Hosćej z Tansanije šulu wopytałoj

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:
Na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor přebywaštaj wčera hosćej z Tansanije. Šulerjo rozjasnichu ewangelskemu fararjej Zakayo Pallangyo a jeho přewodnikej Elirehema Akyoo z južneho distrikta Meru, zo su so hižo wjackróć na pomocnej akciji za tansaniske dźěći wobdźělili. Na wodźenju po kubłanišću rysowachu jimaj dobre wuknjenske wuměnjenja na šuli. Dale pobyštaj hosćej w katolskim dźěćacym domje „Alojs Andricki“ a we wosadnej cyrkwi. Foto: Werner Müller

Dźěći přizjewić

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:
Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale pyta dalše dźěći, kotrež chcedźa w sakskej stolicy na šuli serbšćinu wuknyć. Hač do 13. junija móža starši wotpowědny formular na internetnej stronje towarstwa wupjelnić. Tež starši małych dźěći abo ćěšenkow su prošeni so přizjewić. Wšako dyrbi a chce towarstwo trajnu potrjebu dopokazać. 14. junija mjenujcy změja dalšu rozmołwu z tamnišim regionalnym zarjadom sakskeje kubłanskeje agentury. Ćežišćo wuradźowanja budźe diskusija wo přichodnym prawidłownym wuwučowanju maćernorěčneje wučby serbšćiny w sakskej stolicy. W šulskim lěće 2016/2017 poskića prěni króć popołdniši kurs na 108. zakładnej šuli w měšćanskim dźělu Strěžin, a to we wobjimje jedneje do dweju hodźin wob tydźeń. To ma so dale wjesć, tež hdyž so dopołdniša wučba kruće zakótwi, zdźěli předsyda towarstwa dr. Andreas Kluge. Na wokolnik z lětušeho februara z próstwu, swoje dźěći za wučbu serbšćiny přizjewić, je 23 přizjewjenjow dóšło. Třećina tychle dźěći chodźi hižo do šule. Za přichodne lětniki maja kóždy króć tři do pjeć přizjewjenjow.

Olympiski woheń zapalili

Dienstag, 07. Juni 2016 geschrieben von:
Na dworje Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin su wčera olympiski woheń zapalili. Z chorhoju ćehnjechu dźěći Serbskeje zakładneje šule na dwór, hdźež je šulska nawodnica Annett Natušowa na tónle wosebity projekt witaše. Wšitcy­ šulerjo 1. do 4. lětnika zaběraja so tónle a přichodny tydźeń we wobłuku předmjety přesahowaceje wučby z temu olympiada. Tak přewjedu mjez druhim tež běh­ spon­sorow. Foto: Gabriela Bajtlowa

Njewjedrow zašłych dnjow dla chětro zapusćenu zahrodku Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ Při Worjole su nětko znowa zwosadźeli. Tam maja nětko zaso něhdźe 50 tomatowych, kirbsowych a dalšich rostlin, kotrež je sponsor přewostajił. Dźěl nažnjatych płodow přewostaja pozdźišo šulskemu hortej, tamny dźěl móža sej šulerjo kupić. Foto: Heinz Hirschfeld

Znowa wjace zrěčenjow

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Zahoritosć za rjemjeslnistwo po wšěm zdaću dale přiběra. Tak je so 725 młodych muži a žonow za wukubłanje w rjemjeslniskim powołanju rozsudźiło a wukubłanske zrěčenje w Drježdźanskim komornym wokrjesu podpisało. Cyłkownje je to nětko hižo 106 wjac zajimcow hač loni w samsnym času, štož je přirost 17 procentow. „Zhladujemy pozitiwnje na ličby. Při­wšěm je to jenož mjezystaw, štož nochcemy nadhódnoćić a njemóžemy tuž hišće wodychnyć“, zdźěli hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory dr. Andreas Brzezinski. Tak chcedźa nětko najprjedy raz pozitiwny trend wužiwać a dale zaměrnje zhromadnje ze zawodami, wokrjesnymi rjemjeslnistwami za wukubłanje w rjemjeslniskim powołanju wabić.“

Sobotu, 18. junija, chcedźa zamołwići pod hesłom „rjemjeslnistwo w centrumje“ w Drježdźanskej cityjowej galeriji z něhdźe dwaceći zawodami na wuchodźe Sakskeje a z dalšimi partnerami wukubłanske móžnosće předstajić.

Lětuša jubilejna 10. čitanska nóc Rěč­neho centruma WITAJ a Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła měješe wjace zajimcow hač městnow. 20 šulerjow je wot pjatka na sobotu w Budyskim Dźiwadle­ na hrodźe přenocowało.

Tež serbscy studenća pódla byli

Montag, 06. Juni 2016 geschrieben von:
Tež na lětušim Lipšćanskim měšćanskim swjedźenju běchu Institut za sorabistiku, studentska iniciatiwa ERIU Lipsk a Towarstwo k spěchowanju mjeńšinowych rěčow z wotměnjawym a pisanym programom wobdźělene. Předstajili su jón na jewišću při Mikławšskej cyrkwi. Dźěći móžachu paslić a molować, starši w samsnym času na hudźbu słuchać. Studenća sorabistiki a dalši studenća předstajichu serbšćinu a dalše rěče mjeńšin, kotrež móžeš w Lipsku studować. Foto: Liza Stefanova

Worklecy (SN/MiR). Wosom skupin šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na runje telko stacijow wokoło bliskeho Handrikec hata wjesć běše wčera logistiske wužadanje. Hišće rano běchu wučerjo wahali, hač so na puć po­dadźa. Christina Handrikowa, wotrjad­nica w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za lěsne a krajne planowanje, pak jich změrowa, zo so wuwjedri. A tomu tež tak bě. 98 šulerjow 1. do 4. lětnika z wučer­kami poda so krótko po wosmich na prěnju staciju. Wšitcy běchu na lětuši lěsny dźeń derje přihotowani. Kóžde druhe lěto tajki na šuli zarjaduja. „Chcemy, zo šulerjo swoju domiznu a přirodu lubuja“, rjekny šulska nawodnica Lucija Kuškec, „tajkile dźeń w přirodźe je dobra składnosć, jim wosebite zaćišće posrědkować. Zdobom je to cyle praktiske wašnje wuwučowanja.“

Budyšin (SN/MiR). Lětuši Mjezynarodny dźeń dźěsća bě Ludowemu nakładnistwu Domowina přičina, přeprosyć sej šulerjow Serbskeje zakładneje šule Budyšin. „Zwjetša wšak nowe knihi na našich šulach předstajamy. Tónkróć smy so za premjeru nowostki z pjera Jěwy-Marje Čornakec w našim domje rozsudźili“, rjekny zamołwita za marketing w LND Měrka Mětowa. „Do knihi zapřijaty je samo wumolowanski zešiwk.“ 19 šulerjow rjadownje 3a je sej dźensa z wučerkomaj Reginu Jakubašec a Moniku Kolcowej kniharnju a wotrjad za zhotowjenje wopytało. „Smy so na wopyt derje přihotowali. Hižo dny do toho su šulerjo za słowami, kotrež njeznajachu, w słownikach pytali. Tak su nětko wšitko jara derje zrozumili“, rjekny Regina Jakubašec. Tole zwěsći tež nawodnica kniharnje Annett Šołćic, kotraž je so z dźěćimi wo stawiznach kniharnje kaž tež bohatym a wšelakorym poskitku serbsce rozmołwjała. Wona skedźbni šulerjow na mnohe zarjadowanja za dźěći a dorosćenych, kotrež Smolerjec kniharnja wuhotuje. Při tym wšak tež zhoni, zo znaja młodźi wopytowarjo tójšto serbskich spisowaćelow.

Třo mejscy kralojo na šulomaj

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:
Na sportnišću Budyskeho Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma krónowachu wčera třoch mejskich kralow. Prěni króć běchu so šulerjo 12. a 5. lětnika Serbskeho gymnazija kaž tež 4. lětnik Budyskeje Serbskeje zakładneje šule wo wjeršk meje wubědźowali. Mjez dwanatkarjemi bě Maksimilian Zahrodnik najspěšniši a wuzwoli sej Patriciju Kralec za kralownu, w 5. lětniku staj mejski por Leon Šołta a Janika Koberec, w 4. lětniku Elias Kummer a Sara-Maria Bretschneiderec. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige