Nětko je wažne sej zaměr šule wuwědomić

Dienstag, 09. Mai 2017 geschrieben von:

Njebjelčicy (JK/SN). Čłonojo dźěłoweje skupiny, kotraž je sej zaměr stajiła w Njebjelčicach załožić zakładnu šulu w swobodnym nošerstwje, zetkachu so wčera w Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe. Nastork, wo tajkej šuli přemyslować, stej tuchwilna situacija w sakskim šulstwje kaž tež próstwa Worklečanskeje šule, w Njebjelčicach šulski hort zarjadować.

Njeparujomna to institucija

Dienstag, 09. Mai 2017 geschrieben von:

25lětne wobstaće dźěłanišća ABC potwjerdźa jeho wulku skutkownosć

Choćebuz (SN/MiR). Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) w Choćebuzu ma perspektiwu. To bě cyle jasne dopóznaće wčerawšeho jubileja k 25lětnemu wobstaću zarjadnišća, kotrež kraj Braniborska cyły čas spěchuje, w klubowni serbskeho internata w delnjołužiskej metropoli. Nawodnica dźěłanišća dr. Christiana Piniekowa witaše na wšě połsta gratulantow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Wšitcy skedźbnichu na wulku skutkownosć jónkrótneje serbskeje wědomostneje institucije. Předsyda Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Torsten Mak wuzběhny jeje kubłansku a politisku dimensiju. „Tule dźěła horstka přewšo angažowanych ludźi, zo bychu kładli fundament za posrědkowanje delnjoserbšćiny“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik. Kaž Ana Kosacojc-Kozelowa, społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza, potwjerdźi, „participuje město ze skutkowanja ABC“.

Swěčki zaswěćić

Dienstag, 09. Mai 2017 geschrieben von:
Pukačec mandźelskaj Lubina a Jaroslav zanjeseštaj wčera w Choćebuzu serbski spěwny chaos. Připosłucharjo pak spěšnje zwěsćichu, zo hornjoserbske „Jank pod hajkom woraše“ a delnjoserbske „Za našymi gumnami“ jako kwodlibet cyle derje hromadźe klinčitej. Runje tak je to we wuwiću Choćebuskeho Dźěłanišća za serbske kubłanske wužiwanje (ABC). Knježeše-li před 25 lětami hišće chaos při załoženju institucije, je so ta w běhu lět dale a bóle do kanona serbskich a němskich zarjadnišćow w Delnjej Łužicy zarjadowała. Nic jenož to, wona žněje dźeń a wjace při­póznaća. Bjez njeje njeńdźe! Štó hewak by zestajał ramikowe wučbne plany, z partnerami nowe wučbnicy a dźěłowe materialije za wučbu delnjoserbšćiny zdźěłał, wučerki a kubłarki do dźěła pohonjał?­ Zaswěćmy tuž hižo nětko dalše 25 swěčkow abo hišće wjac za přichodne jubileje. Milenka Rječcyna

Ze sobu rěčeli

Freitag, 05. Mai 2017 geschrieben von:

Bórkowy (SN/MiR). „Chcemy, zo so serbšćina bjez wobmjezowanja ličby šulerjow dale wuwučuje“, měni Kathleen Komolka ze staršiskeje iniciatiwy wo zachowanje serbšćiny w Delnjej Łužicy. Ministerstwo je drje minimalnu ličbu skupiny wot dwanaće na pjeć pomjeńšiło. To pak wočakowanje iniciatiwnikow njespjelnja. Dźens dopołdnja su to braniborskemu ministrej za kubłanje, młodźinu a sport Günterej Baasce (SPD) wosobinsce rjekli. Na přeprošenje iniciatiwy wopyta minister Bórkowsku zakładnu šulu, hdźež so 130 šulerjow na Witaj- abo bilingualnej wučbje wobdźěla. Tam móžeše sej cyle praktiski dohlad wo wuwučowanju delnjoserbšćiny tworić. „Serbske šulske postajenje jako referentowy naćisk předleži. Tak su změny móžne“, wón zwěsći. Budu tuž na žadanja iniciatiwy reagować.

Wučer Uwe Gutšmidt je ze šěsć šulerjemi 4. lětnika ze wšelakorymi rěčnymi znajomosćemi wučbu matematiki delnjoserbsce předstajił. Šulerjo rěčachu z ministrom Baasku, dalše koło zjednoći staršich, šulerjow, kubłarki a wučerjow. Tam stejachu w fokusu předmjety, wosebje pak lětniki přesahowaca wučba.

By krajej jara derje stało

Mittwoch, 03. Mai 2017 geschrieben von:

Skónčnje, sej prajich, jako słyšach wo žadanju Marka Šimana, serbsku rěčnu šulu w Hornjej Łužicy zarjadować. Wona pak njedyrbjała jenož wu- a dalekubłanju wučerjow a kubłarjow słužić. Ně, tajke ku­błanišćo dyrbi wšitkim přistupne być a kóždy, wšojedne z kotreje branše, dyrbi so na njej­ wobstajnje w serbskej rěči wukmanjeć­ móc. Tež sam so z toho njewuzamkuju a bych so hnydom přizjewił. Wšako je poskitk dalekubłanjow serbskim žurnalistam w maćeršćinje jara snadny, zo njetrjebał rjec, zo scyła žanoho njeje. Smy sej tajke dotal sami organizowali.

Tež, hdyž mnozy praja: To tla ničo nowe njeje, to sej hižo dawno žadamy!, je derje, zo je serbski zapósłanc naležnosć zaso do srjedźišća stajił. Nětkole mamy namjet zwo­prawdźić. Najlěpje wšak by było, by-li so mysl Ludmile Budarjoweje zwoprawdźiła, zo Sakska kubłanišćo wudźeržuje. To by krajej jara derje stało. Janek Wowčer

W interneće serbšćinu wuknyć

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:

Samowuknjenski program „Serbšćinu online wuknyć“ (SOL) je wotnětka w interneće pod sprachkurs.sorbischlernen.de aktiwny. Załožba za serbski lud bě dźensa dopołdnja na předstajenje projekta přeprosyła.

Kubłanje wučerjow zaručić

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:
Chrósćicy (SN/MiR). Konkretne naprawy a ideje, wučerjow zdobywać, běchu zaměr wčerawšeho zarjadowanja dźěło­weho kruha SPD „Serbja“ w Chrósćicach. Na kóncu wjace hač dwuhodźinskeho intensiwneho a na wěc orientowaneho diskursa namjetowaše kubłanskopolitiska rěčnica frakcije SPD w Sakskim krajnym sejmje Sabine Friedel, so z próstwu na parlament wobroćić. „Chcu jednotliwe wosoby ze wšěch frakcijow narěčeć so za to wuprajić, zo ma sakske knježerstwo do nadawka dać, zdźěłać koncept k zaručenju serbskeho kubłanja.“ Namjet to, kotryž wobdźěleni jako konkretny witachu. Zakład tohole rozmyslowanja bě Benedikt Dyrlich podał, rysujo rozmołwu z jednaćelskim direktorom Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity prof. Edwardom Wornarjom. Tón žada sej za wučerske wukubłanje nowe koncepcionelne postupowanje, započejo z wabjenjom za wučerski dorost na Serbskimaj gymnazijomaj. Do toho saha mjez druhim rěčne, kulturne a stawizniske ku­błanje gymnaziastow. Za němskorěčnych studentow na instituće přeje sej prof.

Wuznam a hódnotu rěče pozběhnyć

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:

Wučba delnjoserbšćiny w Braniborskej trjeba wjetše hódnoćenje a připóznaće. Nimo toho měli wo zachowanje a po­srědkowanje delnjoserbskeje rěče angažowacy so wjace podpěry dóstać.

Choćebuz (SN/JaW). Tole mjenowaše kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy w Krajnym sejmje Braniborskeje Kathrin Dannenberg jako facit wopyta dźěłoweho kruha kubłanje frakcije wčera we wjacorych delnjoserbskich kubłanskich zarjadnišćach. Mjez druhim pobychu čłonki kruha na Žylowskej zakładnej šuli, wopytachu dźěłanišćo ABC a delnjoserbsku wotnožku Rěčneho centruma WITAJ.

Dźěłowe rozmołwy hódnoćachu čłonki dźěłoweho kruha jako płódne a spomóžne. Napadnyło pak jim je, zo zamołwići na kubłanišćach přemało za wučbu delnjoserbšćiny wabja. Ale runje to je jara­ wažne. „Njewě-li nichtó, zo wosebity film w kinje běži, sej jón nichtó njewobhlada“, rjekny k tomu Birgit Kaufhold, kandidatka za nowy zwjazkowy sejm. Kathrin Dannenberg nimo toho zwěsći, zo je nuznje trjeba wučbu delnjoserb­šćiny tež na wyšich šulach zakótwić.

Debata na dobro wozrodźenja rěče

Donnerstag, 27. April 2017 geschrieben von:

Wo serbskich a Serbow nastupacych temach diskutować je hesło zarjadowanja w Choćebuskim Serbskim internaće. Rěčny centrum WITAJ a Domowina debatu nětko wozrodźitej.

Choćebuz (SN/MiR). Nawoda Choćebuskeho Rěčneho centruma WITAJ dr. Viktor Zakar chce nawjazać na skutkowanje swojeho předchadnika Měta Nowaka. Tón bě swój čas zawjedł diskusijne wječorki na palace temy wo serbskej rěči. Z jeho wotchadom so tele debaty pominychu. Nětko chce RCW w kooperaciji z Domowinu, kotraž sej wobstajne dalewjedźenje rěčneje debaty přeje, wuspěšne zarjadowanje wozrodźić. „Mějachmy wjacore naprašowanja wučerjow a staršich kaž tež ludźi, kotřiž na politiskej runinje skutkuja. To bě nam dopokaz, zo wobsteji zajim za tajke temy, a je přičiny dosć, so znowa na přednoški a do diskusije podać“, dr. Zakar rozłožuje.

Wusnjeny rjad wubudźić

Donnerstag, 27. April 2017 geschrieben von:
W Choćebuzu dopominaja so lubowarjo delnjoserbšćiny a jeje rěčnicy na wuspěšne zarjadowanje, „debatu wo serbskich temach“.­ Před lětami běchu tele wječorki ludźi wabili, wo perspektiwach rěče a kultury Delnich Serbow diskutować. Pozdźišo sej rjad wusny. Čehodla, so snano někotři prašeja, jón zaso wožiwić? Dokelž sej zajimcy tele diskusije znowa přeja. Kotre su za to přičiny? Snano rosće strach, zo njehodźi so wotemrěću delnjoserbšćiny při wšěm angažemenće zadźěwać? Snano­ pak je to tež sćěh tuchwilnych protestow přećiwo postupowanju kraja Braniborskeje, šansu wuwučowanja delnjoserb­šćiny na kubłanišćach wobmjezować? Štó wě? Jasne znajmjeńša je, zo přisłowo „Stary­ lac w nowym šaće“ njepłaći. Na­wopak, snano zrodźa so na wječorkach z přednoškom a debatu mysle, kotrež wužórleja dalše ideje, kak delnjoserbšćinu dale wozrodźeć! Milenka Rječcyna

Anzeige