Z Donbasa k Serbam

Mittwoch, 12. Oktober 2016 geschrieben von:

Husto jewi so jeje mjeno jako fotoawtorka w SN, dźe-li wo nowostki serbskich studentow w Lipsku a tamnišeho Instituta za sorabistiku. Štó pak je Liza Stefanova, kotraž skutkuje tam z poprawnym mjenom Ielyzaveta Stefanova jako wě­domostna sobudźěłaćerka a přirunuje w doktorskim dźěle Łužicu jako brunicowy rewěr z Donbasom a Waliziskej?

Wotrostła je dźensa 26lětna w měsće Łuhansku w ukrainskej wuhlowej a industrijowej kónčinje Donbasa na ruskej mjezy – dźensa wójnski region, hdźež 2014 konflikt mjez woběmaj krajomaj eskalěrowaše. „Nětko wšitcy powědaja, zo so tam jenož rusce rěči. To pak njetrjechi. Moja maćeršćina je rušćina, smy pak wšitcy w šuli ukrainsce čitali, so roz­mołwjeli a tež rady rockowu hudźbu w ukra­inskej rěči poskali. Moji sobušulerjo, přećeljo a pozdźišo tež komolitonojo njeběchu jenož Ukrainjenjo abo Rusojo, ale tež Gruzinjenjo, Armenjenjo abo Turkojo“, powěda młoda žona.

Zajim tež zwonka Łužicy

Dienstag, 11. Oktober 2016 geschrieben von:

Online-poskitk Rěčneho centruma WITAJ (RCW) www.sprachzertifikat-sorbisch.de je wuspěšny. Tole dopokazuja pruwowanja za rěčny certifikat hornjoserbšćiny kaž tež delnjoserbšćiny.

Koćina (aha/SN). Mjeztym sedmy raz pospochi je Koćinski zawod Krabatowy mlokowy swět ze swojim agilnym jednaćelom Tobiasom Kockertom składnostnje Kulowskeje kermuše dźakny žnjenski swjedźeń wuhotował, kiž bu tónraz wot Kulowskeho fararja Gabriša Nawki ze žohnowanjom zahajeny.

Wědomosć pyta za wěrnosću

Donnerstag, 06. Oktober 2016 geschrieben von:

Konrada Zusowy seminar namołwja k rozmyslowanju

Wojerecy (AK/SN). Wunamakar kompjutera, twarski inženjer, předewzaćel a moler Konrad Zuse (1910–1995) zamóže tež dźensa šulerjow inspirować. „Wědomosć rěka za wěrnosću pytać. Wažne je wćipny być, analyzować, zwiski spóznać a so za temami prašeć“, potwjerdźa 70lětny syn Konrada Zuse, prof. Horst Zuse.

Něhdyši docent za praktisku informatiku a elektrotechniku na Choćebuskej Wysokej šuli Łužica a Berlinskej techniskej uniwersiće Horst Zuse je so minjeny pjatk na zahajenju 10. Konrada Zusoweho seminara na Wojerowskich šulerjow wobroćił. 44 młodostnych 10. a 11. lětnika z třoch tamnišich gymnazijow so na zarjadowanju we wobydlerskim centrumje Piwarska 1 wobdźěli. Organizowali běchu je Łužiski technologiski centrum Łuty a mnozy partnerojo. „Chcemy šulerjam skutkowanje a tworjenje Konrada Zusy zbližić, jich na powołanje a studij přihotować a jim orientaciju wolóžić“, rjekny sobuorganizator Frank Zörner z technologiskeho centruma.

Digitalnje wuknyć

Mittwoch, 05. Oktober 2016 geschrieben von:

Štóž chce dźensa serbšćinu nawuknyć, ma wjacore móžnosće. To su na jednym boku priwatne kruhi, w kotrychž sej krok po kroku rěčne kmanosće přiswoješ. Poskićeja pak so tež rěčne kursy po klasiskim modelu, kaž přewjeduja je Rěčny centrum WITAJ a Budyska ludowa uniwersita. Ta ma w swojim programje za zymski semester dwaj kursaj, jedyn dalewjeducy, tamny je konwersaciski. Dalša składnosć je internet.­ Za to je minjeny čas předewšěm rěčny centrum poskitki zdźěłał.

Je wočiwidne, zo kursy po klasiskim modelu woteběraja. Na čim drje to zaleži? Bjezdwěla na poskitkach z digitalneho swěta. Tajkile přikład je app „Serbsce lochko“ z Rěčneho centruma WITAJ. Mjeztym su tam tež prěnich zajimcow pruwowali, kotřiž spjelnichu nadawki w interneće po europskim referencnym ramiku a złožichu tak rěčny certifikat w hornjo- abo delnjoserbšćinje. Milenka Rječcyna

Inwesticijana dobro dźěći

Dienstag, 04. Oktober 2016 geschrieben von:

W „Chróšćan kołću“ knježi wot dźensnišeho čiłe žiwjenje. Dźěći wot žłobikoweje hač do předšulskeje staroby wotkrywaja sej swój nowy domicil. Njedźelu su nowotwar poswjećili a wotewrěli.

Nowe ideje za rěčne kursy

Dienstag, 04. Oktober 2016 geschrieben von:

Kursy delnjoserbšćiny za kubłarki a kubłarjow přewjedu přichodnje po nowym rjadowanju. Za to je Choćebuski wotrjad Rěčneho centruma WITAJ nowe­ ideje wuwił.

Choćebuz (SN/MiR). Kubłarki w pěstowarnjach a hortach chcedźa so na polu delnjoserbšćiny dale kubłać. Tole dopokazuje přizjewjenska lisćina za poskitk Choćebuskeho wotrjada RCW. „Mějachmy 32 přizjewjenjow, a to je wo tójšto wjace, hač běchmy wočakowali“, praji nawoda zarjadnišća dr. Viktor Zakar. Wobdźělnicy kubłaja dźěći w Bórkowach, Mosće,­ Wětošowje, Žylowje, Choćebuzu a w dalšich delnjołužiskich komunach.

Z literaturu a hudźbu na slědach Jurja Brězana

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:

Składnostnje 100. posmjertnych narodnin Jurja Brězana wotmě so lětsa tójšto zarjadowanjow. Štož je Worklečanska wyša šula wčera organizowała, so wot nich jara přijomnje wotzběhowaše.

Worklecy (SN/MWj). Basnje, wurězki z powědančkow a dźiwadłoweje hry kaž tež hudźba bjez wulkeje techniki bě měšeńca, z kotrejž su holcy a hólcy Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“, jich wučerki a wučerjo kaž tež horstka wjesnjanow wčera na lětuše stote posmjertne narodniny Jurja Brězana spominali. Při tym so we woprawdźitym zmysle na slědy spisowaćela podachu.

Jubilej raz hinak

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:
Štož su sej we Worklečanskej Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ jako přinošk k lětušim stoćinam Jurja Brězana wumyslili, je so wčera bjez prašenja jako wulkotna ideja wopokazało. Woprawdźe po tych šćežkach kročić, po kotrychž je tež spisowaćel šoł, při pućiku wot Handrikec hata do Hornjeho Hajnka słyšeć, kak Stara­ Jančowa na nuzniku pólcaja knorje ma, a na zahrodźe Brězanoweho domu na wot šulerjow samospisany serbski spěw słuchać bě prosće originelne. Za to njetrjebaš wjele techniki, ale skerje angažowanych wučerjow, kotřiž zamóža šulerjow pohonjeć a zahorić. Mi znajmjeńša je so wčerawši wječor runje tak lubił kaž tamnym wopytowarjam, kaž bě to z rozmołwow wusłyšeć. Škoda, zo běchu to hač na wuwzaća wučerjo a šulerjo a jenož mólička horstka Worklečanow. Wšitcy druzy su zawěrno zajimawe a zabawne hodźinki skomdźili. Marian Wjeńka

Hišće jónu: cuze słowa

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:

W zańdźenej „Minuće serbšćiny“ zaběrachmy so z někotrymi typami substantiwow cuzeho pochada, kotrež maja za našu rěč njezwučene wukóncy a nači­njeja nam tohodla ćeže při deklinaciji. Dźensa chcemy so dalšim tajkim typam wěnować.

Anzeige