Cyły tydźeń su so dźěći Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ zaběrali ze swojimi wosebitymi talentami. Tajkile „tydźeń talentow“ su na kubłanišću hižo wjackróć z wulkim wuspěchom přewjedli. Wčera je 1. lětnik pokazał, kak derje móže rejować. Tež tamne rjadowniske cyłki su předstajili, kak wobdarjene dźěći su. Foto: Feliks Haza

Opozicija namjet předpołožiła

Mittwoch, 05. April 2017 geschrieben von:

Z namjetom frakcijow CDU a Zwjazka 90/Zelenych „Serbšćina ma so zachować“ zaběra so dźensa popołdnju Krajny sejm Braniborskeje. Knježerstwowej frakciji SPD a Lěwicy předpołožištej k tomu rozsudźenski namjet, w kotrymž staršiska iniciatiwa dwaj dypkaj w interneće wótrje kritizuje.

Podstupim (SN/at). W swojim namjeće frakciji CDU a Zwjazka 90/Zelenych pisatej, zo móža Serbja swoje prawo na rěčnu identitu „jenož potom skutkownje wužiwać, hdyž Braniborska na šulach w zdźědźenym sydlenskim rumje wosebite wuměnjenja wutwori“. Opoziciskej frakciji wočakujetej wot krajneho knježerstwa, zo wone swoju połnomóc na zakładźe Serbskeho zakonja wužiwa, „wupruwowane a wuspěšne struktury, serbšćinu pěstować a spěchować, na braniborskich kubłanišćach znajmjeńša zachować“. Status „wohroženeje mjeńšinoweje rěče dowola, so wot zwučenych zasadow organizowanja wučby wotchileć“. K minimalnej ličbje šulerjow wuknjenskich skupin w serbskej wučbje rěka, zo njesmě tajka „k wottwarej wuknjenskich skupin resp. kursow wjesć a ma słužić zaměrej, rěč zachować, spěchować a dale wuwić“.

Najlěpšej čitarjej-šulerjej mytowanaj

Montag, 03. April 2017 geschrieben von:

Budyšin (Žu/SN). Wulka napjatosć knježeše sobotu připołdnju w Budyskej Smolerjec kniharni, jako mytowaštej nawodnica jury Manuela Smolina a nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa najlěpšeju čitarjow serbskich resp. dwurěčnych šulow. Jamila Hórnikec z Budyskeje a Tadej Šołta z Chróšćanskeje zakładneje šule staj dobyćerjej 13. čitanskeho wubědźowanja RCW.

Nowy labor akademije dale rosće

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:
W přitomnosći sakskeho statneho ministra za financy Georga Unlanda (CDU) su wčera popołdnju w Budyskej powołanskej akademiji zběhanku za nastawacy nowy labor swjećili. Posledni hózdź z hamorom do kózłow sklepać dyrbješe direktorka kubłanišća prof. Barbara Wuttke. Zwjeseleny nad postupom twarskich dźěłow bě tež přitomny serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU, 4. wot­lěwa), kiž ma hoberske zasłužby na twarje labora. Foto: SN/Maćij Bulank

Ponowjena ćěłozwučowarnja we Worklecach je zaso srjedźišćo sporta Viktorije a šule

Worklečenjo maja wot minjeneje soboty rjanu ponowjenu ćěłozwučowarnju. Dźewjeć měsacow dyrbjachu šulerjo zakładneje a wyšeje šule, wosebje pak spor­towcy Viktorije na to čakać, zo móhli zaso do swojeje hale zaćahnyć.

Za čas přetwara běchu sportowcy Viktorije z hosćom w Chrósćicach a Ralbicach. Nawodaj Worklečanskeju šulow kaž tež sportowi wučerjo běchu na wosebite wašnje wužadani, być kreatiwni a wobhladniwi organizatorojo. Poskićene alternatiwne sportowe móžnosće so wosebje dźěćom zakładneje šule lubjachu. Sankowanje bě raz cyle hinaša sportowa zaběra, hač běchu ju dotal zwučene.

Wobstejnosće njeznjesliwe

Mittwoch, 29. März 2017 geschrieben von:

Choćebuz/Podstupim (SN/JaW). Naćisk noweho šulskeho postajenja w Braniborskej ma so zakładnje předźěłać. Tole žadaja sej čłonojo dźěłoweje skupiny serbske kubłanske temy w ministerstwje za kubłanje, młodźinu a sport. Po jich měnjenju tuchwilny naćisk „w zašłymaj lětdźesatkomaj docpětu wobstajnosć serbskeho šulskeho kubłanja skerje do prašenja staja, hač zo by na postajeni z lěta 1992 a 2000 natwarjejo a zesylnjejo nawjazał“, pišu čłonojo skupiny Angela Šurmanowa, Marcus Kóńcaŕ, Torsten Mak a dr. Viktor Zakar w stejišću, kotrež SN předleži.

Protestne rysowanki, podpisma a listy přepodali

Freitag, 24. März 2017 geschrieben von:

Podstupim (SN/at). Njewšědne dožiwjenje mějachu wčera čłonojo wuběrka za kubłanje, młodźinu a sport Krajneho sejma Braniborskeje. Něhdźe 20 dźěći z Kśišowa, Žylowa a z Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz, zdźěla w narodnej drasće, je ze swojimi staršimi do Podstu­pima přijěło, zo bychu kubłanskim politikarjam kraja wuwědomili, kak wažne je wučbu serbšćiny a Witaj-wučbu znajmjeńša w dotalnej formje zachować a wšitko za to činić, zo móže kóždy, kiž to chce, delnjoserbšćinu wuknyć.

Institut za sorabistiku wopytałoj

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:
Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a braniborska ministerka za wědomosć a kulturu Martina Münch (2. a 3. wotlěwa, wobě SPD) stej so dźensa na wopyće w Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity pola nawody instituta prof. Edwarda Wornarja (nalěwo) a prorektora prof. dr. Thomasa Lenka (naprawo) wo dźěławosći instituta a wo aktualnym stawje wukubłanja wučerjow serbšćiny informowałoj. Po słowach prof. Wornarja běše rozmołwa dobry­ zakład za přichodne zhromadne dźěło ze Sakskej a Braniborskej. Foto: Matej Dźisławk

Najwjetši šulski twar Budyskeho wokrjesa přepodali

Donnerstag, 16. März 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Laborowy přitwar powołanskošulskeho centruma (BSZ) za hospodarstwo a techniku na Schillerowych zelenišćach su wčera swjatočnje přepo­dali. Nimo zastupjerjow sakskeho kultusoweho ministerstwa a krajnoradneho zarjada wobdźěli so tudyši zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) na swjedźenskim akće na žurli stareho twarjenja. Chór kubłanišću přisłušaceje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku je ceremoniju wobrubił. Mjez druhim zanjesechu spěwarjo serbsku pěseń „Mój Budyšin“.

„Budyski wokrjes je kubłanske stejnišćo“, wuzběhny krajny rada Michael Harig (CDU) w postrowje. Zhromadnosć z bywšim Kamjenskim wokrjesom wot lěta 2008 je to hišće zesylniła. „Njeje žanoho druheho wokrjesa w Swobodnym staće Sakskej, kotryž tak intensiwnje do šulow a šulskich centrumow inwestuje.“ Krajny rada dopomi na přihoty inwesticije. Dorozumjenje na stejnišćo Schillerowe zelenišća „njebě jednore“, šulski twar pak je po słowach Hariga najwjetši Budyskeho wulkowokrjesa. Wšěm na twarje wobdźělenym so wón dźakowaše.

Wuknjacy Krabatoweje zakładneje šule Kulow, kotřiž so na wučbje serbšćiny po koncepće 2plus wobdźěleja, wopytachu zawčerawšim Budyski Serbski muzej. Měrćin Brycka pokaza holcam a hólcam serbsku drastu a rozprawješe jim wo serbskich nałožkach. W dalšim dźělu­ wotměnjaweho dopołdnja móžachu dźěći nalětnje wěnčki z hałžkow paslić. Foto: Lubina Dučmanowa

Anzeige