Pruwowanje rěčnych kmanosćow po zhromadnym europskim referencnym wobłuku za rěče je instrument Europskeje unije. Z nim nabywaja wosebje małe rěče wyšu hódnotu.

Dwurěčne kubłanje rozłožene

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

Posrědkowanje serbskeje rěče tema zeńdźenja fachowcow

Budyšin (SN/MiR). Hódne dopóznaća měješe wutoru w Budyšinje přirada ekspertow, kotřiž steja krajnemu zarjadnišću susodne rěče (LaNa) poboku za to, kak konsekwentnje so serbšćina posrědkuje. Zo bě so skupina fachowcow, mjez kotrymiž je nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa, runje tam zešła, měješe swoju přičinu. Přitomni chcychu zhonić, kak so w serbskorěčnym rumje přechod, wosebje při posrědkowanju rěčow mjez pěstowarnju a zakładnej šulu wotměwa. „To je lětuša će­žišćowa tema při našim dźěle“, tak na­wodnica LaNa dr. Regina Gellrichowa. Předsyda Domowiny Dawid Statnik postrowi wčera přitomnych w štyrjoch rěčach: serbsce, němsce, pólsce a čěsce. Budyski financny měšćanosta dr. Robert Böhmer zapřija do swojich słowow serbske stawizny města. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa rysowaše z pomocu kartow, ličbow a faktow, hdźe so tuchwilu w dwurěčnej Łužicy wšudźe w dźěćacych dnjowych přebywanišćach kaž tež na zakładnych a dalšich šulach serbsce rěči a wuwučuje.

Pjenjezy za cirkus hromadźili

Dienstag, 12. April 2016 geschrieben von:
Wosebity sponsorowy běh wotměchu wčera na sportnišću w Radworju. We wobłuku šula čini cirkus, wojowachu šulerjo zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo pjenježny­ dar sponsorow, kotrehož běchu sej sami w přiwuznistwje abo přećelstwje wuzwolili. Za kóžde běžane koło wokoło sportnišća dósta šuler wotpowědny pjenjez darićela. Wosebitu akciju běchu sej wučerki zakładneje šule wumyslili, dokelž su wudawki za šulerjow za cirkusowy projekt jara wulke. Foto: Werner Müller

Awtorka čestny hósć w jury

Montag, 11. April 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN/MiR). Mjeztym 12. čitanske wubědźowanje Rěčneho centruma WITAJ­ staj dobyłoj Filip Budar z Budyšina a Marlene Wjacławkec z Chelna. Mjez 22 wobdźělnikami, kotřiž běchu so sobotu w Budyskej Smolerjec kniharni k wurisanju zešli, běše 17 holcow a pjeć hólcow. Wšitcy su šulerjo 3. lětnika jedneje serbskeje zakładneje šule abo kubłanišća ze serbskej­ wučbu. Filip Budar pochadźa ze serbskeje swójby a wuknje na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurj Chěžka“. Marlene Wjacławkec chodźi na Radworsku zakładnu šulu „Dr. Marja Grólmusec“ a wuknje tam serbsce po koncepciji 2plus. Mjez maćernorěčnymi šulerjemi běchu čitacy ze serbskich šulow Wor­klecy, Chrósćicy, Ralbicy, Pančicy-Kukow a Radwor. Z Wojerowskeje šule „Při worjole“, z Budyskeje serbskeje a Slepjan­skeje přińdźechu maćernorěčni kaž tež 2plus-šulerjo. W swojich witanskich słowach skedźbni nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa na lětuše stoćiny wurjadneho serbskeho awtora Jurja Brězana a na to, zo je tójšto knihow za dźěći spisał. Potom čitachu šulerjo ze swojeje najlubšeje knihi.

Konsekwentnje serbuja

Mittwoch, 06. April 2016 geschrieben von:

Hanka Smolic a Michał Wowčer wulce překwapjenaj byłoj

Hanka Smolic a Michał Wowčer studujetaj na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity wučerstwo. Wobaj swój studij lětsa zakónčitaj. W jutrownym tydźenju wuwučowaštaj wonaj dźěći w starobje sydom do dźesać lět w serbskej rěči. Projekt Rěčneho centruma WITAJ bě wusměrjeny na zajimcow ze serbskim swójbnym abo rěčnym pozadkom, kotřiž bydla zwonka serbskeho sydlenskeho ruma. Milenka Rječcyna je so ze studentomaj rozmołwjała.

Što je Waju w běhu tohole tydźenja naj­bóle překwapiło.

M. Wowčer: Česću sej staršich a jich prócu, swojim dźěćom serbsku rěč po­srědkować. Woni doma konsekwentnje z dźěćimi serbuja, tež zwonka serbskeje Łužicy. To smój we wučbje pytnyłoj.

H. Smolic: Wjetšina wobdźělnikow derje serbsce rěči, ći tamni wšitko rozumja. Tak njebě wuwučowanje ćežke. Wězo ma kóžde dźěćo hinaše zakłady.

Kotre zaměry staj měłoj a kotre staj zwoprawdźiłoj?

Diktat derje napisali

Mittwoch, 06. April 2016 geschrieben von:

W bibliotece Rěčneho centruma WITAJ na 2. poschodźe Budyskeho Serbskeho domu su słyšeć wjesołe dźěćace hłosy. Wobdźělnicy prěnjeho ferialneho kursa za dźěći w zamołwitosći RCW, njedadźa so tež wot wopyta redaktorki we wučbje a při bjesadźe mylić.

„Das musst du aber dorthin legen“, je němsce słyšeć a hnydom na to serbsce „Dyrbiš to hinak prajić. To rěka: Dyrbiš pak to tam połožić.“ „Ach haj, wodaj.“ Hnydom přeskoči runje hišće němsce rěčacy šuler do serbšćiny. Wšako njeje kóždemu wobdźělnikej na ferialnym kursu RCW samozrozumliwe, wobstajnje serbsce rěčeć. Wšědny wobswět sydom- do dźesaćlětnych dźěći, kotrež so na kursu wobdźěleja, je hewak ryzy němski. Šulerjo 1. do 5. lětnika pochadźeja ze wšelakich kónčin Łužicy, Sakskeje a Němskeje, wottam, hdźež ludźo serbšćinu hewak njenałožuja – na přikład ze Spitzkunnersdorfa, Weinböhla, Drježdźan, Chrostawy, Mülsena, Berlina, haj samo z badensko-württembergskeho Reichenbucha. A tak rěčna kwalita tych, kotřiž serbsce rěča, přewšo překwapja. Druzy so w rěčenju hišće zwučuja, woni pak kóžde serbske słowo rozumja a wotpowědnje němsce wotmołwjeja.

Serbšćina ju wšudźe přewodźa

Mittwoch, 06. April 2016 geschrieben von:

Marija Pěčkec z Brězowki słuša k tym młodostnym, kotřiž su přewažnje z pomocu modelow Witaj a 2plus serbšćinu wuknyli. Marija chodźeše jako dźěćo do Rownjanskeje pěstowarnje „Milenka“. „Tam smy wjele spěwali. Naše kubłarki kładźechu wulku wažnosć na pěstowanje tradicijow.“ Na hornjej łubi w domje swojeje wowki Emmy Brünsch w Rownom je Marija falu za Slepjansku drastu namakała. „Wowka je mi ju rady dała. Chcu sej ju přešić dać a pozdźišo nosyć.“

Wubědźowanje ma zajim budźić

Dienstag, 05. April 2016 geschrieben von:

Lětuše čitanske wubědźowanje za šulerjow 3. lětnika ze serbskich zakładnych šulow resp. zakładnych šulow, kotrež po koncepciji 2plus dźěłaja, budźe přichodnu sobotu w Budyskej Smolerjec kniharni.

Budyšin (SN/MiR). Nawodnica Smolerjec kniharnje Annett Šołćic ma kóždolětne čitanske wubědźowanje za dobru składnosć, za swoje zarjadnišćo wabić. „Zwěsćamy, zo přińdu šulerjo zwjetša jenož hišće we wobłuku šulskeho wopyta abo ze staršimi k nam, tež ći z Budyšina. Tuž móžemy wobdźělnikam čitanskeho wubědźowanja swój poskitk předstajić“, wona rjekny. Dźěći, kotrež chodźa do Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“ w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka, kniharnju porno tomu derje znaja, dokelž ju kóžde lěto wopytuja.

Wuměłcow a dźěći do cyłka wjesć

Montag, 04. April 2016 geschrieben von:

Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska wupisa druhi króć projekt za wuměłcow a dźěćace dnjowe přebywanišća. Wšitke pěstowarnje a horty regiona běchu namołwjene so požadać.

Zhorjelc/Budyšin (SN/MiR). Dwanaće tandemow, wuměłcy a kubłanišća, maja so za projekt „Kita sucht Künstler, Künstler sucht Kita“ we wobłuku kulturneho předewzaća wuměłskeho kubłanja wu­zwolić. Je to zarjadowanje kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Koordinator za kulturne kubłanje Ulf Großmann je sej wěsty: „Tónle projekt ma perspektiwu.“ Hižo loni, po tym zo bě prěni króć za zhromadne dźěło wuměłcow z dźěćimi wabił, je wón rjekł, zo wobsteji móžnosć, ideju dale wjesć a znowa dóstać spěchowanje ze stron sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo.

Zestajenje Dźěćiznaka dožiwili

Freitag, 01. April 2016 geschrieben von:
Wobdźělnicy prěnjeho ferialneho kursa serbšćiny Rěčneho centruma WITAJ wopytachu wčera redakciju Serbskich Nowin. 13 dźěći ze wšelakich kónčin Němskeje, kotřiž doma serbsce wuknu, zajimowachu so za to, kak nastawa dźěćaca přiłoha Dźěćiznak. Sobudźěłaćerka SN Kathrin Spiesec (srjedźa) pokaza šulerjam, kak so fota scanuja a na nowinsku stronu dóstanu. Na kóncu swojeho wopyta zwjeselichu so nad małym darom, wudaćom jutrowneho Dźěćiznaka. Foto: Axel Arlt

Anzeige