Internetnje wuspěšni

Mittwoch, 04. Januar 2017 geschrieben von:
Takle abo tež hinak móhło rěkać, hdyž čitamy dźensa často wo crowdfunding-projektach. Nó haj w tym padźe je wšojedne, w kotrej rěči wo pjenjezy wabja – hač serbsce, němsce abo jendźelsce. Wažne skónčnje je, trěbne srědki nazběrać a ideju zwoprawdźić. Skerje prawje, zo činja to jendźelsce – tak móža zajimcy po wšěm swěće zhonić, wo čim sej ludźo hłójčku łamaja. Prawje tuž, zo je so Kulowska Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ na te wašnje zmužiła nowy kompjuterowy kabinet sobu financować. Wuspěchej dopomhała je bjezdwěla internetna strona www.99funken.de. Z njej wšak su wosebje na jednotliwy region wusměrjene ideje a jich iniciatorow narěčeli. A tak žnějachu wuspěch. Mjez 127 podpěraćelemi bě něhdyši šuler, kiž je 500 eurow přepokazał. Akciju podpěrali su tež mnozy, kotřiž hižo we Łužicy njebydla. A to dźakowano crowdfundingej. Derje­ tak! Milenka Rječcyna

Na olympiadu

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:
Drježdźany (SN/MiR). Na finalu lětušeje šulerskeje olympiady geografije wobdźěla so šulerjo 7. a 10. lětnika Wyšeje šule Łaz, Ewangelskeje wyšeje šule Bukecy, Scultetusoweje wyšeje šule Zhorjelc a 1. wyšeje šule Kamjenc. Tole zdźěli rěčnica regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury Budyšin Angela Ruscher na naprašowanje SN. Wubědźowanje zhladuje lětsa na rekord. W jeho wobłuku zličichu 18 855 wobdźělnikow z 229 wyšich šulow. Po tradiciji je prěni štwórtk noweho lěta finale. 30 najlěpšich šulerjow zetka so tuž 5. januara 2017 w rumnosćach Drježdźanskeje Industrijoweje a wikowanskeje komory. Na najlěpšich šesćoch čakaja atraktiwne myta, zdźěli Sakske ministerstwo za kultus. Šulerjo maja dopokazać kompleksnu geografisku wědu, topografiske znajomosće a powšitkownu wědu wo geografiji. Prěni schodźenk wotmě so w lěću pod nawodom fachowych wučerjow na wotpowědnych kubłanišćach a nazymu na regionalnej runinje. Přichodny štwórtk zetkaja so nětko najlěpši z agenturow Drježdźany, Budyšin, Lipsk, Kamjenica a Šwikawa k 4. schodźenkej olympiady.

Z widom na stawizny do přichoda hladać

Donnerstag, 29. Dezember 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN/MiR). Nawodnica Šule za delnjoserbsku­ rěč a kulturu Choćebuz Marja Elikowska-Winklerowa chce stawizny kursow delnjoserbšćiny za dorosćenych dale přeslědźić. Před 65 lětmi bě so prěni tajki kurs wotměł, wot 12. do 18. februara 1951 w błótowskich Bórkowach. „Mam tónle jubilej, kotryž smy mjeńšeho razu w Choćebuzu woswjećili, za wosebity“, rjekny Elikowska-Winklerowa na naprašowanje Serbskich Nowin. „Při wuwiwanju wosebiteho dźěłoweho materiala móžach nazhonić, zo wobsteji dale zajim na kursach­ del­njoserbskeje rěče, tež mjez młodymi dorosćenymi.“­ Přichodnje chce wona w rozmołwach z ludźimi na wsach dalše zajimawostki wo stawiznach wuwučo­wanja delnjoserbšćiny w tym wobłuku wuslědźić­ a dokumentować.

Wutrajnosć prašana

Donnerstag, 29. Dezember 2016 geschrieben von:
Angažement so wudani. Derje tuž, zo zhladuje nawodnica Choćebuskeje Šule za Delnjoserbsku rěč a kulturu Marja Elikowska-Winklerowa na pozitiwne wuwiće, wosebje nastupajo financielne wuhotowanje zarjadowanjow a projektow kubłanišća. Wosebje dźakowano jeje wobstajnemu wabjenju ma kubłanišćo spě- chowarjow, kotřiž rěčnu šulu swěru podpěruja. Na jednym boku su to zarjady a towarstwa, mjez nimi Załožba za serbski lud a Domowina, kotrež personalne kóšty a wudawki, kaž honorary za referentow zarunaja. Na tamnym boku so ludźo, kotřiž na kursach a na ekskursijach wobdźěleja abo z dobrej radu resp. z kreatiwnymi namjetami poskitk kubłanišća woboha­ćeja. Facit: Štóž chce podpěru měć, zo by swoje ideje zwoprawdźić móhł, njesmě we wabjenju za nje popušćić, tež hdyž so kóžde durje hnydom njewotewru. Prašana je wutrajnosć. Milenka Rječcyna

Dźak za wotmołwy

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:
Skónčnje je zaso tak daloko. Skónčnje swjećimy hody. W kruhu swójby a přećelow budźe chwile wróćo zhladować a nowe ideje rodźić. Jako redaktorojo našeho wječornika dopominamy so runje tele dny do hód na lěto 2016, na mnohe terminy, rozmołwy a zetkanja z našimi čitarjemi a partnerami. Wosebje wažne nam bě runje zašłe dny zhonić wot institucijow, zarjadnišćow, předewzaćow a towarstwow, što su wone w nachilacym so lěće docpěli, kotre přeća su so jim spjelnili, ale tež, hdźe su prašenja njewotmołwjene wostali. Smy naprašowanja rozesłali a wjele telefonowali. Zdobom chcychmy zhonić, kotre mysle přewodźeja ludźi do noweho lěta. Tym, kotřiž su w dohodownym času wotmoł­wili, słuša tule wosebity dźak. Runje w adwen­tnym času dźě je derje, měć chwile za druhich. A tajku su sej mnozy naši partnerojo brali, na kóncu za was, lubi čitarjo SN. Milenka Rječcyna

RCW ma dale tójšto nadawkow

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:

Choćebuska wotnožka Rěčneho centruma WITAJ chce klětu dalšich zajimcow za swoje zarjadowanja zdobyć, wosebje młodostnych, kubłarjow a wučerjow.

Choćebuz (SN/MiR). Na Choćebuski RCW čaka přichodne lěto cyły rjad naročnych nadawkow. Mjez druhim nastanu tam dalše nowe wučbne srědki, husto w ko-operaciji z dźěłanišćom ABC. „Přichodnje ma wuńć gramatiska přiručka. Wažne tež je, zestajeć wučbnicy za wuknjenje delnjoserbšćiny jako cuza rěč“, rozłožuje nawoda zarjadnišća dr. Viktor Zakar. „Dalši tajki projekt je wuwić nowu fiblu, dźěłowu knihu k alfabetizowanju w delnjoserbskej rěči.“ Dale a bóle starać chcedźa so sobudźěłaćerjo RCW wo to, serbsku bilingualnu wučbu a wučbu serbšćiny jako cuzu rěč na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju a na zakładnych šulach sylnić.

Honorarnaj profesoraj

Donnerstag, 22. Dezember 2016 geschrieben von:
Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je dźesać nimopowołansce skutkowacym docentam­ Sakskeje powołanskeje akade­mije titul „honorarneho profesora“ spožčiło. Z počesćenjom chcedźa hód­noćić wukon docentow, kotřiž so hižo dołhi čas na wusahowace wašnje we wuwučowanju a w gremijach akademije angažuja. Mjez wuznamjenjenymi staj dr.-ing. Wulf-Dietrich Hertel a dr.-ing. Jürgen Joswig z Budyskeje statneje powołanskeje akademije. Ministerka za wědomosć dr. Eva-Maria Stange (SPD) podšmórny wysoku kwalitu wukubłanja na Budyskim kubłanišću.

Přiručka k hotowanju serbskeje drasty wušła

Mittwoch, 21. Dezember 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). Rěčny centrum WITAJ je wudał zešiwk k hotowanju serbskeje narodneje drasty. Dwurěčnje su w nim jednotliwe kroki woblěkanja swjedźenskeje drasty katolskich Serbowkow wopiso­wane. K tomu podate su wulke fota. Darmotny zešiwk słuži jako dalekubłanski material kubłarkam, wučerkam a wšě dalšim zajimčam-hotowańčam. Dóstanjeće jón w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Róžeńčanskim drastowym wobchodźe.

Połni zaćišćow so z Waliziskeje nawróćili

Donnerstag, 15. Dezember 2016 geschrieben von:
Cardiff (SN/MiR). Kubłansku jězbu do Waliziskeje je dźesać Serbow k tomu wužiło, so wo spěchowanju walizišćiny informować. Organizowała je zajězd městopředsydka Domowiny Judith Wałdźic. „Najzajimawše běše wustupowanje Walizičanow a kak woni projekty a iniciatiwy přesadźa a z kotrym pozitiwnym nastajenjom. Zahoriło je mje jich nastajenje, přiwšěm woměrje postupować a njedźěłać po principje, zo dyrbi wšitko być w krótkim času zwoprawdźene“, wona rozłoži. Wědomostna sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ dr. Madlena Norbergowa zwěsći: „We Waliziskej měrja so wšitcy zhromadnje na jedyn zaměr. A tón je nałožowanje walizišćiny. K tomu tworja so wšelake rěčne rumy, tuchwilu wosebje za młodostnych. Wažne je jim wšudźe a z kóždym, kiž walizisce móže, tak rěčeć.“ Direktor Załožby za serbski lud Jan Budar praji: „Wšitke naprawy, kotrež so tam k spěchowanju walizišćiny přewjeduja, so jara profesionelnje, wosebje z pomocu wědomostnikow přewodźuja. Wone so stajnje a zaso ewaluěruja. Wosebje překwapiło mje je, zo maja bohate marketingowe naprawy.

Publikumej posměwk do mjezwoča skuzłali

Mittwoch, 14. Dezember 2016 geschrieben von:

Wotrow (jb/SN). Kóžde druhe lěto nazwučuja wuknjacy Šule Ćišinskeho Pančicy-Kukow adwentny koncert, zo bychu jón krótko do hód staršim, wowkam a dźě­dam, bratram a sotram kaž tež dalšim přiwuznym předstajili. Runja zašłym razam přewjedźechu tónle koncert minjenu njedźelu we Wotrowskej cyrkwi. Mnozy šulerjo a swójbni su přichwatali, a tak bě Boži dom kopaty połny.­

Anzeige