Wotewrjene durje a małe wiki

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:
Swój lětuši dźeń wotewrjenych duri zwjazaja jutře, pjatk, wot 16 do 18 hodź. w pěstowarni „Lutki“ na Horach pola Wojerec z małymi adwentnymi wikami. Tak budu wopytowarjo hromadźe z dźěćimi paslić, poprjančki pjec a při tomboli swoje zbožo spytać móc. Nimo dalšich překwapjenjow chce tež rumpodich skrótka pohladać přińć. Dźěći tak mjenowaneje dino-skupiny so wosebje wjesela. Tule wone z kubłarku­ Martinu Halinej poprjančki pjeku, kotrež chcedźa w adwentnej kofe­jowni po­skićeć. Foto: Ulrike Herzger

Studenća zarjadej list pisali

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Studenća serbšćiny za wučerstwo su so z listom na Choćebuski statny šulski zarjad wobroćili, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Pozadk su jich wočakowanja, zo móhli wot noweho šulskeho lěta klětu w februarje na Choće­buskim Denjoserbskim gymnaziju swój referendariat zahajić, wšako su serbscy wučerjo nuznje trěbni.

K tomu pak prawdźepodobnje njedóńdźe, byrnjež młodostni swój studij w Lipsku wuspěšnje zakónčili. Podłožki za próstwu wo referendarske městno su mjenujcy ministerstwu přepozdźe předleželi. Přičina toho je, zo njebě Lipšćanska uniwersita masterske wopisma po­trjechenych studentow w prawym času wustajiła, kaž awtorka lista a studentka Colette Schampatisowa rozłoži.

Rada za serbske naležnosće Braniborskeje chce so nětko nadrobnje z naležnosću zaběrać a studentam pomhać. Palacu temu su mjeztym na dnjowy porjad přichodneho posedźenja poradźowanskeho gremija 29. nowembra w Podstupimje přiwzali.

Plon ma so stać maskotka

Mittwoch, 23. November 2016 geschrieben von:

Projekt wo bajach wjedźe dźěći do Hórnikečanskeje energijoweje fabriki

Bohatosć łužiskeje krajiny na starych bajach bě Energijowej fabrice w Hórnikecach přičina so hłubšo ze serbskej powěsćowej postawu, z plonom/zmijom zaběrać. Tón ma so stać maskotka industrijoweho muzeja.

Přewšo poradźeny dźeń wotewrjenych duri

Donnerstag, 17. November 2016 geschrieben von:

Nowa forma dnja wotewrjenych duri w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje je so radźiła. Po­srědkować přichodnym šulerjam a jich staršim informacije wo wuknjenju a wuwučowanju bě prawy rozsud.

Z kucharjom Wjelbika warili

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:

Ralbičanscy šulerjo su dźensa dopokazali, zo su dobri kucharjo

Ralbicy (SN/MiR). 22 šulerjow 5. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule su dźensa dopołdnja z Tomašom Lukašom warili. Namjet kucharja Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ předstajenje swojeje knihi „Warić z Tomašom“ z wubědźowanjom zwjazać, bě w serbskich šulach wulku zahoritosć zbudźiło. 13 požadanjow ze wšelakich šulow běchu do LND dóšli. Ralbičanscy šulerjo su prěnje myto, a z tym zhromadne hodźiny z Tomašom Lukašom dobyli. „Chcu šulerjam pokazać, zo móžeš při warjenju być jara kreatiwny. Recept hodźi so po potrjebje a přidawkach změnić“, wón rozłožuje. Warili su dźensa zhromadnje jabłučkowe koleska, ragou fin a šokolodźane brownije. „Sam warić je něšto hinaše hač sej něhdźe něšto kupić, štož słuša do wobłuka fastfood“, wón zwěsća. „Naši šulerjo su doma warili, wšelake recepty wuspytali a je fotografowali. Dale su zdźěłali kucharski ABC a nastał je wosebity spěw za wubědźowanje“, rjekny wučerka za serbšćinu Jana Bětnarjowa.

Mała chwalba

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:
Nětko pak sym wćipna na to, kotre wuměłske wudźěłki budu wot 9. decembra w Budyskim Serbskim muzeju pod hesłom­ „Krabat“ wustajene. Wšako běch wobkedźbowała, kak młodostni w Kamjentnym domje swoje grafitije koncipuja, a wobhladach sej wustajeńcu jich dźěłow. Po mojim měnjenju měli wšitke grafitije w muzeju wustajeć. Hač pak so to zmóžni? Wšako prócuje so dalše něhdźe 130 poskitkow wo to. Najlěpše chce jury přichodnu wutoru wuzwolić. Zjawnje znaći pak budu dobyćerjo drje hakle na wotewrjenju wustajeńcy. Derje, zo je telko idejow z Wojerowskeje a Kamjenskeje župy pódla kaž tež serbskich gymnaziastow. Hdźe pak su wobdźělnicy ze serbskeje zakładneje a dalšich zakładnych šulow Budyskeje kónčiny? Jeničke přinoški wottam su te Wulko­dubrawskich šulerjow. Hižo to wšak je mytowanjahódne,­ znajmjeńša z małej chwalbu­ w SN. Milenka Rječcyna

Małowjelkowske šulske stawizny předstajił

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Mały Wjelkow mnozy w prěnim rjedźe ze Serbskej rozšěrjenej wyšej šulu a jeje internatom zwjazuja. Helmfried Klotke je njedawno w Budyšinje zwěsćił: Mały Wjelkow ma 250lětne šulske stawizny.

Šulski system hinašeho razu dožiwili

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ­ Michaela Hrjehorjowa a Manuela Smolina z Budyšina kaž tež Katrin Šwjelina z Choćebuza přebywachu wot wutory hač do dźensnišeho w danskim Sønderborgu. Zwjazk němskich Sewjeroschleswigčanow bě je we wobłuku tam wotměwaceho so Serbskeho lěta přeprosył.

Sønderborg (SN/CoR). Rěčne koncepty za wobchowanje a dalewuwiće serbšćiny w Delnjej a Hornjej Łužicy su tři sobudźěłaćerki RCW zawčerawšim něhdźe 30 přisłušnikam němskeje mjeńšiny w Danskej předstajili. Wuměna nazhonjenjow steješe po tym w srjedźišću rozmołwy, hdźež su tež na rozdźělne wuměnjenja na šulskim, politiskim a financnym polu pokazali.

Gymnaziasća redakciju wopytali

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:
We wobłuku projekta wučby serbšćiny su so šulerjo rjadownje 92 Budyskeho Serbskeho gymnazija z wučerjom Metodom Šołtu dźensa w redakciji našeho wječornika wo tym wobhonili, kak wšě­dna nowina nastawa. To rozłoži jim šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer. Woni njezbližichu sej jenož redakciske wotběhi, ale skrućichu zdobom swoju wědu wo stawiznach serbskeho nowinarstwa kaž tež wo tym, na kotre wašnje bu nowina do kompjuteroweje doby produkowana. Foto: Axel Arlt

Wažne je ze sobu rěčeć

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

Rozmołwne koło z Bosćijom Handrikom starosće pokazało

Chrósćicy (SN). Rěčna hodźina za staršich pola Bosćija Handrika njeje wšědna wěc, wosebje nic w tym, zo maja wjacori zajimcy w samsnym času składnosć so z nim rozmołwjeć. Na fachowym dnju 2plus „Za perspektiwami pytać“ zańdźenu sobotu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ pak bě za to dobra přiležnosć.

Koordinator za serbske naležnosće w regionalnym zarjedźe Sakskeje kubłanskeje agentury Budyšin (SBAB) staješe so prašenjam. Do toho bě wón předewšěm z pomocu medijow a we wosobinskich rozmołwach staršich prosył na zarjadowanje přińć. Wužili běchu rědku składnosć doskónčnje předewšěm serbscy wučerjo kaž tež zastupjerjo Domowiny, kotřiž wužiwachu fachowy dźeń za dalekubłanje. Wjetšina z nich njezastupowaše w tym padźe jenož powołanske zajimy. Wšako su sami starši resp. wowka abo dźěd a maja tak tež wosobinski poměr ke konceptej 2plus a jeho nałožowanju na šulach.

Staršich sylnišo zapřijeć

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.