Krajna klasa – poslednje koparske wuslědki ze 7./8. měrca 2020

Běła Woda – Weixdorf 2:1 (0:1)

Drježdźanski SC – Wocl Rěčicy 2:2 (2:1)

Oderwitz – Borea Drježdźany 3:4 (1:3)

Großröhrsdorf – Chrósćicy 1:1 (0:0)

Rotacija Drježdźany – Rakecy 5:1 (1:0)

Trjebin – Ćisk 0:0 (0:0)

Laubegast – Drježdźany-Strěžin 1:1 (0:1)

1. Drježdźany Laubegast 14 47 : 18 31

2. TSV Rotacija Drježdź. 14 40 : 16 29

3. SZ Drježdźany-Strěžin 14 36 : 17 29

4. SC Borea Drježdźany 14 35 : 27 25

5. SC Großröhrsdorf 14 19 : 17 22

6. ST Trjebin 14 21 : 26 21

7. VfB Běła Woda 1909 14 21 : 24 20

8. Rakečanske ST 14 29 : 31 16

9. SJ Chrósćicy 14 23 : 27 15

10. Drježdźanski SC 1898 14 20 : 25 15

11. SG Weixdorf 14 22 : 32 13

12. FC Wocl Rěčicy 14 24 : 38 13

13. FSV Oderwitz 02 14 24 : 40 9

14. ST Ćisk 14 17 : 40 5


Što činja koparjo w času bjez treninga a hrow? To chcyše tež sportowy reporter Werner Müller z Radworja wědźeć a je so Benjamina Müllera prašał. ­23lětny za ST Ćisk w krajnej klasy ­kopački šnóruje a wot januara 2015 tam za bulom honi.

Kak so tučasnje fit dźeržiće?

B. Müller: Ja často kolesuju, jogguju a wužiwam móžnosće w našej pincy, zo bych ze wšelakimi nastrojemi muskulaturu a wutrajnosć trenował.

Zwučujeće sam?

Trening pod hołym njebjom nětko zaso móžny

Dienstag, 05. Mai 2020 geschrieben von:

Němski olympiski sportowy zwjazk (DOSB) je w minjenych tydźenjach 10 zasadow zdźěłał, na kotrež dyrbja so sportowče a sportowcy dźeržeć, chcedźa-li nětko wonka trenować. Zasady płaća za wšě sportowe družiny a wosebje towarstwa maja je wobkedźbować. Trenarki a trenarjo wšěch starobnych klasow dyrbja je znać a w přichodźe na to dźiwać, zo předpisy tež dodźerža. Doskónčny rozsud, hač smědźa­ koparki /koparjo, wolejbulistki/wolejbulisća a dalši zaso w mustwach na sportnišćo, pak leži w rukach politikarjow. ­Slědowace prawidła DOSB namjetuje:

1. Wotstawk dźeržeć

Wotstawk znajmjeńša dweju metrow mjez wosobomaj prawdźepodobnosć natyk­njenja z koronawirusom chětro pomjeńša. Dokelž so sportowče a sportowcy hibaja, je tutón wotstawk wulkomyslny. Při zachodźe na sportowe areale njesmědźa žane rynki nastać.

2. Ćělne kontakty zakazane

Sport a pohibowanje dyrbitej bjez kontakta wotběžeć. Ruce sej dawać, so wjesela abo zrudoby dla wobji­mać – toho dyrbja so wšitcy wzdać. Dwuboje, na přikład při kopańcy, su tohorunja zakazane. Tu hodźi so trening jenož indiwidualnje přewjesć.

Po shutdownje a dočasnym kóncu sezony koronawirusa dla je Němski wolejbulowy zwjazk (DVV) zhromadnje z Němskim olympiskim sportowym zwjazkom (DOSB) přechodne prawidła za treningowy kaž tež hrajny wobchad namjetował. Te so wězo na 10 zasadach DOSB orientuja a płaća za kóždu sportowu družinu. Konkretnje za wolejbul su to slědowace:

Prjedy hač so trening, treningowe hry, abo samo dypkowe hry (hač do awgusta na žadyn pad móžne) zahaja, dóstanje kóždy wobdźělnik treninga jónkrótny naprašnik, kotryž ma podpisać, zo je wobsahi, čitał, zrozumił, akceptował a zo so po nich ma. W padźe symptomow natyknjenja z koronawirusom ma so hnydom testować dać a so najprjedy raz do karanteny podać.

Dale su tele dypki wažne:

– Kóždy podpisa, zo přechodne prawi­dła dodźerži, a zo je winowaty na sebje a tamnych kedźbować (Fürsorge­pflicht).

– Přewažnje ma so wonka hrać, je-li w ćěło­zwučowarnjach, maja wone zas a zaso derje přewětrjene być.

– w małych skupinkach hač do 5 wosobow trenować – skupinki po móžnosći krute wostajić a njezměnić

– žadyn ćělny kontakt z druhim dźeržeć

– dwaj metraj wotstawka dodźeržeć

Tele foto nasta loni spočatk januara, jako je Serbska koparska wubranka žonow zhromadne swójbne sportowanje w Ralbičanskej ćěłozwučowarni přewjedła. Tajke zetkanja wšak tuchwilu dowolene njejsu a zawěsće tež hišće dlěši čas njebudu. Serbske ­koparki dyrbja so tuž najprjedy raz same abo w mjeńšich skupinkach na koparske mišterstwa narodnych awtochtonych mjeńšin europeadu přihotować. Foto: Jörg Stephan

Sportowym towarstwam swěrni wostać

Montag, 04. Mai 2020 geschrieben von:

Aktualnje su předewšěm jeho zamóžnosće jako krizowy manager prašane. W SPORTBUZZER-interviewje, kotryž je internetny sportowy časopis našemu wječornikej za wozjewjenje přewostajił, rěči prezident Sakskeho koparskeho zwjazka Hermann Winkler wo koronakrizy, wo eksistency profiklubow ­a amaterskich zjednoćenstwow kaž ­tež wo zjawnym lisće olympiskeho ­dobyćerja Jensa Lehmanna šefej IOC Thomasej Bachej.

Knježe Winklero, kak stejiće wy k restrikcijam w Sakskej korony dla?

H. Winkler: Wšitke rozsudy su prawe. Dramam kaž w Italskej a Španiskej dyrbimy na kóždy pad zadźěwać. Za nas tuž rěka so na wšitke prawidła dźeržeć a na sebje a tamnych kedźbować. Zo našich wjac hač 1 200 koparskich hrow tydźensce wupadnje, je za wšěch ćežko. Zo dyrbjachmy sportowu šulu w Abtnaun­dorfje začinić, nas tež trjechi. Ale to su w nětčišej krizy jenož pódlanskosće.

Ma Joachim Löw prawje z wuprajenjom, zo ma naš swět burnout a zo dyrbimy wšitcy wo tym přemyslować, hač chcemy dale tak spěšnje dale a wyše?

Awtor dźensa Toni Ryćer

Prawdźepodobnje njebudu wšitke fakty mojeje dźensnišeje kolumny hižo aktualne, dokelž spisach ju něšto dnjow do tohole wudaća. Swět so runje jara spěšnje měnja. Nimale wšědnje słyšimy wo nowych wuwićach a rozsudach w zwisku z koronapandemiju. To płaći tež za sportowy swět a wosebje motorsport. Minjene lěta běch w tym času hižo połnje w sezonje. Nětko je wšitko hinak. Ale porno wotprajenym wulkozarjadowanjam we wobłuku motorsporta je často rěč wo tym, zo terminy na druhu połojcu lěta přestorčeja, na přikład formulu 1 abo MotoGP. Ale z kotrych přičin tak zdźeržliwje postupuja? Hłownu rólu hraja tež tu pjenjezy. Tajke globalne zarjadowanja su jara­ wobšěrnje organizowane a z komplikowanymi zrěčenjemi zwjazane. Jedna so wo hoberske mnóstwa pjenjez, přewažnje wot sponsorow, wo wabjenje a wusyłanske popłatki telewizijnych stacijow. A štóž nětko jednotliwe zarjadowanja abo cyłe serije wotpraji, dyrbi za straty zwjetša ruko­wać.

Sport (30.04.20)

Donnerstag, 30. April 2020 geschrieben von:

Turněr přestorčić abo wotprajić

Šansa, zo so 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny, kotryž bě za sobotu, 16. meje, w Radworskej „Slaviji“ planowany, tola hišće přewjedźe, chětro woteběra. Wčera su zamołwići Serbskeho Sokoła, zarjadowarja a wuhotowarja wubědźowanja, poručenje z Radworskeho gmejnskeho zarjadnistwa dóstali, zo by lěpje było turněr přestorčić abo wotprajić. Doskónčnje rozsudźić pak Sokołki a Sokoljo hišće nochcychu. Skupina Brodatych, mustwo z Drježdźan, pak so 16. meje definitiwnje njewobdźěli. Wone je dźensa wotprajiło, dokelž by na pla­nowanym terminje přemało hrajerkow a hrajerjow k dispoziciji měło.

Webinary žněja dobry wothłós

Sportnišća wšědnje krjepić

Mittwoch, 29. April 2020 geschrieben von:
Sportnišća dyrbja nětko kóždy dźeń krjepić. Na trawnikomaj w Nowym Měsće to hižo­ dlěši čas činja, zo njeby tam trawa wuschnyła. Hinak je to w Němsko-Serbskim šulskim kompleksu Slepo, hdźež maja sportnišćo z kumštnym trawnikom. Kopańca pak tuchwilu na woběmaj hrajnišćomaj móžna njeje. Foto: Marcel Rjelka

Koch Energiji swěrny wostanje

Mittwoch, 29. April 2020 geschrieben von:
Poprawom by zrěčenje ze škitarjom Janom­ Kochom 30. junija wuběžało, ale dołho do toho datuma móžeštaj so muž ze škitneho rjećaza a FC Energija Cho­ćebuz na podlěšenje zrěčenja dojednać. Nětko staj sej partneraj hač do lěća 2022 swěru slubiłoj. 24lětny je so w krótkim času na wodźaceho koparja Energije wuwił a je mjeztym wažny stołp tuchwilu třećeho tabulki regionalneje ligi-sewjerowuchod. Koch bě loni w lěću wot Berlinskeho AK do Choćebuza přišoł a bě wot toho časa we wšech dypkowych hrach zasadźeny. Georg Zielonkowski

Blidotenisća móhli tola zaso za bulikom honić

Mittwoch, 29. April 2020 geschrieben von:

Blidotenisća słušeja k sportowcam, kotřiž­ móhli so jako prěni zaso k blidam nawróćić, wšako mjez sobu docyła žadyn­ kontakt nimaja. Wěstotne wotstawki su stajnje garantowane, a při­hladowarjow tale sportowa družina tež wjele nima. Nimo toho je sezona nimale zakónčena. Tu štyri tabulki sezony 2019/2020 blidotenisoweho dorosta we wokrjesu ­Budyšin.

Wokrjesna liga – młodźina

MSV Budyšin 04 13 161:21 26:0

ST MB Njeswačidło 13 103:79 17:9

TTSV Korzym/Załom 12 90:78 14:10

MSV Budyšin 04 II 15 104:106 13:17

SZ Wětnica/Hola 12 72:96 7:17

TSV 1859 Wjernarjecy 13 16:166 1:25

wokrjesna klasa, stafla 1 – młodźina

TV GW Bühlau 14 148:48 26:2

SZ Großröhrsdorf 14 142:54 24:4

TTC Połčnica 69 14 129:67 20:8

SG Großröhrsdorf II14 92:104 14:14

SZ Łužnica 14 89:107 11:17

TuS Gersd.-Möhrsdorf 13 73:109 9:17

SG Lückersdorf-Gel.13 67:115 6:20

TuS Gersd.-Möhrsd. II 14 30:166 0:28

wokrjesna klasa, stafla 2 – młodźina

Zeleno-běli Halštrow14 171:25 28:0

TTC Wojerecy 14 138:58 21:7

Viktoria Worklecy 13 101:81 15:11

SZ Wětnica/Hola II14 107:89 15:13

MB Njeswačidło II13 91:91 12:14

Lokomotiwa Kamjenc14 79:117 11:17

TTC Wojerecy II 14 65:131 8:20

Rakečanske ST 14 18:178 0:28

wokrjesna klasa, stafla 3 – młodźina

SZ Huska 14 138:58 24:4

SZ Motor Kumwałd 14 126:70 19:9

SZ Kubšicy 14 125:71 19:9

4TTC Wjazońca14 127:69 18:10

SG Steinigtwolmsdorf 14 105:91 17:11

MSV Budyšin 04 III 15 115:95 15:15

TTSV Korzym/Załom II 14 86:110 10:18

TSV Wósp./Hrodźišćo15 45:165 4:26

ST Šěrachow 14 29:167 2:26

Kilian Hrjehor

Anzeige