Sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU, naprawo) je wčera najlěpšich wotchadnikow sakskich wyšich šulow wuznamjeniła­. Mjez 93 mytowanymi bě tójšto z Hornjeje Łužicy, mjez druhim Rafaela Šěnec (SWŠ Ralbicy), Susana Nowakec a Marvin Hascha (wobaj WŠ Slepo) kaž tež Tamara Weichec (WŠ Malešecy). Brunhild Kurth dźakowaše so zdobom wučerjam, kotřiž­ dźě maja wulki podźěl na wuspěchu šulerjow, rěka w medijowej zdźělence ministerstwa. Wuznamjenili su mjez druhim tež chowancow­ wyšich šulow z Wulkeje Dubrawy, Halštrowa, Wóslinka a Nowosólca-Hródka. Foto: SMK/Stefan Kreissig

Dalši maturitny lětnik SGB so rozžohnował

Montag, 19. Juni 2017 geschrieben von:

Wučerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB), starši a přiwuzni kaž tež čestni hosćo zhromadźichu so sobotu w Chróšćanskej „Jednoće“, zo bychu dožiwili­ swjatočne přepodaće maturitnych wuswědčenjow lětušim absolwentam serbskeho kubłanišća.

Chrósćicy (JK/SN). 49 šulerjow bě maturitne pruwowanja wuspěšnje wobstało a žněješe sobotu płody swojeho prócowanja. Swjedźenski rěčnik, prof. dr. Marko Malink, kiž bě z New Yorka na zarjadowanje přichwatał, da maturantam wažne myslički sobu na puć žiwjenja. Tak wón wuzběhny, zo njeje wuknjenje za žiwjenje z abituru zakónčene a zo změja maturanća přichodnje rozsudy tworić a je zaměrnje sćěhować, njeměli pak zabyć na swoje korjenje.

Z informaciskim stejnišćom je so Rěčny centrum WITAJ spočatk meje na fachowym dnju w Drježdźanskim hygienowym muzeju wobdźělił. Fachowcy z cyłeje Sakskeje běchu tam přitomni, mjez nimi tež serbscy.

Nowa prawopisna kontrola online

Mittwoch, 14. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN). Zasadnje předźěłane nastroje za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu su wotnětka pod adresu www.soblex.de k dispoziciji, zdźěli Serbski institut. Zakład za nje je słowoskład aktualneho wudaća Hornjoserbsko-němskeho słownika Pawoła Völkela, a to ze wšitkimi skłonjowanymi formami kaž tež z najčasćišimi wotwodźenkami. Dohromady je to wjace hač 4,8 milionow słownych formow něhdźe 61 000 słownikarskich zapiskow.

Za kompjuter čitajomny system prawidłow, tworjacy jadro prawopisneje kontrole, staj wuwiłoj Bernhard Baier a Wito Bejmak. Wot lěta 2009 realizujetaj wonaj předewzaće jako opensourcowy projekt zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ a ze Załožbu za serbski lud. Loni je Serbski institut nawod a koordinaciju projekta přewzał. W tamnišim rěčespytnym wotrjedźe su pod nawodom dr. Sonje Wölkoweje w běhu zańdźeneju lět wšo dokładnje pruwowali, poprawjeli a zasadnje předźěłowali. Sakska, Zwjazk a Braniborska přewostajeja přidatne srědki.

Budyšin (SN/CoR). Ze zjawnym politiskim stejišćom skónči so wčera třidnjowska mjezynarodna konferenca Syće młodych akademikarjow-sorabistow w Budyskim Serbskim instituće. Pod hesłom „Plakat AfD znjewužiwa serbsku kulturu“ kritizuje sorabistiski dorost aktualnu kampanju AfD „Zwěr sej, Němska“. Tam je na jednym z plakatow widźeć žona w delnjoserbskej drasće. „Wona a serbske symbole so instrumentalizuja za to, zo by so Němska pokazała jako kraj, kotryž ma so zawrěć přećiwo kulturnym wliwam přez zapućowarjow. Wuprajamy so jasnje přećiwo znjewužiwanju serbskeje kultury za propagandu nacionalistiskeje, swětej zawrjeneje Němskeje, kotraž runje Serbam njemóže być z ‚alternatiwu‘“, rěka we wot Roberta Lorenca, dr. Theresy Jacobsoweje a Juliana Nyče w mjenje akademikarjow sorabistow podpisanej zdźělence. Mjeztym je so Lipšćanske towarstwo Sorabija na Facebooku ze stejišćom solidarizowało a Domowina je stejišćo w samsnym mediumje wozjewiła.

Dobra adresa najmjeńšim

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:

W časach, hdyž su pěstowarske městna dźeń a požadaniše a někotražkuli młoda mać za móžnosću pyta, swoje dźěćo derje zastarane měć, su dnjowe maćerje posledni wućek a pomoc.

Jaseńca (JK/SN). Před dobrymi dźesać lětami je so Gabriela Měrćinkowa rozsudźiła, stać so z kubłarku. Jako dnjowna mać chcyše pomhać, dźěći w předšulskej starobje derje zastarać a staršim kaž tež přećeženym zjawnym pěstowarnjam zmóžnić, swoje winowatosće spjelnić. Wobžarowała Jasčanka swój rozsud ani wokomik njeje, byrnjež so swójbni tehdy na wosebite wobstejnosće hakle zwučić měli. Minjeny lětdźesatk je wona 37 dźěći na puć do zakładneje šule přiho­towała. Wšědnje zastaruje pjeć pjerachow a skići jim runje tajke wuměnjenja kaž zjawna pěstowarnja.

Na jubilejny swjedźeń minjeny pjatk přichwatachu starši dźěći, kotrež Měrćinkowa wokomiknje hlada, ale tež ći, kotřiž su swojich najmjeńšich w dobrymaj rukomaj zamołwiteje a dobreje kubłarki derje zastaranych wědźeli.

Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa witaše dźensa čłonow staršiskeje iniciatiwy Kathleen Komolku, Simonu Haeberle a Ines Neumannojc (wotlěwa)­ do Pančičansko-­Kukowskeje Serbskeje zakładneje šule „Ćišinskeho“. Hosćo­ z Delnjeje Łužicy su so wo kubłanskim sy­stemje w Sakskej wobhonili. Dale wopytachu­ Wotrowsku pěstowarnju a Budyski Serbski gymnazij. Tohorunja dźensa wobhoništaj so šulski radźićel ze Statneho šulskeho­ zarjada Choćebuz Michael­ Koch a referentka w braniborskim ministerstwje za kubłanje Claudia Kosacojc­ na Budyskim Serbskim gymnaziju wo serbskim kubłanju. Foto: Feliks Haza

Jězba do módreho so wupłaćiła

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN/MiR). Dobyćerskej rjadowni wubědźowanja redakcije „Płomjo“ stej so wčera na jězbu do módreho podałoj. „Sym zwoprědka wjetši bus skazał, tak zo maja wšitcy městno“, rjekny šefredaktor serbskeho dźěćaceho časopisa Pětr Šołta. 34 šulerjow poda so tak ze Šmitec wozydłownistwom do Slepoho. 1. lětnik Ralbičanskeje zakładneje šule sedźeše z wučerku Francisku Rachelinej runje tak w busu kaž šulerjo 4. lětnika Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ z wučerku Rejzku Deleńkec. Wobaj lětnikaj stej so ze samospisanym spěwom wo myto prócowałoj. Běštaj jeničkej rjadowniskej cyłkaj z ideju za wosebitu gratulaciju časopisej. Radworčenjo su sej samo do Budyšina dojěli a před woknom redakcije před Serbskim domom widejo nawjerćeli. Při tym je jich nawoda Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala Budyšin Michał Cyž podpěrał. Dalša sekwenca je něšto dnjow pozdźišo w Radworju před starym dwórnišćom nastała. Nětko je spěw „Do Budyšina pojědźemy“ w archiwje Płomjenja zwěčnjeny. Tež Ralbičanscy šulerjo su sami komponowali.

Rěčne skupiny znowa definować

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

Fachowcy wo perspektiwach diskutowali

Budyšin (SN/MiR). Rěčne skupiny k wuwučowanja po koncepciji 2plus maja so přichodnje hinak zestajeć. Wolóžić ma so z tym organizacija wučby serbšćiny na potrjechenych kubłanišćach. Na to su so wčera koordinatorki na 2plus-šulach ze zastupjerjemi Sakskeho statneho ministerstwa za kultus, Sakskeho kubłanskeho instituta (SBI) a Serbskeho šulskeho towarstwa dojednali. Přičina změny je, zo „dotalne postupowanje, skupiny po swójbnym pochadźe šulerjow zestajeć, hižo aktualnym potrjebam njewotpowěduje“, zwěsći zamołwity za serbske naležnosće w regionalnym zarjedźe Sakskeje kubłanskeje agentury Budyšin (SBAB) Bosćij Handrik.

Matteo Hórnik mjez najlěpšimi

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/mwe) Na zwjazkowym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ je sej Matteo Hórnik z Měrkowa w finalu swjatki w Paderbornje w skupinje 1. městno wubědźił. Hromadźe z Johannu Schneegans ze Sandershausena (blokfleta) a Arnoldom Maklezovom z Hachenburga (akordeon) hraješe 13lětny Serb na klasiskej gitarje. Wot lońšeho septembra je Matteo šuler Weimarskeho hudźbneho gymnazija Belvedere a chodźi tam do 7. lětnika.

Z wusahowacym wukonom je tohorunja 16lětna šulerka Wojerowskeje hudź­b­neje šule Sarah Claudia Müller z Njedźichowa na 54. zwjazkowym finalu jedne z prěnich městnow dobyła. Hižo loni wobsadźi młoda spěwarka z Lukašom Čórlichom z Kulowa w dueće na wubědźowanju 2. městno. Mjez mytowanymi w Paderbornje bě tež dalši młody Serb. Tak wubědźi sej Dawid Wowčer z Radworja – šuler 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin – z dalšimaj instrumentalistomaj na pozawnje třeće myto. Cyłkownje bě so na zarjadowanju 2 700 holcow a hólcow z cyłeje Němskeje wobdźěliło.

Anzeige