička holca za kubłanski směr gymnazij/powołanske wukubłanje roz­sudźiła, po krótkim času pak jón cofnyła. Je tuž prawje, zo chce ministerstwo­ tež žonam­ tajki poskitk zmóžnić. W Kamjenicy móža so wone bórze na industrijowu překupču wukubłać dać a zdobom na tamnišim BSZ maturować. Chcemy so nadźijeć, zo tež Bu­dyske a dalše tajke kubłanske stejnišća za žony hodźacy so poskitk wuwiwaja.

Milenka Rječcyna

Aktualnosće za wuběrk

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:

Bilingualna wučba Delnjoserbskeho gymnazija w srjedźišću stała

Choćebuz (VZ/SN). Na wuradźowanju wuběrka za kubłanje, sport a kulturu Choćebuskeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow wotmě so wčera čiła diskusija wo hižo nałožowanym koncepće za bilingualnu wučbu na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnazija. Referentka za serbske naležnosće města Anna Kosacojc-Kozelowa poda zawod do problematiki. Nawodnica gymnazija Anke Hillojc-Si­ckertowa poda přehlad wo nałožowanju noweje koncepcije a naliči někotre přičiny, čehoždla njemějachu dotal koncepciju za bilingualnu wučbu. Při tym skedźbni na dołho trajacu diskusija wo wozrodźenju delnjoserbšćiny kaž tež na njedostatk wučbnych materialijow a personala.

Wjace podpěry trěbne

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:
Sćěhuješ-li jako absolwent dźensnišeho Delnjoserbskeho gymnazija njekónčacu so stawiznu nastupajo rólu serbskorěčneje wučby na tymle za Braniborsku wažnym kubłanišću, njemóžeš so dodźiwać. Jedyn gremij po druhim so z problematiku zaběra, wčera nětko přisłušny wuběrk Choćebuskeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow. Prašam so, hdźe je wony duch wostał, kiž sym swój čas tam začuwał? Dosahatej horliwosć a angažowanosć wučerjow za serbskosć, nic jenož jednotliwcow, zo njeby so šula jeničce serbska mjenowała, ale woprawdźe tajka była? Delnjoserbski gymnazij je wosebite, dokelž mjeńšinowe kubłanišćo. Měritka, kotrež za „normalne“ gymnazije płaća, su tohodla njedospołny grat. Delnja Łužica trjeba rěčnje sylny Delnjoserbski gymnazij. Za to je zaměrniša podpěra serbskeje zjawnosće na politiskim polu, tež Domowiny, njewobeńdźomna. Axel Arlt

Ćeže z cuzymi słowami

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:

Ličba cuzych słowow w serbšćinje běžnje přiběra. A častodosć prawje njewěmy, kak z nimi w teksće wobchadźeć, dokelž su wukóncy tajkich słowow za našu rěč njezwučene. Z někotrymi typami nowo-twórbow cuzeho pochada chcemy so tu zaběrać.

Bjez wobmyslenjow so zetkać

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). 9. lětnik Serbskeho gymnazija Budyšin zaběraše so dźensa dopołdnja z hesłami „ćěkańca“, „azyl“ a „wosobinski angažement“. Zarjadowanje je dźěl tuchwilu wotměwacych so 1. Budyskich tydźenjow demokratije. Serbski gymnazij, Domowina, Kamjentny dom a Greenpark, zarjadowarjo tohole „dnja zetkanja“, nastorčichu šulerjow k tomu prašenja stajeć, swoje měnjenje zwuraznić kaž tež zhromadnosć podpěry wuwiwać. Sofija Delanec z wobłuka mobilne młodźinske dźěło z Kamjentneho domu a kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic stej za to mnohe ideje přihotowałoj.

Nastorki za swójsku twórbu dóstali

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:
Šulerjo 10. lětnika Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ wopytachu minjeny pjatk mjezynarodnu dźěłarničku při Miłočanskej skale. Helmut Schippel (nalěwo) jich po arealu wodźeše a wuměłcow a jich twórby předstaji. Šulerjam bě to zajimawe dožiwjenje, rězbarjow při dźěle dožiwić. Skulptury běchu nimale dokónčene. Dźěła ze zornowca, z drjewa ale tež z metala su w šulerjach hłuboki zaćišć zawostajili. Přichodne tydźenje woni nětko swójsku skulpturu we wučbje zhotowja. Nastorki­ za to dóstachu w Miłoćicach. Foto: Pia Miklowa

Anzeige