Z tójšto wjerškami přeswědčili

Mittwoch, 13. Dezember 2017 geschrieben von:

Na adwentnym koncerće w Ralbicach wulkotna nalada knježiła

Wjac hač 250 ludźi přichwata zańdźeny pjatk do hodownje wupyšeneje hale Serbskeje wyšeje a zakładneje šule w Ralbicach. Kubłanišći běštej na koncert „Adwent­ – čas měra a pokoja“ přeprosyłoj.

W nimale połdra hodźiny trajacym programje pokazachu jednotliwcy, rjadowniske a cyłošulske cyłki hosćom tójšto rjanych wjerškow. Tak předstaji mjez druhim 4. lětnik stawiznu wo hólcu, kiž njeměješe hišće hodowny dar za staršeju. Wón poda so do města, zo by so za tajkim rozhladował, nažel bjez wuspěcha. Naposledk pak zetka hišće staršeju, kotrajž jemu wujasništaj, zo je samospasleny dar najrjeńši dar k hodam. Reju sněženkow bě rejwanska skupina zakładneje šule pod nawodom Aleksandry Wagner nazwučowała.

Program jara wotměnjawy był

Mittwoch, 13. Dezember 2017 geschrieben von:

Worklečanska ćěłozwučowarnja bě pjatk wječor kopata połna. Přičina toho pak njebě domjaca hra Viktorije Worklecy w blidotenisu abo wolejbulu. Bě to adwentny program dźěći Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“, kotryž běchu wone hłownje w poslednim nowemberskim tydźenju nazwučowali. To wěnowachu so w projektnym tydźenju hodownemu časej.

Bjez zwady šulu twarić

Mittwoch, 06. Dezember 2017 geschrieben von:

Gołkojcy (SN/MiR). W Gołkojskej gmejnje, před wrotami Choćebuza, ma nastać nowa cyłotna šula z gymnazialnym wyšim schodźenkom. Hłowny zaměr je, šulerjam a šulerkam na wsach w zapadnym dźělu wokrjesa zmóžnić maturować bjez toho, zo dyrbjeli dołhe puće do šule jězdźić. Z wida nawjazanja na zjawne wobchadne srědki a hladajo na dalše trěbne wuměnjenja za wopyt tajkeho kubłanišća so Gołkojcy wosebje hodźa, wuzběhny krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altkrüger (CDU) njedawno w dźěłowej skupinje zakładne šule kubłanskeho wuběrka wokrjesneho sejmika kaž tež w jeho wokrjesnym wuběrku. Z widom na krajne knježerstwo Altkrüger potwjerdźi: „Chcu tule ministerskeho prezidenta a jeho njedawne wuprajenje, wjesny rum sylnić chcyć, jara chutnje brać. Wón dźě z tym mysle wokrjesa podpěruje. Wuprajam so wosebje za tute zesylnjenje. Wšako je to naš nadawk. A za to smy jako wokrjesni radźićeljo a ja jako krajny rada nastupili.“

Lipa nětko z tafličku woznamjenjena

Mittwoch, 06. Dezember 2017 geschrieben von:

W zelenišćach, wobdawace Fachowu šulu za socialnu pedagogiku w Budyšinje, su wčera při lětsa sadźenej lipje připrawili tafličku ze serbskim a němskim napisom.

Budyšin (CS/SN). Mjeztym ma lipa tež swójske mjeno. Wona rěka „Lipa serbskeje fachoweje šule“ (Fachschul-Linde). Bernd Nickel a fachowa nawodnica kubłanišća za socialne Elke Jäckel staj tafličku při zdónku štoma přičiniłoj. Na česć štoma připichu sej wučerjo ze škleńčku sekta. Nakup a wuhotowanje taflički bě jenož z podpěru sponsorow móžne. Kaž Elke Jäckel rjekny, njesymbolizuje lipa jenož­ serbskosć na kubłanišću, ale tež kajkosće, kotrež měł kubłar abo kubłarka měć. Přetož štom a tež kubłarjo měli měć korjenje, dyrbja sylne być a druhich škitać. Štom sadźiło bě přede­wzaće, kotrež bě so tež wo wuhotowanje cyłeje wonkowneje přestrjenje Powołanskošul­skeho centruma starało. Mjeztym lipa tam hižo poł lěta steji a so derje wuwiła.

Do šulskeje wučby počuchali

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:
Na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ witachu tele dny wjace hač 50 holcow a hólcow z Kulowskeje Krabatoweje šule, z Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ a z Wulkoždźarowskeje zakładneje šule. W pjeć skupinach woni do šulskeje wučby počuchachu a zeznajomichu so na te wašnje z wučbu serbšćiny, geografije a hudźby a smědźachu so tohorunja na kompjuteru pospytać. Tele wašnje wabjenja je so minjenej lěće pozitiwnje na ličbu přizjewjenych šulerjow na kubłanišću wuskutkowało. Spočatk noweho lěta změja dźeń wotewrjenych duri. Foto: Achim Nowak

Wulki zajim za Pawołsku šulu był

Montag, 27. November 2017 geschrieben von:
Wjele zajimcow je sobotu do Rakečanskeje ewangelskeje Pawołskeje šule załožiło, zo bychu sej tam na dnju wotewrjenych duri najwšelakoriše poskitki šulerjow a wučerjow wobhladali. To běchu přewažnje projekty, kotrež holcy a hólcy we wobłuku wučby ze swojimi kubłarjemi přewjeduja. Z wulkej prócu bě 5. lětnik pod nawodom Norberta Bindera musical „Zachäus“ nastudował. 9. lětnik pak měješe cocktailowu baru spřihotowanu. Tež serbska drasta w nowej interpretaciji steješe w srjedźišću. Nic naposledk běchu tohorunja pospyty wučerki za chemiju Susanny Liebsch a šu­lerja Lennarda Lehmanna mnohim wosebite dožiwjenje. Foto: Feliks Haza

Z nowymi medijemi so rozestajeli

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:
4. lětnik Šule Ćišinskeho Pančicy-Kukow je so na projektnym dnju z nowymi medijemi rozestajał. Předwčerawšim wopytachu šulerjo w třoch skupinach wjacore serbske institucije w Budyšinje. Mjez druhim wobhonichu so wo dźěle dźěćaceho časopisa Płomjo, kotryž njesměrnje lubuja, wobhladachu sej, kak w studiju Serbskeho rozhłosa z nowymi medijemi dźěłaja, a wopytachu Smolerjec kniharnju, hdźež předstaji Annett­ Šołćic (nalěwo) mjez druhim rjadowni 4a1 (na wobrazu) nimo Rozhlada­ a Noweho Casnika tež Serbske Nowiny. Wjacori Pančičanscy šulerjo naš wječornik tež roznošuja abo čitaja jón ze staršimi jako online-wudaće pod www.serbske-nowiny.de. Foto: Janek Wowčer

Cyłodnjowske poskitki rozšěrić

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:

Drježdźany (SN/MiR). Sakska chce kwa­litu cyłodnjowskich poskitkow na šulach rozšěrić. Za to ma so spěchowanje dale optiměrować. We wuskim zhromadnym dźěle z Techniskej uniwersitu Drježdźany su w sakskim ministerstwje za kultus zdźěłali kwalitnu předłohu ze specifi­skimi indikatorami a kriterijemi, kotrež hodźa so přepruwować k wuwiću dobrych cyłodnjowskich poskitkow. Naćisk tuchwilu w ramiku modeloweho pospyta z 20 šulemi posudźuja.

Po nowym šulskim zakonju maja cyłodnjowske poskitki wot 1. awgusta 2018 za powšitkownokubłace šule zasadnje winowatostne być, při čimž je Sakska za sobufinancowanje. Hižo nětko poskićeja mjez 1 300 šulemi w swobodnym staće nimale wšitke powšitkownokubłace šule tajke poskitki. Jako dobre je so wopokazało, zo kubłanišća wašnje a wobsah swojich cyłodnjowskich poskitkow samostatnje a z partnerami na městnje, kaž ze zwjazkami, kulturnymi, sporto­wymi a młodźinskimi towarstwami po potrjebje a šulerjam wotpowědnje zwoprawdźeja.

Je a wostanje ćežko

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:
Zdobyć sej fachowy dorost za zamołwite a žiwjenje wupjelnjace dźěło njeje dźensa ćežko, płaći-li so za to dobra mzda abo honorar a je-li dosć zajimcow za wotpowědne powołanje. Što pak je z čestnohamtskim, njepłaćenym skutkowanjom? Tam skerje klaca. Tych ludźi je bohužel dźeń a mjenje. Přičin je dosć. Přetož zwonka swojeho wšědneho dźěła so angažować rěka: čas, kotryž móhł za hobbyje wužiwać, na dobro zhromadnosće zasadźić. A to dźensa husto na prěnim městnje žiwjenskich planow njesteji. Tež Serbske šulske towarstwo je minjene lěta wojować měło, dokelž nochcychu narěčani nadawk přewzać a w předsydstwje sobu skutkować. Nětko pak je so nowy, młody zajimc za to wuprajił, sobu dźěłać chcyć. Derje tak! Za njeho to woznamjenja swoje zaměry sćěhować a zwoprawdźić. Za to přejemy mustwu­ wokoło dotalneje a noweje předsydki dołhi dych. Milenka Rječcyna

Na dnju wotewrjenych duri na medicinskej šuli Carla Thiemoweho klinikuma w Choćebuzu móžachu so zajimcy wčera popoł­dnju wo wukubłanskich powołanjach we wobłukach hladanje chorych a dźěći, hladanje w starobje, baby/porodni hladarjo, medicinskotechniska­ radiologijowa asistenca a fyzioterapija wobhonić. Wučerjo a wučomnicy wotmołwjachu na prašenja hosći.­ Na kubłanišću wuknje něhdźe 500 młodych ludźi, 400 wučerjow jich wuwučuje. Foto: Michael Helbig

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli