Prěničku wudała

Donnerstag, 20. Juli 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładni­stwje Domowina wušła je nětko kniha Budyšanki Rejzki Delenkoweje. „Po měsće z Alenu“­ je idealny dar šulskim nowačkam do cokoroweje tity. Nowostka hodźi so wosebje za dźěći, kotrež runje čitać wuknu. Awtorka a wučerka na Ra­dwor­skej zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ předpołoži z tejle knižku prěnju swójsku publikaciju. Powědančka su pisany miks dožiwjenjow Aleny. Dalša pomoc při čitanju su barbnje woznamjenjene złóžki. Wobrazy stworiła je Kamjenska ilustratorka Martina Burkhart-Vollhardt.

Ideje za region a Europu

Donnerstag, 20. Juli 2017 geschrieben von:

Uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuznamjenjena

Frankfurt n. W. (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuwiwa so dale a bóle na wusahowace žórło idejow za Braniborsku, Němsku a Europu. Jako najlěpšu wysoku šulu 2017 w Berlinsko-braniborskim wubědźowanju „kowarnja idejow“ su kubłanišćo minjeny tydźeń w Berlinje – po lětomaj 2014 a 2015 – mjeztym třeći króć wuznamjenili.

Wotum złožuje so na předewzaćelske namjety, kotrež běchu studenća Viadriny zapodali. Zajimawe na tymle prěnim městnje je, zo móžeše tale uniwersita jako duchownowědomostne kubłanišćo ryzy techniske uniwersity přesćahnyć.

Jedyn z dobrych přikładow studentskich inowacijow Viadriny je app „Interfriends“ Olega Kerskena, z kotrejž móža so migranća z domoródnymi k zhromadnemu sportowanju abo k zarjadowanjam zetkawać. Kersken, kiž z Frankfurta nad Mohanom pochadźa, bě na němsko-pólskej šuli we Waršawje maturu złožił. Zo by swoju ideju zwoprawdźić móhł, je mjeztym z třomi sobudźěłaćerjemi w Frankfurće nad Wódru swójsku firmu załožił.

Medijowy camp – kucharsku show přewjedli

Dienstag, 18. Juli 2017 geschrieben von:

Šulerjo Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo dožiwichu minjene dny zajimowy medijowy camp. W Trjebinje zaběrachu­ so woni z filmowanjom a warjenjom.

Trjebin (hb/SN). Dźesać dźěći 5. a 6. lětnika Slepjanskeje wyšeje šule je so na lětušim medijowym campje zańdźeny tydźeń w Trjebinje wobdźěliło. Zaměr campa tónraz bě zdźěłać filmowe sekwency, kotrež zbližeja přihladowarjam wobrazy wo tym, kak běchu w Slepom něhdy warili­.

Dobru „poliwku“ warić

Montag, 17. Juli 2017 geschrieben von:
Što wučinja dobru poliwku? Na spočatku trjebaš wotpowědny recept. Dale pomhaja ći nazhonjenja tych, kotřiž su poliwku hižo warili, a wobrotniwy kuchar. Nic naposledk trjebaš tajkich, kiž wudźěłk woptawaja, jón posudźuja a pokiwy za polěpšenje dawaja. Tak so dobra poliwka radźi! Hakle potom móžeš ju druhim poručić. Hač so to tež w Delnjej Łužicy stanje, hdyž dźe wo to, „nawarić“ nowe šulske postajenje? Ći, kotřiž maja tam „poliwku“ na kóncu jěsć, čuja so tuchwilu z procesa „warjenja“ wumjezowani. Braniborske ministerstwo za kubłanje same swoju poliwku wari. Na kóncu chce je „jědźkam“ w Delnjej Łužicy před nós stajić z přispomnjenjom „smy zdokonjeli, wulaptać dyrbiće hornc sami“. Derje tuž, zo přichodni „jědźcy“ kucharjam z ministerstwa mutličku njepřewostaja. Woni dźě wědźa, zo poliwka hakle słodźi, hdyž ju zhromadnje wosłodźeja. Milenka Rječcyna

Požadać so

Freitag, 14. Juli 2017 geschrieben von:

Zhorjelc (SN/MiR). Zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD) namołwja předewzaća, institucije a šule wokrjesa Zhorjelc, so prócować wo wuznamjenjenje jako „wukubłanski as 2017“. Z mytom, kotrež hospodarscy juniorojo Němskeje zhromadnje z juniorami rjemjesła a zwěsćenskeje skupiny INTER wupisaja, wu­znamjenja wosebity angažement we wukubłanju. „Naš zaměr je, zo ma kóždy młodostny w našim kraju swoju šansu na dobre wukubłanje“, Thomas Jurk po­twjerdźa. „Za to pak trjebamy angažowane předewzaća a iniciatiwy, kotrež so zahoriće za kwalitatiwnje wysokohódne wukubłanje zasadźeja.

Zo bychmy tónle angažement wotpowědnje hódnoćili a přikładne předewzaća předstajili, spožčamy wot lěta 1996 myto ,Wukubłanski as‘.“ Jurk měni, zo je w Zhorjelskim wokrjesu tójšto wukubłanskich zawodow, kotrež bychu sej tele myto zasłužili, „dokelž skića wučomnikam zajimawe pola nadawkow w mnohich branšach“.

Požadać móža so zajimcy hač do 31. julija na internetnej stronje www.ausbildungsass.de, hdźež su dalše informacije.

Přirodny rěčny rum

Freitag, 14. Juli 2017 geschrieben von:
Wšudźe wone su, dźěći, kotrež zwonka swojeje wsy abo města serbsku rěč nałožuja. Jeno słuchać na nje dyrbiš. Tak hižo časćišo słyšach, zo před Budyskej lodarnju wuradźuja, kotru družinu sej popřeja. Tež w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje­ a w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy dźěći serbsce rěča. W Stróžanskim Domje tysac hatow słyšach dźěći mjez sobu serbować, a to cyle wšědny dźeń. Dyrbiš jeno z wotewrjenymaj wušomaj po kraju chodźić, potom tele drohotne wokomiki dožiwiš. Tuž je derje, zo Serbja, skutkowacy w skerje němskich zarjadnišćach, na wědomje bjeru, zo dźěći tež w mjeztym němskorěčnej wokolinje serbšćinu wužiwaja, kaž při Němskopazličanskim haće. Derje tež je, zo kubłarjo njeposrědnje reaguja, zwěsćiwši, zo je mjez dźěćimi serbskorěčne. Tak so cyle přirodnje nowe serbskorěčne rumy tworja resp. stare wožiwja. Milenka Rječcyna

Zajimcy tež z dalšich kónčin

Donnerstag, 13. Juli 2017 geschrieben von:

Budyski Rěčny centrum WITAJ poskića dale rěčne kursy za dorosćenych a dźěći. Ličba přizjewjenjow, wosebje na­stupajo poskitk za předšulske dźěći, je dźeń­ a wjetša.

Pančicy-Kukow/Budyšin (SN/MiR). W Pan­čicach-Kukowje kaž tež w Budyšinje zahaji Rěčny centrum WITAJ 21. awgusta dalšej kursaj serbšćiny. Zo wotmějetej so poskitkaj samsny dźeń, a to stajnje póndźelu, je připad. Wšako sej nawodźa dźeń wuzwola, na kotrymž chcedźa wuwučować. W Budyšinje wotměje so poskitk w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje, w Pančicach-Kukowje w Šuli Ćišinskeho.

Programy zmóžnić

Donnerstag, 06. Juli 2017 geschrieben von:
Rucy wupřestrěwajo pytaja wjesne cyłki při nastajenju programa swojich swjedźenjow přeco zaso za rjanymi a zapłaćomnymi programowymi dypkami. Ruce wupřestrěwajo pak pytaja tež hudźbne šule za swojich chowancow terminy, hdźež móhli w programje sobu skutkować. Wšako hudźa woni jako solisća, hraja tež w instrumentalnych skupinach a přewodźeja spěwarjow. Tak njeje to jenož klasiska hudźba. Na Wojerowskej hudźbnej šuli na přikład su jara na tym zajimowani, so nowym a modernišim hudźbnym směram wotewrěć. Nimo wutwara popu­larneho chóra mysla tam na to, přichodnje tež DJjow, househudźbu a dalše stile bóle spěchować. Štó móhł terminy a wustupy koordinować? Njebychu to hišće bóle­ sobudźěłaćerjo měšćanskich a druhich informacijow činić móhli a ći, kotrychž w zarjadnistwach za kulturu płaća?­ ­Měrćin Weclich

„Kurić so“ je dewiza

Mittwoch, 05. Juli 2017 geschrieben von:
Za přirodne kultury ma kurjenje wosebity wuznam. Wone słuži ritualiće, spiritualiće a nabožnosći. Zhromadnje kurjo wuwiwaja ludźo často wizije abo zwuraznjeja, zo ma so při rozrisanju konfliktow měrliwje postupować. Hač pak tyje „kurjenje“ serbskim młodostnym, kotřiž tež rady cigaretku do ruki bjeru, runje tajkemu duchownemu rozwiwanju? To maja woni přichodne tydźenje dopokazać. Domowina je tysac eurow dóstała a chce je wužiwać za projekty, kotrež maja tomu słužić, serbske młodźinske cyłki skrućić a syće mjez serbskimi młodostnymi wutworić. Hač wusměrjeja swoje ideje na kulturu, stawizny, sport abo druhe wobłuki, na wulku abo mało ličbu wobdźělnikow, njeje­ wažne. Sobuskutkowanje je dobrowólne. Lubi młodostni, dajće tuž swojemu duchej so kurić! Sym wćipna, hdźe kur měrliweje inspiracije młodźiny přichodne dny k njebju stupa. Milenka Rječcyna

Serbski gymnazij Budyšin

Donnerstag, 29. Juni 2017 geschrieben von:
Martin Birke, Stephanie Bjeńšec, Nadja Brězanec, Alexandra Buck, Sarah Bulankec, Matej Cyž, Lukas Dils, Elisa Förster, Franz Golchert, Adrian Göthe, Nina Grums, Tadej Handrik, Józef Hantuš, William Hartmann, Oskar Hawš, Jessica Hetschick, Karl Hettasch, Herta-Charlotte Janotte, Katharina Kaufmann, Richard Kiesewetter, Johannes Krahl, Katka Krygarjec, Madlenka Kubańkec, Magdalena Lattner, Raphael Liedtke, Michelle Lieschke, Matej Mark, Lisa Marko, Lydija Matikec, Marie-Luise Matješkec, Luisa Nawkec, Janka Paulikec, Lukaš Pjech, Katka Pöpelec, Anna Richter, Juline Rodig, Toni Rudolph, Tanja Šeferec, Lucija Smolic, Alena Šołćic, Alojs Šołta, Tadej Špitank, Janek Süß, Annelie Doreen Tschemmer, Swenja Wowčerjec, Uta Wowčerkec, Emma Wuschick, Gloria Žurec, Jamila Žurec Foto: Feliks Haza

Anzeige